Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KERTAS 2
Masa : 2 1⁄2 jam
Bahagian A
Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ( 60 markah )
1. Cecair A ialah satu sebatian ...
2. Rajah menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengelektrolisis natrium klorida lebur.
a) Terangkan apakah yang d...
e) Jika eksperimen diulangi dengan dengan menggantikan leburan natrium klorida dengan larutan akueus natrium
klorida hasil...
ii) t = 50 saat
________________________________________________________________________
( 1 markah )
e) Terangkan perbeza...
5. Rajah di sebelah menunjukkan susunan radas untuk menentukan takat beku asetamida. Asetamida wujud sebagai
pepejal putih...
iv) Takat lebur sulfur ialah 1130
C. Bolehkah takat lebur sulfur ditentukan dengan cara peleburan kukus air
panas? Berikan...
Bahagian B : Item Respon Terhad
Jawab satu soalan daripada soalan berikut. ( 20 markah )
1. Gas adi terletak dalam Kumpula...
ii) Ramalkan bagaimana ahli-ahli lain dalam siri homolog ini menjalani proses I, III dan IV. Berikan alasan
bagi ramalan a...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kim5 2

Soalan Kimia spm Tingkatan 5

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to comment

Kim5 2

  1. 1. KERTAS 2 Masa : 2 1⁄2 jam Bahagian A Jawab semua soalan dalam bahagian ini. ( 60 markah ) 1. Cecair A ialah satu sebatian tak tepu. Cecair A mempunyai formula molekul C7 H14 . Cecair B mempunyai formula molekul C7 H16 . Cecair A boleh ditukarkan kepada cecair B melalui tindak balas antara A dengan gas hidrogen di bawah keadaan-keadaan tetentu. a) B berasal daripada satu siri homolog. i) Namakan siri homolog ini. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii) Tuliskan formula am bagi siri homolog ini. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b) Nyatakan tiga kaedah kimia untuk membezakan cecair A dengan cecari B dalam makmal. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 3 markah ) c) C5 H12 ialah satu ahli yang berasal daripada siri homolog yang sama dengan B. i) Bagaimanakah anda jangka takat didih cecair B dan C5 H12 berbeza ? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii) Berikan sebab bagi perbezaan ini. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 2 markah ) d) Apakah yang didapati apabila cecair A digoncangkan dengan air dalam sebuah tabung uji. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) e) Cecair B bertindak balas dengan klorin dalam kehadiran cahaya matahari untuk menghasilkan sebatian dengan formula molekul C7 H15 Cl. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas ini. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 2 markah )
  2. 2. 2. Rajah menunjukkan susunan radas yang digunakan untuk mengelektrolisis natrium klorida lebur. a) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan istilah elektrolisis. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 2 markah ) b) Namakan i) elektron X ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii) elektrod Y _______________________________________________________________________ ( 1 markah ) c) Namakan hasil yang terbentuk di i) elektron X ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii) elektrod Y ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) d) Tuliskan persamaan ion setengah bagi tindak balas yang berlaku di i) elektrod X ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii) elektrod Y ________________________________________________________________________ ( 1 markah )
