ทิศทางการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง

1,443 views

Published on

โดย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. จากการอบรมการตลาดท่องเที่ยว ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 5 ครั้ง ใน 5 ภูมิภาค ในช่วงเมษายน – สิงหาคม 2554

Published in: Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
460
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทิศทางการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง

 1. 1. ก Fก F ˆ F F ก ก .
 2. 2. ก F ˈ F กF Fก F F F • ก F (ก ˈ F F ) • F ก ก F F • ก F F ก ก F ก + F ก F F •ก F กก F F ก F ก
 3. 3. ก F ก ก F ก F Product ก F ก ก ก ก ก F ˈ ก F ก ก F ก High End F/ F ก Call Center F F ก F F F F F F F ก ก F ก ก F FSpecial Offer F F F
 4. 4. FF ˈ 5 F - - - F - ก - ก
 5. 5. การสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์๘องแต่ละภูมิภาคและพื้นที่รอง ซึ่งช่วยกระจายการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในช่วงที่เกิดวิกฤตในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก F ˁ F F F ก F ก ก ˁ ก 5
 6. 6. ก Fก F ˆ 6
 7. 7. ʾ 2553 ก F F F ˆ ก กF F ก ก ก ก F ก F F F ก ʾ 2553- F ˈ- F F F ก ก / F ก F F F F ก 15,000 7
 8. 8. F F ก ˆ ก ก F F ก F กʾ ก ก ก F ก F ʾ 8
 9. 9. ด้านภาพลักษณ์ประเทศไทย :ประเทศไทยยังสามารถรักษาอันดับภาพลักษณ์ที่เป็นจุดแข็งให้อยู่ในฐานะ Top Ten ได้ Categories 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Beach 7 9 - - 17 ☺6 Authenticity - 5 5 3 18 N/A Value for Money - 1 1 1 3 ☺1 Shopping - 9 9 4 10 ☺9 Friendly Locals - - 5 3 4 N/A Best Food - - - - - 4 Nightlife 4 9 4 4 5 8 Extend Business Trip - - 5 10 17 N/A ที่มา : Future Brand 9
 10. 10. กก ก F F F ก F F ก FF ก F F F ก F F ʾ 2553 F (+18.20%) 3,248,037 (+18.20%) 348,994 (+41.54%) (+41.54%) 144,798 248, (+89.97%) 40,387 348, (+54.97%) ( F : ) 10
 11. 11. กก ก ʽ F ก F ก ก ก F ก ก Fก F ˈ ˆ ก F F ก ภูเก็ต-อุบลราชธานี 3 เที่ยว/สัปดาห์ F F F กรุงเทพฯ-ลําปาง 4 เที่ยว/สัปดาห์ กรุงเทพฯ-น่าน 3 เที่ยว/สัปดาห์ F กรุงเทพฯ-แพร่ 1 เที่ยว/สัปดาห์ กรุงเทพฯ-แม่สอด 4 เที่ยว/สัปดาห์ F กรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด 3 เที่ยว/สัปดาห์ กรุงเทพฯ-เลย 3 เที่ยว/สัปดาห์ กรุงเทพฯ-ชุมพร 6 เที่ยว/สัปดาห์ สุวรรณภูมิ-เลย 4 เที่ยว/สัปดาห์ ก สุวรรณภูมิ-แม่สอด 3 เที่ยว/สัปดาห์ สุวรรณภูมิ-นครราชสีมา 5 เที่ยว/สัปดาห์ สุวรรณภูมิ-น่าน 8 เที่ยว/สัปดาห์ สุวรรณภูมิ-ระนอง 2 เที่ยว/สัปดาห์ นครราชสีมา-เชียงใหม่ 3 เที่ยว/สัปดาห์ นครราชสีมา-อุดรธานี 3 เที่ยว/สัปดาห์ ก นครราชสีมา-หัวหิน 2 เที่ยว/สัปดาห์ นครราชสีมา-ภูเก็ต 3 เที่ยว/สัปดาห์ ภูเก็ต-หาดใหญ่ 7 เที่ยว/สัปดาห์ ภูเก็ต-ระนอง 2 เที่ยว/สัปดาห์ก ตราด-สมุย 4 เที่ยว/สัปดาห์ F ตราด-ภูเก็ต 4 เที่ยว/สัปดาห์ 11
