Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(၂၀၁၀) ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ

461 views

Published on

(၂၀၁၀) ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ

 • Be the first to comment

(၂၀၁၀) ျပည္သူ႔စစ္မႈထမ္းဥပေဒ

 1. 1. î~séäzßménâî‚}é‚ßĈàâmémæäyßé ĈàmmäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìméç ëæ çðàăèä„èäißméná â é æ î~sé‡ã çnné‚z‚éè~ä{ Ă (ĈàâmémæäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçé ëæ çðàăèä„èäißméná ~ä{Š‚ìyé ¦«/¦¤¥¤) ¥§«¦ jâĈìné® ‡áyméèiõyé…î~sçéäiêßé ¥¦ „ié (¦¤¥¤ î~sçéĈìné® Ĉàâ¤méß… ¨ „ié) Ĉàâmémæ‡ßèyàâméè‡sé î~séäzßménâ‚ð~àăiëåä„è® yàâméè„méè‡ßènséè…âæèsáąëyé‚Ă‚ð~àăiëåä„èĈìmçé Šjêă~éŠîjߊßxßyséyæçjàâméð‚åä„èˆã‡sçé {àâ çyߤ}éŠä„è‡âæè~Þèiàâänßmçézà}éè„}é yߤ}é„ìà‡îmçé ƒméèyߤ}éiàâ z‚éèäoßméĈàâméä„芅àâ çmìß nné~s߇méïißè„}éĈìmçé Ĉàâmémæäyßéißiëƒéä„èŠyëié nné‚Ăz‚éèäoßméĈàâmé„}é ĈàâmémæäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçéëæ çðàăèä„èäißméná‡sé äŠßié~ލ~ä{iàâ î~ċß}éè…àâié‡sé¯ Šj}éè(¥) Š‚sé® nyméŠßxßyséîjméèĈìméç Š|à~߃éäßéî~jêié Ó¥¯ (i) Œ~ä{iàâ î~sé‡ã çnné‚z‚éè~ä{ˆâ äjíyëméän„‚sé¯ Ă (j) Œ~ä{‡sé ĈàâmémæäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçé ëæ çðàăèä„èäißménáiċ ¾ i Š‚à}äïißéîmßnßîmçé ‡yé‚ìyé‡sçéä} ç„iéyëmé nyméŠßxßysé çé „‚s鯦¯ Œ~ä{yëmé~ބìàä‡ß äŠßié~Þnißè„~é‚êßè‡sé äßéî~~ފyàâméè Š|à~Ó߃é‡iéä„ßiéän„‚sé - (i) î~sé‡ã çnné‚z‚éè Ă oàâ‡sé‚ìß Œ~ä{Š„ nné‚Ăz‚éèäoßmé‡sçé Ĉàâmémæ‡ßèiàâoàâ‡sé¯
 2. 2. (j) nné‚z‚é脂s犇i銄ëƒä„ßié‡ã Ă é é oàâ‡sé‚ìß Š‚êàăè‡ßèîné…ømé Š‡ié ¥¬ Ĉìnéî~sçéð~áè± Š‡ié §©Ĉìné ‚î~sçéä‡èä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèyàâméè iàâ…séèäißméè® Š‚êàă臂áèîné…ømé Š‡ié ¥¬ Ĉìnéî~sçéð~áè± Š‡ié ¦« Ĉìné‚î~sçéä‡èä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèyàâméèiàâ…séèäißméè® iõ‚éèiêmé‡ã Š‚êàăè‡ßèîné…ømé Š‡ié ¥¬ Ĉìnéî~sçéð~áè± Š‡ié ¨© Ĉìné ‚î~sçéä‡è ä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèiàâ…séèäißméè® iõ‚éèiêmé‡ã