အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ (၂ဝ၁၃)

754 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒ (၂ဝ၁၃)

 1. 1. 2013ckESpf? tenf;qkH;tcaMu;aiG Oya'
 2. 2. 2013 ckESpf? tenf;qkH; tcaMu;aiGOya' (2013 ckESpf? jynfaxmifpkvTwfawmfOya'trSwf 7 /) 1374 ckESpf? waygif;vqef; 11 &uf (2013 ckESpf? rwfv 8 &uf) ed'gef; ul;oef;a&mif;0,fa&; vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESif0efaqmifrI vkyfief;? h pdkufysdK;a&;ESi့f arG;jrLa&;vkyfief;wdkYwGif vkyfuifvßSuf&SdMuaom tvkyform;rsm;ESi့f dk ¤if;wdkYrdom;pkrsm; tajccHvdktyfcsufrsm;udk jynfhrDapa&;twGuf vnf;aumif;? tvkyf orm;rsm; vkyfief; pGrf;aqmif&nf jr§ifhwifa&;ESifh ,SOfûydifEdkifpGrf; wdk;wufa&;wdkY twGuf vnf;aumif; &nf½G,fí jynfaxmifpkvTwfawmfonf þOya'udk jy|mef;vdkufonf/ tcef; (1) trnf? pwiftmPmwnfjcif; ESihf t"dyÜm,fazmfjycsufrsm; 1/ (u) þOya'udk ac:wGifap&rnf/ (c) 2/ 2013 ckESpf? tenf;qkH;tcaMu;aiGOya' [k þOya'onf EdkifiHawmfor®wu trdefYaMumfjimpmjzifh owfrSwfonfh aeY&ufwGif pwiftmPmwnf&rnf/ þOya'wGif yg&Sdaom atmufygpum;&yfrsm;onf azmfjyygtwdkif; t"dyÜm,f oufa&mufap&rnf (u) tvkyform; qdkonfrSm ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwf vkyfief;ESifh 0efaqmifrIvkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief; wpfckckwGif tvkyfvkyfudkif&ef tvkyf&SifESifh oabm wlncsuf D ûyvkyfí um,tm;? ÓPtm;udk tokH;ûyNyD; tNrJwrf;tvkyf? ,m,Dtvkyfudk vkyfudkifí&&Sdaom tcaMu;aiGjzifh toufarG; 0rf;ausmif;ûyoludkqdkonf/ ,if;pum;&yfwGif tcaMu;aiG&&Sdaom tvkyfoifrsm;ESifh ynmoifrsm;? pma&;ESifh ½kH;0efxrf;rsm;? vkyfief;cGifjyify tvkyform;rsm;? tdrftulESifh tdrf,mOfarmif;rsm;? vkHûcHa&;? tapmifh0efxrf;rsm;ESifh oefY&Sif;a&;? rGrf;rHjyifqifa&; 1
 3. 3. tvkyform;rsm;vnf; yg0ifonf/ odkY&mwGif atmufyg tvkyf orm;rsm;ESifh 0efxrf;rsm; ryg0if (1) (2) EdkifiHh0efxrf;rsm;? (3) (c) tvkyf&Siftay: rSDcdkítwlaeNyD; tvkyf&Siftvkyfudk vkyfudkifaeonfh tvkyf&Sif rdom;pk0ifjzpfaomZeD;? cifyGef;? om;orD;? rdbESifh nDtpfudk armifESrt&if;rsm;? yifv,ful; oabFmom;rsm;/ tvkyf&Sif qdkonfrSm ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwf vkyfief;ESif့ 0efaqmifrI vkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&; vkyfief; wpfckckwGif owfrSwfxm;aom ta&twGuf atmufravsmhaom tvkyform;rsm;tm; oabmwlnDcsufjzifh tvkyfvkyfcdkif;NyD; xdktvkyform;tm; tcaMu;aiGay;&ef wm0ef&Sdoludk qdkonf/ ,if;pum;&yfwGif atmufyg yk*¾dKvfrsm;vnf; yg0ifonf (1) tvkyf&Sif pDrHcefYcGJrIqdkif&m udk,fpm;vS,f? (2) tvkyf&Sifudk,fpm; tvkyform;tm; pDrHtkyfcsKyf&ef wm0ef&Sdol odkYr[kwf tcaMu;aiGay;&ef wm0ef&Sdol? (3) tvkyf&Sif aoqkH;onfhtcg tarGqufcHol? tvkyf&Sif taejzifh qufcHol odkYr[kwf w&m;0ifudk,fpm;vS,f? (4) tpkpyfvkyfief;jzpfygu tpk0ifwpfOD;csif;onf vnf; aumif;? tpk0iftm;vkH; onf vnf;aumif;? vkyfief;udk BuD;MuyftkyfcsKyf&ef tpkpyfvkyfief;u vTJtyfjcif; cH& olonfvnf;aumif; tvkyf&Sifjzpfonf/ (5) jrefrmEdkifiHukrÜPDrsm; tufOya't& wnfaxmifaom ukrÜPDjzpfygu 'g½dkufwmtzGJU odkYr[kwf 'g½dkufwm tzGJU0ifrsm;onfvnf;aumif;? vkyfief;udk BuD;Muyf tkyfcsKyf&ef ukrÜPDu Oya'ESifhtnD vTJtyfjcif;cH&ol ? 2
 4. 4. (6) or0g,rtoif;Oya't& wnfaxmifaom toif;jzpf ygu or0g,rtoif; trIaqmiftzGJU odkYr[kwf 'g½dkuf wm tzGJU0ifrsm;/ (*) ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief; qdkonfrSm trsdK;om;aumfrwDu þOya' yk'fr 6 t& trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwfaom ul;oef;a&mif;0,fa&;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrIvkyfief;? ul;oef;a&mif;0,fa&; vkyfief;ESifh pufrIvufrIukefxkwfvkyfief; wpfckckudk aomfvnf; aumif;? 0efaqmifrIvkyfief; wpfckckudk aomfvnf;aumif;? ,if;vkyfief;rsm;ESifh qufEG,faom owfrSwfonfh vkyfief;wpfckckudk aomfvnf;aumif; qdkonf/ (C) pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief; qdkonfrSm trsdK;om;aumfrwDu þOya' yk'fr 6 t& trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwfaom v,f? ,m? udkif;? ußGef;? O,smOfNcHajrESifh ajrvGwf ajr½dkif; wpfckckwGif xGef,ufjcif;? ajrûyjyifjcif;? pdkufysdK;jcif;? tyif ysdK;axmifjcif;? ûypkjcif;? ûyjyifjcif; odkYr[kwf pdkufysdK;a&; xGufukef aumufyJoD;ESHrsm;udk &dwfodrf;jcif;? cl;qGwfjcif;vkyfief;udkaomf vnf;aumif;? Muuf? bJ? ikH;? iSuf ESifh ysm; tygt0if