Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Global Trends in Open Educational Resources

298 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Global Trends in Open Educational Resources

 1. 1. KÜRESEL TRENDLER: AÇIK EĞİTSEL KAYNAKLAR UZE 613 Uzaktan Eğitimde Yeni Teknolojiler Nazife ŞEN Kasım,2013
 2. 2. İÇERİK O Giriş O Açık eğitsel kaynak nedir? O Açık eğitsel kaynakların kullanımı ve buna yönelik yayın yapılmasını zorunlu kılan sebepler O Açık eğitsel kaynaklardan açık eğitsel uygulamalara O Açık eğitsel kaynakların eğitim sistemlerine yansımaları O Yansımalar
 3. 3. GİRİŞ O Açık eğitsel kaynaklar 1990lı yıllarda başlayan bir girişim olmasına karşın, 2001 yılında Massachusetts Institute of Technologies’in ‘Açık Ders Malzemeleri’ uygulamaları ile evrensel boyuta ulaşmıştır. O Alanyazında bu konuda‘açık içerik’, ‘açık eğitsel içerik’, ‘açık öğrenme kaynakları’, ‘açık eğitsel teknolojiler’, ‘açık akademik kaynaklar’ ve ‘açık ders malzemeleri’ gibi farklı kavramlar kullanılmaktadır.
 4. 4. AÇIK EĞİTSEL KAYNAK(OER) NEDİR? O Açık eğitsel kaynaklar; belli bir kurumun lisansı altında kullanımı ücretsiz olarak toplum yararına sunulan öğretme, öğrenme ve araştırma kaynaklarıdır. O Açık eğitsel kaynaklar; O bütün bir dersi, O ders materyallerini, O modülleri, O ders kitaplarını, O konu anlatım videolarını, O rest ve yazılımları ve öğrenmeye erişimi desteklemede kullanılan her türlü materyal, araç ve tekniği kapsar (Atkins, Brown and Hammond, 2007).
 5. 5. OER’NİN GELİŞİMİNE DESTEK VEREN KURULUŞLAR O Evrensel boyutta açık ders kaynakları sağlayıcısı pek çok farklı kurum/kuruluş vardır. Örneğin; O OER’yi kendi kaynakları ile finanse eden kurumlar: MIT, UK Açık Üniversite. O Finanse edilen ya da edilmeyen toplum-kaynaklı girişimler: Connexions, WikiEducator. O Kişiye ya da markaya özel tescilli kanallar: İtunesU, YouTube EDU. O Üyeleri arasında açık eğitsel kaynak farkındalığını ve kullanımını yaymaya çalışan uluslararası, bölgesel ya da ulusal konsorsiyumlar: Open Courseware Consortium, EADTU. O Evrensel düzeyde tartışma ve bilgi paylaşım girişimi olarak kurulmuş organizasyonlar: UNESCO OER Community, OER Commons’ OER Community. O OER büyümesini finanse eden kuruluşlar: The William and Flora Hewlett Foundation. O Hükümet destekli kuruluşlar: UKOER Programme.
 6. 6. Açık Eğitsel Kaynakların Kullanımı ve Buna Yönelik Yayın Yapılmasını Gerekli Kılan Sebepler O Yükseköğretim kurumları ve akademik çevreler, mevcut ve yeni bilgileri yayma ve yaratmayı genel manada yükseköğretimin misyonunun bir uzantısı olarak gördükleri için ‘Açık Eğitsel Kaynak’ların gelişim sürecinde yer almışlardır. O ‘Açık eğitsel kaynak’ trendi, ülkeden ülkeye ve eğitimin düzeyine göre büyük çeşitlilik gösteren eğitsel yayımların yapıldığı geniş pazara karşı dengede tutulmalıdır. O Çünkü ücretsiz ve açık kaynaklar, telif haklı eğitsel materyallerin satışlarını tehlike sokmaktadır.
