artscolumn

283 views

Published on

Art's column in Busines

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

artscolumn

  1. 1. BIZ SOLUTIONBUSINESS & ETHICS ดร. ณัฐวุฒิ พิมพา ผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยลัยอารเอ็มไอที ประเทศออสเตรเลย (RMIT University) ี “นวัตกรรมในองคกร” นั่นหมายถึง สรางสิ่งใหม คิดใหม ทําใหม เพือพัฒนาองคกรโดยอาศัยความ ่ คิดสรางสรรคของทรัพยากรทีมอยูเปนสวนสําคัญ ่ ี  โดยนวตกรรมทนามาใชจะตองชวยใหการทางานได ั ี่ ํ     ํ ผลดีมีประสิทธิภาพและแรงตานของผูบริโภคตอวิคตอเรียซีเครท การคาระหวางประเทศเปนกิจกรรมหลักของสังคมโลก และเราเชือวามีสวนในการเสร�มสรางความ ่ มันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความเปนอยู และคุณภาพชีวตตอประชาคมโลก เราคงปฏิเสธไมไดวา ่ � ในภาพของธุรกิจระหวางประเทศนั้น บรรษัทขามชาติ เปนกงลอหลักที่ขับดันใหเกิดกิจกรรมการคาระหวางประเทศ และเสร�มสรางการเติบโตในทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับนานาประเทศอยางตอเนื่อง นับจากอดีตสูปจจ�บัน สาเหตุหลักที่บรรษัทขามชาติสยายปกทาง และวิธีการในการไดมาซึ่งทรัพยากรในการผลิต ผูบริโภคและสถาบันทางสังคมในนานาประเทศการคาไปยงนานาประเทศ กคงจะเปนสองดานหลก  ั ็   ั ของตน ลวนผนึกกําลังตอตานการกระทําของบรรษัทขามคือ เพื่อขยายฐานการผลิตและขยายตลาด ในสวน ในโลกแหงการคาระหวางประเทศยุคปจจุบัน ชาติที่ขาดการเนนเรื่องจริยธรรมในการทําธุรกิจของการผลตนนสาเหตหลกททาใหบรรษทขามชาติ ิ ั้ ุ ั ี่ ํ  ั  ผูบริโภคและกลุมเฝาระวังทางสังคมหลายกลุม เมื่ อ ต  น ป  ที่ ผ  า นมาสํ า นั ก ข  า วรอยเตอร  ไ ด มุงหาแหลงทรัพยากรทองถิ่นในประเทศตางๆ ก็คือ ทั่วโลก ลวนจับตามองพฤติกรรมและวิถีแหงการ รายงานขาวที่นาสนใจวา บรรษัทที่ผลิตชุดชั้นในการสรางขอไดเปรียบในเชิงราคา (ราคาถูก) และ สรรหาทรัพยากรเพื่อการผลิตของบรรษัทขามชาติ ชื่อดังกองโลกอยางวิคตอเรีย ซีเครท (Victoria’เชิงคุณภาพ (สินคาโดดดน) ดังนั้นกระบวนการ ในหลากประเทศทั่ ว โลก เพราะเราเรี ย นรู  ถึ ง Secret) นั้นมีสวนเกี่ยวของกับ การใชแรงงานเด็กเสาะแสวงหาตลาดเพอทรพยากรและการขายสนคา ื่ ั ิ  พฤติกรรมอันเห็นแกตัวของหลายบรรษัทขามชาติ อย  า งผิ ด กฎหมายในประเทศเบอร  กิ น า ฟาโซจึ ง เป น พฤติ ก รรมที่ บ รรษั ท ข า มชาติ จํ า เป น ต อ ง ในอดีต ดังนันกระบวนการแสวงหาทรัพยากรในการ ้ (Burkina Faso) ซึ่งตั้งอยูในทวีปแอฟริกาตะวันตกปฏิบตอยางไมสามารถหลีกเลียงได ความเห็นแกตว ั ิ ่ ั ผลตอนไมโปรงใส และไมเ ปนธรรม จงเปนสงทกลม ิ ั    ึ  ิ่ ี่ ุ ผูสื่อขาวรอยเตอรพบวา เด็กผูหญิงจํานวนมากที่130 | MAY 2012