NcHarG; tdrfarG; wd&dpämef arG;jrLjcif; vkyfief;? ußGJ? EGm;? qif? jrif;? jrnf;? vm;? odk;? qdwfESifh 0ufwdkY tygt0if wd&dpämef arG;jrLjcif;vkyfief;? ig;ESifh a&owå0g arG;jrLjcif; vkyfief;udk aomfvnf;aumif;? EdYESifhEdkYxGuf k ypönf;xkwfvkyfjcif; vkyfief;udkaomfvnf;aumif;? ,if;vkyfief; wpfckckESifh qufpyfí owfrSwfonfh 0efaqmifrI vkyfief;wpfckck udkaomfvnf;aumif; qdkonf/ (i) tcaMu;aiG qdkonfrSm tvkyf&Sif em&Dydkif;tvkyf? aeYpOftvkyf? tywfpOf tvkyf? vpOftvkyf odkYr[kwf tjcm;tcsdefydkif; tvkyfwpfckckudk tvkyform;u vkyfudkifaqmif½Gufay;&ojzifh &oifhaom tcaMu;aiGESifh vkyfcvpmwdkYudk qdkonf/ ,if;pum; &yfwGif tcsdefydk vkyfconfvnf;aumif;? tvkyf aumif;rGeojzifh f odkYr[kwf tusifhpm&dwå aumif;rGefojzifh tvkyf&SifrS tydkay;onfh qkaMu;aiGrsm;onf vnf;aumif;? 0ifaiGtjzpf owfrSwfEdkiaom f tjcm;aiGESifh tusdK;cHpm;cGifhrsm;onf vnf;aumif;yg0ifonf/ odkY&mwGif atmufyg aiGaMu;rsm; ryg0if - 3
 5. 5. (1) c&D;p&dwfrsm;? (2) yifpifvpmESifh tNidrf;pm; vkyfouf qkaiG? (3) vlrIzlvkHa&; tusdK;cHpm;cGifh aiGaMu;rsm;? (4) aexdkifcESifh pm;aomufp&dwfrsm;? tcGeftcrsm;? (5) aq;ukop&dwfESifh tyef;ajzcrsm;? (6) tvkyfxkwf epfemaMu;ESifh *½kPmaMu;rsm;? (7) tvkyform;? tvkyftudkifESifh vlrIzlvkHa&;0efBuD;Xmeu þOya'yg tcaMu;aiGESifh roufqdkif[k jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU twnfûycsufjzifh trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwfaom tjcm;tcaMu;aiGrsm;/ rD;zdk;? a&zdk;ESifh (p) tzGJUtpnf; qdkonfrSm wnfqJOya' wpf&yf&yft& zGJpnf;xm;aom tvkyform; tzGJUtpnf; odkYr[kwf tvkyf&Sif tzGJUtpnf;udk qdkonf/ (q) tvkyform;ESifh tvkyf&SifwdkY udk,fpm;vS,frsm; qdkonfrSm tvkyform; tzGJUtpnf;ESifh tvkyf&SiftzGJUtpnf;rsm;tm; udk,fpm;ûyonfh udk,fpm;vS,frsm;udkaomfvnf;aumif;? tvkyfo rm;tzGJUtpnf; r&Sdao;ygu tvkyform;rsm;tm; udk,fpm;ûyonfh udk,fpm;vS,f rsm;udkaomfvnf;aumif;? tvkyf&Sif tzGJUtpnf; r&Sdao;ygu tvkyf&Sifrsm;tm; udk,fpm;ûyonfh udk,fpm;vS,frsm; udk aomfvnf;aumif;qdkonf/ (Z) trsdK;om;aumfrwD qdkonfrSm þOya't& tpdk;&udk,fpm;vS,f? tvkyf&Sif udk,fpm;vS,f? tvkyform; udk,fpm;vS,frsm; okH;yGifhqdkif yg0ifzGJUpnf;onfh tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;qdki&m f trsdK;om;aumfrwDudk qdkonf/ ( ps ) jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,f aumfrwD qdkonfrSm þOya't& jynfaxmifpke,fajr aumfrwD? oufqdkif&m wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,ftvdkuf 4
 6. 6. zGJUpnf;aom tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;qdkif&m aumfrwDudk qdkonf/ (n) (#) OD;pD;Xme qdkonfrSm þOya'yg vkyfief;wm0ef wpf&yf&yfudk aqmif½Guf&ef 0efBuD; Xmeu wm0efay;aom OD;pD;Xmeudk qdkonf/ (X) 3/ 0efBuD;Xme qdkonfrSm jynfaxmifpktpdk;&? tvkyform;? tvkyf tudkifESifh vlrIzlvkHa&; 0efBuD;Xme qdkonf/ ppfaq;a&;t&m&Sd qdkonfrSm þOya'ESifh þOya't& xkwfjyef onfh enf;Oya'? pnf;rsOf; pnf;urf;? trdefYaMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifh tnD vdkufemaqmif &Gufjcif; &Sd r&SdESifh pyfvsOf;í ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief;udk aomfvnf;aumif;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;udkaomfvnf;aumif; ppfaq;&ef þOya't& wm0efay;tyfjcif;cH&onfh t&m&SdwpfOD;OD;udk qdkonf/ tcef; (2) trsdK;om;aumfrwD zGJUpnf;jcif; EdkifiHawmfor®wonf (u) tvkyform;rsm;twGuf tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfEif&ef dk tvdkYiSm oufqdkif&m tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS udk,fpm;vS,frsm;? tvkyform; tzGJUtpnf; odkYr[kwf tvkyf orm;rsm; udk,fpm;vS,frsm;? tvkyf&Sif tzGJUtpnf; odYr[kwf k tvkyf&Sifrsm; udk,fpm;vS,frsm;? tcaMu;aiG owfrSwfjcif;qdkif&m vkyfief;ußGrf;usifNyD; rßSwpGmaqmif½Gufrnfh tjcm; yk*¾dKvfrsm; yg0ifonfh trsdK;om;aumfrwDudk trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí zGJUpnf;&rnf/ (c) yk'frcGJ(u)t& zGJUpnf;&mwGif Ouú|ESifh twGif;a&;rª;wdkYudk wpfyg wnf; owfrSwf ay;&rnf/ vdktyfygu 'kwd,Ouú|ESifh wGJzuf twGif;a&;rª;wdkYudk owfrSwf ay;Edkifonf/ (*) yk'frcGJ(u)t& zGJUpnf;aom trsdK;om;aumfrwD oufwrf;onf okH;ESpf jzpfNyD; ,if;oufwrf;twGif; vdktyfygu tzGJU0ifrsm;udk tpm;xdk;jyifqif zGJUpnf;Edkifonf/ 5