  3. 3. e) Jika eksperimen diulangi dengan dengan menggantikan leburan natrium klorida dengan larutan akueus natrium klorida hasil yang akan terbentuk di i) elektrod X ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii) elektrod Y ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) f) Tuliskan persamaan ion setengah bagi pembentukan hasil di (e) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. Satu eksperimen dijalankan untuk mengkaji kadar tindak balas antara marmar dan asid hidroklorik. 6 g ketulan marmar ( berlebihan ) dicampurke dalam 50 cm3 asid hidroklorik 0.1 mol/dm3 . Isipadu gas yang terbebas di catatkan pada tiap-tiap 15 saat. Keputusan eksperimen dijadualkan di bawah : Masa/saat 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 Isipadu gas CO2 / cm3 0 12 23 32 40 48 50 50 50 50 50 a) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara marmar dan asid hidroklorik. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b) Lukiskan sebuah gambar rajah berlabel untuk menunjukkan radas yang digunakan untuk menjalankan eksperimen di atas. ( 3 markah ) c) Lukiskan graf isipadu gas CO2 lawan masa dari keputusan dalam jadual di atas. ( lukisan dalam kertas graf) ( 5 markah ) d) Dari graf anda, hitung kadar tindak balas pada masa i) t = 20 saat ( 1 markah )
  4. 4. ii) t = 50 saat ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) e) Terangkan perbezaan kadar tindak balas pada masa 20 saat dan 50 saat. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 2 markah ) 4. Atom Bilangan proton Bilangan neutron Bilangan electron J 8 8 8 K 8 9 8 L 11 12 11 M 15 16 15 N 16 16 16 Q 19 20 19 Jadual di atas menunjukkan bilangan proton, neutron dan electron bagi atom-atom J, K, L, M, N dan Q. Berpandukan maklumat dalam jadual di atas , jawab soalan berikut. a) Berapakah nombor nukleon bagi unsur L ? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b) Tuliskan konfigurasi elektron bagi atom M. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) c) Dalam kala manakah dalam Jadual Berkala unsur Q terletak ? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) d) Berapakah bilangan elekton valens dalam satu atom N ? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) e) Nyatakan atom-atom yang membentuk isotop antara satu sama lain. ________________________________________________________________________ ( 2 markah ) f) Nyatakan atom-atom dua unsur berbeza yang mempunyai sifat-sifat kimia yang sama. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) g) Oksida unsur L boleh bertindak balas dengan air .Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas ini. ________________________________________________________________________ ( 2 markah )
  5. 5. 5. Rajah di sebelah menunjukkan susunan radas untuk menentukan takat beku asetamida. Asetamida wujud sebagai pepejal putih pada keadaan bilik. Dalam eksperimen ini, cecair asetamida pada suhu 950 C dibiarkan menyejuk dalam sebuah kelalang kon. Suhu cecair dicatatkan pada sela-sela masa tertentu. Sebuah graf bagi suhu asetamida melawan masa diplotkan. Graf di sebelah menunjukan lengkung penyejukan yang diperolehi. a) Berapakah takat beku bagi asetamida ? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) b) Mengapakah bahagian ST menjadi ufuk walaupun tenaga haba terus dihilangkan ke persekitaran semasa eksperimen itu ? ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 3 markah ) c) Mengapakah cecair asetamida dibiarkan menyejuk dalam kelalang kon ? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) d) Nyatakan keadaan fizik asetamida pada masa 7 minit. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) e) Takat lebur pepejal asetamida juga boleh ditentukan dengan meleburkan pepejal itu dengan kukus air panas. Dalam eksperimen itu, suhu asetamida dibaca pada sela masa tertentu. i) Mengapakah kukus air panas digunakan untuk meleburkan asetamida? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) ii) Namakan satu bahan lain yang takat leburnya boleh ditentukan dengan cara peleburan oleh kukus air panas. ________________________________________________________________________ ( 1 markah )
