Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การบริการอาหาร

27,542 views

Published on

รูปแบบการบริการอาหาร วิชาภัตตาคารและการจัดเลี้ยง

Published in: Education
  • Login to see the comments

การบริการอาหาร

  1. 1. การบริการอาหาร (Food Service) ในการบริการอาหารแบบตะวันตกหรือแบบยุโรปนั้นมีอยู่หลายแบบด ้วยกัน และในปัจจุบันนี้ถือว่าการบริการอาหารแบบตะวันตกนี้ได ้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ถ ้าจะกล่าวหรือแบ่งการบริการอาหารแบบตะวันตกออกเป็นประเภท ๆ นั้น ก็พอแบ่งออกได ้2 ประเภท โดยถือลักษณะของการบริการเป็นหลัก คือ 1. การบริการอาหารโดยใช้บริกร (Table Service) หมายถึงการบริการอาหารโดยให้การบริการกับผู้มาใช ้บริการถึงโต๊ะโดยมีพนักงานบริการคอยรับ คาสั่ง (Take Order) และนาอาหารไปเสิร์ฟให้กับผู้มาใช ้บริการที่โต๊ะ ซึ่งการให้บริการแบบนี้เป็นการบริการที่ได ้รับความนิยมกันมากในปัจจุบันตามห้องอาหารและภัต ตาคาร ซึ่งเหมาะมากสาหรับผู้มาใช ้บริการที่มีเวลาในการรับประทานอาหารมากในแต่ละมื้อนั้นๆ ซึ่งการบริการอาหารลักษณะนี้ยังสามารถแบ่งเป็นแบบต่าง ๆ ได ้อีกดังนี้คือ 1.1 การบริการแบบฝร ั่งเศส (French Service) การบริการอาหารแบบนี้ถือว่าเป็นการบริการแบบเป็นทางการ (Formal Type) ซึ่งเป็นการบริการที่ค่อนข ้างหรูหรา สาหรับพนักงานบริการที่ให้การบริการแบบนี้จะต ้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและฝึกฝนมาเป็นอย่าง ดีพอ ในการบริการแบบนี้จะต ้องใช ้พนักงานบริการจานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับผู้มาใช ้บริการ การบริการอาหารแบบฝรั่งเศสนี้ อาหารที่จะนาไปเสิร์ฟให้กับผู้มาใช ้บริการนั้นจะต ้องถูกนามาแบ่งและปรุงแต่งใส่จานต่อหน้าผู้ม าใช ้บริการ กล่าวคืออาหารที่จะนามาเสิร์ฟนั้นจะนามาปรุงแต่ง และใส่จานบนที่อุ่นอาหาร (Chafing Dish) หรือที่พักอาหารรถเข็นที่เรียกว่าเกริดอง (Gueridon) แล ้วจึงนาไปเสิร์ฟ และการเข ้าเสิร์ฟนั้นพนักงานบริการจะนาอาหารเข ้าเสิร์ฟทางขวามือของผู้มาใช ้บริการด ้วยขวามื อทุกชนิด ยกเว้นขนมปัง เนย และสลัด ที่จะต ้องเข ้าเสิร์ฟทางซ ้ายมือของผู้มาใช ้บริการ
  2. 2. และเมื่อผู้มาใช ้บริการรับประทานอาหารเสร็จพนักงานนบริการก็จะเข ้าเก็บจานหรือถอนจานอาห ารโดยเข ้าทางขวามือของผู้มาใช ้บริการ ยกเว้น จานขนมปังและจานสลัดที่ต ้องเข ้าถอนจานทางซ ้ายมือ การบริการอาหารแบบฝรั่งเศสนี้ เป็นการบริการที่ได ้รับความนิยมมาก ทั้งนี้เนื่องจากถือว่าเป็นการบริการที่หรูหรา และมีระเบียบความสวยงาม ดังนั้นตามห้องอาหารหรือภัตตาคารที่มีมาตรฐานระดับสูง ๆ จึงมักใช ้บริการแบบนี้ 1.2 การบริการแบบร ัสเซีย (Russian Service) 1. Samovar 