 7. 7. 4/ trsdK;om;aumfrwDudk zGJUpnf;&mü (u) tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS udk,fpm;vS,frsm;onf tvkyf orm;a&;&m? pdkufysdK;a&;? arG;jrLa&;? pD;yGm;a&;? ul;oef;a&mif; 0,fa&;? ukefxkwfvkyfief;? vlrIa&;wdkYESifh oufqdkionfh tpdk;&Xme? f tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS wm0ef&Sdolrsm; jzpf&rnf/ (c) tvkyform;ESifh tvkyf&SifwdkY udk,fpm;vS,frsm;onf (1) (2) (*) oufqdkif&mtzGJUtpnf; tusdK;udkaomfvnf;aumif;? tvkyf&SifESifh tvkyform;rsm; tusdK;udkaomfvnf; aumif; o,fydk;vdkolrsm; jzpf&rnf/ owfrSwfcsufESifhtnD OD;a&wlnD&rnfhtjyif ,if; udk,fpm;vS,frsm; qE´xkwfazmf &mwGifvnf; tcGifh ta&; wlnD&rnf/ tcaMu;aiGowfrSwfjcif;qdkif&m vkyfief;uGsrf;usifonfh tjcm;yk*¾dKvf wpfOD; odkYr[kwf wpfOD;xuf ydkí yg0ifzGJUpnf;EdkifNyD; xdkolonf oufqdkif&m vkyfief; tawGUtêuH&Sdí tvkyform;ESifh tvkyf&SifwdkY tMum; rßSwpGm aqmif½Gufwwfol jzpf&rnf/ tcef; (3) trsdK;om;aumfrwD wm0efESifh vkyfydkifcGirsm; fhrsm; 5/ trsdK;om;aumfrwD wm0efESifvkyfydkifcGifrsm;rSm atmufygtwdkif; jzpfonf h h (u) þOya't& tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;twGuf tajccHoifh onfh tcsufrsm;ESifh pyfvsOf;í trsdK;om;tqifh rl0g'rsm;csrSwfjcif;? (c) tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;twGuf okawoeûyvkyfcsufESifh ppfwrf; rsm;udk avhvmpdppfwGufcsufNyD; tBuHûycsufrsm; wifjyEdkif&ef tpdk;&Xme? tpdk;&tzGJUtpnf;rsm;rS udk,pm;vS,frsm;? f tvkyform;ESifh tvkyf&SifwdkY udk,fpm;vS,frsm;ESifh ußGrf;usifolrsm; yg0ifonfh jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD; aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwDrsm;udk zGJUpnf;NyD; vkyfief; wm0efrsm; owfrSwfay;jcif;? 6
 8. 8. (*) tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;twGuf okawoeûyvkyfcsufESifh ppfwrf;rsm;udk avhvmpdppfwGufcsufNyD; tBuHûycsufrsm; wifjya&; ESifh pyfvsOf;í csrSwfxm;aom trsdK;om;tqifh rl0g'rsm;ESifh tnD jynfaxmifpke,fajr aumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwDESifh jynfe,f aumfrwDrsm;tm; vrf;ñTefjcif;? (C) tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwf&mwGif tajccHoifhonfh tcsufrsm;ESifh pyfvsOf;í okawoeûyvkyfjcif;? pm&if;ppfwrf;rsm; aumuf,lí pdppfwGufcsufjcif;? pDrHudef;rsm;ESifh tpDtpOfrsm; csrSwfjcif;? (i) tenf;qkH;tcaMu;aiGudk EdkifiHwpf0ef;vkH;twGuf aomfvnf;aumif;? wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fa'otvdkuf aomfvnf;aumif;? ul;oef;a&mif;0,fa&; vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&; vkyfief;trsdK;tpm; tvdkufaomf vnf;aumif;? tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&; udpöESifh pyfvsOf; í jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD; aumfrwDESifh jynfe,faumfrwDrsm; tBuHûycsufrsm;udk avhvm pdppfNyD; þOya'tcef; (6)yg jy|mef;csufrsm;ESifhtnD owfrSwfoifh onfh tqdkûy tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;udk trsm;jynfol od&Sdap&ef xkwfjyefaMunmjcif;ESifh jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU twnfûycsufjzifh tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;udk owfrSwfí trdefYaMumfjimpmxkwfjyefjcif;? (p) yk'frcGJ(i)t& trdefYaMumfjimpmxkwfjyefrnfh tqdkûytenf;qkH; tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;wGif tvkyfußGrf;usifrItvdkuf tvkyfcsdef wpfem&D? wpf&uf? &ufowåywf? wpfvtwGuf tcaMu;aiG odkYr[kwf tjcm;tcsdefydkif; tvkyfwpfckck twGuf tcaMu;aiG EIef;xm;udk vkyfief;cGif ab;tEÅ&m,f&SdEdkifrI tvm;tvm tay: avhvmpdppfNyD; xnfhoGif;azmfjyjcif;? (q) trsdK;om;aumfrwD tqdkûytenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;tay: uefYuGufcsuf &SdcJhvßSif oufqdkif&m jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwD okH;yGifhqdkif udk,fpm;vS,frsm;jzifh ñSdEIdif;apNyD; jyefvnf wifjyonfh tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;udk trsdK;om;aumfrwD okH;yGifhqdkif 7