 7. 7. Açık Eğitsel Kaynakların Kullanımı ve Buna Yönelik Yayın Yapılmasını Gerekli Kılan Sebepler_Devam O Aynı şekilde internette yayınlanan dijital materyallerin yasal olmayan şekilde kopyalanıp çoğaltılması ve kullanılması da bir sorundur. O Açıklık ve dijital teknolojiler pek çok kişi için bilginin kapılarını açabilir ancak bu pek çoğunun yardımı olmadan ya da açık eğitsel kaynaklar basılı materyaller gibi farklı yollarla dağıtılmadığı takdirde bu potansiyelden yeterince faydalanılabileceği anlamına gelmez.
 8. 8. Öğrenenler için OER (Örgün öğrenciler ya da kendi öğrenmelerini yönlendiren yaşamboyu öğrenenler); O Yeni şeyler öğrenme ve diğer öğrenmeleri O O O O O zenginleştirme, Konuları diğer öğrenenlerle senkron ya da asenkron olarak paylaşma ve tartışma, Örgün eğitime katılmak isteyip istemediklerini belirleme, Hangi kurumda öğrenim görmek istediklerini ortaya çıkarma, İş performanslarını yükseltme, Kendi açık eğitsel kaynaklarını geliştirmeleri ya da düzenlemeleri bakımından katkı sağlar.
 9. 9. Öğretmenler için OER(bireysel ya da ortaklaşa); O zengin media araçları kullanarak daha etkili O O O O dersler oluşturma, kendi alanlarını diğer kişilerin öğretme yollarını araştırma, kendi kendilerine yapmak yerine, diğer kişilerle birlikte işbirliği içinde dersler ya da kaynaklar geliştirme, yeni açık araç ve teknolojilerinin toplumsal kullanımına ilişkin öğretme deneyimlerini geliştirmelerine yardım eden topluluklara katılma, kaynakları tercüme etmek ya da bulundukları yerleri belirlemek suretiyle uyarlama yapmayı mümkün kılar.
 10. 10. Eğitim kurumları için OER; O öğretme ve araştırma programlarını daha O O O O geniş kitlelere gösterme ya da ulaştırma, dersleri ve programları için katılımcı havuzlarını genişletme, Eğitsel kaynaklar geliştirmenin masraflarını ömür boyu düşürme, Umumi ve ticari kuruluşlar ile eğitsel yayınları da içeren yeni yollar sayesinde uzlaşma, Sosyal yardım faaliyetlerini genişletmek gibi konularda fırsatlar sunar.
 11. 11. Hükümetler ve Ulusal Ajanslar için OER; O Ülkelerinin eğitim sistemlerini sergileme, O En azından yükseköğretim düzeyi için O O O O uluslararası öğrenci çekme, Eğitsel uygulamalarda değişimleri yönlendirmeye yardımcı olma, Ticari yayıncıların basıp yaymada gönülsüz davrandığı azınlık dillerinde kaynaklar geliştirme, Yerel kültürleri ve öncelikleri yansıtan eğitsel kaynaklar üretme, Ortak gereksinimlerin karşılanması için uluslararası düzeyde ortak kaynaklar üzerine işbirliği yapma gibi faaliyet alanları sunar.
 12. 12. Açık Eğitsel Kaynaklardan Açık Eğitsel Uygulamalara O Önceden finanse edilmiş pek çok açık eğitsel kaynak girişimi daha çok ‘açık eğitsel kaynak’ yayımı yapılması üzerine dururken, şimdi yoğunlaşma daha çok açık eğitsel kaynakların öğretme-öğrenme politikaları ve uygulamaları bakımından önemi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu açıdan daha çok üzerinde durulan sorular; O OER’nin kontolünde ve yayımından kim sorumlu olmalıdır? Yaratıcısı mı, yoksa ilgili destek ekibi mi? O OER’nin kalitesi/niteliği nasıl belirlenebilir? O E-öğrenme dersi OER kullanılarak nasıl tasarlanmalı? O OER geliştiren akademisyenler için tanınırlık ya da ödül gibi teşvikler nelerdir? O Öğretme ve öğrenme amacıyla kullanılabilecek en etkili araçlar nelerdir? O İşbirlikçi, müşterek ve ortak kaynaklar için en iyi partnerlik modelleri nelerdir?