2. Fresh fruit 3. Pastries 4. Buns and rolls 5. Butter 6. Jams 7. Pies and pasties 8. Candied orange peel etc 9. Plates, glasses, serviettes and dessert knives 10. Lemon slices 11. Honey 12. Sugar 13. Teacups and teaspoons 14. Confectionery, chocolates etc 15. Beverages: dessert wine, liqueur, rum etc 16. Cake เป็นการบริการอีกแบบหนึ่งที่มีลักษณะคล ้ายกับการบริการแบบฝรั่งเศสมาก แต่จะมีข ้อแตกต่างกันตรงที่การบริการอาหารแบบนี้จะใช ้พนักงานบริการจานวนน้อยเมื่อเปรียบเ ทียบกับผู้มาใช ้บริการ ในการเสิร์ฟ ฉะนั้นพนักงานบริการจะต ้องเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีความชานาญในการบริการมากพอ การบริการแบบรัสเซียนี้อาหารที่จะนาไปเสิร์ฟนั้นจะมีการเตรียมการและการประกอบปรุงแต่งเสร็ จเรียบร้อยแล ้วมาจากครัว ซึ่งอาหารจะถูกจัดใส่ถาดตามจานวนลูกค ้าในแต่ละโต๊ะเพื่อส่งให้พนักงานบริการ จากนั้นพนักงานบริการก็จะนาอาหารไปตักแบ่งเสิร์ฟ ก่อนที่จะเข ้าเสิร์ฟ พนักงานบริการจะไปนาจานมาจัดไว้ตรงหน้าแขก
  3. 3. โดยเข ้าบริการทางขวามือของผู้มาใช ้บริการโดยจัดวางจานไป รอบ ๆ ตามเข็มนาฬิกา และเมื่อจัดวางจานเสร็จครบทุกคนแล ้ว พนักงานบริการก็จะไปนาถาดอาหารไปตักแบ่งเสิร์ฟ ต่อหน้าผู้มาใช ้บริการโดยใช ้มือซ ้ายถือถาดอาหารมือขวาถือช ้อนส ้อมเสิร์ฟตักคีบอาหารเสิร์ฟใส่ จานให้กับแขกไปทีละคนจนครบ สาหรับการเข ้าเสิร์ฟนั้นจะเข ้าเสิร์ฟทางซ ้ายมือหรือทวนเข็มนาฬิกาจนครบทุกคน 1.3 การบริการแบบอังกฤษ (English Service) การบริการอาหารแบบนี้ในปัจจุบันมีใช ้กันน้อยมากโดยเฉพาะตามห้องอาหารหรือภัตตาคารโดย ทั่วไป แต่อาจจะมีบางครั้งในการจัดเลี้ยงในโอกาสพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ เช่น งานจัดเลี้ยงภายในครอบครัว ซึ่งการบริการอาหารแบบอังกฤษนี้อาหารจะถูกประกอบและปรุงแต่งจัดใส่จานหรือถาดเสร็จเรีย บร้อยจากครัว ซึ่งพนักงานบริการก็จะนาอาหารไปวางไว้ที่โต๊ะพักอาหารที่จัดไว้ต่อจากนั้นเจ ้าภาพผู้จัดงานเลี้ย งก็จะเป็นผู้มาตักอาหารแบ่งใส่จาน แล ้วให้พนักงานบริการนาไปเสิร์ฟให้กับแขก สาหรับวิธีการเข ้าเสิร์ฟนั้นก็เหมือนกับการบริการอาหารแบบฝรั่งเศส 1.4 การบริการแบบอเมริก ัน (American Service) การบริการแบบนี้ถือว่าเป็นการบริการที่มีลักษณะเป็นทางการน้อยกว่าการบริการอาหารแบบอื่น ๆ และเป็นการบริการอาหารที่นิยมใช ้กันมากที่สุดตามห้องอาหารและภัตตาคารในทุกวันนี้ เนื่องจากเป็นการบริการที่ไม่มีพิธีรีตองมากนัก การบริการอาหารแบบนี้จะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการบริการแบบอื่น ๆ คือ อาหารที่จะนามาเสิร์ฟนั้นจะปรุงเฉพาะคนมาจากกครัว ซึ่งพนักงานบริการสามารรถจะนาไปเสิร์ฟได ้เลย