Rptbm tahun4

393 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
393
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rptbm tahun4

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unit ini murid dapat: 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU perkara berkaitan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata nama 1 1. berbual tentang sesuatu kehidupan seharian dengan dialami atau yang dilihat atau yang - Kata hubung perkara yang dialami, menggunakan kata-kata dibaca. - Kata Tanya dilihat atau dibaca. ungkapan , ayat, sebutan, - Kata pembenar TEMA: 2. membaca lancar bahan intonasi dan nada yang Aras 2 ( i ) - Kata naïf UNIT 1 sastera dan bukan sesuai. Menggunakan kata panggilan dan kata - Kata panggilanKeluargaku sastera dengan intonasi ganti nama diri yang sesuai mengikut - Ayat penyata Sayang yang betul. situasi dalam perbualan. - Ayat tunggal 3. menggunakan kata - Ayat perintah panggilan dan kata ganti - Ayat majmuk TAJUK: nama diri yang.sesuai 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( i ) Keluarga mengikut situasi dalam dan puisi dengan sebutan Membaca lancer bahan sastera dan Pengisian Kurikulum Bahagia perbualan. dan intonasi yang betul dan bukan sastera dengan intonasi yang i. Ilmu 4. menulis perkataan dan memahami perkara yang betul - Pendidikan Moral pelbagai jenis ayat dibaca.PENULISAN: berdasarkan topik yang ii. NIlai Murni Dialog diberikan. 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) a. Bersemangat kekitaan 5. menyatakan teguran dan perkataan ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagai jenis - bekerjasama dan tolong- menerima teguran secara ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang menolong terbuka dalam perbualan. diberikan. - hormat-menghormati iii. KBT Kemahiran Berfikir - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga
 2. 2. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan ,frasa dan ayat - Kata nama 2 1. membaca perkataan ,frasa dan intonasi yang betul dan yang mengandung ayat tunggal dan - Kata hubung dan ayat yang mengandungi memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Kata Tanya TEMA: ayat tunggal dan ayat dibaca. intonasi yang betul. - Kata pembenar UNIT 1 majmuk dengan intonasi - Kata naïfKeluargaku yang betul Aras 1 ( ii ) - Kata panggilan Sayang 2. menerangkan makna Menerangkan makna perkataan, frasa - Ayat penyata perkataan, simpulan dan ayat. - Ayat tunggal bahasa, frasa dan ayat. - Ayat perintah TAJUK: 3. membaca pelbagai jenis ayat Aras 2 ( i ) - Ayat majmuk Hargai dengan intonasi yang betul. Membaca dan memahami pelbagaiPengorbanan 4. membaca lancar bahan jenis ayat dengan memberikan Pengisian Kurikulum Ibu Bapa sastera dan bukan sastera penekanan pada intonasi berdasarkan i. Ilmu dengan intonasi yang betul. tanda baca. - Pendidikan Moral 5. menceritakan isi bahan yang dibaca serta menyatakan ii. NIlai MurniPENULISAN: gambaran umum tentang 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( i ) b. Bersemangat kekitaan Keperihalan sesuatu teks yang dibaca dan puisi dengan sebutan Membaca lancar bahan sastera dan - bekerjasama dan tolong- 6. menulis perkataan dan dan intonasi yang betul dan bukan sastera dengan intonasi yang menolong pelbagai jenis ayat memahami perkara yang betul - hormat-menghormati berdasarkan topik yang dibaca. diberikan. Aras 1 ( i ) iii. KBT 7. menyatakan format pelbagai Menceritakan isi bahan yang dibaca. Kemahiran Berfikir genre. - menjana idea 8. mengenal pasti kata, frasa, - mengkategori peribahasa, dan ayat yang 6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i ) b. Kecedasan pelbagai digunakan dalam sesuatu genre penulisan Mengecam dan mengenal pasti format muzik/ interpersonal genre dengan merujuki pelbagai genre. c. Kontekstual kamus. -mengaitkan pengalaman Aras 2 ( i ) sedia ada Mengenal pasti kata,, frasa, -hidup bekeluarga peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre.