 12. 12. ดําเนินงานด้านการสร้างกระแสการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวคนไทย สามารถสร้างทัศนคติและพฤติกรรมให้คนไทยเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึงของชีวิต อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบ ่ใหม่ๆ 12
 13. 13. F ก ʾ 2554 F ก F F ก ก F F กกF ก F F 13
 14. 14. F ก ก F ก F F ก F ˈก ก Fก กก F F ʾ 2553 ก ( / F F) ( F / F, F / ก ) F / F 73 % F /F ก 43 % F /F 30 % 26 % F 22 % 22 % F F ʽ 18 % ก 15 % ( ʾ / F / ก) 15 % / ( F/ / ) ( ก / F )ที่มา : การสํารวจความเชือมั่นในการบริโภคของคนไทย ่ ที่มา : นิตยสาร Positioning : Consumer Insights ในชวงครึ่งหลังป 2553 (nielsen, ม.ค. 2554) (พ.ค. 2553) 14
 15. 15. ด้านการแข่งขันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก : มีแนวโน้มบรรลุเป้าประสงค์ในปี 2554แม้จะประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง F F 15
 16. 16. F ʾ 2554 ก F ˈ˂ ก F F 4.6 (432,000 F ) +4.6% (432,000 F 432, ) 16
 17. 17. F ˂ Fʾ 2555 - 2559 17
 18. 18. ดังนั้นยุทธศาสตร์การดําเนินงานปี 2555 จึงยังสานต่อในด้านการสร้างสมดุล สร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ประเทศไทย ควบคูไปกับการเพิ่มการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน ่ เพิ่มการเติบโตของรายได้ อย่างยั่งยืน สร้างสมดุล สร้างความเข็มแข็งให้แบรนด์ ประเทศไทย • ตลาดต่างประเทศ - ตลาดในประเทศ • ตลาดเก่า - ตลาดใหม่ • มูลค่าทีได้รบ - คุณค่าที่ส่งมอบ ่ ั • สังคม – เศรษฐกิจ – สิ่งแวดล้อม 18
 19. 19. โดยเพิ่มวิธีการดําเนินงาน ด้านการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และให้ความ สําคัญกับการพัฒนาเครือข่าย การประสานความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ 19
 20. 20. ˈก ก ก F ก ยุทธศาสตรการดําเนินงาน - แนวทางการดําเนินงาน ป 2555 - การวิเคราะหสภาวะแวดลอมตลาด - สถานการณตลาดและการแขงขัน การวิเคราะหสภาวะแวดลอม องคกร - พฤติกรรมผูบริโภค กรอบแผนชาติ กรอบนโยบาย - แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 - นโยบายรัฐบาล กรอบแนวคิด (2555-2559) 2555-2559) - นโยบายผูถือหุน SODs แผนวิสาหกิจ - แผนพัฒนาทองเที่ยวแหงชาติ - นโยบายคณะกรรมการ ททท. ททท. (2555-2559) 2555-2559) (2555-2559) 2555-2559) - นโยบาย ผทท. ผทท. 20
