SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
KEM SUKAN SEKOLAH
PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN
1. PENGENALAN
Laporan Jawatankuasa Kabinet 1079 telah memperakukan bahawa aktiviti sukan adalah penting disemua
peringkat persekolahan. Semua murid sekolah diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau
persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan. Dapatan kajian sukan
telah menggatakan bahawa aktiviti sukan dapat menyemai, memupuk dan menanam perasaan kekitaan
antara murid-murid pelbagai keturunana yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza.
2. LATAR BELAKANG KEM SUKAN SEKOLAH
2.1. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri
merangkap Menteri Pelajaran Malaysia pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Ad Hoc
Pembangunan Sukan Sekolah yang dipengerusikan oleh YAB sendiri.
2.2. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu
aktiviti sukan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011.
2.3. Dasar 1MURID 1SUKAN merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam
menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurangnya satu
sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat
melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal dan mental.
2.4. Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat
memperkembangkan potensi dan bakat murid kea rah kecemerlangan sukan.
2.5. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut;
i. Elemen keseronokkan
ii. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan
iii. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi
iv. Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan
2.6. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua
murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan focus
atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistic kea rah pembinaan masyarakat
Malaysia yang berdaya saing tinggi.
3. MATLAMAT KEM SUKAN SEKOLAH
3.1. Melatih satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan
aktiviti di sekolah.
3.2. Melalui rangsangan / tugasan murid dapat;
3.3. Murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai
ahli kelab.
3.4. Bersukan melalui aktiviti yang diubahsuai (modified games)
(1)
4. OBJEKTIF KEM SUKAN SEKOLAH
4.1. Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang
mempunyai unsur keseronokkan
4.2. Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis , kreatif dan inovatif dalam kalangan murid.
4.3. Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan
4.4. Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan
4.5. Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya
hidup yang sihat dan inovatif
5. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM SUKAN SEKOLAH
5.1. Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri
Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB
sendiri
5.2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu
KP(BPSH)-SPDK) 201/500/01Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010.
5.3. Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai lia (5) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang
syamul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu;
i. Meningkatkan kecergasan jasmani
ii. Membentuk sahsiah
iii. Membina jati diri
iv. Meningkatkan disiplin
v. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum.
5.4. Lima strategi telah dirangka bagi melaksanakan Dasar 1MURID 1SUKAN :-
i. Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum
ii. Memperkasakan penilaian dalam sukan
iii. Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan.
iv. Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan
v. Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan
5.5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu
KP(BPSH)-SPDK) 201/500/01Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010.
5.6. Pelaksanaan Dasar iMURID 1SUKAN mewajibkan penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu
sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Dalam aspek penilaian 2012, perubahan pada sistem
penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan aplikasi
Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
5.7. Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalamaktiviti sukan khususnya kepada
murid yang kurang atau tidak aktif.
5.8. Dalam jangka masa panjang, Dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat membangunkan modal insan
melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Di
samping memupuk masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat, cergas, cerdas serta berdaya
saing tinggi.
(2)
5.9. Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif, berbakat dan berpotensi untuk digilap ke
tahap yang lebih tinggi.
5.10. Flasafar Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang
dari segi intelek, rohani,emosi, jasmani dan social. Penekanan juga diberi dalam membangunkan
murid dari aspek domain psikomotor, kognatif dan afektif.