 3. 3. 6.4 Membaca pantas secara Aras 1 ( i ) luncuran untuk Menyatakan gambaran umum tentang mendapatkan maklumat sesuatu teks yang dibaca. yang menyeluruh. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU perkataan ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagai jenis - Kata nama 3 1. menulis perkataan dan ayat majmuk ayat berdasarkan topik yang - Kata hubung pelbagai jenis ayat diberikan. - Kata Tanya berdasarkan topik yang - Kata pembenar TEMA: diberikan. Aras 2 ( i ) - Kata naïf UNIT 1 2. membina ayat majmuk Membina ayat majmuk daripada dua - Kata panggilan Keluargaku daripada dua atau lebih atau lebih ayat tunggal yang - Ayat penyata Sayang ayat tunggal yang diberikan. - Ayat tunggal diberikan. - Ayat perintah 3. membina ayat majmuk Aras 3 ( i ) - Ayat majmuk TAJUK: dengan kata hubung. Membina ayat majmuk dengan kata Membantu 4. menulis perkataan dengan hubung. Pengisian Kurikulum Amalan tulisan berangkai yang i. Ilmu Terpuji kemas dan cantik. 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) - Pendidikan Moral 2. 5. berbual tentang sesuatu tunggal dan ayat majmuk Membina ayat tunggal dan ayat perkara yang dialami, dalam sesuatu penulisan majmuk berdasarkan tajuk. ii. NIlai MurniPENULISAN: dilihat atau dibaca. teks tentang sesuatu tajuk. c. Bersemangat kekitaan Biografi Aras 2 ( i ) - bekerjasama dan tolong- Membina perenggan dengan ayat menolong tunggal dan ayat majmuk. - hormat-menghormati 8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 1 ( i ) iii. KBT dengan mengunakan tulisan 8.4 Menulis perkataan dengan tulisan Kemahiran Berfikir berangkai yang kemas. berangkai yang kemas dan cantik. - menjana idea - mengkategori b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Kontekstual -mengaitkan pengalaman sedia ada -hidup bekeluarga
 4. 4. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara Mendengar dan mengecam intonasi - Kata nama 4 1, mendengar dan mengecam secara bertatasusila. soalan tanpa kata tanya. - Kata nama khas intonasi dalam soalan tanpa - Kata ganti nama kata tanya. Aras 1 ( ii ) - Kata hubung TEMA: 2. mengemukakan soalan Mengemukakan soalan dengan kata - Ayat tunggal UNIT 2 dengan kata tanya dan tanpa tanya dan tanpa kata tanya untuk - Ayat majmukKeluargaku kata tanya untuk mendapatkan maklumat. - Kata penegasBerwawasan mendapatkan maklumat. - Polisemi 3. mengembangkan idea 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 1 ( i ) tentang sesuatu perkara dengan menggunakan Mengembangkan idea tentang sesuatu Pengisian Kurikulum dengan menggunakan diksi alasan yang meyakinkan. perkara dengan memberi alas an yang i. Ilmu TAJUK: sesuai.Pendidikan dan ayat dengan gaya dan - Pendidikan Moraluntuk Masa wacana yang sesuai. 4. menyampaikan idea tentang Aras 2 ( i ) ii. NIlai Murni Depan Membentangkan fakta tentang sesuatu sesuatu perkara dengan a. Kasih saying bahasa yang bertatasusila. topic dengan ulasan yang wajar. b. BekerjasamaPENULISAN: 5. memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu 3.3 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) iii. KBT Dialog kepada pihak lain dalam Mempersembahkan idea tentang cerita. Kemahiran Berfikir aktiviti yang terancang. sesuatu persoalan dengan diksi, ayat - menjana idea dan gaya yang sesuai. - mengkategori b. Kecedasan pelbagai Aras 3 ( i ) muzik/ interpersonal Membentangkan pendapat tentang c. Kontekstual sesuatu persoalan dengan bahasa yang -hidup bekeluarga bertatasusila.
 5. 5. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 2.1 Bercerita dengan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU menggunakan kata, frasa, Memilih diksi yang sesuai untuk - Kata nama 5 1. membaca lancar bahan ayat serta sebutan dan menyampaikan sesuatu cerita. - Kata nama khas sastera dan bukan sastera intonasi yang baik , jelas - Kata ganti nama dengan sebutan dan intonasi dan teratur. Aras 1 ( ii ) - Kata hubung TEMA: yang betul. Menyampaikan rentetan peristiwa - Ayat tunggal UNIT 2 2. menceritakan isi bahan yang yang berlaku dimluar lingkungan - Ayat majmukKeluargaku dibaca dengan perkataan persekolahan. - Kata penegasBerwawasan sendiri. - Polisemi 3. menjawab soalan Membaca kuat perkataan dan Aras 3 ( i ) pemahaman berdasarkan teks ayat dengan sebutan dan Membaca petikan dengan sebutan dan Pengisian Kurikulum TAJUK: yang dibaca, intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik. i. IlmuCerita Datuk 4.. memilih diksi yang sesuai memahami perkara yang - Pendidikan Moral untuk menyampaikan sesuatu dibaca. Aras 3 ( ii ) cerita. Menjelaskan makna perkataan ii. NIlai MurniPENULISAN: 5. menyatakan perkara yang mengikut konteks. a. Kasih saying Cereka menarik dalam sesuatu b. Bekerjasama karya. Membaca kuat teks prosa dan Aras 2 ( i ) puisi dengan sebutan dan Membaca lancar bahan sastera dan iii. KBT intonasi yang betul dan bukan sastera dengan sebutan dan Kemahiran Berfikir lancer serta memahami intonasi yang betul. - menjana idea perkara yang dibaca. - mengkategori Aras 2 ( ii) b. Kecedasan pelbagai Menyatakan isi penting berdasarkan muzik/ interpersonal bahan yang dibaca. c. Kontekstual 11.1 Menyatakan pandangan Aras 1 ( i ) -hidup bekeluarga tentang perkara yang Meneliti perkara yang menarik dalam menarik dalam sesuatu bahan yang ditonton atau dibaca. karya. Aras 2 ( i ) Menyatakan pendapat tentang perkara yang mmenarik.
 6. 6. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 3 ( i ) Tatabahasa MINGGU dan ayat dengan sebutan Membaca petikan dengan sebutan dan - Kata nama 6 1. menulis perkataan dan dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik. - Kata nama khas pelbagai jenis ayat memahami perkara yang - Kata ganti nama berdasarkan topik yang dibaca. - Kata hubung TEMA: diberikan. - Ayat tunggal UNIT 2 2. menulis karangan prosa - Ayat majmukKeluargaku 3. menulis ayat dengan tulisan - Kata penegasBerwawasan berangkai yang menarik. - Polisemi 4. membaca lancar bahan a. Membina dan Aras 1 ( i ) sastera dan bukan sastera menulis Menulis perkataan dan pelbagai jenis Pengisian Kurikulum dengan sebutan dan intonasi perkataan ayat ayat berdasarkan topik yang i. Ilmu TAJUK: tunggal dan diberikan. Tahniah, yang betul. - Pendidikan Moral 5. membina dan menulis ayat majmuk Abang perkataan ayat tunggal dan ii. NIlai Murni ayat majmuk b. Membina dan Aras 3 ( i ) a. Kasih sayingPENULISAN: menulis ayat Menulis karangan prosa. b. Bekerjasama Keperihalan tunggal dan ayat majmuk iii. KBT dalam sesuatu Kemahiran Berfikir penulisan teks - menjana idea tentang - mengkategori sesuatu tajuk. b. Kecedasan pelbagai muzik/ interpersonal c. Menulis Aras 2 ( i ) c. Kontekstual perkataan dan Membina perenggan dengan ayat -hidup bekeluarga ayat dengan tunggal dan ayat majmuk. mengunakan tulisan berangkai yang kemas.
