การศึกษาทางไกลคือ สือการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียน   ่จะเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศ...
ความสำาคัญของการศึกษาทางไกล1. เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนอยู่ตาง                      ...
ความสำาคัญของการศึกษาทางไกล5. เป็นการเพิ่มทางเลือกในการกระจายโอกาส และยกระดับการ  ศึกษาของผู้เรียน6. เป็นตัวการเปลี่ยนแปล...
การศึกษาทางไกลเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาในประเทศไทย ในราวปีพ.ศ. 2518 โดยแบ่งลักษณะของการพัฒนาการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ
บทบาทของการศึกษาทางไกล1) การศึกษาทางไกลระดับตำำากว่าอุดมศึกษาประเทศไทยได้เริ่มนำาการศึกษาทางวิทยุ และ ไปรษณีย์เข้ามาดำาเนิ...
บทบาทของการศึกษาทางไกล2) การศึกษาระดับทางไกลระดับอุดมศึกษา ประมาณ ปี พ.ศ. 2519 ทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รามคำาแหงได...
การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
การศึกษาทางไกล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การศึกษาทางไกล

318 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
318
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การศึกษาทางไกล

 1. 1. การศึกษาทางไกลคือ สือการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียน ่จะเรียนด้วยตัวเองที่บ้าน โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนยังสถาบันการศึกษา และสมัครเรียนได้โดยไม่จำาเป็นต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเท่านั้น
 2. 2. ความสำาคัญของการศึกษาทางไกล1. เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ครูและนักเรียนอยู่ตาง ่ ถานที่กัน2. สถาบันการศึกษาเป็นผูกำาหนดขอบเขตและวิธีการใน ้ การบริหารจัดการ (รวมทั้งการประเมินผลการเรียนของ นักเรียน)3. ใช้กระบวนการทางสื่อในการนำาเสนอเนื้อหาหลักสูตร และเป็นตัวประสานระหว่างครูกับนักเรียน4. สามารถติดต่อกันได้ทั้งระหว่างครูกับนักเรียนและหรือ สถาบันการศึกษากับนักเรียน
 3. 3. ความสำาคัญของการศึกษาทางไกล5. เป็นการเพิ่มทางเลือกในการกระจายโอกาส และยกระดับการ ศึกษาของผู้เรียน6. เป็นตัวการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิธการเรียนรู้และการจัดการ ี ศึกษาของสังคมในปัจจุบันและอนาคต7. ช่วยสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี คุณภาพ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดอุปสรรคด้านทรัพยากร สถานที่ เวลา และบุคลากร8. ช่วยลดภาระของครูทงในด้านการเตรียมการ การใช้เวลา และยัง ั้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียน การสอนให้มีคุณภาพ9. การเรียนการสอนทางไกลสามารถ "แพร่กระจาย" และ "เข้าถึง" ตัวบุคคลได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง
 4. 4. การศึกษาทางไกลเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาในประเทศไทย ในราวปีพ.ศ. 2518 โดยแบ่งลักษณะของการพัฒนาการศึกษาออกเป็น 2 ระดับ
 5. 5. บทบาทของการศึกษาทางไกล1) การศึกษาทางไกลระดับตำำากว่าอุดมศึกษาประเทศไทยได้เริ่มนำาการศึกษาทางวิทยุ และ ไปรษณีย์เข้ามาดำาเนินการในปี พ.ศ. 2518 โดย กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมวิชาการ
 6. 6. บทบาทของการศึกษาทางไกล2) การศึกษาระดับทางไกลระดับอุดมศึกษา ประมาณ ปี พ.ศ. 2519 ทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รามคำาแหงได้มีการหารือเพื่อพัฒนาการสอนระบบเปิด โดยใช้สื่อการสอนต่าง ๆ ขึ้น และลดระบบการสอน แบบชันเรียนลง แต่ยังไม่สามารถดำาเนินการได้อย่าง ้ จริงจัง ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยจึงดำาริจะจัดตัง ้ มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนโดยระบบทางไกลชันสูงในปี ้ พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้การศึกษาและส่ง เสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

×