5.11. Kem Sukan Sekolah merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan
mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakata.
6. KUMPULAN SASARAN KEM SUKAN SEKOLAH
6.1. SEKOLAH RENDAH
i. Tahun 4, 5, dan 6
ii. AJK Induk Kelab Sukan
iii. Bilangan minimum peserta setiap kem 40 orang
iv. Bagi sekolah kurang murid, boleh bergabung dengan beberapa sekolah lain
6.2. SEKOLAH MENENGAH
i. Tingkatan 2 sahaja
ii. 2 orang wakil setiap kelab sukan dari Tingkatan 2 sahaja
iii. Bilangan maksimum peserta setiap kem 40 orang
7. IMPAK / HASIL KEM SUKAN SEKOLAH:
i. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dalam kalangan murid
ii. Murid yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti kelab sukan
iii. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan
iv. Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta
mengamalkan gaya hidup sihat
(3)
CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEM
Pembentukan Jawatankuasa
(4)
JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH
Mesyuarat Jawatankuasa
Laporan
Pelaksanaan
Pengerusi : Pengetua / Guru Besar
Naib Pengerusi 1: Penolong Kanan Kokurikulum
Naib Pengerusi 2: Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi 3: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Setiausaha Sukan ( Kem Komanden )
Bendahari : Pembantu Tadbir Kewangan
Ahli Jawatankuasa :
i. Latihan / Bengkel
ii. Peralatan
iii. Pendaftaran / Penginapan / Makanan /
Jamuan
iv. Hadiah / Cenderamata / Sijil
v. Jemputan / Sambutan / Buku Program
vi. Perubatan / Keselamatan / Pertolongan
Cemas
vii. Pengangkutan
viii. Siaraya / Publisiti dan Dokumentasi
ix. Urusetia
# Bentuk Jawatankuasa mengikut kesesuaian aktiviti / program dan sekolah
# Ini merupakan cadangan dan tertakluk kepada keperluan sekolah
# Murid boleh terlibat sebagai fasilitator dalam setiap ajk jika sesuai
# Gunakan guru yang telah menghadiri Kursus Guru Pembimbing Kelab Sukan sebagai
jurulatih.
(5)
JADUAL KEM SUKAN SEKOLAH (cadangan)
3 Hari 2 Malam
TARIKH /
HARI
MASA AKTIVITI
TINDAKAN /
LOKASI
Hari
Pertama
2.30 – 4.00 ptg Semua peserta melapor diri
Pemudahcara / Kem
Kom / Tim Kem Kom
4.00 – 4.30 ptg
Minum Petang / Solat /
Pengurusan Diri
Kem Komanden
JK Makanan
4.30 – 5.30 ptg
SLOT 1
Taklimat Kem dan Suai Kenal
Kem Kom /
Pemudahcara
5.30 – 6.30 ptg
SLOT 2
Pengenalan Aktiviti Memanas
Badan & Menyejukkan Badan
Pemudahcara
6.30 – 8.30
mlm
Makan Malam / Solat / Kuliah
Maghrib / Pengurusan Diri
Kem Komanden
JK Makanan
8.30 – 10.30 SLOT 3 Pemudahcara
mlm OVEP / Dinamika Kumpulan
10.30 – 11.00
mlm
Minum Malam
Pengurusan Diri
Kem Komanden
JK Makanan
Hari Kedua
5.30 – 6.30
pg
Pengurusan Diri / Solat / Kuliah
Subuh
Kem Komanden
6.30 – 7.00
pg
Perhimpunan Pagi :
Negaraku / Doa / Taklimat
Kem Komanden
7.00 – 7.30 pg Malaysia Cergas / Senamrobik Pemudahcara
7.30 – 8.00 pg Sarapan Pagi JK Makanan
8.00 – 10.00
pg
SLOT 4
Pengurusan Sesi Aktiviti
(Praktikal)
Pemudahcara
10.00 – 10.30
pg
Rehat / Minum Pagi JK Makanan
10.30 – 12.30
thg
SLOT 5
Asas Permainan Kategori
Serangan
Pemudahcara
12.30 – 2.30
ptg
Makan Tengahari / Solat /
Pengurusan Diri
Kem Komanden
JK Makanan
2.30 – 4.00
ptg
SLOT 6
Sistem Pertandingan dan
Kalah Mati
Pemudahcara
4.00 – 4.30
ptg
Minum Petang / Solat Kem Komanden
JK Makanan
(6)
4.30 – 6.30
ptg
SLOT 7
Asas Permainan Kategori
Jaring / Dinding
Pemudahcara
6.30 – 8.30
mlm
Makan Malam / Solat / Kuliah
Maghrib / Pengurusan Diri
Kem Komanden
JK Makanan
8.30 – 10.30
mlm
SLOT 8
Keselamatan & Kesihatan
Dalam Sukan
Pemudahcara
10.30 – 11.00
mlm
Minum Malam
Pengurusan Diri
Kem Komanden
JK Makanan
Hari Ketiga 5.30 – 6.30
pg
Pengurusan Diri / Solat / Kuliah
Subuh
Kem Komanden
6.30 – 7.00
pg
Perhimpunan Pagi :
Negaraku / Doa / Taklimat
Kem Komanden
7.00 – 7.30 pg Malaysia Cergas / Senamrobik Pemudahcara
7.30 – 8.00 pg Sarapan Pagi JK Makanan
8.00 – 10.00
pg
SLOT 9
Asas Permainan Kategori
Pemudahcara
Memukul & Menendang
10.00 – 10.30
pg
Rehat / Minum Pagi JK Makanan
10.30 – 12.30
thg
SLOT 10
Sesi Maklumbalas / Penilaian /
Penutupan / Penyampaian Sijil
Kem Komanden
12.30 – 2.30
ptg
Makan Tengahari / Solat /
Pengurusan Diri / Bersurai
Kem Komanden
JK Makanan
Talian Penting Untuk Dihubungi
Polis :
Ambulans :
Hospital :
Klinik Kesihatan :
GPK Kokurikulum :
# Untuk asas-asas permainan sila rujuk Kad sumber TOP Play dan TOP Sport di laman web
Kementarian Pelajaran Malaysia
(7)
LAPORAN PELAKSANAAN KEM SUKAN SEKOLAH
1. SEKOLAH :
2. DAERAH / PPD :
3. NEGERI :
4. TARIKH KEM :
5. TEMPAT :
6. TEMPAT PENGINAPAN :
7. BILANGAN MURID :
MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH
L P L P L P L P L P
8. NAMA JURULATIH / GURU :
BIL NAMA ALAMAT SEKOLAH NO. H/P
9. CADANGAN / ULASAN :
9.1. Ulasan / Cadangan program
10. IMPLIKASI KEWANGAN :
11. BAHAN DOKUMUNTASI YANG PERLU DIHANTAR KE PPD:
11.1. Laporan bertulis (hardcopy dan softcopy)
11.2. Gambar pegun dan rakaman video dalam bentuk cakera padat (CD)
# Laporan dikembalikan kepada Penyelia Kanan Sukan, Pejabat Pelajaran Daerah Kota Tinggi sebelum atau pada
15 Oktober 2013.