 7. 7. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Bertanya dan menjawab Aras 2 ( i ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara Mengemukakan soalan bertumpu dan - Kata tanya 7 1. mengemukakan soalan secara bertatasusila. bercapah serta menjawabnya secara - Kata kerja bertumpu dan bercapah serta logik dan tepat. - Kata adjektif menjawabnya secara logik - Ayat tanya TEMA: dan tepat. Aras 3 ( i ) - Perkataan berlawanan makna UNIT 3 2. mengembangkan idea Bersoal jawab untuk membuat Sekolahku tentang sesuatu perkara rumusan dan keputusan. Pengisian Kurikulum Berjasa dengan alas an yang sesuai. i. Ilmu 3. bersoal jawab untuk 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 1 ( i ) - Pendidikan Moral membuat rumusan dan dengan menggunakan Menyampaikan sesuatu berita secara TAJUK: keputusan dengan tepat dan bahasa yang sesuai dan ringkas dengan bahasa yang betul. ii. NIlai Murni Pemimpin jelas. tepat. - Kerjasama Kecil di 4. membentangkan fakta - Kerajinan Sekolahku tentang topik dengan ulasan 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 1 ( i ) - Patriotisme yang wajar. dengan menggunakan alasan Mengembangkan idea tentang sesuatu - Semangat bermasyarakat 5. menyampaikan pengumuman yang meyakinkan. perkara dengan memberikan alas anPENULISAN: dengan bahasa yang betul.. yang sesuai. iii. KBTPengumuman 6. menulis perenggan dengan a. Pembelajaran kontekstual ayat tunggal dan ayat Aras 2 ( i ) - membuat keputusan majmuk.. Membentangkan fakta tentang sesuatu b. Kecedasan pelbagai topik dengan ulasan yang wajar. - kemahiran interpersonal . - membuat kategori 8.2 Membina dan menulis yt Aras 2 ( i ) tunggal dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat dalam sesuatu penulisan tunggal dan ayat majmuk. teks tentang sesuatu tajuk.
 8. 8. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU secara berterus terang dan Mengajukan hasrat dengan ungkapan - Kata tanya 8 1. membaca teks dengan meyakinkan dengan yang sesuai. - Kata kerja sebutan dan intonasi yang menggunakan intonasi dan - Kata adjektif betul dan menarik. paralinguistik yang sesuai - Ayat tanya TEMA: 2. menyatakan makna untuk menguatkan - Perkataan berlawanan makna UNIT 3 perkataan mengikut konteks permintaan. Sekolahku ayat. Pengisian Kurikulum Berjasa 3. membentangkan fakta 2.2 Melaporkan sesuatu perkara Aras 3 ( i ) i. Ilmu tentang topik dengan ulasan dengan menggunakan Mengemukakan cadangan untuk - Pendidikan Moral yang wajar bahasa yang sesuai dan menyelesaikan masalah berdasarkan TAJUK: 4. membaca lancar teks dengan tepat. sesuatu perkara dengan ayat yang ii. NIlai MurniPerhimpunan sebutan dan intonasi yang jelas. - Kerjasama Mingguan betul. 3.2 Menghuraikan maklumat Aras 2 ( i ) - Kerajinan 5. mengajukan hasrat dengan dengan menggunakan alas Membentangkan fakta tentang sesuatu - Patriotisme ungkapan yang sesuai. an yang meyakinkan. topik dengan ulasan yang wajar. - Semangat bermasyarakat 6.. memberikan cadangan untukPENULISAN: menyelesaikan masalah Aras 3 ( i ) iii. KBT Ucapan tentang perkara yang .Menjelaskan pendapat tentang a. Pembelajaran kontekstual dibincang. sesuatu topik dengan mengemukakan - membuat keputusan 7. menjelaskan pendapat bukti yang wajar. b. Kecedasan pelbagai tentang sesuatu topik dengan - kemahiran interpersonal bukti yang wajar.. 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 3 ( i ) - membuat kategori dan ayat dengan sebutan Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan intonasi yang betul dan menarik. serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 ( ii ) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks.
 9. 9. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: Mengemukakan idea dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU pendapat tentang sesuatu Mengamati topik perbincangan untuk - Kata tanya 9 1. membina ayat topik dan ayat perkara secara terperinci , memberikan pandangan yang relevan - Kata kerja huraian berdasarkan isi yang tepat dan tersusun. - Kata adjektif dikenal pasti. Aras 2 ( i ) - Ayat tanya TEMA 2. menulis karangan prosa. Mengemukakan pendapat bagi - Perkataan berlawanan makna UNIT 3 3. menyatakan topik menjelaskan idea tentang isu Sekolahku perbincangan dengan perbincangan. Pengisian Kurikulum Berjasa mengemukakan pendapat Mengemukakan komen yang Aras 2 ( i ) i. Ilmu yang sesuai. sesuai berdasarkan Mengelaskan pernyataan dan - Pendidikan Moral 4. mengelaskan pernyataan dan pemerhatian, pengalaman memberikan kritikan yang membina. TAJUK: memberikan kritikan yang dan maklumat yang ii. NIlai MurniNasihat Guru membina. disampaikan oleh pihak - Kerjasama 5. menyatakan perkara yang lain. - Kerajinan menarik dalam sesuatu 8.1 Membina dan menulis Aras 1 ( i ) - Patriotisme bahan. perkataan , ayat tunggal, Menulis perkataan dan pelbagai jenis - Semangat bermasyarakatPENULISAN: 6. menulis perenggan dengan dan ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang Keperihalan ayat tunggal dan ayat diberikan. iii. KBT majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 2 ( i ) a. Pembelajaran kontekstual tunggal, dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat - membuat keputusan dalam sesuatu penulisan tunggal dan ayat majmuk. b. Kecedasan pelbagai tentang sesuatu tajuk. - kemahiran interpersonal Aras 3 ( i ) - membuat kategori Menulis karangan prosa. 8 8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) topik berdaszrkan sesuatu .Mengenal pasti isi yang sesuai perkara. dengan tajuk. Aras 1 ( ii ) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.