Š‚êàă臂áèîné…ømé Š‡ié ¥¬ Ĉìnéî~sçéð~áè± Š‡ié §© Ĉìné ‚î~sçéä‡èä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèiàâ…séè äißméèoàâ‡sé¯(k) y~é‚äyßéni邅ié‚~s߇sé oàâ‡sé‚ìß y~é‚äyßéyëmé Š‚Ăz‚éè Ă Ă …êié„ìàä‡ß ¤}éz‚éè‚êßèŠ}ié ißiëƒéä„èuß}äißménኂà}îçé mçé ‡yé ‚ìyéä‡ß ~s߇séŠâ~énâ¤mépƒßè° ~Þ¤mé‡sçé nié‚Ă…ié‚Ă~sß iõ‚éèiêmé‡ãiàâoàâ‡sé¯(l) iõ‚éèiêmé‡ã oàâ‡sé‚ìß o„ߤ}é® Šmékêmé}áƒß® nié‚Ă…ié‚Ă~sßyyé äî‚ßié‡ã ‡àâ 炈âyé ŠîjßèŠyyé~sßyné„~é„~éîmçé Š‡iéä‚ë褂éè äiêßméèä}‡ã‚êßèiàâ oàâ‡sé¯(m) ‚‡ßènâ¤mé oàâ‡sé‚ìß ‚à® jmé~ë}éè ‡àâ 炈âyé p}áè® ‡ß臂áè® sáŠnéiàâ à ä‚ßméĈì‚iàâ oàâ‡sé¯(n) ‡ß‡}ßç¤}éz‚éè oàâ‡sé‚ìß äŠßié~Þyàâ çiàâoàâ‡sé - (¥) €â{с߇ߊyëiéîné…ømé €â{ч߇}ߤ}éià⠊nréz‚éè„ëiéä} ä‡ß ‡ß‡}ßĈëƒé¤mé …ié‚ìyéiàâméäoßmézßè‡sçé „ˆ}éè® ‡ß‚äxĈìmçé ‡á…„ìmé® (¦) j„néƒß}éß‡ßŠyëiéîné…ømé ‡ß‡}ߤ}éz‚éèäoßmé„}é Š|àiŠßèîmçé ‚à‚àiàâƒéiàâoiéi~éð~áèä‡ß~âkÀàă…éˆâ ‡iéoàâmé„ß j„néƒß}銇méèäyßéñiáè‚êßè (Churches) i Š‡àŠ‚ìyéî~ă± ‡ài¿ßä~èzßèîjméèjæ„ä‡ß ~âkÀàă…é®
 3. 3. (§) ˆàĈÐĄß‡ßŠyëiéîné…ømé næƒßná® ‚ˆ} çé ‡àâ çysé肈âyé ˆàĈÐĄ â}éèäyßéñiáè¯ (o) ~s߇méïißèä}‡ã oàâ‡sé‚ìß Šnàâè„i ëm …ìnézßèä‡ß ‡àâ 炈âyé çé Š‡àŠ‚ìyéî~ăzßèä‡ß yi‡àâ…é® äi߅à~é® ‡à~ÓæĈìmçéäiêßméè‚êßèyëmé ¾ ~s߇méïißèä}‡ã‚êßèiàâ oàâ‡sé¯ Šj}éè(¦) î~sé‡ã çnné‚z‚éè„}éi߅ ç¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}éi߅iàâ äŠßié~ފyàâméè ‡yé‚ìyé‡sé - (i) nné‚Ăz‚é脂sç銇i銄ëƒéä„ßié„ìàä‡ß Ĉàâmémæ‡ßèyàâméèiàâ (¦¨)… zié‚~àâ‡sçé i߅Š~àâméèŠîjßèŠyëié nné‚Ăz‚éè„}é omçéäjíĈàâmé‡sé¯ (j) nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡i銄ëƒéä„ßié„ìàä‡ß Ĉàâmémæ‡ßè‚êßèŠ}ié y~é‚äyßénié‚Ă…ié‚Ă ~s߇sé‚êßèŠîné Š‚Ăz‚éè„}é omçéäjíîjméè j愇ã‚êßèiàâ (§ª)…zié‚~àâ‡sçé i߅Š~àâméèŠîjßèŠyëié nné‚Ăz‚éè „}é omçéäjíĈàâmé‡sé¯ (k) nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡i銄ëƒéä„ßié„ìàä‡ß iõ‚éèiêmé‡ã‚êßèŠßè (§ª) …zié‚~àâ‡sçé i߅Š~àâméèŠîjßèŠyëié nné‚Ăz‚éè„}é omçéäjíĈàâmé ‡s鯨¯ Ĉàâmémæäyßéyëmé Šä„èä~íŠäîjŠä}înéä~í…ømé Šnàâ脊ëå ç‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}éi߅iàâ (©)ĈìnéŠzà yàâèî‚āmçé‡yé‚ìyéĈàâmé‡s鯩¯ î~sçé‡ãnné‚Ăz‚éè³ nné‚Ăz‚éè‡sçéi߅iàâ ä„yëié„ß° nné‚Ăz‚éèäoßméä}jêà}éŠyëméè ¥­©­ jâĈìné® y~é‚äyßéŠié~ä{Š„ nnéy„ßèĉâæèîmçé ‚ˆâyéå Šîjßè}séèîmçé jê‚ìyéä‡ß î~né{xéi߅iàâ…séèäißméè® nnéy„ßèĉâæèiînéän® }ƒéié