ยกเว้น ขนมปัง เนย แลละสลัด พนักงานบริการอาจจะนามาตักแบ่งใส่จานให้กับผู้มาใช ้บริการที่โต๊ะ สาหรับวิธีการเข ้าเสิร์ฟพนักงานบริการจะนาอาหารเข ้ามาเสิร์ฟทางขวามือของผู้มาใช ้บริการโดย ใช ้มือขวาในการเสิร์ฟ ส่วนการเก็บจานอาหารหรือถอนจานอาหารพนักงานบริการจะเข ้าถอนทางขวามือของผู้มาใช ้บริ การ ยกเว้นจานนขนมปัง และจานสลัด American table manners Table Setting Standard American table setting  Bread or salad plates are to the left of the main plate, beverage glasses are to the right. If small bread knives are present, lay them across the bread plate with the handle pointing to the right.  Modern etiquette provides the smallest numbers and types of utensils necessary for dining. Only utensils which are to be used for the planned meal should be set. Even if needed, hosts should not have more than three utensils on either side of the plate before a meal. If extra utensils are needed, they may be brought to the table along with later courses. In restaurants, a standard complement of knife, fork, spoon, and salad fork may be set.  If salad is being served first, then the salad fork should be further from the main course fork, and both should be set on the left. The soup spoon is
  4. 4. further from the plate than the main course spoon and knife, and set on the right. Dessert utensils should be placed above the main plate or served with dessert. Out of conveniencee, restaurants and banquet halls may not adhere to these rules and in such cases, the diner should simply use the appropriate utensils needed for each course.  If a wine glass and a water glass are present, the wine glass is on the right directly above the knife. The water glass is at a 45 degree angle to the wine glass, on the left and toward the edge of the table.  Glasses designed for certain types of wine may be set if available. If only one type of glass is available, then it is considered correct regardless of the type of beverage provided.  Salt and pepper are always placed together and passed together even if someone only asks for one. 2. การบริการอาหารโดยไม่ใช้บริกรหรือ โดยการช่วยตนเอง (Self Service) หมายถึงการบริการอาหารโดยผู ้มาใช้บริการหรือผู ้รับประทานอาหารช่วยตัวเองโดยไม่ต ้องมีพนักงานบริการนาอาห ารมาเสิร์ฟที่โต๊ะ นอกจากพนักงานจะทาหน ้าที่เสิร์ฟพวกเครื่องดื่มหรือทาหน ้าที่เก็บจานที่สกปรกออกจากโต๊ะ และบริการอย่างอื่นตามแต่ผู ้มาใช้บริการ จะต ้องการ กล่าวคือการบริการอาหารแบบนี้อาหารทุกชนิดจะถูกจัดและตกแต่งอย่ างสวยงามวางไว้ที่โต๊ะที่จัดไว้มุมใดมุมหนึ่ง ของสถานที่ พร้อมกับภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เช่น จาน, ช้อน และส ้อม เป็ นต ้น จะถูกจัดวางไว้ที่โต๊ะที่จัดไว้เช่นเดียวกัน เมื่อถึงเวลารับประทานผู ้มาใช้บริการหรือแขกก็จะมาหยิบภาชนะและเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารที่จัดไว้ให ้ และจะไปตักแบ่งอาหารที่ จัดไว้ใส่จานตามใจชอบด ้วยตนเอง ซึ่งการบริการอาหารแบบนี้นั้น ในปัจจุบันได ้รับความนิยมกันมาก ไม่ว่าในการจัดเลี้ยงตามห ้องอาหาร หรือภัตตาคารต่าง ๆ ที่มีการจัดเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ การบริการอาหารแบบนี้ที่เรารู ้จักกันโดยทั่วไปว่าการบริการอาหารแบบ บุฟเฟ่ ต์ (Buffet) นั่นเอง และการบริการอาหารแบบนี้ยังเป็ นการบริการที่นิยมกันมากที่สุดในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย จนทาให ้บางครั้งเรียกว่าเป็ นการบริการ อาหารแบบสแกนดิเนเวีย การบริการอาหารแบบต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล ้วนั้น เป็ นการบริการอาหารแบบตะวันตกหรือแบบยุโรป แต่ในปัจจุบันนี้ในบ้านเรานั้นนอกจากจะมีการบริการอาหารตะวันตกที่มีใช้กันมากตามห ้องอาหารของโรงแรมชั้นหนึ่ งและห ้องอาหารภัตตาคาร ที่มีชื่อเสียงอยู่แล ้วก็ตาม ยังมีการบริการอีกแบบหนึ่งที่มีบทบาทมากในปัจจุบัน ไม่ว่าในงานเลี้ยงพิธีต่าง ๆ หรือในงานจัดเลี้ยงโอกาสต่าง ๆ ตามห ้องอาหารของโรงแรมชั้นหนึ่ง หรือห ้องอาหารและภัตตาคารทั่ว ๆ ไป การบริการอาหารที่กล่าวถึงก็คือ
  5. 5. การบริการอาหารแบบโต๊ะจีน ซึ่งถือว่าเป็นการบริการอาหารโดยใช ้บริกร (Table Service) อีกแบบหนึ่งนั่นเอง การบริการอาหารแบบเอเชียเป็นการบริการที่ไม่มีพิธีรีตองมากนักมักจะคานึงถึงความสะดวกรวด เร็วมากกว่าอย่างอื่น ผู้แสดงความคิดเห็นK Samui วันที่ลงประกาศ 2008-07-30 19:59:38 IP : 203.156.144.153 มารยาทบนโต๊ะอาหาร ที่มาจาก http://www.pooyingnaka.com มารยาทบนโต๊ะอาหาร สากล Do เมื่อนั่งเก ้าอีกแล ้ว ให้หยิบผ ้าเช็ดปากบนโต๊ะมากางออกแล ้วพับวางไว้บนตัก เมื่อต ้องลุกออกจากโต๊ะระหว่างรับประทานอาหาร ให้วางผ ้าเช็ดปากนั้นลงบนเก ้าอี้ หรือพนักวางแขน เมื่อรับประทานเสร็จแล ้ว ขยุ้มๆผ ้าวางไว้บนโต๊ะด ้านขวา จาไว้ว่า จานขนมปังจะอยู่ทางซ ้ายมือของคุณเสมอ หากหยิบผิดเมื่อไหร่ ก็จะผิดตามกันไปหมดทั้งโต๊ะ เริ่มรับประทานขนมปังได ้เมื่ออาหารจานแรกเสิร์ฟแล ้ว วิธีรับประทานที่ถูกต ้องคือ บิขนมปังด ้วยมือแล ้วก็ทาเนยตรงชิ้นที่บินั้นก่อนนาเข ้าปาก เมื่อใช ้มีดป้ายเนยทาขนมปังเสร็จแล ้ว ต ้องวางคืนไว้ที่จานขนมปัง ท่องเอาไว้ว่า ใช ้ช ้อน ส ้อม มีด จากด ้านนอกสุดเข ้ามาด ้านในสุด และเวลารับประทานให้หั่นเป็นชิ้น กินทีละคา อิ่มแล ้ว ให้วางมีดและส ้อมในจานเป็นรูปเข็มบอกเวลา 10 นาฬิกา
