Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
148 Biz Solution Business & Ethic              ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา              ผูอานวยการหลักสูตรป...
149บรโภคเปนอยางมากวา ควรทจะตองแสดงความรบ     ิ  ็ ่      ่   ี่ ้         ัผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมให้ ม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Business ethic july

559 views

Published on

Dr.Nattavud Pimpa's article published in Business Plus Magazine.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Business ethic july

 1. 1. 148 Biz Solution Business & Ethic ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา ผูอานวยการหลักสูตรปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหวางประเทศ  ํ มหาวิทยลัยอารเอ็มไอที ประเทศออสเตรเลีย (RMIT University) @nattpimpa ธุรกิจสีดําในตลาดสีเทา คุณผูอานเคยซื้อสินคาจากตลาดมืดไหมครับ หลายทานอาจจะเคยซื้อเครื่องใช ไฟฟา เครื่อง สําอาง บุหรี่ หรือ สุรา จากตลาดมืด เพียงเพราะทานเห็นวาสินคาจากตลาดมืดมีราคาถูกกวา ราคาปกติ แลวคุณผูอานเคยคิดตอไหมครับวา ทําไมสินคาจากตลาดมืดถึงมีราคาถูก ใครกัน   แนเปนผูจายสวนตางของราคาสินคาเหลานั้น? ในแวดวงนกวชาการดานธรกจและการคาระหวางประเทศนน เรามแนวคด ั ิ ้ ุ ิ ้ ่ ั้ ี ิ เรืองธุรกิจในด้านมืด (Black Economy) ทีเ่ ป็นตัวขับเคลือนล้อธุรกิจในภาพใหญ่ ่ ่ ของการด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจในด้านมืดนั้นอาจให้ค�าจ�ากัดความ ได้ยากพอสมควร เพราะบรรทัดฐานแห่งจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจของแต่ละ ประเทศ แต่ละสังคมและวัฒนธรรมล้วนแต่มีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้แรงงานคนยากจนในประเทศก�าลังพัฒนา เช่น ไทย บังคลาเทศ หรือ เวยดนาม อาจมองวาเปนสงทถกตอง เพราะเปนการจางงานและสรางรายไดให้ ี ่ ็ ิ่ ี่ ู ้ ็ ้ ้ ้ กบผคนทดอยโอกาส และผคนเหลานนมกจะขาดการสนบสนนจากรฐบาล หรอ ั ู้ ี่ ้ ู้ ่ ั้ ั ั ุ ั ื องค์กรธุรกิจในประเทศของเขาเอง แต่ก็มีนักวิจารณ์กระแสหลัก เช่น Naomi Klien ทไมเ่ หนดวยกบการจางแรงงานโดยราคาถก แตไดเ้ มดเงนและผลประโยชน์ ี่ ็ ้ ั ้ ู ่ ็ ิ ต่างๆ โกยกลับประเทศตนเป็นจ�านวนมหาศาล ที่ส�าคัญ โครงสร้างทางสถาบัน สังคมและธุรกิจ รวมไปถึงข้อกฎหมายในประเทศก�าลังพัฒนา ล้วนมีช่องว่างที่ เอื้อให้บรรษัทข้ามชาติสามารถเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ โดยขาดการดูแล คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากร และไม่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ที่มีบทบาทในการเรียกร้องสิทธิอันพึงมีพึงได้ของประชาชนในประเทศนั้น ตวอยางขององคกรทมความจาเปนในการสรางพลงตอรองตอบรรษทขาม ั ่ ์ ี่ ี � ็ ้ ั ่ ่ ั ้ ชาติก็น่าจะประกอบไปด้วย