 4. 4. y„ßèĉâæèiînéän nnéäoèŠî~néä~èä‡ß î~né{xéi߅iàâ…séèäißméè zsçé‡ëméèä„yëiéîjméè‚î~ă„¯ Šj}éè(§) î~sé‡ã çnné‚z‚éè omçäjíä„èŠëå çŠomçomçé Ă é é ëå çnséèîjméèĈìm…~m}éèyߤ}é‚êßè éç â 骯 Šnàâ脊ëå ç ‡àâ 炈âyé ƒméèiŠßxߊ~éĈìméèzßèä‡ß Šëå çŠnséè‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„耈àâŠëå çiàâ ëå çnsé脂s鯫¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå ç‡sé - (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è yàâméèä{‡ñiáè ‡àâ 炈âyé î~sé}ƒéŠëå ç® jĉàâméŠëå çĈìmçé ð‚àă ç}ƒéŠëå ç‚êßèiàâ …àâŠ~釅àâëå çnséèĈàâmé‡sé¯ (j) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}é omçéäjíîjméèj愇ã‚êßèŠßè äoènnéäoèîjméèiàâ y~é‚äyßéäoènnéäoèä„è âyéŠëå ç‚êßèîmçé äoßmé„ëi鄂s鯬¯ „~éiëié ‡àâ 炈âyé äiêè„ëߊâ~énâäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçé ëæ çðàăèä„èäißméná‡sé‚à‚à„~éiëié ‡àâ 炈âyé äiêè„ëߊâ~énâyëmé ä}zàâméä‡ß Ĉàâmémæ‡ßè‚êßèŠ}ié {ápméß…§¥ „iéä} çyëmé nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡i銄ëƒéä„ßié‡ã‚êßè³n߄méèiàâ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå ç‡àâ ç ‡yé‚ìyéjêié‚êßèĈìmçéŠsá Ĉìnénrép}é}†Þ„á…¥ „iéä} ç Šä„ßié î~ănâä~è~àâ 焂s鯭¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå ç‡sé - (i) nné‚Ăz‚é脂sç銇i銄ëƒéä„ßié‡ã Ĉàâmémæ‡ßèyàâméèŠßè omçéäjí± ‚ìyé~âæymézß脂sé¯ ƒméè‡àâ ç ‚ìyé~âæymézßèîjméèŠyëié ‚ìyé~âæymé…ié ‚ìyézâyéä~脂sé¯ (j) ‚ìyé~âæymé…ié‚ìyé …i餃鄄ìàzßèð~áèä‡ß nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡ié Š„ëƒéä„ßié‡ãiàâ äoènné„}éŠyëié omçéäjíĈàâmé‡sé¯