  6. 6. เวลารับประทานซุป ให้ใช ้ช ้อนที่วางอยู่ทางขวามือ ตักซุปออกจากตัว จากนั้นให้วางช ้อนบนจานรองถ ้วยซุป Don’t ห้ามใช ้มีดตักอาหารใส่ปากเด็ดขาด เพราะทุกคนจะหันมาจ ้องมองคุณจนตาค ้างเลยทีเดียว ไม่ควรเอาปลายมีดหรือส ้อมชี้ไปทางโน้นทีทางนี้ทีหรือชี้หน้าคนอื่น ไม่ควรวางผ ้าเช็ดปากไว้บนโต๊ะ หากยังรับประทานอาหารไม่เสร็จ ไม่เท ้าคางบนโต๊ะอาหารเด็ดขาด สูบบุหรี่และแคะฟันบนโต๊ะอาหาร ถือเป็นการเสียมารยาทที่สุด จีน Do ควรให้เจ ้าภาพเป็นผู้เลือกหรือสั่งอาหาร และรอจนกว่าเจ ้าภาพจะเชิญให้รับประทานอาหารได ้ หากรับประทานแบบพิธีการ พนักงานจะเป็นผู้แบ่งอาหารให้ โดยอาหารที่นามาเสริฟจะมีฝาปิดมาด ้วย เมื่อมาถึงโต๊ะ พนักงานจะเปิดฝาออกและวางลงบน Lazy Susan (ที่สาหรับวางอาหาร อยู่ตรงกลางโต๊ะ และสามารถหมุนได ้โดยรอบ) จากนั้นก็หมุนเพื่อให้แขกได ้เห็นก่อนยกออกมาตักให้แขกแต่ละท่าน สามารถยกถ ้วยข ้าวขึ้นมาเพื่อจะได ้พุ้ยข ้าวเข ้าปากด ้วยตะเกียบได ้อย่างถนัดถนี่ Don’t ไม่ควรรับประทานอาหารโดยใช ้มือแทะ แต่ถ ้ามากับครอบครัวก็ทาได ้ค่ะ เสียงซู้ดซ ้าดและการซดอาหารเสียงดังนั้นดูไม่สุภาพสาหรับโต๊ะอาหารอย่างเป็นทางการของจีน ไม่ควรคายก ้าง หรือกระดูกลงบนโต๊ะอาหาร ห้ามใช ้ตะเกียบหรือช ้อนส่วนตัวตักอาหารจานรวม ไม่สั่งอาหารนอกเหนือจากที่เจ ้าภาพเตรียมไว้ให้ อินเดีย Do การรับประทานปอปิดัมหรือแป้งย่าง ซึ่งจะเสิร์ฟเป็นจานแรกนั้น ให้หยิบปอปิดัมออกมาใส่จานเล็ก แล ้วตักน้าจิ้มหรือที่เขาเรียกว่าดิปมาใส่ไว้ข ้างจาน จากนั้นก็หักปอปิดัมให้พอดีคา จิ้มน้าจิ้ม แล ้วก็อ้า…
  7. 7. สาหรับการเสิร์ฟแบบ Fine Dining นั้น พนักงานจะเสิร์ฟอาหารที่สั่งให้ทุกท่าน ซึ่งถ ้าคุณไม่ต ้องการอาหารจานไหนก็สามารถบอกเขาได ้ว่า “ไม่รับค่ะ/ครับ” ให้เกียรติผู้ใหญ่ด ้วยการเสิร์ฟอาหารให้ก่อน แล ้วจึงตามมาด ้วยผู้หญิง เด็ก และผู้ชายเป็นคนสุดท ้าย ใช ้มือหยิบแป้งนานขึ้นมารับประทานดีกว่า ขืนใช ้มีดกับส ้อมนี่สิประหลาดแย่ อุปกรณ์ที่ใช ้ในการรับประทานอาหารอินเดียก็คือ ช ้อน ส ้อม และมีด โดยที่คุณสามารถใช ้มือหยิบอาหาร เช่น แป้งนาน ไก่ หรืออะไรก็ตามที่ใช ้มือหยิบแล ้วสะดวกกว่า Don’t ไม่พูดเรื่องประหลาด ความทุกข์ใจหรือปัญหาต่างๆบนโต๊ะอหาร ใครๆก็คงไม่อยากฟังเรื่องไม่สบายให้อาหารบูดหรอกนะ ไม่ลุกจากโต๊ะอาหารก่อนผู้ใหญ่ คนไทยเขาเรียกว่ากินรามือรอผู้ใหญ่ไงล่ะคะ ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามควรให้เกียรติเจ ้าภาพว่าอาหารมื้อนั้นๆอร่อยเสมอ ไม่ผลักจานอาหารออกจากตัวเมื่อรับประทานเสร็จแล ้ว ไม่ดื่มเหล ้าเมามายระหว่างมื้ออาหาร อิตาเลียน Do ควรให้พนักงานแนะนาอาหารก่อนตัดสินใจสั่ง ตามธรรมเนียมแล ้ว คนอิตาเลียนจะรับประทานอาหารตามลาดับดังต่อไปนี้ สลัด ซุป พาสต ้า เมนคอร์ส (เนื้อหรือปลา) ของหวาน กาแฟ (ที่นิยมคือเอสเพรสโซ)