 13. 13. OER’nin Eğitim Sistemleri Üzerindeki Etkileri O OER, açık eğitsel kaynakların bilginin hazırbulunuşluğu, erişilebilirliği, ekonomikliği ve kabuledilebilirliği açısından potansiyel değerine vurgu yaparak eğitim sistemleri camiasındaki bildik söylentileri büyük ölçüde değiştirmiştir. O Ancak gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeler kadar açık eğitsel kaynak yayınlama ya da kullanma sürecine dahil olamamışlardır. O Öte yandan, Commonwealth of Learning ve OER Afrika tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, OER eğitim sistemlerinin geliştirilmesinde gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelerdekinden daha fazla değer taşımakta ve etkili olmaktadır.
 14. 14. OER’nin Eğitim Sistemleri Üzerindeki Etkileri_Devam Çünkü pek çok ülke için ilk, orta ve yükseköğretim düzeyindeki eğitimi düzenlemede karşılaşılan bazı temel güçlükler vardır. Bunlar; Oİlk ve ortaöğretime yerleştirilebilecek öğrenci sayısını maksimuma çıkarmak ve yükseköğretime katılımı artırmak için gereken fiziki kapasite ve masraflar, OÖğretmenlerin etkili bir biçimde içerik ve teknoloji geliştirme ve kullanmaları için pedagojik yeterlilikleri ve hazırbulunuşlukları, OÖğretme sürecini desteklemek için gerekli olan eğitsel kaynakların yeterliliği ve uygunluğudur.
 15. 15. YANSIMALAR (Sosyal Boyut) O Daha fazla kişi OER ya da ilgili kaynaklara erişebiliyor ya da bunları kullanabiliyor. O Çoğu zaman bu kaynaklar değiştirilip uyarlanmayıp erişildiği haliyle kullanılıyor. O OER’lerden informal öğrenmede bulunmak ya da örgün öğrenmeyi desteklemek amacıyla bilgi kaynağı olarak yararlanılıyor. O Hem organizasyonlar hem de umumi topluluklar OER’yi çalışanlarının ya da üyelerinin öğrenme ve eğitim gereksinimlerini desteklemek ve öğrenen ile kaynaklar arasında aracı olmak amacı ile kullanıyorlar.
 16. 16. YANSIMALAR (Teknik Boyut) O OER’ler aha çok teknik ve pedagojik becerileri yetersiz olan ve eriştikleri materyal üzerinde uyarlama ve düzenleme yapma konusunda güveni olmayan öğretmenler için sorun teşkil etmektedir. O Pek çok kişinin işyükünü ve ortak amaçları doğrultusunda istenilen OER’yi yaratma becerilerini paylaştığı işbirliğine dayalı ‘bir ekip eğitimi’ne geçilmesine ihtiyaç vardır.
 17. 17. YANSIMALAR (Kültürel Boyut) O Öğretmenler için en büyük bariyer OER’nin kültürel boyutudur; yani aşırmacılıkla suçlanma korkusu içinde diğer insanların yarattığı materyalleri kullanma, tekrarkullanma ve harmanlama gibi durumlardaki akademik normların üstesinden gelme. O Pek çok kurum ve akademik topluluk kültüründe diğer kişilerin içeriklerini kullanmak yerine, kişilerin kendi içeriğini üretmesi ya da araştırması daha değerli görülmektedir.
 18. 18. YANSIMALAR (Politik Boyut) O OER eğitimde masrafları azaltmada, öğretme uygulamalarını değiştirmede ve katılımı ve başarıyı artırmada rol oynamaktadır. O OER’nin özellikle eğitsel amaçlarla ve kamu parasının dahil olduğu açık lisans beklenen durumların haricinde kullanımına dayalı resmi politikalar ve uygulamalar çok azdır. O Temelini OER’lerin oluşturduğu eğitsl girişimlere para aktaran hükümet sayısı da oldukça azdır.
 19. 19. Kaynakça O Lane, A. (2010). Global Trends in the Development and Use of Open Educational Resources to Reform Educational Practices. UNESCO Institute for Information Technologies in Education, Policy Brief. Retrieved from http ://iite.unesco.org/publications/3214676/ . O Atkins, D.E., Brown, J.S. and Hammond, A.L. (2007). A Review of the Open Educational Resources (OER) Movement: Achievements, Challenges, and New Opportunies, A Report to The William and Flora Hewlett Foundation.

×