 9. 9. udk,fpm;vS,frsm;jzifh pdppfí owfrSwfoifhaom tenf;qk; H tcaMu;aiG EIef;xm;udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJUodkY wifjyjcif;? (Z) owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;udk ul;oef; a&mif;0,fa&; vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrIvkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&; vkyfief; trsdK;tpm;tvdkuf aomfvnf; aumif;? a'otvdkufaomfvnf;aumif; tvkyfußGrf;usifrIESifh vkyfief;cGifab; tEÅ&m,f&SdEdkifrIwdkYudk cGJjcm;í ajymif;vJvmaom tajctaet&yf&yfwdkYESifh tnD pdppfNyD; ESpf ESpfvßSif tenf;qkH; wpfBudrf jyifqifowfrSwfonfh trdefYaMumfjimpmudk jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU twnfûycsufjzifh aMunmjcif;? ( ps ) tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;? jyefvnfokH;oyfa&;wdkYESifh pyfvsOf;í vdktyfaom vkyfief; aumfrwDrsm;udk zGJUpnf;NyD; vkyfief; wm0efrsm; owfrSwfay;jcif;? (n) trsdK;om;aumfrwD ykHrSeftpnf;ta0;ESifh txl;tpnf;ta0;rsm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD usif;yjcif;? (#) trsdK;om;aumfrwD vkyfief;aqmif½GufrIrsm;udk tcgtm;avsmfpGm jynfaxmifpk tpdk;&tzGJUodkY wifjyjcif;/ tcef; (4) vkyfief; trsdK;tpm;rsm; owfrSwfjcif; 6/ trsdK;om;aumfrwDonf þOya'yg tenf;qkH;tcaMu;aiGqdkif&m jy|mef;csuf rsm;ESifh oufqdkifap&rnfh ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukexkwfvkyfief;ESifh f 0efaqmifrIvkyfief;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;udk EdkifiHwpf0ef;vkH;twGufjzpfap? oufqdkif&m jynfaxmifpk e,fajr? wdkif;a'oBuD; odkYr[kwf jynfe,fa'otvdkufjzpfap trdefYaMumfjimpm xkwfjyefí owfrSwf&rnf/ xdkYtjyif tqdkygvkyfief;rsm;udk ajymif;vJvm aom tajctaeESifhtnD tcg tm;avsmfpGm jyifqifowfrSwfEkifonf/ d tcef; (5) taj ajccH tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í tajccH&rnfh tcsufrsm; 7/ tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD; aumfrwDESifh jynfe,faumfrwDrsm;u avhvmpdppfwGufcsufNyD; tBuHûy&mwGif vnf;aumif;? trsdK;om; aumfrwDu 8
 10. 10. tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwf&mwGif vnf;aumif; atmufazmfjyyg tcsufrsm;udk tajccH&rnf (u) tvkyform;rsm;ESifh ,if;wdkY rdom;pkvdktyfcsufrsm;? (c) vuf&Sd vkyfcrsm;? (*) vlrIzlvkHa&; tusdK;cHpm;cGifhrsm;? (C) pm;0wfaea&; ukefusp&dwfESifh ajymif;vJcsufrsm;? (i) vdkufavsmnDaxGrI &Sdrnfh vlaerIb0tqifhtwef;? (p) EdkifiHawmf pD;yGm;a&;ESifh ukefxkwfpGrf;tm; wdk;wufa&; vdktyfcsufrsm;ESifh tnD tvkyftudkif tcGifhtvrf;rsm;? (q) EdkifiHawmf pkpkaygif; jynfwGif; xkwfvkyfrIwefzdk;ESifh wpfOD;csif; 0ifaiG? (Z) usef;rma&;udk xdcdkufapEdkifaom touftEÅ&m,fjzpfapEdkifaom tvkyf? vkyfief;cGif oabmobm0? ( ps ) 0efBuD;Xmeu jynfaxmifpktpdk;&tzGJU owfrSwfaom tjcm;tcsufrsm;/ ,if;ukefusp&dwf wdkY twnfûycsufjzifh tcef; (6) tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfonfh trdefYaMumfjimpm xkwjf yefjcif; 8/ oufqdkif&m jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwDESifh jynfe,f aumfrwDwdkYonf tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í tajccHoifonfh h tcsufrsm;ESifxnfoGif;pOf;pm;&rnfh tcsufrsm;udk avhvmNyD; owfrSwfoifhonfh h h EIef;xm;rsm;udk trsdK;om;aumfrwDodkY owfrSwfxm;onfh enf;vrf;rsm;ESiftnD h tBuHûycsufrsm; wifjy&rnf/ 9/ txl;pD;yGm;a&;Zkefrsm;&Sd owfrSwfa&;ESifh pyfvsOf;í - tvkyform;rsm;twGuf 9 tenf;qkH; tcaMu;aiG
 11. 11. (u) (c) 10/ oufqdkif&m txl;pD;yGm;a&;Zkef pDrHcefYcGJrI aumfrwDonf txl; pD;yGm;a&;Zkef twGif;&Sd &if;ESD;jr§KyfESHrI vkyfief; trsdK;tpm;tvdkuf tvkyform;ESifh 0efxrf; wdkYtwGuf owfrSwfoifhonfh tqdkûy tenf;qkH; tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;udk trsdK;om;aumfrwDodkY wifjy&rnf/ yk'frcGJ (u) t& wifjycsuftay: tenf;qkH;tcaMu;aiG owfrSwfa&;twGuf þOya'yg jy|mef;csufrsm;ESifhtnD aqmif½GufNyD; jynfaxmifpktpdk;&tzGJU twnfûycsufjzifh trsdK;om; aumfrwDu owfrSwfay;&rnf/ trsdK;om;aumfrwDonf (u) yk'fr 8 ESif့ yk'fr 9 wdkYt& tBuHûycsuftay: pOf;pm; okH;oyfNyD;aemuf tenf;qkH; tcaMu;aiGowfrSwfrnfh tqdkûy trdefYaMumfjimpmudk trsm;jynfol od&Sdap&efESifh uefYuGufvdku uefYuGufEdkif&ef tenf;qkH;&ufaygif; 60 êudwifí EdkifiHawmf jyefwrf;ESif့ owif;pmrsm;wGif xn့foGif;xkwfjyefaMunma&;ESifh oufqdkif&m tzGJUtpnf;rsm;? tvkyf&Sifrsm;ESif့ tvkyform;rsm;tm; today; taMumif;Mum;a&;wdkYtwGuf OD;pD;Xmeudk wm0efay;&rnf/ (c) tqdkûy tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;tay: uefYuGufcsufr&SdvßSif jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU twnfûycsuf&,lí tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;udk owfrSwf&rnf/ (*) tu,fí tqdkûytenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;tay: uefYuGufcsuf &Sdonfh udpöwGif jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD; aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwDtm; uefYuGufcsufESifh pyfvsOf;í ñSdEIdif;apNyD; tqdkûyEIef;xm;udk jyefvnfwifjyap&rnf/ (C) oufqdkif&m jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwDu yk'frcGJ (*)t& xyfrH tqdkûy wifjyonfh tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;udk okH;yGifhqif dk udk,fpm;vS,frsm;jzifh pdppfí owfrSwf oifhaom tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;udk qkH;jzwfNyD; jynfaxmifpktpdk;& tzGJU twnfûycsuf&,lí tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;udk owfrSwf &rnf/ 10