 10. 10. 11.1 Menyatakan pandangan Aras 1 ( i ) tentang perkara yang Meneliti perkara yang menarik dalam menarik dalam sesuatu bahan yang ditonton atau dibaca. karya. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Memberikan dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU memahami arahan serta Mendengar serta memahami arahan - Kata akar 10 1. menyatakan dan melakukan pesanan tentang sesuatu pesanan. - Kata tunggal sesuatu arahan dengan betul perkara. - Kata bantu 2. menggunakan ayat yang Aras 1 ( ii ) - Kata adjektif TEMA: sesuai untuk mendapatkan Menyampaikan arahan serta pesanan - Kata sendi nama UNIT 4 barangan atau perkhidmatan. dengan intonasi yang betul dan - Kata berimbuhan Minggu 3. menyatakan sesuatu bersopan. -Bandingan semacamKokurikulum keperluan dengan jelas. - Frasa nama 4. membaca perkataan, frasa Aras 2 ( i ) - Frasa adjektif dan ayat dengan sebutan dan Menyampaikan arahan serta pesanan - Ayat tunggal TAJUK: intonasi yang betul. dengan intonasi yang betul dan - Ayat majmuk Hari Kantin 5. menyatakan makna bersopan. - Ayat penyata perkataan dengan - Ayat perintah menggunakan kamus serta 1.6 Menyatakan sesuatu Aras 1 ( i ) memberikan maksud frasa kemahuan semasa Mengenal pasti keperluan dan Pengisian KurikulumPENULISAN: dalam ayat yang diberikan menjalankan transaksi menyatakan dengan jelas. i. Ilmu Dialog dalam urusan harian untuk - Kemahiran Hidup mendapatkan barangan dan Aras 1 ( ii ) - Ekonomi perkhidmatan. Menggunakan ayat yang sesuai untuk - Kajian Tempatan mendapatkan barangan dan perkhidmatan. ii. NIlai Murni - Kerajinan Aras 2 ( i ) - Kebersihan fizikal dan Menggunakan kata dan istilah yang mental betul semasa berurusan. iii. KBT
 11. 11. 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) a. Pembelajaran kontekstual dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan, frasa dan ayat - membuat keputusan dan intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan b. Kecedasan pelbagai memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - logik matematik dibaca. intonasi yang betul. - kinestatik - verbal linguistic Aras 1 ( ii ) c. Kemahiran berfikir Menerangkan makna perkataan, frasa - menyatakan sebab dan ayat. - mengitlak - membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 6.1 Merujuk pelbagai sumber Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU untuk mendapatkan Merujuk perkataan dari kamus untuk - Kata akar 11 1. menyatakan makna maklumat bagi tajuk yang mencari makna, meneliti ejaan yang - Kata tunggal perkataan dengan sedang dikaji termasuk tepat mengikut susunan perkataan. - Kata bantu menggunakan kamus serta maklumat daripada internet. - Kata adjektif TEMA: memberikan maksud frasa Aras 2 ( i ) - Kata sendi nama UNIT 4 dalam ayat yang diberikan. Meneliti halaman kandungan sinopsis - Kata berimbuhan Minggu 2. membaca halaman sinopsis dan prakata untuk mendapatkan -Bandingan semacamKokurikulum dan prakata untuk maklumat. - Frasa nama - Frasa adjektif
 12. 12. mendapatkan maklumat 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 ( i ) - Ayat tunggal penting. maksud kandungan teks .Membuat dan menyatakan andaian - Ayat majmuk TAJUK: 3. menyatakan maklumat yang yang tersurat dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat - Ayat penyata Gerai tersirat daripada jadual. berdasarkan maklumat yang tersurat. - Ayat perintahMakanan yang Tercantik ? Pengisian Kurikulum i. Ilmu - Kemahiran Hidup - EkonomiPENULISAN: - Kajian Tempatan Laporan ii. NIlai Murni - Kerajinan - Kebersihan fizikal dan mental iii. KBT a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan b. Kecedasan pelbagai - logik matematik - kinestatik - verbal linguistic c. Kemahiran berfikir - menyatakan sebab - mengitlak - membuat perkaitan dan perhubungan mengesan kecondongan pendapat MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unit ini murid dapat: 2.3 Bertanya dan menjawab Aras 2 ( i ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara Menyampaikan maklumat penting - Kata akar 12 secara bertatasusila. tentang sesuatu perkara. - Kata tunggal
 13. 13. 1. menulis ayat dengan tulisan 3.1 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) - Kata bantu berangkai yang kemas dan tentang sesuatu perkara Mengumpul dan menyusun isi - Kata adjektif TEMA: cantik. atau tajuk dengan penting daripada sesuatu topik yang - Kata sendi nama UNIT 4 2. menyatakan isi yang sesuai menggunakan kata, istilah, dibincangkan. - Kata berimbuhan Minggu bagi tajuk yang diberikan. frasa, struktur ayat yang -Bandingan semacamKokurikulum 3. membina ayat topik dan betul dan laras bahasa yang Aras 1 ( ii ) - Frasa nama ayat huraian daripada isi sesuai. Mengemukakan isi penting dengan - Frasa adjektif karangan. jelas. - Ayat tunggal TAJUK: 4. mengemukakan hujah dan 6.1 Merujuk pelbagai sumber Aras 3 ( i ) - Ayat majmuk Pertunjukan alas an dengan cara yang untuk mendapatkan Meneliti glosari dan bibliografi untuk - Ayat penyata Seni cara yang betul. maklumat yang sedang mendapatkan maklumat. - Ayat perintahMempertahan- 5. menyatakan maklumat yang dikaji termasuk maklumat kan Diri tersirat daripada jadual. daripada internet. Pengisian Kurikulum 6. menyenaraikan maklumat 7.1 Membaca dan menerangkan Aras 1 ( i ) i. Ilmu daripada glosari yang maksud kandungan teks Membuat dan menyatakan andaian - Kemahiran Hidup diberikan. yang tersurat dan tersirat. tentang sesuatu perkara yang tersirat - EkonomiPENULISAN: berdasarkan maklumat yang tersurat. - Kajian Tempatan Fakta/ 8.2 Membina dan menulis ayat Aras 2 ( i ) Rencana tunggal dan ayat majmuk Membina perenggan dengan ayat ii. NIlai Murni dalam sesuatu penulisan teks tunggal dan ayat majmuk - Kerajinan tentang sesuatu tajuk. - Kebersihan fizikal dan 8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 2 ( i ) mental dengan tulisan berangkai Menulis ayat dengan tulisan berangkai iii. KBT yang kemas. yang kemas dan cantik. a. Pembelajaran kontekstual - membuat keputusan 8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) b. Kecedasan pelbagai topik dan ayat huraian Mengenal pasti isi yang sesuai dengan - logik matematik berdasarkan sesuatu tajuk. - kinestatik perkara. - verbal linguistik Aras 1 ( ii ) c. Kemahiran berfikir Membina ayat topik dan ayat huraian - menyatakan sebab berdasarkan isi yang di kkenal pasti. - mengitlak - membuat perkaitan dan Aras 2 ( i ) perhubungan mengesan Mengemukakan hujah dan alas an kecondongan pendapat yang sesuai dalam perenggan. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
 14. 14. Pada akhir unut ini murid dapat: 1.3 Memberikan dan Aras 2 ( i ) Tatabahasa MINGGU . memahami arahan serta Menyatakan panduan tunjuk arah - Kata arah 13 1. menyatakan panduan tunjuk pesanan tentang sesuatu kepada orang llain. - Ayat perintah arah perkara. - Ayat penyata 2. membina ayat tunggal dan Aras 3 ( i ) - Huruf besar dan tanda baca TEMA: ayat tunggal dan ayat Menyalurkan arahan serta pesanan - Ayat Tanya UNIT 5 majmuk berdasarkan tajuk. yang diterima kepada orang lain - Ayat seruan Sentiasa 3. menyatakan arahan serta dengan jelas dan tepat. - Kata hubung Berhemat pesanan yang diterima 4.4 Menyatakan pilihan untuk Aras 1 ( i ) - AntonimKita Selamat kepada orang lain. menerima atau menolak Mengemukakan alas an yang sesuai - Penanda wacana 4. membaca perkataan, frasa pandangan dalam untuk menerima atau menolak sesuatu dan ayat majmuk dengan perundingan bagi mencapai pendapat... Pengisian Kurikulum sebutan dan intonasi yang kata sepakat. i. Ilmu TAJUK: betul serta menyatakan fakta - Kajian TempatanAwas, Banjir dalam teks. 5.1 Membaca kuat perkataan Aras 1 ( i ) - Geografi 5. mengemukakan hujah dan dan ayat dengan sebutan Membaca perkataan, frasa dan ayat alas an yang sesuai dalam dan intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan ii. NIlai Murni perenggan memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Hemah tinggiPENULISAN: dibaca. intonasi yang betul. - Bekerjasama Berita - Semangat bermasyarakat 6.3 membaca dan mengenal Aras 1 ( i ) pasti isi utama dan isi Membaca dan menyatakan fakta yang iii. KBT sampingan daripada teks. terdapat dalam teks. a. Kemahiran berfikir - mentafsir 8.1 membina dan menulis Aras 1 ( i ) -mengenal pasti idea perkataan, ayat tunggal dan Menulis perkataan dan pelbagi jenis utama dan idea ayat majmuk. ayat berdasarkan topik yang sampingan diberikan. - menjana idea b. Kecedasan pelbagai - naturalis - interpersonal - kajian masa depan - membuat ramalan c. Pembelajaran kontekstual - mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman seida ada. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM
 15. 15. Pada akhir unut ini murid dapat: 1.1 Berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU perkara berkaitan kehidupan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata arah 14 1. membaca perkataan, frasa seharian dengan dialami atau dilihat atau yang dibaca. - Ayat perintah dan ayat majmuk dengan mengunakan kata, ungkapan, - Ayat penyata sebutan dan intonasi yang ayat, sebutan,intonasi dan - Huruf besar dan tanda baca TEMA: betul serta menyatakan fakta nada yang sesuai. - Ayat Tanya UNIT 5 dalam teks. 