 21. 21. ˈ ก F ก F ก F ก ก 11 F Fก : F F F F ก • ˀˊ ก F ก F F F F F ก • ˀˊ ก F F F •ก F ก F F ก ก F F กก F ก ก ก กก. . F • F ก F F... F . ˈ Fก ˈ F• F F ก F ก F / ˈ F /• ก F F ก F F F / ก ก F•ก F F F ก ก F ก ก• F ก ก F F ก F • F Fก ก : • • F ก F F F F F F SODs • F ก F F• F ก F F . • ก F F F F F ก F ก • Digital Marketing • F ก Strategic Partners ก F ก F • F F Brand F กF ก Stakeholders • F • Fก F SEPA F F • ก ก ก ก F ก 21 • ก F . Fก F
 22. 22. Fก1. F ก F F F2. ก F กก F F3. F Brand F ก F4. ก F ก F F5. F ก ก F F6. ก ก Fก 22
 23. 23. Fก ˂ F ʾ 2555-2559 2555-1. F ก F F F F ก ( F ก F ) ʽก2. ก F กก F ก F F F F3. F Brand F ˈ ˈ F ก F F F ˁ ˆ4. ก F ก F F ˈ ก F F ก F ก ก ก ก5. F ก ก F F6. ก ก Fก 23
 24. 24. ˂ F ʾ 2555-2559 2555-1 F ก F F • KPI : ก F F กF ก GDP ( 7-9%)2 F F ก ( ก F ) ʽก • KPI : F F ก ʽก ʾ 2559 (22%)3 ˈ ˈ F F F ˁ ˆ • KPI : ก F F F * ʾ 2559 F ก F 75% • KPI : ก ˁ ˆ ʾ 2559 F ก F 60% ˈ Fก F ก F ก ก4 ก ก • KPI : ก ˈ ก ก BA 24
 25. 25. ˂ Fก ʾ 2555 ก F (5%)1 F ก F F • KPI : ก F (7%) F ก F (9%)2 ก F F ก ( ก F ) ʽก • KPI : F F ก ( ก F ) ʽก (21.40%)3 ˈ ˈ F F F • KPI : ก F F F F ก F 30%4 ˈ ก F F ก F ก ก ก ก • KPI : Fก F ก F 3.50 25
 26. 26. ก F F ˂ ʾ 2555 F ก ˈ F Fก F F ก F ˈ ก ก F1 F ก F F F ก • KPI : ก F (7%) F F ก F2 ก F ก F F ) ก ( ก ʽ ก ก F • KPI : F F ก ( ก F ) ʽก (21.40%) F F F Brand3 ˈ ˈ F F Fก ก F F F F F F • KPI : ก F F F ก F ก F F F ก F 30% ก ก Fก4 ก ˈ Fก ก F ก ก F ก ก • KPI : Fก F ก F 3.50 26
 27. 27. (STRENGTHS) SWOT ʾ 2555 F (WEAKNESS) F ก ก ˆ ก ก F F ก F- ก ก ก F F F - F F F - ก ก ก ก F F ก- ก F F F ก ก ก F F Lifestyle - ˆ ก ก F- F ก F ก ก ก F Online Marketing ก ก F F ก (OPPORTUNITIES) (THREATS)ก ก ก กก F Logistic -ก F ก F F - Fก ก-ก F ˈ F Lifestyle ก F ก F ก ก- F F ก F F ก F F F F ก ก ก F F กF F F F ก F ก ˆ ก 27
 28. 28. F ก F (TOWS Matrix) ʾ 2555 F ก F- F ก F Fก ก - F ก F F ก F ˈ F F- F ก F ก F F ก ก ก ก ก ก F F- F ก F F F F ก F- Digital Marketing : F Cyber ก F F ก ˂ F- F ก F F F - Green Marketing : ก F ก F F ˈ ก F 28
 29. 29. - Fก F F - ก ก Fก F F ก ก F F ก- ก F F ก F F ˈ กก F ก F F Fก -F ก ก F F F F ก F F ก F F Package ก F F F - ก ก ก ก F - F ก ก F F ก F F - ก ก F ก - ก ก F F ก F F F ก - Consumer Fก ก ก F- ก ก - F F Fair, Road Show F - ก ก ก ก ก ก ก F - ก ก ก ก F ก F ก ก F ก - ก ก ก F F ก F ก F ก ก F ก F - F F ก 29 ก ก F F
 30. 30. ˂ F ก F F ก F - ก ก F ˈ F F F ก ก F 60 ก F ˈ F - ก ก F ก3กF ก ก F F Go Green F - ก - F กก F - F ก ก F F F F F 30
 31. 31. F F . ก 0 2250 5500 F 1326 ก F 0 2250 5660E mail : somchai.chom@gmail.com

×