 5. 5. ¥¤¯ (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå ç³ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}é omçéäjí îjméèj愇ã‡sé omçéäjíä„节à}nß° äßéî~zßèä‡ß y~é ‡àâ 炈âyé çé uß}‡àâ ç ‡yé‚ìyéi߅Šyëméè ‚~êié‚iëié ‡yméè~àâ 焂sé¯ (j) Œ~ä{Ĉìmçén~é…êréè‡sçé iànÃynéjâjâŠyëié nné‚Ăz‚é脂sçé Š‡i銄ëƒéä„ßié‡ã ynéŽèŽèzæ‡àâ ç ä~è~àâ çä‡ß omçéäjíä„节à}nß çé ià⠇iéoàâmé„ß~âkÀàă…ézæ‡àâ ç ä~è~àâ 焂sé¯ Šiƒé± ƒméè~âkÀàă…éià⠂äyë ç„ìà ~Þi Šyãä} ‚à‡ßènâ¤méynéŽèŽè³ …i餃é‡àâ ç ‡iéä‡ynéŽè³ ä„ì çä‚ìßiéyëmé ä~èŠ~鄂sé¯ zàâomçéäjíä„节à}n߇sé nné‚Ăz‚éè„ çé ‚sçé ‡ã‡àâ çyàâiéĉàâiéä~èð~áèîné‡iåç‡àâ ç ‚ìyéƒã„‚s鯥¥¯ Ĉàâmémæ‡ßèynéŽè‡sé ƒméèŠßè î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèŠîné …iéjæjëm î~ă‡sçéä} ç‚ì çén± ¥­©­ jâĈìné® y~é‚äyßéŠié~ä{iàâ …àâié}߄‚s鯥¦¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå ç‡sé - (i) nné‚Ăz‚é脂sç銇i銄ëƒé ä„ßié‡ãynéŽèŽèŠßè nné‚Ăz‚éè„}é omçéäjí„ßyëmé omçéäjíîjméèj愇ãi ‚à‚àŠßènné‚Ăz‚éèîjméè‚ì iméè…ëyé jëm î~ă„}éînéän® nné‚Ăz‚é脂sçé i߅Š~àâméèŠîjßèiàâ ä…øßçä~Þçä~è„}é çé înéän® ‡áèîjßèäßéî~zßèä‡ß i߅Š~àâméèŠîjßèŠzà ä„ô çoàâméè„}éîné än Šäïißméèî~jêié‚êßè äßéî~…êié ä…øßié…ôßîmçé ä„è‡ßèyméî~…ß ~Þi äŠßié~ފjêié‚êßèŠßè nâæn‚éènnéäo脂sé - (¥) iàâƒéä„èŠjêi銅ié‚êßè ‚ì}éi}é‚Ă„ìà/‚„ìà® (¦) Šäïißméèî~jêié‚êßè‡sé ‚ì}éi}éjàâmé…âæ‚Ă „ìà/‚„ìà® (§) n߄ëiénßy‚éèŠäzßiéŠzßèĈìmçé äzßiéjæjêié‚êßè î~sçénâænëß ~ãèyëåyméî~îjméè „ìà/‚„ì௠(j) ä…øßié…ôß~Þ iàâƒéä„èŠjêi銅ié‚êßè î~sçénâæ‚Ă‚„ìà…øméînéän® n߄ëiénßy‚éè® ŠäzßiéŠzßèĈìmçéäzßiéjæjêié‚êßè …àâŠ~é~ޅêié
 6. 6. ~ãèyëåyméî~jåçîjmé肄ìà…øméînéän ä…øßié…ôßyméî~‡ãzæ î~}é…sé äyßméèj愃㄂sé¯ (k) ~â{é‚jëå(i)Ĉìmçé(j)~Þ äoßmé„ëi鄂sçéiànÂêßè äoßmé„ëiéð~áènáè~Þi omçé äjíîjméèj愇㳠ä…øßié…ôßĈìmçéŠyã ä…øßiézßè‡ã³ y~é‚äyßéäoè nnéäoèä„èâyéŠëå ç³ äoènnéäoèäyë ç„ìàjêié® ‚à‚à³nànnéäyë ç„ìàjêiéĈìmçé ‡äßzßè‚ìyéjêiéyàâ çiàâ ~ãèyëå…êié î~sçé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„èjĉàâmé Šëå ç‡àâ ç oié…iéyméî~„‚sé¯ (l) ð‚àă ç}ƒéŠyëméè„ìà nné‚Ăz‚éèäoßmé„}é ‡yé‚ìy銄séŠjêméèĈìmçé î~sçé‚á ‡ã‚êßèŠßè n߄méèî~ănâ± Šziéuß}Šomçéomçé‡àâ ç yméî~„‚s鯥§¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è jĉàâméŠëå ç‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„èð‚àă