  2. 2. ทํางานในไรฝายทีเ่ ปนผูจดจําหนายฝายใหกบบริษท  ั ั ั เราเคยได  ยิ น เรื่ อ งเหล  า นี้ ม ากมายจากบรรษั ท บรรษั ทข า มชาติ เ หล า นี้ เราจะมองเห็ น สั จ ธรรมวิคตอเรียซีเครทนั้น โดนบังคับใหทํางานลวงเวลา ขามชาติ ดังที่ผลิตสินคาสิ่งทอและเครื่องนุงหมชื่อ ของธุ ร กิ จ ที่ ว  า ปลาใหญ กิ น ปลาเล็ ก ยั ง คงเป นขาดการสนับสนุนใหไดรบการศึกษาพืนฐาน รวมไป ั ้ ดั ง มากมาย ตั้ ง แต เ มื่ อ ยี่ สิ บ ป ที่ ผ  า นมา แต ท ว า เรื่ อ งจริ ง เสมอ การสร า งผลประโยชน ท างธุ ร กิ จถึงการทํารายรางกายเด็กๆ ที่ไมสามารถตื่นไปเก็บ สถานการณก็ยังคงไมเปลี่ยนแปลง ทําไม? ใครอยู จากการกดขี่แรงงานเพื่อนมนุษยผูดอยกวา บังคับฝายตามเวลาที่ทางโรงงานกําหนด เบื้องหลังเรื่องเหลานี้? และทําอยางไรถึงจะเกิด ขู  เ ข็ ญ ให ผู  ไ ร ท างเลื อ กมาเป น ส ว นหนึ่ ง ของ พฤติกรรมอันนาอดสูเหลานี้เปนสิ่งที่สวนทาง การเปลี่ยนแปลง? กระบวนการผลิตสินคาเปนการกระทําที่นาละอายกบภาพลกษณของสนคาทระบวา ตนเปนผผลตสน ั ั  ิ  ี่ ุ   ู ิ ิ ในกระบวนการทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ใจ และผิดศีลธรรมทางธุรกิจอยางแนนอนคาออรแกนิกส และสินคาทีเ่ นนรูปลักษณความงาม ที่เราเรียกวา โลกาภิวัตนทางการผลิต (Globalisa- ผลลัพธทเี่ กิดขึนของสินคายีหอนีในตลาดโลกก็ ้ ่  ้เซ็กซี่ของนางแบบบนเวทีการเดินแบบของสินคาที่ tion of Market) นั้น มีปจจัยผลักและปจจัยดัน คอ ปฏกรยาและแรงตานจากผบรโภค และสอมวลชน ื ิ ิ  ู ิ ื่ไดรับเสียงฮือฮาจากหนุมสาวผูทันสมัย ทวา ใครจะ (push and pull factors) ภายในและนอกประเทศ ทัวโลก แรงขับเหลานีทาใหผผลิตชุดชันในวิคทอเรีย- ่ ้ ํ ู ้รู  ว  า จริ ง ๆ นั้ น เบื้ อ งหลั ง ของฝ า ยออร แ กนิ ก ส นั้ น ที่ทําใหเหลาบรรษัทขามชาติทั้งหลาย ลวนมุงสู ซีเครท จําเปนตองประกาศตรวจสอบกระบวนการแปดเปอนไปดวยคราบนํ้าตา และการใชแรงงาน กระบวนการแสวงหา และใชทรัพยากรการผลิต จัดซือฝายและการจัดการเกียวกับแรงงาน และการ ้ ่ทาสของเด็กนอยชาวเบอรกินาฟาโซ ที่สําคัญกวา ในราคาตํา และสามารถผลิตไดในจํานวนมาก ความ ่ จางงานของพนักงานของคูคาในประเทศเบอรกินานัน บริษทวิคตอเรียซีเครทมักอางอิงถึงหลักการ การ ้ ั สามารถที่จะทําใหบรรษัทขามชาติ เชน วิคตอเรีย- ฟาโซ และไดออกมาใหสัญญาเปนมั่นวา บรรษัทคาแบบยุติธรรม (Fair Trade) โดยเนนวา ฝายที่ใช ซีเครท ไดผลประโยชนสูงสุดก็คือ จายนอยใหกับ จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่กระบวนการจัดซื้อในการผลตชดชนในสตรนนเปนสนคาทสรางรายได ิ ุ ั้ ี ั้  ิ  ี่  แรงงานทองถิ่นเพื่อประหยัดตนทุนทางการผลิต ฝายนั้นเกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็ก การขาดอยางเปนธรรมใหกบชาวไรฝายในประเทศทียากจน ั  ่ แลวสินคาที่นํามาขายในตลาดตางๆ ทั่วโลกนั้น กระบวนการในการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานผบรโภคทวโลกจงเกดคาถามวาอะไรคอ การคาแบบ ู ิ ั่ ึ ิ ํ  ื  จัดไดวาราคาสูงเมื่อเทียบกับคูแขงในทองถิ่น แต ในไรฝาย รวมไปถึง การละเมิดสิทธิมนุษยชนของยุติธรรม ในการทําธุรกิจของบรรษัทแหงนี้ ดวยความสามารถในทางการแขงขันทางตนทุน แรงงานเด็กโดยโรงงานคูคา  จากการสัมภาษณเจาะลึกของรอยเตอรยัง การตลาด และการจัดการการขนสง ทําใหสินคา หากเรามองย อ นกลั บ ไปในป 2009 กลุ  มพบวา หลายๆ บริษัทที่เกี่ยวของกับการคาฝายใน จากบรรษัทขามชาติมักจะประสบความสําเร็จใน ผู  บ ริ โ ภคในอเมริ ก าก็ เ คยประท ว งสิ น ค า จากประเทศกาลงพฒนาในแอฟรกานน ยงขาดการดแล ํ ั ั ิ ั้ ั ู ระบบธุรกิจระหวางประเทศ วิคตอเรียซีเครท โดยกลุมผูประทวงกลาวหาวาสวัสดิการและการดูแลเด็กนอยที่ทํางานในไรฝาย ผู  บ ริ โ ภค สื่ อ มวลชน และกลุ  ม เฝ า ระวั ง ผูผลิตสินคามีสวนในการสนับสนุนรัฐบาลศรีลังกาเชน ไมมีการปองกันสุขภาพ ไมมีการดูแลชวยเหลือ ทางสังคม จําเปนที่จะตองแสดงพลังในการตอตาน ตอการมีสวนรวมในกาตอสูกับกลุมชาวทมิฬในในเรื่องของสวัสดิการ และเวลาในการทํางานที่ สินคา หรือบรรษัททีขาดหลักคุณธรรมในการทําการ ่ ศรีลังกา และผูบริโภคชาวอเมริกันที่รัก “ความเปนเหมาะสมของเด็กๆ เหลานี้ ที่สําคัญที่สุด กลุมผู คา เนื่องจากการสนับสนุนกลุมบรรษัทขามชาติที่ ธรรม” ควรตรึ ก ตรองอย  า งรอบคอบก  อ นการบริโภคทั่วโลกตางสงสัยวา ทําไมเหลาบรรษัทขาม ตั ก ตวงผลประโยชน นั้ น นั บ ได ว  า เป น การสนั บ - ซือสินคาของบริษทใดๆ ก็ตามทีทาการคากับรัฐบาล ้ ั ่ ํชาติทั้งหลายถึงไมรับรู หรือรูสึกผิดตอการเอารัด สนุ น อาชญากรรมในทางอ อ ม หากเรามองถึ ง ศรลงกา ประเดนเชนนี้ อาจโดนมองขามโดยบรรษท ี ั ็   ัเอาเปรียบแรงงานยากจนในประเทศกําลังพัฒนา กระบวนการที่ไดมาซึ่งวัตถุดิบ แรงงาน และทุนของ ขามชาติหลายแหง ดวยความรูเทาไมถึงการณ ต อ เหตุ ก ารณ ท างการเมื อ งภายในประเทศของ ประเทศคูคา การบอยคอตของกลุมผูบริโภคใน สหรั ฐ อเมริ ก า ทํ า ให บ ริ ษั ทวิ คตอเรี ย ซี เ ครทต อ ง ทบทวนกระบวนการผลิตและสรรหาสินคา รวมไป ถึ ง การจั ด การด า นความสั ม พั น ธ กั บ รั ฐ บาลของ ประเทศที่เลือกเปนแหลงในการผลิตสินคาของตน จากตัวอยางของบริษัท วิคตอเรียซีเครท และ ผลจากแรงตานโดยพลังผูบริโภคและสื่อมวลชน นานาชาตินั้น เปนบทเรียนสําคัญในการทําธุรกิจ ระหวางประเทศวา ความลับไมมีในโลกแหงธุรกิจ และบรรษัทขามชาติในยุคปจจุบันจําเปนตองเนน ความถูกตอง และโปรงใสในการทําธุรกิจ เนื่องจาก พลงของผบรโภคสามารถหมน และพลกดานมดทาง ั ู ิ ุ ิ  ื ธุ ร กิ จ ของกลุ  ม บรรษั ท ข า มชาติ ไ ด ไ ม ม ากก็ น  อ ย บรรษัทขามชาติที่ขาดการตระหนักถึงจริยธรรมใน การทําธุรกิจ ก็จะตองไดรับผลแหง “กรรม” ในทาง ใดทางหนึ่ง อยางหลีกเลี่ยงมิได MAY 2012 | 131

×