 12. 12. (i) yk'frcGJ (c) odkYr[kwf (C) t& owfrSwfaom tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;udk yk'frcGJ (u)ESifh tnD trsm;jynfolod&Sd&efESifh oufqdkif&m tzGJUtpnf;rsm;? tvkyf&SifESifh tvkyform;rsm;od&Sd&ef xkwfjyef aMunma&;ESifh today; taMumif;Mum;a&;wdkYtwGuf OD;pD;Xmeudk wm0efay;&rnf/ 11/ yk'fr 9 ESifh 10 wdkYt& trsdK;om;aumfrwDu owfrSwfaom tenf;qkH; tcaMu;aiG EIef;xm;udk auseyfrI r&Sdolonf jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;ykHtajccH Oya'ESifh jynfaxmifpk w&m;pD&ifa&;Oya'wdkYESifhtnD jynfaxmifpk w&m;vTwfawmfcsKyfodkY pmcßGefawmf trdefYwpf&yf&yf xkwfí jyifqifay;&ef avßSmufxm;Edkifonf/ tcef; (7) tvkyf&Sif wm0efrsm; 12/ tvkyf&Sifonf (u) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGatmuf avsmhenf;í tvkyform;tm; tcaMu;aiGay;jcif; rûy&/ (c) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGxuf ydkí ay;Edkif onf/ (*) þOya't& xkwfjyefaom trdefYaMumfjimpmwGif tenf;qkH; tcaMu;aiGrS Ekwf,lcGifh&Sdonf[k owfrSwfxm;aom tcaMu;aiGrS ty tjcm;tcaMu;aiGudk Ekwf,lcGifh r&Sdap&/ (C) ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief;rsm;wGif vkyfudkifaeaom tvkyform;rsm;tm; tenf;qkH; tcaMu;aiGudk aiGom;jzifh ay;&rnf/ xdkYjyif oD;jcm; tusdK; cHpm;cGifhrsm;? tusdK;tjrwfrsm;? tcGifhtvrf; rsm;udk ay;&ef&Sdygu owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD aiGom;jzifhjzpfap? tvkyform; qE´t& aiGom;wcsdKUwpf0ufESifh a'oaygufaps;EIef;jzifh owfrSwfaom ypönf; wcsdKUwpf0uf wGJzufí ay;Edkifonf/ (i) pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;wGif vkyfudkifaom tvkyform; rsm;tm; tenf;qkH; tcaMu;aiGay;&mwGif a'o"avhxkH;wrf; t&jzpfap? tvkyform; trsm;pk qE´t&jzpfap? 11
 13. 13. pkaygif;oabmwlnDcsuft&jzpfap? aiGom;wcsdKU wpf0ufESifh a'oaygufaps;EIef;jzifh owfrSwfaomypönf; wcsdKUwpf0uf wGJzufí ay;Edkifonf/ xdkodkY ay;jcif;onf tvkyform;ESifh ,if; rdom;pk udk,fa&;udk,fwm tokH;ûyrIESifh tusdK;tjrwf wpfpkHwpf&mtwGuf jzpf&rnfh tjyifay;onfh wefzdk;rSmvnf; usdK;aMumif; qDavsmfNyD; rßSw&rnf/ 13/ tvkyf&Sifonf (u) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;rsm; teuf vkyfief;ESifh oufqdkifaom tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef; xm;rsm;udk tvkyform; rsm;tm; today;&rnfhtjyif vkyfief;cGif wGif oufqdkif&m tvkyform;rsm; jrifEdkifap&ef aMumfjimxm;&rnf/ (c) tvkyform;rsm; pm&if;? Z,m;ESifh pmwrf;trSwftom;rsm;? tcaMu;aiG rsm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD rSefuefpGm rSwfwrf;ûypk xm;&Sd&rnf/ (*) yk'frcGJ (c) t& ûypkxm;&Sdaom pm&if;? Z,m;ESifh pmwrf;trSwf tom;rsm;udk owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD oufqdkif&m OD;pD;XmeodkY tpD&ifcH&rnf/ (C) ppfaq;a&;t&m&Sdu ppfaq;&ef qifhqdkonfhtcg oGm;a&muf ppfaq;cH&rnf/ xdkYjyif tqdkyg pm&if;ESifh rSwfwrf;rsm;udk awmif;cHonfhtcg wifjy&rnf/ (i) ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief;? pdkufysdK;a&; ESifh arG;jrLa&;vkyfief;cGifrsm;odkY ppfaq;a&; t&m&Sdu 0ifa&mufppfaq;jcif; udk cGifhûy&rnfjzpfNyD; vdktyfaom tultnDrsm; ay;&rnf/ (p) tvkyform;rsm;zsm;emí tvkyfrvkyfudkifEdkifonftcg h csufrsm;ESifh tnD aq;uko&ef tvkyfem;cGifhay;&rnf/ (q) tvkyform;rsm; rdom;pk0if odkYr[kwf rdbema&;udpöjzpfonfhtcg tenf;qkH; tcaMu;aiGrS jzwfawmufjcif;rûybJ owfrSwfcsuf rsm;ESifhtnD tvkyfem;cGifh ay;&rnf/ 12 owfrSwf
 14. 14. tcef; (8) rm;rsm; tenf;qkH; tcaMu;aiGESifh pyfvsOf;í tvkyform;rsm; tcGifhta&;rsm; 14/ þOya'ESifhoufqdkifonfh tvkyform;onf - vkyfief;wpfckckwGif tvkyfvkyaeaom f (u) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGudk aomfvnf;aumif;? xdk tcaMu;aiGxuf tvkyf&Sifu ydkíay;ygu ydkay;onfh tcaMu;aiGudkaomf vnf;aumif; &xdkufcGifh&Sdonf/ (c) þOya' tmPmrwnfrDu &&Sdaeaom tcaMu;aiGonf þOya't& owfrSwfaom tenf;qkH;tcaMu;aiGxuf ydkrdk &&Sdaeygu ydkrdk&&Sdaom tcaMu;aiGudk qufvuf cHpm;cGih&Sdonf/ f (*) tvkyfcefYxm;rIqdkif&m oabmwlnDcsufyg tenf;qkH;tcaMu;aiGrSm þOya' t& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGxuf avsmhenf;aeygu þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGudk &xdkufcGifh&Sdonf/ (C) tvkyfESpfck odkYr[kwf ESpfckxufydkaom tvkyfudk vkyfudkifonfhtcg vkyfudkifaom tvkyftoD;oD;twGuf owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGxuf renf;apbJ cHpm;cGifh&Sdonf/ (i) tcsdefydkif;? em&Dydkif;? tvkyfwGif tvkyfvkyfonfh tcsdeftwGuf owfrSwfxm; onfh tenf;qkH; tcaMu;aiGudk cHpm;cGifh&Sdap&rnf/ (p) vpm;tvkyftwGuf &ufowåwpfywfvßSif wpf&uf em;cGifh&SdNyD; xdkem;&uftwGuf tcaMu;aiG &xdkufcGifh&Sdonf/ tu,fí xdkem;&ufwGif tvkyfvkyf &ygu wnfqJ Oya'ESifhtnD tcsdefydkvkyfc &xdkufcGifh&Sdonf/ (q) aeYpm;tvkyfwGif owfrSwfxm;onfh wpfaeY tvkyfcsdef em&Dxuf avsmhí tvkyfvkyfjcif;rSm tvkyform;qE´t& r[kwfvßSif aomfvnf;aumif;? tvkyf&Sifu tvkyfray;Edkifí tvkyfem;&vßSif aomfvnf;aumif; tcsdefjynfh tvkyfvkyfbdouJhodkY tcaMu;aiG &xdkufcGifh&Sdonf/ 13
 15. 15. (Z) owfrSwfxm;onfh tenf;qkH;tcaMu;aiGudk trsdK;om;? trsdK;orD; rcGJjcm;bJ cHpm;cGifh &Sdap&rnf/ ( ps ) ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwfvkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief;rsm;wGif vkyfudkifaom tvkyform; jzpfygu tenf;qkH; tcaMu;aiGudk aiGom;jzifh &xdkufcGifh&Sdonf/ xdkYjyif oD;jcm; tusdK;cHpm;cGifhrsm;? tusdK;tjrwfrsm;? tcGifhtvrf;rsm;udk ay;&ef&Sdygu owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD aiGom;jzifhjzpfap? tvkyf orm;rsm; qE´t& aiGom;wcsdKUwpf0ufESifh a'oayguf aps;EIef;jzifh owfrSwfaom ypönf;wcsdKUwpf0ufwGJzufíjzpffap &xdkufcGifh&Sdonf/ (n) pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;wGif vkyfudkifaom tvkyform; jzpfygu tenf;qkH; tcaMu;aiGudk a'o"avhxkH;wrf;t& jzpfap? tvkyform; trsm;pk qE´t&jzpfap? pkaygif;oabmwlnDcsuf t&jzpfap? aiGom; wcsdKU wpf0ufESifh a'oaygufaps;EIef;jzifh owfrSwfaom ypönf;wcsdKUwpf0uf wGJzufí tvkyform;ESifh ¤if;rdom;pktwGuf owfrSwfcsufrsm;ESifh tnD cHpm;cGifh&Sdonf/ 15/ yk'fr 14 tvkyform;onf - t& tcaMu;aiGESifhtjcm;cHpm;cGifhrsm; &xdkufcihf&aom G dS (u) &xdkufcGifh&Sdaom tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGitm;vkH;udk fh r&&SdvßSifaomf vnf;aumif;? owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGatmufavsmhenf;í &&SdvßSifaomfvnf;aumif;? tqdkygepfemaom tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifh rsm;&&Sda&;twGuf &xdkufcGif့ &SdonfhaeYrS wpfESpftwGif; oufqdkif&m jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,f aumfrwDESifh OD;pD;XmeodkY wifjyEdkifonf/ (c) &xdkufcGifh&Sdaom tcaMu;aiGtm;vkH;twGuf w&m;pGJqdk Edkifonf/ w&m;raMumif;t& 16/ þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH;tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifhrsm;udk tvkyform;tm; ay;&efysufuGufjcif;aMumifh aomfvnf;aumif;? xdktenf;qkH; tcaMu;aiG xuf avsmhenf;í tvkyform;tm; ay;jcif;aMumifhaomfvnf;aumif; tvkyf&Siftay: w&m;½kH;u jypf'PfcsrSwfNyD;aemuf ay;&efysufuGufaom tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifhudk 'PfaiGtjzpf oufqdkif&mtvkyform;tm; ay;&eftrdefYcsrSwfapumrl yk'fr 14 t& 14
 16. 16. xdktvkyform;onf cHpm;cGifh&Sdaom tcaMu;aiGESifh tjcm;cHpm;cGifh tjynfht0r&&Sdygu xdktcaMu;aiGESifh cHpm;cGifhrsm;twGuf w&m;raMumif;t& w&m;pGJqdkawmif;cHcGifhudk xdcdkuf jcif; r&Sdap&/ tcef; (9) ppfaq;a&; t&m&Sdrsm;tm; wm0efay;tyfjcif;? ppfaq;jcif;ESifh ta&;,ljcif; 17/ 0efBuD;Xmeonf þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'? pnf;rsOf;pnf;urf;? trdefY aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifhtnD vdkufemaqmif½Guf jcif; &Sd r&SdESifh pyfvsOf;í ul;oef;a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwf vkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief; rsm;udkvnf;aumif;? pdkufysdK;a&;ESifharG;jrLa&; vkyfief;rsm;udkvnf;aumif; ppfaq;&eftvdkYiSm oufqdkif&m OD;pD;XmerS t&m&Sdrsm;tm; ppfaq;a&; t&m&Sdrsm;tjzpf wm0efay;&rnf/ 18/ ppfaq;a&; t&m&Sdonf (u) tvkyf&Sifu þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'? pnf;rsOf;pnf;urf;? trdefY aMumfjimpm? trdefY? ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;ESifhtnD vdkufem aqmif½Gufjcif; &Sd r&Sdudk vnf;aumif;? tvkyform;rsm;qdkif&m pm&if;? Z,m; ESifh pmwrf;trSwftom;rsm;? tcaMu;aiGrsm;udk rSefuefpGm rSwfwrf;ûypk xm;jcif; &Sd r&Sd udk vnf;aumif;?tqdkyg pm&if;? Z,m;ESifh pmwrf;trSwf tom;rsm;udk OD;pD;XmeodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD tpD&ifcH wifjyjcif; &Sd r&Sdudk vnf;aumif; oufqdkif&m ul;oef; a&mif;0,fa&;vkyfief;? ukefxkwf vkyfief;ESifh 0efaqmifrI vkyfief;cGifrsm;? pdkufysdK;a&;ESifh arG;jrLa&;vkyfief;cGif rsm;odkY 0ifa&muf ppfaq;cGifh&Sdonf/ (c) OD;pD;Xme wm0efay;tyfcsuft& oufqdkifonfh yk*¾dKvfrsm;tm; qifhqdkjcif;? ppfaq;jcif;? oufqdkif&m pm&if;? Z,m;ESifh pmwrf; trSwftom;rsm;udk awmif;cHjcif;ESifh rdwåLul;,ljcif;wdkY ûyEdkifonf/ (*) tvkyf&SifxHwGif jyify tvkyform;rsm; &Sdygu xdkjyify tvkyform;rsm;ESifh pyfvsOf;onfh owif;tcsuftvufrsm;? ,if;wdkY trnfESifh ae&yfvdyfpm rsm;udk ppfaq;cGifh? vkyfief;cGif jyify tvkyform;rsm; pm&if;ESifh tcaMu;aiG qdkif&m pm&if;Z,m; rSwfwrf;rsm;udk awmif;cHcGifh? rdwåLul;cGifh&Sdonf/ 15
 17. 17. (C) ppfaq;jcif; udpöESifh pyfvsOf;í yk'frcGJ (u)? (c) ESifh (*) wdkYt& aqmif½Guf&mwGif oufqdkif&m tvkyf&Sifu taxmuftxm;udk awmif;qdkygu oufqdkif&m OD;pD;Xmeu xkwfay;xm;onfh 0efxrf; pdppfa&; oufaocHvufrSwfudk jyo &rnf/ (i) yk'frcGJ (u)? (c)ESifh(*)wdkYt& ppfaq;awGU&SdcsufESifh awmif;cHonfh taxmuftxm; pm½Gufpmwrf;rsm;ESifh pyfvsOf;í OD;pD;XmeodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD tpD&ifcH&rnf/ 19/ OD;pD;Xmeonf þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH;tcaMu;aiG ay;aqmif&ef ysufuGufonfh tvkyf&SifxHrSvnf;aumif;? tenf;qkH;tcaMu;aiG ay;aqmif&efusef&Sdaom tvky&Sif xHrSvnf;aumif; f tvkyform;u&&ef&Sdaom tcaMu;aiGrsm;udk jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwDodkYwifjyí xdkaumfrwD qkH;jzwfcsuft& awmif;cHNyD; ay;&rnf/ 20/ OD;pD;Xmeonf yk'fr 19 t& awmif;cHaomfvnf; owfrSwfay;aom tcsdeftwGif; tvkyf&Sifu tenf;qkH;tcaMu;aiGay;&ef ysufuGufvßSif jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwD k oabmwlnDcsufjzifh xdktvkyf&if tm; oufqdkif&mw&m;½kH;wGif w&m;pGJqdkap&ef S ppfaq;a&;t&m&Sd wpfOD;OD;tm; wm0efay; &rnf/ 21/ ppfaq;a&;t&m&Sdrsm;onf þOya'yg jy|mef;csufwpf&yf&yfudk azmufzsufusL;vGefol tm; OD;pD;Xme ñTefMum;csufESifh wm0efay;tyfcsufwdkYt& w&m;pGJqdkEdkifonf/ 22/ tcef; (10) wm;jrpfcsufESifh jypf'Pfrsm; rnfonfh tvkyf&SifrßS (u) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH;tcaMu;aiGudk tvkyform;tm; ay;aqmif&ef ysufuGufjcif; r&Sdap&/ (c) yk'fr 14 t& tvkyform; &xdkufcGifh&Sdaom tenf;qkH; tcaMu;aiGESifh tjcm; cHpm;cGifhrsm;atmuf avsmhenf;í tvkyform;tm; ay;jcif;rûy&/ (*) tvkyform;rsm;pm&if;? Z,m;ESifhpmwrf; trSwftom;rsm;? tc aMu;aiG pm&if;rsm;ESifh pyfvsOf;í - 16
 18. 18. (1) rrSefruefa&;oGif;jcif;? vdrfvnfí rSwfwrf;ûypkjcif; odkYr[kwf rrSefruef vdrfvnfí tpD&ifcHjcif; rûy&/ (2) oufqdkif&m OD;pD;XmeodkY owfrSwfcsufrsm;ESifhtnD tpD&ifcHwifjy&ef ysufuGufjcif; r&Sdap&/ (3) ppfaq;a&;t&m&Sdu wifjy&efysufuGufjcif; r&Sdap&/ awmif;cHonfhtcg (C) ppfaq;a&;t&m&Sdu qifhqdkvßSif oGm;a&muf ppfaq;cH&ef cdkifvkHaom taMumif;r&SdbJ ysufuGufjcif; r&Sdap&/ (i) wm0eft& vma&mufppfaq;aom ppfaq;a&;t&m&Sdtm; [efYwm;jcif; odkYr[kwf aESmifh,Sufjcif; rûy&/ 23/ rnfonfh tvkyf&Sifrqdk yk'fr 22 yg wm;jrpfcsuf wpf&yf&yfudk azmufzsuf usL;vGef aMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif xdkolonf wpfESpfxufrydkaom axmif'Pf jzpfap? usyf 5 odef; xuf rydkaom aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap csrSwfjcif;cH&rnf/ 24/ rnfonfh tvkyf&SifrßS (u) tenf;qkH; tcaMu;aiG azmufzsufjcif; rûy&/ trdefYaMumfjimpmyg pnf;urf;csufudk (c) þOya't& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiG EIef;xm;rsm; teuf rdrd tvkyform;rsm;ESifh oufqdkifaom tenf;qkH; tcaMu;aiGEIef;xm;rsm;ESifh pyfvsOf;í tvkyform;rsm;tm; tod ay;NyD; vkyfief;XmeESifh vkyfief;cGif wdkYwGif tvkyform;rsm; jriffEdkifrnfhae&mü aMumfjimxm;&ef ysufuGufjcif; r&Sdap&/ 25/ rnfonfh tvkyf&Sifrqdk yk'fr 24 yg wm;jrpfcsuf wpf&yf&yfudk azmufzsuf usL;vGef aMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif; cH&vßSif xdkolonf ajcmufvxufrydkaom axmif'Pfjzpfap? usyf okH;odef;xuf rydkaom aiG'Pf jzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap csrSwfjcif;cH&rnf/ 26/ w&m;½kH;onf yk'fr 23 ESifh 25 wdYkt& jypf'Pfwpf&yf&yfudk csrSwfonfhtcg tvkyf&Sifu ay;aqmif&ef ysufuGufaom tcaMu;aiGudk aiG'Pftjzpf csrSwfNyD; tvkyform;tm; ay;&rnf/ 17