ç}ƒéŠëå ç‚ì yméî~…ßä‡ß ä…øßié…ô߂êßèŠä~íyëmé ‚à‚ೇäßzßè‚ìyjêiéî~ă é…êié î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è yàâméèä{‡ñiáè ‡àâ 炈âyé î~sé}ƒéŠëå ç‡àâ çoié…iéyméî~„‚s鯥¨¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è yàâméèä{‡ñiáè ‡àâ 炈âyé î~sé}ƒéŠëå ç‡séî~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè omçéäjíä„èjĉàâméŠëå ç‚ì yméî~…ßä‡ß ä…øßié…ô߂êßèŠä~í ‚à‚ೇäßzßè‚ìyéjêiéî~ă…êié î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå ç‡àâ ç oié…iéyméî~„‚s鯥©¯ (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå ç‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è yàâméèä{‡ñiáè ‡àâ 炈âyé î~sé}ƒéŠëå ç‚ì yméî~…ßä‡ß omçéäjíîjméè j愇ã‚êßè³ä…øßié…ô߂êßèiàâ nànné„ßyëmé äŠßié~ފjêié‚êßèĈìmçé Šiêăæè¤méä‡ß ~âkÀàă…é‚êßèŠßè î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèäoßm鄂sçé yߤ}é‚ì ƒßƒáä„ô çoàâméèĈàâmé‡sé - (¥) ƒßƒáŠßèîmçé nné‚Ăz‚éèĈàâmé‚sçé iê}éè‚ßä„èŠomç邂áäïißméè ‡iéoàâmé„ßy~é‚äyßéäoènnéä„èâyéŠëå ç³ äzßiéjæjêié „„ìàzßè‡ã‚êßè®
 7. 7. (¦) Ĉàâmémæç¤}éz‚éè‚êßè® (§) ~s߇méïißèä}‡ã‚êßè® (¨) Šîjßèî~ănâänßmçéä„ìßié‚sçé‡ã‚„ìàä‡ß ‚àŠàâŠàâ‚êßèiàâ î~ănâ …â~éäiõèä}‡ã‚êßè® (©) ‚ãèƒnéäoè†Þèîyé„}é äoèi⇂Ăjæƒãä}‡ã‚êßè® (ª) äzßmé{xéiêjæä}‡ã‚êßè¯ (j) ~â{é‚jëå(i)~Þ ~âkÀàă…é‚êßè‡sé ‚à‚àyàâ çŠßè jëm î~ăzßè‡sçé ƒßƒáä„ô çoàâméè çé jëm i߅‚êßèiàâ çé nné‚Ăz‚é脂sç銇i銄ëƒé äiêßé…ë}éäni߂㠇yé‚ìyézßèä‡ß î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèäoßmé„}éi߅iàâ î~sçé‚áäŠßmé z‚éèäoßm鄂sé¯ Šj}éè(¨) î~sç‡ã çnné‚z‚éèyàâ ç³ jænßèjëm ‚êßè é Ă ç饪¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèynéŽè‡sé nné‚Ăz‚éèäoßméä}nréŠyëméè y~é‚äyßéyëmé‡yé‚ìyézßè‡sçé Šomç銅àâié…nßĈìmçén„àyéŠyàâméè jænßèjëm çé „„ìàän„‚s鯥«¯ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèynéŽè‡sé nné‚Ăz‚éèi߅Šyëméè ä‡oâæèîjméèzàjàâié{xé„ß„„ìàîjméè‚êßè„ìàjåç…ømé yߤ}é¤yÎ „ßèz‚éèäoßméîjméèĈìmçé Šiêăæè¤mé~Þi y~é‚äyßéyëmé‡yé‚ìyézßèä‡ß jænßèjëm ‚êß脄ìàän„‚sé¯ ç饬¯ (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèŠîné yߤ}éz‚éèäoßméä}ä‡ß Ĉàâmémæç¤}éz‚éèynéŽè Šßè ƒméèyߤ}éz‚éèäoßméä}‡sçéi߅iàâ yߤ}éjêà}éŠîné ‡yé‚ìyé‡sé¯ (j) ~â{é‚ § Ĉìmçé ¨ ~Þ î~sçé‡ã çnné‚Ăz‚éèi߅ ð~áèoâæèä‡ß Š…â~釂ßèynéŽè Šßè ‚ã…z‚éèäoßméjåçä‡ß Š…â~éŠiàâmé ‡àâ 炈âyé Š…ßèy㊅â~é Šiàâméyëmé ‡yé‚ìyézßè‡sçéŠyàâméè Š…â~é„ìméi j}zß脂sé¯ çé
 8. 8. ¥­¯ ~â{é‚ § Š„ ‡yé‚ìyézßèä‡ß i߅î~sçé‡séŠzà î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèäoßméð~áè‡ãynéŽè‡sé ‚à‚à‡äßoĈЊä…êßiéy~é‚äyßé‡àâ ç ¤méä„ßi銂Ăz‚éè…àâ~Þi‡yé‚ìyézßè‡sçé nséè‚êréènséèi‚éè‚êßèĈìmçéŠsá nné‚Ăz‚éèjëm î~ăĈàâmé‡sé¯ ç馤¯ ~ބkãëå 焇ã‚êßè® Š‡iéä‚ë褂éèäiêßméèoàâmé„ß ëå 焇ã‚êßèĈìmçé Šjފßèä…êßénëß ‡yé‚ìyé‡sçé Š„séŠjêméèĈìmçéî~sçénâæ‡ã‚êßèià⠊ä„èä~íî~}éy‚éè¤m銄߄ìàŠîné j}Š~éĈàâmé‡sé¯ çé Šj}éè (©) nnénséèĉâèîjméè 榥¯ (i) Ĉàâmémæäyßé³ä{‡Šjêàă çyëmé…séèäißméè® Ĉàâmémæäyßéyné¤}éè…âæèyëmé …séèäißméè® Ĉàâmémæäyßéißiëƒéä„èĈìmçé…âæîjăæä„èŠyëié Šä„èä~í ŠäîjŠä}ä~íä~Þié…ømé ĈàâmémæäyßéŠnàâ脇sé nné‚Ăz‚éè„}é Š„ëƒé ä„ßié‡ãŠßè…âæèiàâînéän® Šjêàă çiàâînéän® î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèyߤ}é z‚éèäoßméð~áè‡ã Šßè…âæèiàâînéän® Šjêàă çiàâînéän ‡mçéä…êßé‡sçéä{‡ ° nnénséèĉâæèîjmé节à} çé zâyéomçéĈàâmé‡sé¯ (j) ~â{é‚jëå(i)Š„ Š‚à}zâyéomçéä‡ßŠjÞ çé omçéäjíîjméèj愇ã‚êßè‡sé ‡iéoàâmé„ßomçéäjíä„èŠëå ç‚êßè‡àâ ç ‡yé‚ìyé‡sçéi߅Šyëméèyëmé ‡yméè~àâ 焂sé¯ omçéäjíä„èŠëå ç‚êßèi än…ôyéä‡ß y~é ‡àâ 炈âyé uß}‚êßè‡àâ ç ‡ëßèä„ßié± nné‚Ăz‚éèïi„‚sé¯ (k) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå ç‡sé omçéäjíîjméèj愇ã Ĉàâmémæ‡ßè ynéŽèŠßè …â~ém}éè…àâŠ~éjêi銄 ƒmé賅â~éiàâméo劅â~éyëmé oié…ié…â~éiàâméä}än„}é ąô}éïißèĈàâmé‡sé¯
 9. 9. Šj}éè(ª) î~sé‡ã çnné‚z‚éèîjméè‚ì iméè…ëyjm î~ăîjméè Ă é ë ç馦¯ äŠßié~Þ~âkÀàă…é‚êßè‡sé î~sé‡ã çnné‚Ăz‚é脂sçéyߤ}é‚ì iméè…ëyéän„‚sé - (i) ‡ß‡}ßç¤}éz‚éè‚êßè® (j) Šà‚éäzßmé‡s銂êàă臂áè‚êßè (Šà‚éäzßmé~êiéä‡ßé…séè ‡ß臂áè„ìà‡ã Š‚êàă臂áè…séè~Þ¤mé‡sé)® (k) iàâƒé…iéŠküÞynéjâj⠊ð‚åy‚é肇}énë‚éè‡ã‚êßè® (l) y~é‚äyßéäoènnéäoèä„èâyéŠëå çi