Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moosemuss Thai

1,714 views

Published on

Published in: Sports, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moosemuss Thai

 1. 1. วิวัฒนาการแห่งการสงคราม กฎเกณฑ์แห่งการสงคราม Major Steven G. Luhrsen, USMC MOI
 2. 2. คุณควรอ่านหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์เล่มนี้ … . <ul><li>Preston and Wise, Men in Arms , pp. 5-14 </li></ul>
 3. 3. จุดมุ่งหมายแห่งการเรียนรู้ <ul><li>ให้รู้และสามารถแจกแจงกลยุทธ์เป็นข้อๆ รวมทั้งอธิบายความกฏ การสงครามเก้าประการได้ </li></ul>
 4. 4. วิธีการจำอย่างง่ายๆ <ul><ul><li>M ass -- กำลังพล </li></ul></ul><ul><ul><li>O bjective -- กำหนดเป้าหมาย </li></ul></ul><ul><ul><li>O ffensive -- ใช้ความริเริ่ม </li></ul></ul><ul><ul><li>S urprise -- เพิ่มความแปลกใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>E conomy of Force -- มัธยัสถ์กำลัง </li></ul></ul><ul><ul><li>M ovement -- พลังเคลื่อนไหว </li></ul></ul><ul><ul><li>U nity of Command – ใจเป็นหนึ่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>S ecurity -- พึงนิ่งเป็นนิตย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>S implicity -- พิชิตอย่างเรียบง่าย </li></ul></ul>
 5. 5. Mass - กำลังพล <ul><li>หมายถึง กำลังพลและความจดจ่อต่อภารกิจและช่วงเวลาขณะนั้น </li></ul>
 6. 6. Objective - กำหนดเป้าหมาย <ul><li>หมายถึง พื้นที่หรือจุดยุทธศาสตร์หรือฐานการวางกลยุทธ์ ( รวมถึงตัวข้าศึกเองด้วย ) ที่เป็นเป้าหมายหลักในการทำลายให้สิ้นในปฏิบัติการทางทหารใดๆ </li></ul>
 7. 7. Offensive - ใช้ความริเริ่ม <ul><li>หมายถึง การใช้ความริเริ่มในการรบ ในการกำหนดเวลา สถานที่ สร้างจุกแข็ง กำหนดชนิดและทิศทางในการจู่โจม </li></ul>
 8. 8. Surprise - เพิ่มความแปลกใจ <ul><li>หมายถึง การใช้อาวุธทางจิตวิทยา ด้วยการดำเนินการใดๆ ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ </li></ul>
 9. 9. Economy of force - มัธยัสถ์กำลัง <ul><li>การใช้กำลังที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักควบคุมมวลชน </li></ul>
 10. 10. Movement - พลังเคลื่อนไหว <ul><li>หมายถึง การเคลื่อนกำลังเพื่อปฏิบัติการใดๆ ตามแบบแผนวิธีการเคลื่อนกำลังพล </li></ul>
 11. 11. Unity of command - ใจเป็นหนึ่ง <ul><li>หมายถึง มีการประสานความร่วมมือ และ ทำงานเป็นทีม . </li></ul>
 12. 12. Security - พึงนิ่งเป็นนิตย์ <ul><li>หมายถึง การเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอ . </li></ul>
 13. 13. พิชิตอย่างเรียบง่าย <ul><li>หมายความว่า แผนใดๆก็ตามในปฏิบัติการทางทหาร หรือในการบัญชาการต้องทำความเข้าใจได้ง่าย และบรรลุผลได้จริง </li></ul>
 14. 14. จำให้ขึ้นใจ ... <ul><li>MOOSEMUSS </li></ul><ul><ul><li>M ass -- กำลังพล </li></ul></ul><ul><ul><li>O bjective -- กำหนดเป้าหมาย </li></ul></ul><ul><ul><li>O ffensive -- ใช้ความริเริ่ม </li></ul></ul><ul><ul><li>S urprise -- เพิ่มความแปลกใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>E conomy of Force -- มัธยัสถ์กำลัง </li></ul></ul><ul><ul><li>M ovement -- พลังเคลื่อนไหว </li></ul></ul><ul><ul><li>U nity of Command – ใจเป็นหนึ่ง </li></ul></ul><ul><ul><li>S ecurity -- พึงนิ่งเป็นนิตย์ </li></ul></ul><ul><ul><li>S implicity -- พิชิตอย่างเรียบง่าย </li></ul></ul>
 15. 15. บทสรุป <ul><li>เรียนรู้และทำความเข้าใจหลักแห่งการสงคราม MOOSEMUSS ทั้ง 9 ประการ </li></ul><ul><li>ทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะ ศัพท์ทั้งหมดล้วนเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ </li></ul>

×