More Related Content

What's hot

Dokumentasi sukan tahunan 2015
Dokumentasi sukan tahunan 2015Dokumentasi sukan tahunan 2015
Dokumentasi sukan tahunan 2015Aidil Sahipaludin
 
Kertas kerja kawad kaki
Kertas kerja kawad kakiKertas kerja kawad kaki
Kertas kerja kawad kakimuhammad hariz
 
Cadangan kertas kerja pmainan congkak pjm3112
Cadangan kertas kerja pmainan congkak pjm3112Cadangan kertas kerja pmainan congkak pjm3112
Cadangan kertas kerja pmainan congkak pjm3112RasLamia Othman
 
Kertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahanKertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahanSuwita Mat Saad
 
A pj 3112 sem 6 kertas cadangan-permainan-tradisional
A pj 3112 sem 6 kertas cadangan-permainan-tradisionalA pj 3112 sem 6 kertas cadangan-permainan-tradisional
A pj 3112 sem 6 kertas cadangan-permainan-tradisionalHusna Kamarudin
 
Laporan aktiviti perkhemahan bina insan guru 2012aaaa
Laporan aktiviti perkhemahan bina insan guru 2012aaaaLaporan aktiviti perkhemahan bina insan guru 2012aaaa
Laporan aktiviti perkhemahan bina insan guru 2012aaaaNorlela Abdrahman
 
Kertaskerjaharikokurikulum2011
Kertaskerjaharikokurikulum2011Kertaskerjaharikokurikulum2011
Kertaskerjaharikokurikulum2011faizatulsharmila
 
67899969 an-unit-beruniform-skj-2011
67899969 an-unit-beruniform-skj-201167899969 an-unit-beruniform-skj-2011
67899969 an-unit-beruniform-skj-2011MARTIN JANTAI
 
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016Stephanie Unsil
 
Kertas kerja perkhemahan unit beruniform sksb 2013
Kertas kerja perkhemahan unit beruniform sksb 2013Kertas kerja perkhemahan unit beruniform sksb 2013
Kertas kerja perkhemahan unit beruniform sksb 2013ahmadazmiaiyob
 
Dokumentasi Karnival Sukan | 2016
Dokumentasi Karnival Sukan | 2016Dokumentasi Karnival Sukan | 2016
Dokumentasi Karnival Sukan | 2016Stephanie Unsil
 
Kertas kerja camping fs fishvage seri wangi
Kertas kerja camping fs fishvage seri wangiKertas kerja camping fs fishvage seri wangi
Kertas kerja camping fs fishvage seri wangibukhari alrazi
 
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKAN
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKANCONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKAN
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKANNURLIDYAWATI JASMIN
 
Kertas kerja sukan pasca upsr doc
Kertas kerja sukan pasca upsr docKertas kerja sukan pasca upsr doc
Kertas kerja sukan pasca upsr docMurad Yok
 
Tentatif program unit beruniform 2013
Tentatif program unit beruniform 2013Tentatif program unit beruniform 2013
Tentatif program unit beruniform 2013Cikgu Hayati
 
Laporan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah 2013
Laporan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah 2013Laporan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah 2013
Laporan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah 2013Shuhada Osman
 
Kertas kerja perkhemahan perdana 2014
Kertas kerja perkhemahan perdana 2014Kertas kerja perkhemahan perdana 2014
Kertas kerja perkhemahan perdana 2014Azeri Hizlah
 

What's hot (20)

Dokumentasi sukan tahunan 2015
Dokumentasi sukan tahunan 2015Dokumentasi sukan tahunan 2015
Dokumentasi sukan tahunan 2015
 
Kertas kerja kawad kaki
Kertas kerja kawad kakiKertas kerja kawad kaki
Kertas kerja kawad kaki
 
Cadangan kertas kerja pmainan congkak pjm3112
Cadangan kertas kerja pmainan congkak pjm3112Cadangan kertas kerja pmainan congkak pjm3112
Cadangan kertas kerja pmainan congkak pjm3112
 