î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}é Šð‚åy‚éè ‚‡mçéä…êßé‡ãînéäïißméè ‡yé‚ìyézßè‡ã‚êßè® (m) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è €ˆàâŠëå çi Š‚à}zâyéî~}é± iméè…ëyéjëm çé çé î~ăzßè‡ã‚êßè¯ Šj}éè(«) î~né‚Ĉmîéç ~né{xé‚êßè Ă ì¦§¯ ‚sé‡ã‚oàâ äŠßiéäßéî~~Þ î~ă…â~é‚Ă ‡àâ 炈âyé ~êiéiëié‚Ăynéjâjâiàâ jàâmé…âæä‡ßŠäïißméèî~jêi還ìàå iêĄè…ë}éäïißméè î~né‚Ăzmé„ìßèná„méîjméèj愅ømé zàâ‡ãŠßè‡âæèĈìnézié‚~àâä‡ß äzßmé{xéînéän® ämë{xéînéän® {xéĈìné„~é…âæèînéän jê‚ìy鄂sé - (i) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå çi ~â{é‚ ­® ~â{é‚jëå(i)Š„ ‚ìyé~âæymé„}éŠyëié omçéäjíjêà}éyëmé …ßä„ßié‡yméè~àâ ç„}é ~êiéiëié îjméè®
 10. 10. (j) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçéäjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå çi ~â{é‚ ­® ~â{é‚jëå(j)Š„ äoènné„}éŠyëié omçéäjíjêà}éyëmé …ßä„ßié‡yméè~àâ ç„}é ~êiéiëié îjméè® (k) äoènnéîjméèäŠßméî‚méä‡ßé…séè ~â{é‚ ¥¤ Š„ î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèomçé äjíä„è ð‚àă ç}ƒéŠëå çi î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}é omçéäjíjêà}éyëmé …ßä„ßié ‡yméè~àâ ç„}é ~êiéiëiéîjméè® (l) ~â{é‚ ¦¥® ~â{é‚jëå(j)Š„ nnénséèĉâæèîjméè Š‚à}zâyéomçéjêà}éyëmé ‚à‚à çé Šyëiéñiàăymé‡yé‚ìyéä~èzßèä‡ß y~é ‡àâ 炈âyé uß}‡àâ ç ‡ëßèä„ßié ‡yméè~àâ ç„}é ~êiéiëiéîjméè® (m) Œ~ä{Š„ ‚à‚àäßéî~„‚sçé Šäïißmé芄ßynéjâjâĈìmçén~é…êréè± ‚‚ì}é ‚i}éäßéî~îjméè® (n) î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éè„}éi߅ð~áèoâæèä‡ß ‚à‚ೊ…â~釂ßèŠßè ~â{é‚ ¥¬® ~â{é‚jëå(j)Š„ Š…â~éj}zßè„}é ~êiéiëiéîjméè¯ ç馨¯ ‚sé‡ã‚oàâ nné‚Ăz‚éèäoßméîjméè‚ì yà‚éèä„ìßmé…ôåƒé…àâ‡sçé Šïiæîmçé äŠßié~Þî~né‚Ăynéjâjâiàâ iêĄè…ë}éäïißméè î~né‚Ăzmé„ìßná„méîjméèj愅ømé zàâ‡ãiàâ mÞèĈìnézié‚~àâä‡ßäzßmé{xéînéän® ämë{xéînéän® {xéĈìné„~é…âæèînéän jê‚ìy鄂sé - (i) ‚à‚àiê}éè‚ßä„èŠomçéŠy}éèiàâ }à‚çéiêän…àâä‡ß Šïiæîmçé ‚à‚àiàâƒéià⠊}ßä„ßkÞnëåi~éˆ}éäoßméîjméè® (j) ‚‡}é‚në‚éèˆ}éäoßméîjméè® (k) ‚à‚àiàâƒéiàâ ä„ßkÞnëåi~éän„}é…séèäißméè® ‚‡}é‚në‚éèînéän„}é…séè äißméè î~ă…â~éîjméè® (l) ‚à‚ೊ}ßä„ßkÞiàâînéän® ‚‡}é‚në‚éèîjméèiàâînéän® ä~êßiéiméèäŠßmé ‚i⇁å y‚méäĈìßmçéäĈìèïi}ïçé ißän„}é…séèäißméè® ~àâ‚àâoàâè„ëßè…ßän „}é…séèäißméèî~ăîjméè® (m) ‚à‚àŠ…àâŠä…êßié ‚à‚àiàâƒéià⠊}ßy„înéän„}éî~ăîjméè®