 19. 19. 27/ rnfolrqdk þOya't& xkwfjyefonfh enf;Oya'rsm;ESifh trdefYwdkYyg wm;jrpfcsuf wpf&yf&yf udk azmufzsuf usL;vGefaMumif; jypfrIxif&Sm; pD&ifjcif;cH&vßSif xdkolonf okH;v xuf rydkaom axmif'Pf jzpfap? aiG'Pfjzpfap? 'PfESpf&yfvkH; jzpfap csrSwfjcif;cH&rnf/ tcef; (11) taxGaxG 28/ þOya' tmPmrwnfrDu jzpffap? þOya' tmPmwnfNyD;aemuf jzpfap þOya' t& owfrSwfxm;aom tenf;qkH; tcaMu;aiGatmuf avsmhenf;í csKyfqdkxm;aom tvkyfcefYxm;rIqif&m oabmwlpmcsKyf? tvkyfcefYxm;rIqdkif&m EIwf kd y#dnmOf odkYr[kwf oabmoufa&mufaom y#dnmOfyg tcaMu;aiGESifoufqdkiforßS ့ oabmwlnDcsufonf þOya'ESifh qefYusiforßS ysufjy,fap&rnf/ 29/ (u) Edkifihံ0efxrf; r[kwfaom trsdK;om; aumfrwD0ifrsm;onf jynfaxmifpk tpdk;&tzGJU u owfrwfonfh csD;jr§ifhaiGEifh p&dwfrsm;udk cHpm;cGifh&Sdonf/ S S (c) EdkifiHh0efxrf;r[kwfaom jynfaxmifpke,fajr aumfrwD? wdkif;a'oBuD; aumfrwDESifh jynfe,faumfrwD tzGJU0ifrsm;onf oufqdkif&m jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdkif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwDu jynfaxmifpktpdk;&tzGJU twnfûy csufjzifh owfrSwfonfh csD;jr§ifhaiGudk cHpm; cGifh&Sdonf/ 30/ þOya'yg vkyfief;wm0efESifh pyfvsOf;onfh trsdK;om;aumfrwD ukefusp&dwft00udk jynfaxmifpktpdk;&tzGJY t&tokH;cefYrSef;ajc aiGpm&if;rS vnf;aumif;? jynfaxmifpk e,fajraumfrwD ukefusp&dwft00udk aejynfawmf aumifpD t&tokH; cefYrSef;ajcaiG pm&if;rSvnf;aumif;? wdkif;a'oBuD;aumfrwDESifh jynfe,faumfrwD ukefusp&dwf t00udk oufqdkif&m wdkif;a'oBuD;ESifh jynfe,f tpdk;&tzGJU t&tokH;cefYrSef;ajcaiGpm&if;rSvnf;aumif; uscH&rnf/ 31/ 0efBuD;Xmeonf trsdK;om;aumfrwDESifh jynfaxmifpke,fajraumfrwD? wdkif; a'oBuD; aumfrwD odkYr[kwf jynfe,faumfrwDrsm; vkyfief;wm0efrsm;ESifh pyfvsOf;onfh ½kH;vkyfief; wm0efrsm;udk pDpOfaqmif½Gufay;&rnf/ 32/ þOya'yg jypfrIrsm;udk OD;pD;Xmeu wm0efay;tyfaom ppfaq;a&;t&m&Suom d oufqdkif&m w&m;½kH;wGif w&m;pGJqcGifh&Sdonf/ kd 33/ EdkifiHh0efxrf;r[kwfaom trsdK;om;aumfrwD tzGJU0ifrsm;onfvnf;aumif;? jynfaxmifpk e,fajraumfrwD? wdif;a'oBuD;aumfrwD odkYr[kwf jynfe,f aumfrwD0if k 18
 20. 20. rsm;onfvnf;aumif;? þOya't& vdktyfíoD;jcm; wm0efay;onfhyk*dK¾ vf odkYr[kwf tjcm;tzGJUwpfckck tzGJU0if rsm;onfvnf;aumif; þOya't& ay;tyfaom vkyfief; wm0efrsm;udk xrf;aqmifaecsdefwGif jynfolU0efxrf; jzpfonf[k rSwf,l&rnf/ 34/ þOya't& ay;tyfaom vkyfief;wm0efrsm;udk oabm½dk;jzifh aqmif½Gufaom aumfrwD0if wpfOD;OD;udkjzpfap? ppfaq;a&;t&m&Sd wpfOD;OD;udkjzpfap w&m;raMumif;jzifh aomfvnf;aumif;? jypfrIaMumif;jzifh aomfvnf;aumif; w&m;pGJqdkjcif;rûy&/ 35/ OD;pD;Xmeonf tenf;qkH;tcaMu;aiGESifh pyfvsOf;onfh atmufyg tcsuftvuf rsm;udk 0efBuD;XmeodkY wifjy&rnf (u) (c) tenf;qkH; tcaMu;aiGESifh oufqdkifonfh vkyfief;rsm;ESifhcefYrSef; tvkyform; OD;a&? (*) owfrSwfxm;onfh tenf;qkH; tcaMu;aiGrsm;? (C) 36/ tenf;qkH; tcaMu;aiG owfrSwfonfh aumfrwDrsm; zGJUpnf;jcif;ESifh zGJUpnf;ykH enf;vrf;rsm;? tenf;qkH;tcaMu;aiG EIef;xm;rsm;ESifh ta&;BuD;aomudpörsm; &Sdygu xdkudpörsm;/ pyfvsOf;í tjcm; þOya'yg jy|mef;csufrsm;udk aqmif½Guf&mwGif (u) 0efBuD;Xmeonf pnf;urf;rsm;udk xkwfjyefEdkifonf/ vdktyfaom enf;Oya'? pnf;rsOf;ESifh jynfaxmifpktpdk;&tzGJU twnfûycsufjzifh (c) trsdK;om;aumfrwDESifh aMumfjimpm? trdefY? xkwfjyefEdkifonf/ 0efBuD;XmewdkYonf vdktyfaom trdefY ñTefMum;csufESifh vkyfxkH;vkyfenf;rsm;udk 37/ þOya' pwiftmPmwnfonfhaeYrSpí atmufyg tufOya'rsm;udk tmPm wnfjcif;rS &yfpJap&rnf (u) 1949 ckESpf? tenf;qkH; tcaMu;aiG tufOya'(1949 ckESpf ? tufOya' trSwf 66 )? 19
 21. 21. (c) v,f,mtvkyform; tenf;qkH; tufOya'trSwf 44)/ tcaMu;aiG (1948 ckESpf? jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf zGJUpnf;ykHtajccHOya't& uGsEfkyfvufrSwfa&;xdk;onf/ EdkifiHawmfor®w jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmf 20

×