Kertas kerja hari kokurikulm 2012
Kertas kerja hari kokurikulm 2012Kertas kerja hari kokurikulm 2012
Kertas kerja hari kokurikulm 2012
 
Kertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahanKertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahan
 
A pj 3112 sem 6 kertas cadangan-permainan-tradisional
A pj 3112 sem 6 kertas cadangan-permainan-tradisionalA pj 3112 sem 6 kertas cadangan-permainan-tradisional
A pj 3112 sem 6 kertas cadangan-permainan-tradisional
 
Laporan aktiviti perkhemahan bina insan guru 2012aaaa
Laporan aktiviti perkhemahan bina insan guru 2012aaaaLaporan aktiviti perkhemahan bina insan guru 2012aaaa
Laporan aktiviti perkhemahan bina insan guru 2012aaaa
 
Kertaskerjaharikokurikulum2011
Kertaskerjaharikokurikulum2011Kertaskerjaharikokurikulum2011
Kertaskerjaharikokurikulum2011
 
Kertas kerja perkhemahan 2015.doc 1
Kertas kerja perkhemahan 2015.doc 1Kertas kerja perkhemahan 2015.doc 1
Kertas kerja perkhemahan 2015.doc 1
 
67899969 an-unit-beruniform-skj-2011
67899969 an-unit-beruniform-skj-201167899969 an-unit-beruniform-skj-2011
67899969 an-unit-beruniform-skj-2011
 
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016
Kertas Kerja Karnival Sukan SK Skarok | Oktober 2016
 
Kertas kerja perkhemahan unit beruniform sksb 2013
Kertas kerja perkhemahan unit beruniform sksb 2013Kertas kerja perkhemahan unit beruniform sksb 2013
Kertas kerja perkhemahan unit beruniform sksb 2013
 
Dokumentasi Karnival Sukan | 2016
Dokumentasi Karnival Sukan | 2016Dokumentasi Karnival Sukan | 2016
Dokumentasi Karnival Sukan | 2016
 
Kertas kerja camping fs fishvage seri wangi
Kertas kerja camping fs fishvage seri wangiKertas kerja camping fs fishvage seri wangi
Kertas kerja camping fs fishvage seri wangi
 
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKAN
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKANCONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKAN
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKAN
 
Kertas kerja sukan pasca upsr doc
Kertas kerja sukan pasca upsr docKertas kerja sukan pasca upsr doc
Kertas kerja sukan pasca upsr doc
 
Tentatif program unit beruniform 2013
Tentatif program unit beruniform 2013Tentatif program unit beruniform 2013
Tentatif program unit beruniform 2013
 
Laporan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah 2013
Laporan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah 2013Laporan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah 2013
Laporan Perkhemahan Unit Beruniform Sekolah 2013
 
Kertas kerja perkhemahan perdana 2014
Kertas kerja perkhemahan perdana 2014Kertas kerja perkhemahan perdana 2014
Kertas kerja perkhemahan perdana 2014
 
Kertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahanKertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahan
 

Viewers also liked

Anggaran belanjawan kem gerak gempur upsr 2012
Anggaran belanjawan kem gerak gempur upsr 2012Anggaran belanjawan kem gerak gempur upsr 2012
Anggaran belanjawan kem gerak gempur upsr 2012Norsuhaila Sari
 
Taklimat dasar 1 m 1s
Taklimat dasar 1 m 1sTaklimat dasar 1 m 1s
Taklimat dasar 1 m 1sAziyan Bakar
 
Kertas kerja lawatan
Kertas kerja lawatanKertas kerja lawatan
Kertas kerja lawatanAziyan Bakar
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
 
Contoh Laporan Sukan Tahunan
Contoh Laporan Sukan TahunanContoh Laporan Sukan Tahunan
Contoh Laporan Sukan Tahunanafiz123
 

Viewers also liked (6)

Anggaran belanjawan kem gerak gempur upsr 2012
Anggaran belanjawan kem gerak gempur upsr 2012Anggaran belanjawan kem gerak gempur upsr 2012
Anggaran belanjawan kem gerak gempur upsr 2012
 
Taklimat dasar 1 m 1s
Taklimat dasar 1 m 1sTaklimat dasar 1 m 1s
Taklimat dasar 1 m 1s
 
Antropometri1
Antropometri1Antropometri1
Antropometri1
 
Kertas kerja lawatan
Kertas kerja lawatanKertas kerja lawatan
Kertas kerja lawatan
 
Konsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
 
Contoh Laporan Sukan Tahunan
Contoh Laporan Sukan TahunanContoh Laporan Sukan Tahunan
Contoh Laporan Sukan Tahunan
 

