Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

цахим судалгаа 12

464 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

цахим судалгаа 12

 1. 1. nvvr Нүүр хуудас Судалгаа -1 Судалгаа-2 Судалгаа-3 Судалгаа -4Судалгаа- Судалгаа-5Судалгаа График Page 1
 2. 2. 1 Цахим судалгаа “Бие даах чадварын түвшин”Санамж: Судалгааны хариултыг бичихдээ латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.овог Давга дорж Нас 11 Анги 4Нэр Хос баяр Хүйс эр Бүлэг вАсуулт 1Би хүнээс мөнгө зээлж авах дуртай.a. Тийм b. Үгүй Хариу aАсуулт 2Би ямар нэг шийдвэр гаргах бүрдээ эхлээд тэр тухай боддог.a. Тийм b.Үгүй Хариу aАсуулт 3Би бусдаас ялгарах дургүй.a.Тийм b.Үгүй Хариу bАсуулт 4Надад найз нөхөд дэмжигчид зайлшгүй хэрэгтэй.a. Тийм b.үгүй Хариу aАсуулт 5Надад таагүй хандсан хүнд би өширхөж чаддаггүй.a. Тийм b.Үгүй Хариу a Буцах Page 2
 3. 3. 2 Цахим судалгаа “Бие даах чадварын түвшин”Санамж: Судалгааны хариултыг бичихдээ латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.овог Амарсайхан Нас 11 Анги 4Нэр Дуламрагчаа Хүйс эм Бүлэг вАсуулт 1Би хүнээс мөнгө зээлж авах дуртай.a. Тийм b. Үгүй Хариу bАсуулт 2Би ямар нэг шийдвэр гаргах бүрдээ эхлээд тэр тухай боддог.a. Тийм b.Үгүй Хариу bАсуулт 3Би бусдаас ялгарах дургүй.a.Тийм b.Үгүй Хариу aАсуулт 4Надад найз нөхөд дэмжигчид зайлшгүй хэрэгтэй.a. Тийм b.үгүй Хариу aАсуулт 5Надад таагүй хандсан хүнд би өширхөж чаддаггүй.a. Тийм b.Үгүй Хариу b Page 3
 4. 4. 3 Цахим судалгаа “Бие даах чадварын түвшин”Санамж: Судалгааны хариултыг бичихдээ латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.овог Зундуй Нас 11 Анги 4Нэр Булгантамир Хүйс эм Бүлэг вАсуулт 1Би хүнээс мөнгө зээлж авах дуртай.a. Тийм b. Үгүй Хариу bАсуулт 2Би ямар нэг шийдвэр гаргах бүрдээ эхлээд тэр тухай боддог.a. Тийм b.Үгүй Хариу aАсуулт 3Би бусдаас ялгарах дургүй.a.Тийм b.Үгүй Хариу aАсуулт 4Надад найз нөхөд дэмжигчид зайлшгүй хэрэгтэй.a. Тийм b.үгүй Хариу aАсуулт 5Надад таагүй хандсан хүнд би өширхөж чаддаггүй.a. Тийм b.Үгүй Хариу b Page 4
 5. 5. 4 Цахим судалгаа “Бие даах чадварын түвшин”Санамж: Судалгааны хариултыг бичихдээ латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.овог Цэвээнжав Нас 11 Анги 4Нэр Гансүх Хүйс эр Бүлэг вАсуулт 1Би хүнээс мөнгө зээлж авах дуртай.a. Тийм b. Үгүй Хариу bАсуулт 2Би ямар нэг шийдвэр гаргах бүрдээ эхлээд тэр тухай боддог.a. Тийм b.Үгүй Хариу aАсуулт 3Би бусдаас ялгарах дургүй.a.Тийм b.Үгүй Хариу aАсуулт 4Надад найз нөхөд дэмжигчид зайлшгүй хэрэгтэй.a. Тийм b.үгүй Хариу aАсуулт 5Надад таагүй хандсан хүнд би өширхөж чаддаггүй.a. Тийм b.Үгүй Хариу b Page 5
 6. 6. 5 Цахим судалгаа “Бие даах чадварын түвшин”Санамж: Судалгааны хариултыг бичихдээ латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.овог Отгонбат Нас 11 Анги 4Нэр Даваажамц Хүйс эр Бүлэг вАсуулт 1Би хүнээс мөнгө зээлж авах дуртай.a. Тийм b. Үгүй Хариу aАсуулт 2Би ямар нэг шийдвэр гаргах бүрдээ эхлээд тэр тухай боддог.a. Тийм b.Үгүй Хариу bАсуулт 3Би бусдаас ялгарах дургүй.a.Тийм b.Үгүй Хариу aАсуулт 4Надад найз нөхөд дэмжигчид зайлшгүй хэрэгтэй.a. Тийм b.үгүй Хариу bАсуулт 5Надад таагүй хандсан хүнд би өширхөж чаддаггүй.a. Тийм b.Үгүй Хариу a Page 6
 7. 7. Судалгаа Судалгаа Би хүнээс мөнгө зээлж авах дуртай. Би ямар нэг Би бусдаас ялгарахнайз нөхөд дэмжигчид шийдвэр гаргах бүрдээ эхлээд тэр тухай Надад дургүй. a. Тийм a. Тийм a. Тийм b. Үгүй a.Тийм b.Үгүй b.Үгүй b.үгүй№ овог Нэр Нас ХүйсАнги Бүлэг 1 Давга доржос баяр Х 11 эр 4в 1 0 1 0 0 1 1 0 2 Амарсайхан уламрагчаа11 эм Д 4в 0 1 0 1 1 0 1 0 3 Зундуй Булгантамир 11 эм 4в 0 1 1 0 1 0 1 0 4 ЦэвээнжавГансүх 11 эр 4в 0 1 1 0 1 0 1 0 5 Отгонбат Даваажамц 11 эр 4в 1 0 0 1 1 0 0 1 дүн 2 3 3 2 4 1 4 1 Page 7
 8. 8. СудалгааНадад таагүй хандсан хүнд би өширхөж чаддаггүй.a. Тийм b.Үгүй 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 3 Page 8
 9. 9. график График Би хүнээс мөнгө зээлж авах дуртай. Би ямар нэг шийдвэр гаргах бүрдээ эхлээд тэр тухай нөхөд дэмжигчид зайлшгүй Би бусдаас ялгарах дургүй. найз боддог. Надад Надад таагүй хандсан хүнa. 2 3 4 4 2b. 3 2 1 1 3 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 a. 0 b. Би бусдаас ялгарах дургүй. Мөр 7 Би хүнээс мөнгө зээлж авах дуртай. Надад таагүй хандсан хүнд би өширхөж чаддаггүй. Page 9
 10. 10. графикНадад таагүй хандсан хүнд би өширхөж чаддаггүй. a. b. Мөр 7чаддаггүй. Page 10

×