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 3 ( i ) - Ayat seruan Sentiasa 2. membaca dan mengecam isi tentang sesuatu perkara Bersoal jawab untuk membuat - Kata hubung Berhemat penting dan isi sampingan. secara bertatasusila. rumusan dan keputusan. - AntonimKita Selamat 3. berbual tentang sesuatu - Penanda wacana 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 3 ( i ) perkara yang dialami, dilihat dan puisi dengan sebutan .Membaca lancer teks pelbagai laras atau yang dibaca Pengisian Kurikulum dan intonasi yang betul dan bahasa dengan sebutan dan intonasi 4. menulis perkataan dengan lancer serta memahami yang betul serta gaya yang sesuai. i. Ilmu TAJUK: tulisan berangkai yang - Kajian Tempatan Tragedi perkara yang dibaca. kemas dan cantik - Geografi 6.3 Membaca dan mengenal Aras 1 ( i ) 5. menyatakan mesej daripada pasti isi utama dan isi Membaca dan menyatakan fakta yang bahan yang dibaca. ii. NIlai Murni sampingan daripada teks. terdapat dalam teks. 6. mengemukakan hujah dan - Hemah tinggiPENULISAN: alas an yang sesuai dalam - Bekerjasama Fakta/ Aras 2 ( i ) perenggan - Semangat bermasyarakat Rencana Membaca dan mengecam isi penting 7. membaca lancar teks dan isi sampingan daripada pelbagai pelbagai laras bahasa dengan iii. KBT bahan bacaan intonasi yang betul dan gaya a. Kemahiran berfikir yang sesuai - mentafsir Aras 3 ( i ) 8. mengumpul maklumat -mengenal pasti idea Mengenal pasti dan menyatakan daripada bahan yang dibaca utama dan idea mesej penulis berdasarkan teks yang untuk membuat ramalan. sampingan dibaca. 9. bersoal jawab untuk - menjana idea 6.5 Membuat ramalan tentang Aras 1 ( i ) membuat keputusan dan b. Kecedasan pelbagai sesuatu cerita ata Mengumpulkan maklumat daripada rumusan. - naturalis berdasarkan maklumat yang bahan yang dibaca untuk membuat - interpersonal diberi dalam bahan ilmu. ramalan. - kajian masa depan - 8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 2 ( i ) membuat ramalan dengan menggunakan Menulis ayat dengan tulisan berangkai c. Pembelajaran kontekstual tulisan berangkai yang yang kemas dan cantik - mengaitkan isu kemas. keselamatan dengan 8.4 Membina dan menulis ayat Aras 1 ( i ) pengalaman seida ada. topik dan ayat huraian Mengemukakan hujah dan alas an berdasarkan sesuatu yang sesuai dalam perenggan. perkara. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAK
 16. 16. TEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.1 berbual tentang sesuatu Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU perkara berkaitan kehidupan Berbual tentang sesuatu perkara yang - Kata arah 15 1. mengecam maklumat serta harian dengan menggunakan dialami atau yang dilihat atau yang - Ayat perintah menyatakan pandangan kata, ungkapan, ayat, dibaca. - Ayat penyata tentang mesej dan nilai yang sebutan, intonasi dan nada - Huruf besar dan tanda baca TEMA: terdapat dalam teks. yang sesuai. - Ayat Tanya UNIT 5 2. menyatakan mesej daripada 1.5 memberikan penjelasan Aras 1 ( ii ) - Ayat seruan Sentiasa bahan yang dibaca. tentang sesuatu perkara Mengesan mesej yang terdapat dalam - Kata hubung Berhemat 3. menyatakan sebab atau yang tersurat dan tersirat. bahan. - AntonimKita Selamat alasan yang sesuai untuk menyatakan pilihan untuk Aras 2 ( i ) - Penanda wacana menerima atau menolak menerima atau menolak Menyatakan sebab dan akibat untuk sesuatu pendapat. pandangan dalam menerima atau menolak sesuatu Pengisian Kurikulum 4. membina ayat tunggal dan perundingan bagi mencapai pendapat. i. Ilmu TAJUK: ayat majmuk berdasarkan kata sepakat. - Kajian Tempatan Utamakan tajuk 6.3 membaca dan mengenal Aras 3 ( i ) - Mengenal pasti dan - GeografiKeselamatan 5. membina perenggan yang pasti isi utama dan isi menyatakan mesej penulis kohesif dengan ayat topik sampingan daripada teks. berdasarkan teks yang dibaca. ii. NIlai Murni dan ayat huraian. 6.6 membuat ramalan tentang Aras 1 ( i ) - Hemah tinggi 6. membetulkan kesilapan sesuatu cerita atau Mengumpulkan maklumat daripada - BekerjasamaPENULISAN: ejaan, perkataan dan tanda berdasarkan maklumat yang bahan yang dibaca untuk membuat - Semangat bermasyarakat Karangan baca dalam teks. diberikan dalam bahan ramalan, bergambar 7. berbual tentang sesuatu ilmu. iii. KBT perkara yang dialami, dilihat a. Kemahiran berfikir 8.2 membina ayat tunggal dan Aras 1 ( i ) atau yang dibaca - mentafsir ayat majmuk berdasarkan Membina ayat tunggal dan ayat 8. mengumpul maklumat -mengenal pasti idea dalam sesuatu penulisan majmuk berdasarkan tajuk. daripada bahan yang dibaca utama dan idea teks tentang sesuatu tajuk. untuk membuat ramalan. sampingan 8.3 membina dan menulis ayat Aras 3 ( i ) - menjana idea topik berdasarkan sesuatu Membina perenggan yang kohesif b. Kecedasan pelbagai perkara. dengan ayat topik dan ayat huraian. - naturalis 10.2 Mengedit dan memurnikan Aras 1 ( i ) - interpersonal hasil penulisan Mengenal pasti dan membetulkan - kajian masa depan - kesilapan ejaan, perkataan dan tanda membuat ramalan baca dalam teks.. c. Pembelajaran kontekstual 11.2 mengulas karya bukan Aras 1 ( i ) - mengaitkan isu sastera dari aspek Mengecam maklumat yang terdapat keselamatan dengan penggunaan perkataan, dalam teks. pengalaman seida ada. idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 ( ii ) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.