Similar to Kem sukan sekolah 1 m1s

Manual kem sukan sekolah 2013
Manual kem sukan sekolah 2013Manual kem sukan sekolah 2013
Manual kem sukan sekolah 2013Jimmy Siow
 
Surat pekeliling ikhtisas bilangan 16, tahun 2010 pelaksanaan dasar satu muri...
Surat pekeliling ikhtisas bilangan 16, tahun 2010 pelaksanaan dasar satu muri...Surat pekeliling ikhtisas bilangan 16, tahun 2010 pelaksanaan dasar satu muri...
Surat pekeliling ikhtisas bilangan 16, tahun 2010 pelaksanaan dasar satu muri...Jimmy Siow
 
Buku panduan pelaksanaan dasar 1m1s
Buku panduan pelaksanaan dasar 1m1sBuku panduan pelaksanaan dasar 1m1s
Buku panduan pelaksanaan dasar 1m1sSekolah
 
Buku Panduan 1 Murid 1 Sukan
Buku Panduan 1 Murid 1 SukanBuku Panduan 1 Murid 1 Sukan
Buku Panduan 1 Murid 1 SukanSarasvathyV
 
1 Murid 1 Sukan
1 Murid 1 Sukan1 Murid 1 Sukan
1 Murid 1 SukanAdila Dila
 
asas pemainan badminton.pdf
asas pemainan badminton.pdfasas pemainan badminton.pdf
asas pemainan badminton.pdfmatiinong
 
Kertas Kerja 1M1S (Futsal).docx
Kertas Kerja 1M1S (Futsal).docxKertas Kerja 1M1S (Futsal).docx
Kertas Kerja 1M1S (Futsal).docxMohdRizalbinDarman
 
Badminton sm
Badminton smBadminton sm
Badminton smhusliha
 
Modul Latihan Sukan Badminton Sekolah Menengah
Modul Latihan Sukan Badminton Sekolah MenengahModul Latihan Sukan Badminton Sekolah Menengah
Modul Latihan Sukan Badminton Sekolah MenengahChon Seong Hoo
 
Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Sukan Badminton...
Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Sukan Badminton...Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Sukan Badminton...
Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Sukan Badminton...Adila Dila
 

Similar to Kem sukan sekolah 1 m1s (20)

Manual kem sukan sekolah 2013
Manual kem sukan sekolah 2013Manual kem sukan sekolah 2013
Manual kem sukan sekolah 2013
 
Kem 1 murid 1 sukan
Kem 1 murid 1 sukanKem 1 murid 1 sukan
Kem 1 murid 1 sukan
 
Surat pekeliling ikhtisas bilangan 16, tahun 2010 pelaksanaan dasar satu muri...
Surat pekeliling ikhtisas bilangan 16, tahun 2010 pelaksanaan dasar satu muri...Surat pekeliling ikhtisas bilangan 16, tahun 2010 pelaksanaan dasar satu muri...
Surat pekeliling ikhtisas bilangan 16, tahun 2010 pelaksanaan dasar satu muri...
 
Pekeliling 1 m 1s
Pekeliling 1 m 1sPekeliling 1 m 1s
Pekeliling 1 m 1s
 
Pekeliling 1 m1s
Pekeliling 1 m1sPekeliling 1 m1s
Pekeliling 1 m1s
 
Pengenalan
PengenalanPengenalan
Pengenalan
 
Dasar1m1s
Dasar1m1sDasar1m1s
Dasar1m1s
 
1 m1s
1 m1s1 m1s
1 m1s
 
Buku panduan pelaksanaan dasar 1m1s
Buku panduan pelaksanaan dasar 1m1sBuku panduan pelaksanaan dasar 1m1s
Buku panduan pelaksanaan dasar 1m1s
 
Dasar1m1s
Dasar1m1sDasar1m1s
Dasar1m1s
 
Buku Panduan 1 Murid 1 Sukan
Buku Panduan 1 Murid 1 SukanBuku Panduan 1 Murid 1 Sukan
Buku Panduan 1 Murid 1 Sukan
 
Buku Panduan 1 Murid 1 Sukan
Buku Panduan 1 Murid 1 SukanBuku Panduan 1 Murid 1 Sukan
Buku Panduan 1 Murid 1 Sukan
 
1 Murid 1 Sukan
1 Murid 1 Sukan1 Murid 1 Sukan
1 Murid 1 Sukan
 
1m1s
1m1s1m1s
1m1s
 
asas pemainan badminton.pdf
asas pemainan badminton.pdfasas pemainan badminton.pdf
asas pemainan badminton.pdf
 
Kertas Kerja 1M1S (Futsal).docx
Kertas Kerja 1M1S (Futsal).docxKertas Kerja 1M1S (Futsal).docx
Kertas Kerja 1M1S (Futsal).docx
 
Badminton sm
Badminton smBadminton sm
Badminton sm
 
Modul Latihan Sukan Badminton Sekolah Menengah
Modul Latihan Sukan Badminton Sekolah MenengahModul Latihan Sukan Badminton Sekolah Menengah
Modul Latihan Sukan Badminton Sekolah Menengah
 
Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Sukan Badminton...
Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Sukan Badminton...Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Sukan Badminton...
Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah (Sukan Badminton...
 
