Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Func stat

749 views

Published on

Статистически функции в MS Excel

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Func stat

 1. 1. ФУНКЦИИ в Excel
 2. 2. Групи функции• Математически и тригонометрични• Статистически• За дата и час• Текстови• Логически• Информационни• За търсене
 3. 3. Групи функции Статистически • AVERAGE • MAX, MIN • COUNT • COUNTA • COUNTBLANK • COUNTIF • RANK
 4. 4. Статистически 1AVERAGE - Връща средноаритметичната стойност нааргументитеСИНТАКСИС – AVERAGE(number1,number2,...)Number1, number2, ... са от 1 до 30 числови аргумента, закоито искате да получите средната стойност.Пример – Ако (А2:А6)=10,7,9,27,2 Формула Описание (Резултат)=AVERAGE(A2:A6) Средна стойност на горните числа (11)=AVERAGE(A2:A6, 5) Средна стойност на горните числа и 5(10)
 5. 5. Статистически 2MAX, MIN - Връща най-голямата/най-малката стойност внабор от стойности.СИНТАКСИС – MAX (number1, number2…), MIN (number1,number2…)Number1, number2, ... са от 1 до 30 числа, от които искате данамерите максималното/минималнотоПример – Ако (А2:А6)=10,7,9,27,2Формула Описание (Резултат)=MAX(A2:A6, 30) Най-голямата стойност от горните числа и 30(30)=MIN(A2:A6,0)Най-малкото от горните числа и 0 (0)
 6. 6. Статистически 3COUNT - Преброява клетките, съдържащи числа, а също ичислата в списъка от аргументи.СИНТАКСИС - COUNT(value1,value2,...)Value1, value2, ... са от 1 до 30 аргумента, които могат да съдържатили да препращат към различни типове данни, но се броят самочислата.Пример – Ако (А2:А8)= (Продажби,08.12.2008, ,19,22.24,TRUE,#DIV/0!)Формула Описание (Резултат)=COUNT(A2:A8) Преброява клетките в горния списък,съдържащи числа (3).
 7. 7. Статистически 4COUNTA - Преброява клетките, които не са празни, истойностите в списъка от аргументи.СИНТАКСИС – COUNTA(value1,value2,...)Value1, value2, ... са от 1 до 30 аргумента, представляващистойностите, които искате да преброите. В този случай стойност евсеки тип информация, включително празен текст ("") но не ипразни клетки.Пример – Ако (А2:А8)= (Продажби,08.12.2008, ,19,22.24,TRUE,#DIV/0!)Формула Описание (Резултат)=COUNTA(A2:A8) Преброява непразните клетки в горниясписък (6)
 8. 8. Статистически 5COUNTBLANC - Преброява празните клетки в зададен диапазонот клеткиСИНТАКСИС – COUNTBLANK(range)Range е диапазонът, в който искате да преброите празните клетки. Пример – Ако (А2:А8)= (Продажби,08.12.2008, ,19,22.24,TRUE,=IF(B4<30,"",B4) )Формула Описание (Резултат)=COUNTBLANK(A2:А8) Преброява празните клетки в горниядиапазон. Формулата връща празен текст. (2)
 9. 9. Статистически 6COUNTIF – Преброява клетките в зададен диапазон, които отговарятна зададен критерий.СИНТАКСИС – COUNTIF(range,criteria)Range е диапазонът, в който искате да преброите клетките.Criteria е критерият във вид на число, израз, адрес на клетка или текст,който определя кои клетки ще се броят.Пример – ако А2:А5=ябълки,портокали,праскови,Ябълкиа В2:В5 = 32, 54,75,86Формула Описание (Резултат)=COUNTIF(A2:A5,"ябълки") Брой на клетките, съдържащи “ябълки” впървата колона по-горе (2)=COUNTIF(B2:B5,">55")Брой на клетките във втората колона по-горесъс стойности, по-големи от 55 (2)
 10. 10. Статистически 7RANK - Връща ранга на число в списък с числа. Рангът на едночисло е големината му спрямо другите стойности в списъка. (Акосортирате списъка, рангът на числото ще бъде неговото място всписъка.)СИНТАКСИС – RANK(number,ref,order)Number е числото, чийто ранг искате да намерите.Ref е масив от числа или препратка към списък с числа.Нечисловите стойности в ref се игнорират.Order е число, задаващо как да се класира number.
 11. 11. Статистически 7 RANKАко order е 0 (нула) или пропуснато, Microsoft Excel класира numberспоред мястото, което би заел в ref, ако ref е сортиран в низходящред.Ако order има стойност, различна от нула, Microsoft Excel класираnumber според мястото, което би заел в ref, ако ref е сортиран въввъзходящ ред.Пример – Ако (А2:А6)= 7 3,5 3,5 1 2Формула Описание (Резултат)=RANK(A3,A2:A6,1) Ранг на 3,5 в горния списък (3)=RANK(A2,A2:A6,1) Ранг на 7 в горния списък (5)

×