 17. 17. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.5 Memberikan penjelasan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU . tentang sesuatu perkara Menyatakan fakta yang terdapat - Kata bantu 16 1. menyatakan fakta dan mesej yang tersurat dan tersirat. dalam bahan - Kata penguat yang terdapat dalam bahan. - Kata sapaan 2. menyatakan andaian tentang Aras 1 ( ii ) - Kata seru TEMA: sesuatu perkara yang tersirat Mengecam mesej yang terdapat dalam UNIT 5 atau tersurat yang terdapat bahan Pengisian Kurikulum Hargai dalam sesuatu bahan. i. IlmuWarisan Kita 3. mengenal pasti isi daripada Aras 1 ( iii ) - Sejarah pelbagai sumber berdasarkan Menerangkan fakta dan mesej yang - Kebudayaan tajuk. terdapat dalam bahan. - Kajian Tempatan TAJUK: 4. menyusun isi tentang sesuatu 7.1 Membaca dan Aras 1 ( i ) Melawat topik mengikut perenggan menerangkan maksud Membuat dan menyatakan andaian ii. NIlai Murni ke Muzium bagi menghasilkan karangan kandungan teks yang tentang sesuatu perkara yang tersirat - Hemah tinggi Negara yang lengkap. tersurat dan tersirat. berdasarkan maklumat yang tersurat.. - Kerajinan - Kesyukuran Aras 3 ( i ) Kesimpulan tentang maksud tersurat iii. KBT dan tersirat berdasarkan bahan grafik a. Kemahiran berfikirPENULISAN: dan bukan grafik. - merumus Dialog - mengesan kecondongan 10.1 Menghasilkan penulisan Aras 1 ( i ) pendapat pelbagai genre (prosa dan Mengenal pasti isi daripada pelbagai - mengkategori puisi) termasuk e-mel yang sumber berdasarkan tajuk. - menyusun atur mudah, menarik dan b. Kajian Masa Depan bermakna. Aras 1 ( ii ) - kajian masa lampau Menyusun isi mengikut perenggan c. Kecerdasan Pelbagai bagi menghasilkan karangan yang - visual ruang lengkap.
 18. 18. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 3.1 Menyampaikan maklumat Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara atau Mengumpulkan dan menyusun isi - Kata bantu 17 1. membaca lancar sesuatu tajuk dengan menggunakan penting daripada sesuatu topik yang - Kata penguat bahan dengan sebutan dan kata, istilah, frasa, struktur dibincangkan. - Kata sapaan intonasi yang betul. ayat yang betul dan laras - Kata seru TEMA: 2. menerangkan makna bahasa yang sesuai. Aras 1 ( ii ) UNIT 5 perkataan, frasa dan ayat Mengemukakan isi penting dengan Pengisian Kurikulum Hargai 3. mengenal psti isi daripada jelas i. IlmuWarisan Kita pelbagai sumber berdasarkan - Sejarah tajuk. 5.1 Membaca perkataan dan Aras 1 ( i ) - Kebudayaan 3. mengenal pasti kata, frasa, ayat dengan sebutan dan Membaca perkataan, frasa dan ayat - Kajian Tempatan TAJUK: peribahasa, dan ayat dalam intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan Tun Syed pelbagai genre. memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan ii. NIlai Murni Nasir 4. menjelaskan ciri penulisan dibaca. intonasi yang betul. - Hemah tinggi yang baik berdasarkan - Kerajinan sesuatu genre Aras 1 ( ii ) - Kesyukuran 5. menulis perkataan dengan Menerangkan makna perkataan, frasaPENULISAN: tulisan berangkai yang dan ayat. iii. KBT Fakta/ kemas dan cantik. a. Kemahiran berfikir Keperihalan 6. memilih dan mengenal pasti Aras 3 ( i ) - merumus penanda wacana yang Membaca petikan dengan sebutan - mengesan kecondongan terdapat dalam teks dan intonasi yang betul dan menarik. pendapat 7. mencatat nota dalam bentuk - mengkategori grafik. 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 1 ( ii ) - menyusun atur dan puisi dengan sebutan Menceritakan isi bahan yang dibaca b. Kajian Masa Depan dan intonasi yang betul dan - kajian masa lampau lancar serta memahami Aras 3 ( i ) c. Kecerdasan Pelbagai perkara yang dibaca. Membaca lancar teks pelbagai laras - visual ruang bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. .
 19. 19. 6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i ) genre. Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 ( i ) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa, dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 3 ( i ) Menjelaskan cirri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre8.3 Menulis perkataan dan ayat Aras 1 ( i ) dengan tulisan berangkai Menulis perkataan dengan tulisan yang kemas. berangkai yang kemas dan cantik.8.5 Mengenal pasti dan Aras 1 ( i ) menggunakan penanda Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang sesuai dalam wacana yang terdapat dalam teks yang satu perenggan atau antara dibaca. perenggan dalam sebuah karangan.9.2 Mengenal pasti maklumat Aras 2 ( i ) dan mencatat nota daripada Mencatat nota dalam bentuk grafik bahan yang didengar dan dibaca.
