Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Developing Our Strategy In Thai

2,095 views

Published on

 • Be the first to comment

Developing Our Strategy In Thai

 1. 1. Developing our strategy Ten questions that need to be answered
 2. 2. Steps to be taken Analysis Targeting Tactics
 3. 3. The Mission <ul><li>What is it that needs to be planned ? </li></ul><ul><li>With what strategic objective ? </li></ul><ul><li>Who wishes to achieve that goal ? </li></ul><ul><li>How do we want to achieve it ? </li></ul><ul><li>In what timeframe ? </li></ul><ul><li>Why should the goal be achieved ? </li></ul>
 4. 4. Situational Appraisal and Evaluation <ul><li>How do we assess the situation in which the mission is to be completed ? </li></ul>
 5. 5. Sub-Strategies <ul><li>Which strategic decisions need to be taken to successfully carry out the mission in the given situation ? </li></ul>
 6. 6. Analysis of strengths and weaknesses
 7. 7. Goals <ul><li>Which tactical goals need to be achieved to carry out the mission ? </li></ul>
 8. 8. Target Image <ul><li>How should the external and internal environment perceive us ? </li></ul>
 9. 9. Target Groups <ul><li>Which groups (internal and external) are important for the achievement of our tactical goals and which groups develop a specific interest in us because of our target image ? </li></ul>
 10. 10. Target group message <ul><li>Which specific image factors are important for the defined target groups ? </li></ul>
 11. 11. Key Instruments <ul><li>How do we achieve our goals with our target groups ? </li></ul>
 12. 12. Operational plans and Schedules <ul><li>How do we translate strategy into tactical planning ? </li></ul>
 13. 13. Strategy Controlling <ul><li>Which instruments do we use to control the implementation of strategy and for registering chenges in environmental data so that the strategy can be adapted ? </li></ul>
 14. 14. การพัฒนากลยุทธ์ สิบคำถามที่ต้องตอบ
 15. 15. ขั้นตอนการทำงาน วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย วิธีการ ภารกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก ภารกิจ ภารกิจ ภารกิจรอง ภาพลักษณ์เป้าหมาย จุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความถึงเป้าหมาย เครื่องมือหลัก กรอบการประชาสัมพันธ์ กรอบการวางกลยุทธ์ แผนและตารางดำเนินงาน
 16. 16. ภารกิจ <ul><li>อะไรบ้างที่ต้องมีการวางแผน ? </li></ul><ul><li>อะไรคือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ? </li></ul><ul><li>ใครที่ต้องการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวบ้าง ? </li></ul><ul><li>ทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ? </li></ul><ul><li>ในขอบเขตเวลาเท่าใด ? </li></ul><ul><li>เหตุใดจึงต้องทำให้บรรลุเป้าหมาย ? </li></ul>
 17. 17. การประเมินสถานการณ์และประเมินผล <ul><li>เราจะเข้าถึงสถานการณ์ที่ต้องทำภารกิจให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ? </li></ul>
 18. 18. กลยุทธ์รอง <ul><li>การตัดสินใจแบบใดที่จะทำให้ภารกิจในสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายดำเนินไปอย่างประสบความสำเร็จ ? </li></ul>
 19. 19. การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง การประเมินสถานการณ์ ข้อมูลแวดล้อม ข้อมูลองค์กร ข้อมูลคู่แข่ง ประเด็นใดบ้างที่มีน้ำหนักมากกว่า ? ใครมีผู้นำที่ดีกว่า ? ใครมีปัจจัยด้านกำลังคนมากกว่า ? ใครมีกฎระเบียบดีกว่า ? ใครมีแรงจูงใจมากกว่า ? ใครมีทรัพยากรดีกว่า ? ใครมีความเข้าใจกระแสสังคมมากกว่า ? ใครมีศักยภาพมากกว่า เมื่อดูถึงประเด็นต่างๆในปัจจุบัน ? ระบบค่านิยมของใครเข้ากับกระแสสังคมมากกว่า ? ใครมีความสามารถในการคว้าโอกาสมากกว่า ? มีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หรือไม่ ? โอกาสชนะแน่นอนหรือไม่ ? ไม่ ใช่ หาทางเลือกอื่น หรือล้มเลิกภารกิจ วางแผน / กำหนด กลยุทธ์รอง
 20. 20. เป้าหมาย <ul><li>เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ใดบ้างที่ต้องบรรลุ เพื่อให้ภารกิจลุล่วงไปได้ ? </li></ul>
 21. 21. ภาพลักษณ์เป้าหมาย <ul><li>เมื่อมองจากภายนอก ภาพลักษณ์ของเราควรเป็นอย่างไร ? </li></ul>
 22. 22. <ul><li>กลุ่ม ( ภายในหรือภายนอก ) กลุ่มใดที่มีความสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และกลุ่มใดบ้างที่มีความสนใจต่อพรรคในบางเรื่องเป็นพิเศษ เนื่องจากภาพลักษณ์เป้าหมายของเรา ? </li></ul>กลุ่มเป้าหมาย
 23. 23. <ul><li>ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ใดบ้างที่จำเป็นในการจำแนกกลุ่มเป้าหมาย </li></ul>ข้อความถึงกลุ่มเป้าหมาย
 24. 24. <ul><li>เราจะบรรลุจุดมุ่งหมายที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไร ? </li></ul>เครื่องมือหลัก
 25. 25. <ul><li>เราจะแปรกลยุทธ์เป็นการวางแผนเชิงวิธีการได้อย่างไร ? </li></ul>แผนและตารางการดำเนินงาน
 26. 26. การควบคุมกลยุทธ์ <ul><li>เครื่องมือใดบ้างที่ใช้ในการควบคุมการนำกลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผล และใช้ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านปัจจัยแวดล้อม เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์ ? </li></ul>

×