Sofbol
SofbolSofbol
Sofbol
 

Recently uploaded

RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxRPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxDebbieFlorinaBilly1
 
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfA190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfa190303
 
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap MalaysiaLAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysiaadriz3008
 
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptSistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptLIMHOOTYUNMoe
 
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BalqisFahemi2
 
Lesson plan for teaching classroom 21st century
Lesson plan for teaching classroom 21st centuryLesson plan for teaching classroom 21st century
Lesson plan for teaching classroom 21st centurythiruarasu66
 

Recently uploaded (6)

RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docxRPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
RPT 2024 Geografi Tingkatan 1 KSSM sumberpendidikan.docx
 
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdfA190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
A190303 KOAY KE YING - Bahan Mengajar Membaca.pdf
 
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap MalaysiaLAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
LAGU UNDANG-UNDANG untuk Pengakap Malaysia
 
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.pptSistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
Sistem Pengurusan fail Kokurikulum sekolah rendah.ppt
 
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
BAB 2 (ASAS NOMBOR) KSSM MATEMATIK TINGKATAN 4
 
Lesson plan for teaching classroom 21st century
Lesson plan for teaching classroom 21st centuryLesson plan for teaching classroom 21st century
Lesson plan for teaching classroom 21st century
 

Kem sukan sekolah 1 m1s

 • 1. KEM SUKAN SEKOLAH PELAKSANAAN DASAR 1MURID 1SUKAN
 • 2. 1. PENGENALAN Laporan Jawatankuasa Kabinet 1079 telah memperakukan bahawa aktiviti sukan adalah penting disemua peringkat persekolahan. Semua murid sekolah diwajibkan mengambil bahagian dalam kelab atau persatuan sukan dan juga digalakkan mengambil satu jenis permainan atau sukan. Dapatan kajian sukan telah menggatakan bahawa aktiviti sukan dapat menyemai, memupuk dan menanam perasaan kekitaan antara murid-murid pelbagai keturunana yang mempunyai latar belakang dan cara hidup yang berbeza. 2. LATAR BELAKANG KEM SUKAN SEKOLAH 2.1. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Jawatankuasa Ad Hoc Pembangunan Sukan Sekolah yang dipengerusikan oleh YAB sendiri. 2.2. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2011. 2.3. Dasar 1MURID 1SUKAN merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam menggalakkan penglibatan menyeluruh (mass participation) murid dalam sekurang-kurangnya satu sukan di sekolah khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal dan mental. 2.4. Dasar 1MURID 1SUKAN ini juga akan mengenengahkan murid yang aktif dalam sukan agar dapat memperkembangkan potensi dan bakat murid kea rah kecemerlangan sukan. 2.5. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut; i. Elemen keseronokkan ii. Dapat memberi pendedahan kemahiran asas permainan iii. Sebagai elemen untuk mempertingkatkan sosialisasi iv. Dapat menerapkan elemen inovasi dan kreativiti dalam pengurusan sukan 2.6. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN dapat memberi peluang secara menyeluruh kepada semua murid agar melibatkan diri dalam sukan secara terurus dan terancang serta mengimbangkan focus atau penekanan dalam melahirkan modal insan secara holistic kea rah pembinaan masyarakat Malaysia yang berdaya saing tinggi.