 20. 20. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca perkataan dan Aras 1 ( i ) Tatabahasa MINGGU . ayat dengan sebutan dan Membaca perkataan, frasa dan ayat - Kata bantu 18 1. menghubungkaitkan idea intonasi yang betul dan yang mengandungi ayat tunggal dan - Kata penguat antara perenggan dengan memahami perkara yang ayat majmuk dengan sebutan dan - Kata sapaan penanda wacana. dibaca. intonasi yang betul. - Kata seru TEMA: 2. menyusun dan membetulkan UNIT 5 kesilapan struktur ayat dalam Aras 1 ( ii ). Pengisian Kurikulum Hargai teks. Menerangkan makna perkataan, frasa i. IlmuWarisan Kita 3. menerangkan makna dan ayat. - Sejarah perkataan, frasa dan ayat. - Kebudayaan 4. membaca lancar sesuatu 8.5 Mengenal pasti dan Aras 1 ( i ) - Kajian Tempatan TAJUK: bahan dengan sebutan dan menggunakan penanda Memilih dan mengenal pasti penanda Rendang intonasi yang betul. wacana yang sesuai dalam wacana yang terdapat dalam teks yang ii. NIlai Murni Daging 5. memilih dan mengenal pasti satu perenggan atau antara dibaca. - Hemah tinggi penanda wacana yang perenggan dalam sebuah - Kerajinan terdapat dalam teks karangan. Aras 3 ( i ) - Kesyukuran 6. menulis karangan fakta Menghubungkaitkan idea antaraPENULISAN: dengan ayat yang gramatis. perenggan dengan penanda wacana. iii. KBT Biografi Menghasilkan penulisan Aras 1 ( ii ). a. Kemahiran berfikir pelbagai genre (prosa dan Menyusun isi mengikut perenggan - merumus puisi) termasuk e-mel yang bagi menghasilkan karangan yang - mengesan kecondongan mudah, menarik dan lengkap. pendapat bermakna. - mengkategori - menyusun atur Mengedit dan memurnikan hasil Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan penulisan. Mengenal pasti dan membetulkan - kajian masa lampau struktur ayat. c. Kecerdasan Pelbagai - visual ruang
 21. 21. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 1.2 Bertanya dan menjawab Aras 1 ( ii ) Tatabahasa MINGGU tentang sesuatu perkara Mengemukakan soalan dengan kata - Kata seru 19 1. mengemukakan soalan secara bertatasusila. tanya dan tanpa kata Tanya untuk - Tanda baca dengan kata tanya dan tanpa mendapatkan maklumat. - Penanda wacana kata Tanya untuk - Imbuhan TEMA: mendapatkan maklumat. 1.4 Menyatakan permintaan Aras 1 ( i ) - Frasa UNIT 5 2. memilih serta menggunakan secara berterus terang dan Memilih serta menggunakan kata danPengalaman kata dan ayat yang sesuai meyakinkan dengan ayat yang sesuai untuk menyatakan Pengisian Kurikulum Indah untuk menyatakan menggunakan intonasi dan sesuatu permintaan. i. Ilmu permintaan. paralinguistik yang sesuai - Kajian Tempatan 3. menggunakan mimik muka untuk menguatkan Aras 1 ( ii ) - Geografi TAJUK: yang sesuai semasa permintaan, Menggunakan mimik muka yang - EkonomiPengalaman mengemukakan permintaan. sesuai semasa mengemukakan di Gunung 4. mengajukan hasrat dengan permintaan. ii. NIlai MurniMahchincang ungkapan yang sesuai. - Bersyukur 5. menyatakan sebab dan akibat Aras 1 ( iii ) untuk menyokong sesuatu Memohon pertimbangan untuk iii. KBT permintaan. memenuhi sesuatu permintaan. a. Kemahiran berfikirPENULISAN: - mengkategori Keperihalan Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan Mengajukan hasrat dengan ungkapan - Pembelajaran yang sesuai. Konstruktivisme Aras 3 ( i ) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.
 22. 22. MINGGU/ OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARAN HURAIAN HASIL SISTEM BAHASA / IMPAKTEMA/TAJUK PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM Pada akhir unut ini murid dapat: 5.1 Membaca perkataan dan Aras 3 ( i ) Tatabahasa MINGGU ayat dengan sebutan dan Membaca petikan dengan sebutan dan - Kata seru 20 1. membaca teks dengan intonasi yang betul dan intonasi yang brtul dan menarik. - Tanda baca sebutan dan intonasi yang memahami perkara yang - Penanda wacana brtul dan menarik dibaca. Aras 3 ( ii ) - Imbuhan TEMA: 2 menyatakan makna Menjelaskan makna perkataan - Frasa UNIT 5 perkataan mengikut konteks. mengikut konteks.Pengalaman 3. menjawab soalan Pengisian Kurikulum Indah pemahaman berdasarkan teks 5.2 Membaca kuat teks prosa Aras 3 ( ii ) i. Ilmu dengan betul. dan puisi dengan sebutan Menjawab soalan pemahaman - Kajian Tempatan 4. menyatakan perbezaan dan intonasi yang betul dan berdasarkan teks yang dibaca. - Geografi TAJUK: format karangan pelbagai lancar serta memahami - EkonomiPengalaman di genre. perkara yang dibaca. Sandakan 5. membetulkan kesalahan frasa ii. NIlai Murni dan struktur ayat. 6.2 Mengenal pasti pelbagai Aras 1 ( i ) - Bersyukur 6. menulis ringkasan genre penulisan. Mengecam dan mengenal pasti format berdasarkan teks. pelbagai genre. iii. KBTPENULISAN: a. Kemahiran berfikirCatatan harian - mengkategori 10.2 Mengedit dan memurnikan Aras 2 ( i ) b. Kajian Masa Depan hasil penulisan. Mengenal pasti dan membetulkan - Pembelajaran struktur ayat. Konstruktivisme 10.3 Membuat ringkasan Aras 3 ( i ) daripada bahan yang Menulis ringkasan berdasarkan teks. didengar atau dibaca.

×