สหภาพแรงงาน กลุ่มเอ็นจีโอจากต่างประเทศหรือ ในท้องถิ่น รวมไปถึง องค์กรในชุมชนนั้นเอง เช่น สภาต�าบล สถาบันทางศาสนา เป็นต้น แต่ในความเป็นจริงของหลายๆ ประเทศก�าลังพัฒนาพบว่า สถาบันเหล่า นีโดนท�าให้งอยเปลียเสียขาโดยกลไกของรัฐและบรรษัทข้ามชาติเอง และส่งผลก ้ ่ ้ ระทบต่อการเติบโตของตลาดมืดในประเทศเหล่านั้น สนคาบางประเภททมผลกระทบตอสขภาพของผบรโภค เชน บหรี่ สรา หรอ ิ ้ ี่ ี ่ ุ ู้ ิ ่ ุ ุ ื อาหารขยะที่มีปริมาณไขมันหรือน�้าตาลสูง ล้วนแล้วแต่โดนวิพากษ์จากกลุ่มผู้ BUSINESS PLUS | JULY 2012
 2. 2. 149บรโภคเปนอยางมากวา ควรทจะตองแสดงความรบ ิ ็ ่ ่ ี่ ้ ัผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมให้ ม ากกว่ า สิ น ค้ า ประเภทอื่ นเนื่องจากเม็ดเงินจ�านวนมหาศาลที่บริษัทเหล่านั้นได้รับตอบแทนจากการค้าขายนั้น มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของผู้บริโภคสินค้ากลุ่มสินค้าที่จัดอยู่ในหมวดสินค้าเสพติด เช่น บุหรี่หรอสรา ลวนแลวแตตองผานกระบวนการตรวจสอบ ื ุ ้ ้ ่้ ่โดยสถาบันกฎหมายและกลุ่มต่างๆ ทางสังคมตามที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น จากงานวิจัยทางสาธารณสุขและสุขภาพล้วนยืนยันตรงกันว่า การสูบบุหรี่หรือการได้รับควันบุหรี่ทังทีไม่ได้สบบุหรี่ (Second hand Smoker) ส่งผล- ้ ่ ูกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมาก แต่รายงานวิจยของศาสตราจารย์ Elisa Tong และคณะ ัวจยทตพมพในวารสาร Circulation ไดแสดงใหเ้ หน ิ ั ี่ ี ิ ์ ้ ็ถึงความพยายามของบรรษัทยักษ์ใหญ่ผู้ผลิต และจ�าหน่ายบุหรี่ในตลาดโลก ที่จะบิดเบือนข้อเท็จจริงในเรื่องผลกระทบของบุหรี่ต่อสุขภาพในระยะยาวของผู ้ สู บ และพยายามหาหนทางเชื่ อ มโยงกั บรั ฐ บาลในประเทศก� า ลั ง พั ฒ นาในหลายประเทศที่กฏหมายด้านการจ�าหน่าย และโฆษณาชวนเชื่อของ สิ่งหนึ่งที่ประชาคมโลกตางตั้งประเด็นสังเกตก็คือ ใน ประเดิ่็นหนเกตกระชาคมโลกตืดของง ส ง ึ่ ง ที่ ป สัง ็คือ ในตลาดม ่ า งตั้สินค้าบุหรี่ในสื่อสาธารณะ ยังไม่มี ตลาดมื ด ของสิ น ค า สี ดํ า เช น บุ ห รี่ และ สุ ร านั้ น สิ น ค้ า สี ด� า เช่ น บุ ห รี่ และ สุ ร านั้ นความเข้มแข็งเพียงพอ บรรษัทข้าม กระบวนการการจัดการสินคาตังแตตนนําถึงปลายนํา กระบวนการการจั ด การสิ น ค้ า ตั้ ง แต่ ้  ้ ้ชาติเหล่านี้ตระหนักดีว่า การสร้าง “นาจะ”’ มีการฉอราษฎร และ บังหลวง โดยกลุม ต้นน�้าถึงปลายน�้า “น่าจะ”’ มีการฉ้อโมเดลทางธุรกิจที่สั่นสะเทือนตลาด ราษฎร์ และ บั ง หลวง โดยกลุ ่ มบุหรี่ เช่น ในอดีตที่บุหรี่ยี่ห้อ Marl- อาชญากรขามชาติที่มีอํานาจและเงินที่มาก อาชญากรขามชาตทมอานาจและเงนที่ ้ ิ ี่ ี � ิboro เคยท�า โดยฉายภาพของความ มากจนกระทั่งสามารถ “ซื้อ” เจ้าหน้าที่สมชายและฉกรรจ์ ของผู้สูบบุหรี่ Marlboro นั้น ไม่ เป็นการซื้อขายใต้ดินเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีให้ ของรัฐและองค์กรในประเทศก�าลังพัฒนาที่มีส่วนน่าจะใช้ได้ผลแล้วในโลกยุ ค ปั จ จุ บัน นี้ เพราะผู ้ กับรัฐบาลของประเทศนั้น เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าดังกล่าวในวงจรอุบาทว์บริโภคในวัยยีสบถึงสีสบล้วนตระหนักถึงพิษภัยของ ่ิ ่ิ ดงนน สนคาประเภทบหรหรอสราทอาจมราคา นี้ และสามารถสร้างอิทธิพลเหนือกฎหมายที่บังคับ ั ั้ ิ ้ ุ ี่ ื ุ ี่ ีบุหรี่ อันเป็นผลมาจากนโยบายสาธารณสุขทีเ่ ปลียน แพงในกลุ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนา เนื่องจากการตั้ง ใช้ในประเทศนั้น ขั้นตอนเหล่านี้อาจรวมไปถึงการ ่ไป ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าที่โดนจัดว่าสินค้าสีด�า จึงมอง ก� า แพงภาษี เ พื่ อ ป  อ งกั น การไหลบ ่ า ของสิ น ค ้ า ใชแรงงานขามชาตและการคามนษยทผดกฎหมาย ้ ้ ิ ้ ุ ์ ี่ ิหาตลาดใหม ่ ที่ มี โ อกาสในการจั ด จ� า หน ่ า ยใน ประเภทนี้ เพื่อปองกันผลกระทบต่อสุขภาพของ การใช้อ�านาจฉ้อฉลของเจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่หน้าฉากปริมาณที่สูงกว่า ตลาดมืดจึงเป็นทางเลือกที่น่า ประชากรในบานเมองของตน จงสามารถนามาขาย อาจมาปรากฏกายในคราบนักบุญ ทีบริจาคเงินช่วย ้ ื ึ � ่สนใจ ในราคาที่ต�่าได้ในตลาดสีเทาใต้ดิน นักวิเคราะห์ คนยากคนจน และที่ส�าคัญ รัฐบาลหรือผู้น�าของ เราพบว่ า ประเทศก� า ลั ง พั ฒ นาในเอเชี ย ใต้ หลายคนจากหลากองคกร ตงขอสงสยวา จรงๆ แลว ประเทศเหล่านั้นอาจมี (หรือไม่มี) ส่วนรู้เห็นเป็นใจ ์ ั้ ้ ั ่ ิ ้แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประชากร ผู้ผลิตสินค้านั้นอยู่เบื้องหลังการสนับสนุนสินค้า กับขั้นตอนการท�าธุรกิจที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ในกลุ่มเยาวชน (ต�่ากว่า 25 ป) ที่สูบบุหรี่ต่อวันเป็น ตนเองในตลาดมดหรอไม่ เพราะการเพมยอดขายที่ ื ื ิ่ จากประเด็นของสินค้าจากตลาดมืด คุณผูอาน ้่ปริมาณสูงกว่าในกลุมประเทศพัฒนาแล้ว นอกจาก สูง แม้ก�าไรจะไม่มากเพราะสินค้าไปอยู่ในตลาด คงพอจะเห็นภาพได้นะครับว่า ท�าไมเราจึงไม่ควร ่นรายงานดานการตลาดโลกของ The International สีเทา แต่ก็สามารถก่อให้เกิดการเสพ และการใช้ สนับสนุน สินค้าจากตลาดมืด หรือสินค้าทีคาขายใน ี้ ้ ่้Trade Commission (ITM) ยังแสดงให้เห็นถึงการ สนคาของตนในปรมาณมากจนเปนนสย จนอาจถง ตลาดสเี ทา เพราะมนมปจจยหลายประการททาให้ ิ ้ ิ ็ ิ ั ึ ั ี ั ั ี่ �เจริญเติบโตอย่างน่าตกใจของสินค้าสีด�าในตลาด ขั้นขาดไม่ได้ หากเรื่องนี้เป็นจริงก็นับได้ว่า เป็น สินค้าตัวหนึ่งไปปรากฏตัวตนในตลาดมืด อ�านาจมืด หรือ ตลาดสีเทา (Gray Market) อันหมายถึง กลยทธทางการตลาดทไรซงจรยธรรมในการดาเนน ความโลภ การวางช่องทางและกลยุทธ์ทางการตลาด ุ ์ ี่ ้ ึ่ ิ � ิตลาดที่ สิ น ค้ า นั้ น ถู ก ขายในราคาที่ ต�่ า กว่ า แต่ ธุรกิจเป็นอย่างมาก ทีไม่ชอบมาพากล ล้วนแล้วแต่มทมาทีไปทังสิน ่ ี ี่ ่ ้ ้ JULY 2012 | BUSINESS PLUS

×