 • 3. 3. MATLAMAT KEM SUKAN SEKOLAH 3.1. Melatih satu kumpulan murid yang dapat membantu guru penasihat kelab sukan menjalankan aktiviti di sekolah. 3.2. Melalui rangsangan / tugasan murid dapat; 3.3. Murid dapat menjalankan aktiviti sukan dengan menggunakan kaedah stesen yang melibatkan ramai ahli kelab. 3.4. Bersukan melalui aktiviti yang diubahsuai (modified games) (1) 4. OBJEKTIF KEM SUKAN SEKOLAH 4.1. Meningkatkan keberkesanan pengurusan kelab sukan dan pelaksanaan aktiviti sukan yang mempunyai unsur keseronokkan 4.2. Menerapkan kemahiran berfikir secara kritis , kreatif dan inovatif dalam kalangan murid. 4.3. Menerapkan nilai-nilai murni dan kepimpinan melalui aktiviti kelab sukan 4.4. Mewujudkan integrasi kaum melalui penyertaan dalam kelab sukan 4.5. Meningkatkan kesedaran murid terhadap kepentingan aktiviti sukan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat dan inovatif 5. ASAS-ASAS PERTIMBANGAN KEM SUKAN SEKOLAH 5.1. Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan yang dipengerusikan oleh YAB sendiri 5.2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010. Pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/500/01Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010.
 • 4. 5.3. Dasar 1MURID 1SUKAN mempunyai lia (5) objektif utama bagi memenuhi pembentukan insan yang syamul dalam akademik dan pembentukan kecergasan individu iaitu; i. Meningkatkan kecergasan jasmani ii. Membentuk sahsiah iii. Membina jati diri iv. Meningkatkan disiplin v. Dapat membentuk nilai murni serta memupuk perpaduan antara kaum. 5.4. Lima strategi telah dirangka bagi melaksanakan Dasar 1MURID 1SUKAN :- i. Membezakan aktiviti sukan dengan kokurikulum ii. Memperkasakan penilaian dalam sukan iii. Mewajibkan pelaksanaan aktiviti sukan sepanjang tahun persekolahan. iv. Memberi penekanan kepada pendidikan jasmani waktu persekolahan v. Mengadakan aktiviti asas sukan di sekolah melalui kelab sukan 5.5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 16, Tahun 2010: pelaksanaan Dasar 1MURID 1SUKAN iaitu KP(BPSH)-SPDK) 201/500/01Jld.3 (14) bertarikh 1 Disember 2010. 5.6. Pelaksanaan Dasar iMURID 1SUKAN mewajibkan penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu sukan telah dilaksanakan mulai tahun 2011. Dalam aspek penilaian 2012, perubahan pada sistem penilaian sedia ada akan berkuatkuasa dengan murid Tahun 4 dan Tingkatan 1 berdasarkan aplikasi Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) 5.7. Memberi peluang kepada semua murid untuk melibatkan diri dalamaktiviti sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif. 5.8. Dalam jangka masa panjang, Dasar 1MURID 1SUKAN ini berhasrat membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dari kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Di samping memupuk masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat, cergas, cerdas serta berdaya saing tinggi. (2) 5.9. Memberi peluang kepada semua murid yang kurang aktif, berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.
 • 5. 5.10. Flasafar Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani,emosi, jasmani dan social. Penekanan juga diberi dalam membangunkan murid dari aspek domain psikomotor, kognatif dan afektif. 5.11. Kem Sukan Sekolah merupakan alat perantaraan yang amat penting untuk menjana dan mewujudkan perpaduan antara kaum dalam masyarakata. 6. KUMPULAN SASARAN KEM SUKAN SEKOLAH 6.1. SEKOLAH RENDAH i. Tahun 4, 5, dan 6 ii. AJK Induk Kelab Sukan iii. Bilangan minimum peserta setiap kem 40 orang iv. Bagi sekolah kurang murid, boleh bergabung dengan beberapa sekolah lain 6.2. SEKOLAH MENENGAH i. Tingkatan 2 sahaja ii. 2 orang wakil setiap kelab sukan dari Tingkatan 2 sahaja iii. Bilangan maksimum peserta setiap kem 40 orang 7. IMPAK / HASIL KEM SUKAN SEKOLAH: i. Membina satu kumpulan penggerak sukan atau penggiat sukan sekolah dalam kalangan murid ii. Murid yang kreatif dan inovatif dalam mengurus dan mengendalikan aktiviti kelab sukan iii. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan iv. Menghasilkan golongan murid yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas sukan serta mengamalkan gaya hidup sihat
 • 6. (3) CARTA ALIRAN PENGURUSAN KEM Pembentukan Jawatankuasa
 • 7. (4) JAWATANKUASA KEM SUKAN SEKOLAH Mesyuarat Jawatankuasa Laporan Pelaksanaan