 11. 11. (n) Šîjßè}séè‚êßèîmçé î~ă…â~éîjmé详©¯ Œ~ä{Š„äoßmé„ëié„ä‡ß Ĉàâmémæç¤}éz‚éèynéŽèŽè ‡àâ 炈âyé Šëå çŠnséè¤méynéŽèŽè‡sé ‚à‚àyߤ}éià⠂ĉàâè‚äîßmçéä‡ß‡äßîmçé î~ă…â~é‚Ă ‡àâ 炈âyé ~êiéiëié‚Ăyné„~é„~éiàâ iêĄè…ë}éäïißméèî~né‚Ăzmé„ìßèná„méîjméèj愅ømé zàâ‡ãŠßè ‡âæèĈìnézié‚~àâä‡ß äzßmé{xéînéän® ämë{xéînéän® {xéĈìné„~é…âæèînéän jê‚ìy鄂s鯦ª¯ ‚sé‡ã‚oà⠌~ä{~Þ î~né‚Ăyné„~é„~éià⠊ßèä~èiãsáäïißméè î~né‚Ăzmé„ìßèná„méîjméèj愅ømé zàâ‡ãiàâ ynéĈìnézié‚~àâä‡ß äzßmé{xéînéän® ämë{xéînéän®{xéĈìné„~é…âæèînéän jê‚ìy鄂s鯦«¯ ~â{é‚ ¦§ ~Þ î~né‚Ăiàâ iêĄè…ë}éäïißméè nëåoàâ‡sç銂Ăyëmé ƒméè~êiéiëié‚Ă‚êßèĈìmçén~é…êréè± jàâmé…âæä‡ß Šäïißméèî~jêié„ìàäïißméè ‡iéä‡zmé„ìßèî~‡„}é yߤ}é‡sé y„ßèjæŠä~í° iêä„ßiéän„‚s鯦¬¯ Ĉàâmémæ‡ßèynéŽè‡sé ~â{é‚ ¦§ Ĉìméç ¦¨ ~Þî~ċß}éèjêié‚êßèiàâ äßiéêiéiêĄè…ë}é‚ĂŠyëié î~né‚Ăoàâmé„ß î~né{xézmé„ìßèná„méîjméèjæ„ð~áè înéäni߂㠌~ä{Š„î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèäoßméîjméè‚ì iméè…ëyéjëm ‚„ìàän„¯ çé Šj}éè(¬) Šäzëäz릭¯ ĈàâmémæäyßéŠnàâ脇sé Œ~ä{~Þî~ċß}éèjêié‚êßèiàâ }sé腂éèyiêĈìmçézàä„ßiénëß äoßmé„ëiéĈàâmé„}é …àâŠ~éä‡ßŠëå çĈìmçé äißé‚yá‚êßèiàâ ëå çnséèyߤ}éä~èĈàâmé‡s鯧¤¯ Œ~ä{~â{é‚ ¦ª ~Þî~né‚Ăià⠄åŠä„è~àâméä‡ß î~né‚ĂŠîné ‡yé‚ìyé‡s鯧¥¯ ~ä{nséè‚êréènséèi‚éèĈìmçéŠsá ‚à‚àyߤ}éià⠇äßĉàâèîmçé äoßmé„ëiéä‡ßŠëå çŠnséèyné„~é„~é ‡àâ 炈âyé Šëå çŠnséè¤méynéŽèŽè³ …â~éäoßméjêié‡sé î~né‚Ăäïißmé芄…séèäißméè® y„ß‚äïißmé芄…séèäißméè yߤ}還ìàän„}é¯
 12. 12. §¦¯ Œ~ä{~Þ î~ċß}éèjêié‚êßèià⠊äißméŠzséäßéäoßmé„ëié„ßyëmé ißiëƒéä„è¤}éñiáèuß}‡sé …àâŠ~éä‡ß }séè~ä{‚êßè …â~ézâæè…â~é}séè‚êßè® Š‚à}äïißéîmß çénß® Š‚à}Ĉìmçéąô}éïißèjêié‚êßèiàâ zâyéî~}éĈàâmé‡sé¯ ç駧¯ ¥­©­ jâĈìné® î~sé‡ã çnné‚Ăz‚éèŠié~ä{ià⠌~ä{îmçé ĉâ~é‡à‚éè…àâié‡sé¯ (~âæ) ‡}éèä„ë €àâ…éjêă~é‚ìĄèñiáè iċ ¾ ĈàâmémæäyßéäŠèjê‚éè‡ßƒßä„èĈìmçéëæ çðàăèä„èäißméná

×