Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงการต่างๆในประเทศไทย
วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการสนับสนุนองค์กร และสถาบันต่างๆที่ส่งเส...
การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเสรีนิยมในประเทศไทย ในด้านการจัดการภายในองค์กร และการวางแผนนโยบาย <ul><...
<ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ </li></ul><ul><li>การอภิปรายด้านการเมืองร่วมก...
<ul><li>องค์กรพันธมิตร : </li></ul><ul><li>คณะผู้ผ่านการอบรมจากไอเอเอฟและเครือข่ายเยาวชนอื่นๆ  </li></ul><ul><li>กิจกรรม ...
พัฒนาการศึกษาด้านการเมืองในประเทศไทย <ul><li>การให้คำปรึกษา </li></ul><ul><li>การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนกลยุทธ...
ส่งเสริมเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนธรรมาภิบาลผ่านเว็บไซต์ <ul><li>สร้างเว็บไซต์ที่อนุญาตให้บุคคลทัวไปเข้า...
<ul><li>องค์กรพันธมิตร : </li></ul><ul><li>คณะกรรมการด้านการปฏิรูปกฎหมาย </li></ul><ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>การ...
จัดเวทีสาธารณะเสวนาเรื่องการเมืองและความมั่นคง <ul><li>สัมมนาและเวทีสาธารณะ </li></ul>ศูนย์วิจัยเก่าแก่แห่งเอเชียตะวันออกเ...
สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรหรือภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน ( ASEAN Human Rights Mecha...
สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง <ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>แลกเปลี่ยนความรู้และประสบก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thailand Presen Aug09 For Website(Thai)

555 views

Published on

Published in: Economy & Finance, Business
 • ผมคิดว่า ทางออกของรัฐบาลในตอนนี้ก็คือ พยายามควบคุมผู้ชุมนุมให้ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการปะทะ
  ให้ดี
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Thailand Presen Aug09 For Website(Thai)

 1. 1. โครงการต่างๆในประเทศไทย
 2. 2. วัตถุประสงค์ <ul><li>เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการสนับสนุนองค์กร และสถาบันต่างๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตย </li></ul><ul><li>เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน </li></ul><ul><li>เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน </li></ul><ul><li>เพื่อวางรากฐาน ธำรงไว้ และสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายที่สนับสนุนเศรษฐกิจเสรี </li></ul>
 3. 3. การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเสรีนิยมในประเทศไทย ในด้านการจัดการภายในองค์กร และการวางแผนนโยบาย <ul><li>องค์กรพันธมิตร : </li></ul><ul><li>พรรคการเมืองแนวคิดเสรีนิยม </li></ul><ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>การให้คำปรึกษาด้านการเมือง </li></ul><ul><li>การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ เช่น เรื่องการรณรงค์หาเสียง และการจัดการองค์กร </li></ul><ul><li>การส่งตัวแทนพรรคเข้าร่วมการสัมมนาไอเอเอฟ </li></ul>
 4. 4. <ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ </li></ul><ul><li>การอภิปรายด้านการเมืองร่วมกับผู้นำประชาสังคมในท้องถิ่น </li></ul>สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรหรือกลุ่มด้านประชาสังคม เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม ( ซีวิคเน็ต ) สนับสนุนด้านประชาสังคมในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยการฝึกอบรมด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและอบรมทักษะกระบวนการอื่นๆ องค์กรพันธมิตร : มูลนิธิการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม
 5. 5. <ul><li>องค์กรพันธมิตร : </li></ul><ul><li>คณะผู้ผ่านการอบรมจากไอเอเอฟและเครือข่ายเยาวชนอื่นๆ </li></ul><ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพ </li></ul><ul><li>การอภิปรายด้านการเมือง </li></ul>เปิดโอกาสให้เครือข่ายเยาวชนริเริ่มเข้าสู่กระบวนการทางการเมืองอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการนำแนวคิดแบบเสรีนิยมและแนวคิดทางการเมืองมาประยุกต์
 6. 6. พัฒนาการศึกษาด้านการเมืองในประเทศไทย <ul><li>การให้คำปรึกษา </li></ul><ul><li>การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>การอบรมเพื่อสร้างวิทยากรและผู้ดำเนินรายการสำหรับงานด้านการให้การศึกษาด้านการเมือง </li></ul>คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต .) เป็นองค์กรอิสระ ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการเลือกตั้งและให้การศึกษาด้านการเมืองแก่สาธารณชนทั่วไป องค์กรพันธมิตร : กิจกรรม :
 7. 7. ส่งเสริมเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนธรรมาภิบาลผ่านเว็บไซต์ <ul><li>สร้างเว็บไซต์ที่อนุญาตให้บุคคลทัวไปเข้าถึงข้อมูลที่มีทั้งคุณภาพและปริมาณ </li></ul><ul><li>ที่เกี่ยวกับการเมืองและนักการเมืองของไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ </li></ul>กิจกรรม www.politicalbase.in.th www.thaiswatch.com องค์กรพันธมิตร :
 8. 8. <ul><li>องค์กรพันธมิตร : </li></ul><ul><li>คณะกรรมการด้านการปฏิรูปกฎหมาย </li></ul><ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>การให้คำปรึกษา </li></ul><ul><li>การเสวนาทางการเมือง </li></ul><ul><li>กิกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ </li></ul>สนับสนุนงานด้านการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
 9. 9. จัดเวทีสาธารณะเสวนาเรื่องการเมืองและความมั่นคง <ul><li>สัมมนาและเวทีสาธารณะ </li></ul>ศูนย์วิจัยเก่าแก่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงในภูมิภาค รวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายเปรียบเทียบ The Institute of Security and International Studies (ISIS) กิจกรรม : องค์กรพันธมิตร :
 10. 10. สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรหรือภาคส่วนต่างๆเพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน ( ASEAN Human Rights Mechanism ) <ul><li>องค์กรพันธมิตร : </li></ul><ul><li>องค์กรหรือภาคส่วนต่างๆที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งอาเซียน </li></ul><ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเครือข่ายระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ </li></ul>
 11. 11. สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างเสรีภาพทางเศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง <ul><li>กิจกรรม : </li></ul><ul><li>แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเครือข่ายในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ และกับองค์กรต่างๆ </li></ul><ul><li>ประสานความร่วมมือและสนับสนุนบุคคล กลุ่ม หรือสถาบันในท้องถิ่น ที่มีความพยายามสนับสนุนเศรษฐกิจเสรี </li></ul>

×