Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentació Grup GLOPD

341 views

Published on

Legislació en materia de protecció de dades i comparativa Estats Units i Europa

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentació Grup GLOPD

 1. 1. Anàlisi comparativa de les legislacions europea i nord-americana en matèria de protecció de de dades <ul><li>Grup GLOPD </li></ul><ul><li>Mº Angeles Aguilera </li></ul><ul><li>Miquel Àngel Vega </li></ul>
 2. 2. Objectius <ul><li>Analitzar de forma general les legislacions en matèria de protecció de dades de la Unió Europea i dels Estats Units d’Amèrica: </li></ul><ul><ul><ul><li>Quins drets es protegeixen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quins instruments legislatius existeixen per a garantir la protecció de les dades personals </li></ul></ul></ul>Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)
 3. 3. Objectius <ul><li>Un cop fetes les anàlisis particulars, l’objectiu final és fer l’ anàlisi comparativa de la legislació en matèria de protecció de dades dels EUA i de la UE </li></ul>Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)
 4. 4. Idees principals (I) <ul><li>La legislació de la UE: </li></ul><ul><ul><li>Privacitat com un dret fonamental </li></ul></ul><ul><ul><li>Existeix una legislació que regula la matèria i obliga els estats membres a adaptar-se ( Directiva 95/46 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Es consideren dades personals, tota informació relativa a una persona natural, identificada o identificable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Al recollir les dades cal notificar-ho a l’interessat, informar-lo de l’ús que se’n farà i obtenir-ne el consentiment </li></ul></ul>Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)
 5. 5. Idees principals (II) <ul><li>La legislació de la UE: </li></ul><ul><ul><li>Els interessats tenen drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>S’estableixen requeriments de seguretat que obliguen els responsables del tractament de les dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada estat de la UE té una Agència de Protecció de dades que regula l’actuació privada. </li></ul></ul>Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)
 6. 6. Idees principals (III) <ul><li>La legislació dels EUA: </li></ul><ul><ul><li>A la Constitució dels EUA no es menciona la privacitat </li></ul></ul><ul><ul><li>No existeix legislació general, únicament lleis sectorials: salut, finances, menors... </li></ul></ul><ul><ul><li>S’identifica una llista concreta de dades personals i també una sèrie de dades sensibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>No cal notificar als usuaris que es fa la recollida de dades i no cal consentiment de l’interessat. </li></ul></ul>Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)
 7. 7. Idees principals (IV) <ul><li>La legislació dels EUA: </li></ul><ul><ul><li>En general no hi ha drets d’accés o rectificació de les dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>En general no hi ha requeriments de seguretat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les administracions públiques no tenen capacitat de regular les entitats privades. </li></ul></ul>Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)
 8. 8. Conclusions (I) <ul><li>Les actituds que trobem entre els legisladors i els ciutadans dels EUA i de la UE respecte la protecció de dades són molt diferents: a Europa hi ha un interés especial en legislar aquesta matèria mentres als EUA és un aspecte considerat secundari </li></ul>A Europa es vol protegir els ciutadans de possibles abusos per part del sector privat Als EUA l’objectiu és defensar la privacitat individual de la intrusió de l’estat La diferent actitud respecte al tema obliga a solucions com el Safe Harbor que asegura el respecte per la protecció de les dades personals dels ciutadans de la UE en els intercanvis comercials amb els EUA Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)
 9. 9. Conclusions (II) <ul><li>Als EUA no trobem legislació general, únicament normes sectorials i un ampli marge per a la iniciativa privada ja que es tracta d’una qüestió secundària </li></ul><ul><li>A la UE sí que hi ha una norma sectorial i preocupació per a la protecció de les dades personals dels ciutadans però no hi ha homogeneïtat en la transposició de la Directiva 45/96 a les legislacions nacionals </li></ul>Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)
 10. 10. Preguntes <ul><li>Els antecedents històrics dels dos àmbits tenen a veure amb la diferent concepció de la protecció de dades ? </li></ul><ul><li>Creieu que les diferències en la legislació de la privacitat als EUA i a la UE són un reflex de diferents maneres de concebre la societat i les relacions socials? Per quina raó ? </li></ul><ul><li>Penseu que la manca d’una llei general de protecció de dades als EUA comporta que els seus ciutadans es trobin en una situació de major desprotecció respecte els ciutadans europeus ? </li></ul>Segons alguns autors, la importància de legislar sobre la privacitat a Europa deriva de l’ús que el règim nazi va fer de les dades personals En relació a aquest aspecte caldria tenir en compte les diferències pel que fa al paper de l’estat en la vida econòmica i social en cadascun dels dos àmbits En aquest cas ens hauríem de plantejar si amb les lleis sectorials que trobem als EUA és suficient per garantir els drets dels ciutadans, però també si aquesta manca representa un problema per als ciutadans dels EUA Grup GLOPD (Grup de la Llei Orgànica de Protecció de Dades)

×