  6. 6. iv) Takat lebur sulfur ialah 1130 C. Bolehkah takat lebur sulfur ditentukan dengan cara peleburan kukus air panas? Berikan sebab anda. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 2 markah ) 6. Sebuah buret diisi dengan minyak sawit dan isi padu yang dicatatkan ialah 45.2 cm3 . Kemudian , 50 titik minyak dikeluarkan dan bacaan akhir buret ialah 46.2 cm3 . Sati titik minyak dikeluarkan ke dalam sebuah piring kaca. Minyak itu disentuh dengan sebatang tiub kaca yang halus dan dipindahkan ke atas sekeping kertas turas. Langkah ini diulangi sehingga kesemua minyak telah dipindahkan ke atas kertas turas. Didapati 80 tompok minyak kecil diperolehi. Sebuah besin air ditaburkan dengan serbuk likopodium. Kemudian , satu tompok minyak kecil dipindahkan daripada rod kaca halus ke tengah-tengah besin. Minyak tersebar dan satu bulatan minyak terbentuk. Didapati diameter bulatan yang diperolehi ialah 22 cm. a) Hitungkan isi padu satu titis minyak. ( 3 markah ) b) Hitungkan isi padu satu tompok minyak. ( 3 markah ) c) Mengapakah serbuk likopodium ditaburkan di atas permukaan air ? ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) d) Namakan satu bahan lain yang boleh digunakan untuk mengantikan serbuk likopodium. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) e) Nyatakan jejari bulatan yang dihasilkan. ________________________________________________________________________ ( 1 markah ) f) Hitungkan saiz satu molekul minyak. ________________________________________________________________________ ( 2 markah ) g) Nyatakan dua anggapan dalam pengiraan anda di (f). __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ( 2 markah )
  7. 7. Bahagian B : Item Respon Terhad Jawab satu soalan daripada soalan berikut. ( 20 markah ) 1. Gas adi terletak dalam Kumpulan 18 dalam Jadual Berkala. Jadual di bawah menunjukkan bilangan proton bagi dua unsur gas adi. Unsur Bilangan proton Helium 2 Neon 10 a) Tuliskan susunan elektron bagi helium dan neon. ( 2 markah ) b) Mengapakah kedua-dua gas adi itu wujud dalam bentuk monoatom? ( 2 markah ) c) Jadual di bawah menunjukkan bilangan proton dalam unsur hidrogen dan karbon Unsur Bilangan proton Hidrogen 1 Karbon 6 i) Tuliskan susunan elektron bagi hidrogen dan karbon. ( 2 markah ) ii) Terangkan bagaimana atom hidrogen dapat mencapai kestabilan susunan elektron serupa dengan gas helium. ( 4 markah ) d)Atom karbon mencapai kestabilan susunan elektron serupa dengan gas neon apabila karbon bergabung dengan hidrogen. Huraikan bagaimana ikatan terbentuk apabila karbon bergabung dengan hidrogen. ( 10 markah ) 2. Rajah di atas menunjukkan penukaran sebatian organik, T melalui 4 proses berlainan. a) Merujuk kepada rajah di atas, tuliskan semua persamaan kimia yang terlibat dalam proses I hingga IV. ( 4 markah ) b) Dalam eksperimen, seorang pelajar hanya berupaya menghasilkan 0.7 g gas C2 H4 daripada 2.3 g cecair T melalui proses I. Hitungkan peratus C2 H4 yang berjaya dihasilkan oleh pelajar itu. [ JAR ; H = 1, C = 12, O = 16] ( 6 markah ) c) Cadangkan satu ujian kimia untuk membezakan cecair T daripada cecair yang berformula CH3 COOH. ( 4 markah ) d) i) Tentukan kumpulan berfungsi dan siri homolog CH3 COOH. ( 2 markah )
  8. 8. ii) Ramalkan bagaimana ahli-ahli lain dalam siri homolog ini menjalani proses I, III dan IV. Berikan alasan bagi ramalan anda. ( 4 markah ) Bahagian C : Item Respon Terbuka Jawab satu soalan daripada soalan berikut. ( 20 markah ) 1. a) Bandingkan sifat antara pepejal, cecair dan gas. ( 8 markah ) b) Huraikan satu eksperimen untuk membuktikan bahan terdiri daripada zarah yang halus. ( 12 markah ) 2. a) i) Apakah yang dimaksudkan dengan siri elektrokimia? ( 2 markah ) ii) Nyatakan tiga kepentingan siri elektrokimia. ( 3 markah ) Pasangan elektrod Nilai beza keupayaan (V) Terminal positif P dan Q 1.6 P Q dan S 2.0 S R dan S 0.8 R b) Jadual menunjukkan keputusan suatu eksperimen untuk menyusun logam P, Q, R dan S mengikut kecenderungan membentuk ion secara menurun. i) Huraikan bagaimana satu eksperimen dijalankan untuk memperoleh data-data di atas. ( 6 markah ) ii) Terangkan bagaimana susunan tersebut dibina. ( 9 markah )

×