 • 8. Pengerusi : Pengetua / Guru Besar Naib Pengerusi 1: Penolong Kanan Kokurikulum Naib Pengerusi 2: Penolong Kanan Pentadbiran Naib Pengerusi 3: Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Setiausaha Sukan ( Kem Komanden ) Bendahari : Pembantu Tadbir Kewangan Ahli Jawatankuasa : i. Latihan / Bengkel ii. Peralatan iii. Pendaftaran / Penginapan / Makanan / Jamuan iv. Hadiah / Cenderamata / Sijil v. Jemputan / Sambutan / Buku Program vi. Perubatan / Keselamatan / Pertolongan Cemas
 • 9. vii. Pengangkutan viii. Siaraya / Publisiti dan Dokumentasi ix. Urusetia # Bentuk Jawatankuasa mengikut kesesuaian aktiviti / program dan sekolah # Ini merupakan cadangan dan tertakluk kepada keperluan sekolah # Murid boleh terlibat sebagai fasilitator dalam setiap ajk jika sesuai # Gunakan guru yang telah menghadiri Kursus Guru Pembimbing Kelab Sukan sebagai jurulatih. (5) JADUAL KEM SUKAN SEKOLAH (cadangan) 3 Hari 2 Malam TARIKH / HARI MASA AKTIVITI TINDAKAN / LOKASI Hari Pertama 2.30 – 4.00 ptg Semua peserta melapor diri Pemudahcara / Kem Kom / Tim Kem Kom 4.00 – 4.30 ptg Minum Petang / Solat / Pengurusan Diri Kem Komanden JK Makanan 4.30 – 5.30 ptg SLOT 1 Taklimat Kem dan Suai Kenal Kem Kom / Pemudahcara 5.30 – 6.30 ptg SLOT 2 Pengenalan Aktiviti Memanas Badan & Menyejukkan Badan Pemudahcara 6.30 – 8.30 mlm Makan Malam / Solat / Kuliah Maghrib / Pengurusan Diri Kem Komanden JK Makanan 8.30 – 10.30 SLOT 3 Pemudahcara
 • 10. mlm OVEP / Dinamika Kumpulan 10.30 – 11.00 mlm Minum Malam Pengurusan Diri Kem Komanden JK Makanan Hari Kedua 5.30 – 6.30 pg Pengurusan Diri / Solat / Kuliah Subuh Kem Komanden 6.30 – 7.00 pg Perhimpunan Pagi : Negaraku / Doa / Taklimat Kem Komanden 7.00 – 7.30 pg Malaysia Cergas / Senamrobik Pemudahcara 7.30 – 8.00 pg Sarapan Pagi JK Makanan 8.00 – 10.00 pg SLOT 4 Pengurusan Sesi Aktiviti (Praktikal) Pemudahcara 10.00 – 10.30 pg Rehat / Minum Pagi JK Makanan 10.30 – 12.30 thg SLOT 5 Asas Permainan Kategori Serangan Pemudahcara 12.30 – 2.30 ptg Makan Tengahari / Solat / Pengurusan Diri Kem Komanden JK Makanan 2.30 – 4.00 ptg SLOT 6 Sistem Pertandingan dan Kalah Mati Pemudahcara 4.00 – 4.30 ptg Minum Petang / Solat Kem Komanden JK Makanan (6) 4.30 – 6.30 ptg SLOT 7 Asas Permainan Kategori Jaring / Dinding Pemudahcara 6.30 – 8.30 mlm Makan Malam / Solat / Kuliah Maghrib / Pengurusan Diri Kem Komanden JK Makanan 8.30 – 10.30 mlm SLOT 8 Keselamatan & Kesihatan Dalam Sukan Pemudahcara 10.30 – 11.00 mlm Minum Malam Pengurusan Diri Kem Komanden JK Makanan Hari Ketiga 5.30 – 6.30 pg Pengurusan Diri / Solat / Kuliah Subuh Kem Komanden 6.30 – 7.00 pg Perhimpunan Pagi : Negaraku / Doa / Taklimat Kem Komanden 7.00 – 7.30 pg Malaysia Cergas / Senamrobik Pemudahcara 7.30 – 8.00 pg Sarapan Pagi JK Makanan 8.00 – 10.00 pg SLOT 9 Asas Permainan Kategori Pemudahcara
 • 11. Memukul & Menendang 10.00 – 10.30 pg Rehat / Minum Pagi JK Makanan 10.30 – 12.30 thg SLOT 10 Sesi Maklumbalas / Penilaian / Penutupan / Penyampaian Sijil Kem Komanden 12.30 – 2.30 ptg Makan Tengahari / Solat / Pengurusan Diri / Bersurai Kem Komanden JK Makanan Talian Penting Untuk Dihubungi Polis : Ambulans : Hospital : Klinik Kesihatan : GPK Kokurikulum : # Untuk asas-asas permainan sila rujuk Kad sumber TOP Play dan TOP Sport di laman web Kementarian Pelajaran Malaysia (7) LAPORAN PELAKSANAAN KEM SUKAN SEKOLAH 1. SEKOLAH : 2. DAERAH / PPD : 3. NEGERI : 4. TARIKH KEM : 5. TEMPAT :
 • 12. 6. TEMPAT PENGINAPAN : 7. BILANGAN MURID : MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH L P L P L P L P L P 8. NAMA JURULATIH / GURU : BIL NAMA ALAMAT SEKOLAH NO. H/P 9. CADANGAN / ULASAN : 9.1. Ulasan / Cadangan program 10. IMPLIKASI KEWANGAN : 11. BAHAN DOKUMUNTASI YANG PERLU DIHANTAR KE PPD: 11.1. Laporan bertulis (hardcopy dan softcopy) 11.2. Gambar pegun dan rakaman video dalam bentuk cakera padat (CD) # Laporan dikembalikan kepada Penyelia Kanan Sukan, Pejabat Pelajaran Daerah Kota Tinggi sebelum atau pada 15 Oktober 2013.