  8. 8. คนอิตาเลียนนิยมดื่มน้าจากขวดมากกว่าแก ้ว และจะต ้องตบท ้ายมื้ออาหารด ้วยเอสเพรสโซทุกครั้ง เพื่ออรรถรสในการรับประทานอาหารอิตาเลียน ควรละเมียดอาหารอย่างช ้าๆ Don’t ไม่ควรใส่ชีสลงบนพาสต ้าแบบซีฟู้ด อย่าตัดเส ้นพาสต ้าด ้วยมีด แต่ควรบิดเส ้นด ้วยส ้อมบนจานหรือช ้อนแทน สาหรับคนอิตาเลียนแล ้ว อาหารทะเลและเนื้อเนี่ยไปกันไม่ได ้ในมื้อเดียวกัน เลยล่ะ คนอิตาเลียนจะมีระเบียบและพิถีพิถันในเรื่องการกินมากเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นหลังจากรับประทานเมนคอร์สแล ้วก็จะไม่มีการรับประทานของหวานพวกบิสกิต หรือขนมจุบจิบอื่นๆอีก นอกจากไวน์หรือกาแฟเอสเพรสโซแสนเข ้มข ้น ตามธรรมเนียมแล ้ว ไม่ควรไปดินเนอร์ก่อนหนึ่งทุ่ม เพราะช่วงก่อนหน้านั้นจะเป็นเวลาที่พนักงานของทางร้านเขารับประทานอาหารกัน ญี่ปุ่ น Do ก่อนรับประทานอาหารให้พูดคาว่า “อิตะดะกิมะชุ” เพื่อแสดงความขอบคุณต่อธรรมชาติอันสมบูรณ์ หลังรับประทานเสร็จให้พูดคาว่ “โกะชิโชชะมะ” ซึ่งแปลว่า “ขอบคุณสาหรับอาหารที่เลี้ยง” ถ ้วยข ้าวต ้องวางอยู่ซ ้ายมือและถ ้วยซุปต ้องอยู่ทางขวามือ ถ ้าวางสลับกันจะถือว่าเป็นตาแหน่งสาหรับคนที่เสียชีวิตแล ้ว ให้ตักน้าซุปก่อน 1 คา จากนั้นจึงรับประทานข ้าวและกับข ้าวสลับกันไป หลังรับประทานอาหารเสร็จให้ยกฝาปิดถ ้วยทั้งหมด และเช็ดปลายตะเกียบด ้วยกระดาษเช็ดปาก และวางลงข ้างหน้า ข ้าวปั้นชิ้นใหญ่ หรือที่เรียกว่า “โอนิกิริ” อนุญาตให้ใช ้มือหยิบรับประทานได ้ เวลารับประทานอาหารประเภทเส ้นให้ส่งเสียงซู้ดซ ้าดเสียงดังเพื่อแสดงความเอร็ดอร่อยและยัง ช่วยระบายความร้อนของอาหารได ้อีกด ้วย Don’t เลียอาหารที่ติดอยู่ปลายตะเกียบแบบนั้น ไม่น่ารักเลยนะ
  9. 9. เวลาฉีกตะเกียบไม่ควรทาให้เกิดเสียงดังหรือทาเป็นเรื่องตลก และไม่เอาตะเกียบมาถูกันเพื่อทาให้เรียบ ไม่ส่งและรับอาหารด ้วยตะเกียบ เพราะลักษณะเช่นนี้คือการหยิบและส่งต่อกระดูกของศพที่เผาแล ้วในพิธีงานศพ ห้ามใช ้ตะเกียบเลื่อนภาชนะ อย่าใช ้ตะเกียบจิ้ม หรือเสียบอาหารโดยเด็ดขาด เพราะถือว่าเป็นข ้าวสาหรับคนที่เสียชีวิตแล ้ว ไม่เอาตะเกียบแทงของกิน ใช ้ชี้คนอื่นและคุ้ยหาอาหารชิ้นที่ต ้องการในถ ้วย ห้ามใช ้ตะเกียบวนไปมาเหนืออาหาร เหมือนเลือกไม่ได ้สักทีว่าจะคีบอะไร (ดูเหมือนจะหลายใจมะ) คนญี่ปุ่นถือว่าการมาเยี่ยมบ ้านคนอื่นในช่วงเวลาการรับประทานอาหารถือเป็นเรื่องเสียมารยาท

×