Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Func mattrig

484 views

Published on

MS EXcel Математически и тригонометрични функции

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Func mattrig

 1. 1. ФУНКЦИИ в Excel
 2. 2. Групи функции• Математически и тригонометрични• Статистически• За дата и час• Текстови• Логически• Информационни• За търсене
 3. 3. Групи функции Математически Тригонометрични• ABS • SIN, COS• PRODUCT • TAN• POWER • RADIANS• RAND • DEGREES• ROUND • PI• SQRT• SUM• SUMIF
 4. 4. Математически 1ABS - Връща абсолютната стойност на число. Абсолютнатастойност на едно число е числото без неговия знак.СИНТАКСИС – ABS (число)"Число" е реалното число, на което искате да получитеабсолютната стойност.Пример – Формула Описание (Резултат) =ABS(2) Абсолютната стойност на 2 (2) =ABS(-2) Абсолютната стойност на -2 (2) =ABS(A2) Абсолютната стойност на -4 (4)
 5. 5. Математически 2PRODUCT - Умножава всички числа, зададени като аргументи,и връща произведението.СИНТАКСИС – PRODUCT (number1, number2…)Number1, number2, ... са от 1 до 30 числа, които искате даумножите.Пример –Формула Описание (Резултат)=PRODUCT(A2:A4) Умножава горните числа (2250)=PRODUCT(A2:A4, 2) Умножава горните числа и 2 (4500)
 6. 6. Математически 3POWER - Връща резултата от повдигането на число на степен.СИНТАКСИС - POWER(number,power)Number е числото в основата. То може да бъде всяко реалночисло.Power е степента, на която трябва да се повдигне number.Пример –Формула Описание (Резултат)=POWER(5,2) 5 на квадрат (25)=POWER(98.6,3.2) 98,6, повдигнато на степен 3,2 (2401077)=POWER(4,5/4) 4, повдигнато на степен 5/4 (5,656854)
 7. 7. Математически 4RAND - Връща равномерно разпределено случайно число, по-голямо или равно на 0 и по-малко от 1. При всяко изчисление наработния лист се връща ново случайно число.СИНТАКСИС – RAND()За да генерирате случайно реално число между a и b,използвайте: RAND()*(b-a)+aПример –Формула Описание (Резултат)=RAND() Случайно число между 0 и 1 (варира)=RAND()*100 Случайно число по-голямо или равно на0, но по-малко от 100 (варира)
 8. 8. Математически 5ROUND - Закръглява число до зададен брой цифри.СИНТАКСИС – ROUND(number,num_digits)Number е числото, което искате да закръглите.Num_digits задава броя на цифрите, до който искате да закръглитеПример –Формула Описание (Резултат)=ROUND(2.15, 1) Закръглява 2,15 до една десетичнапозиция (2,2)=ROUND(-1.475, 2) Закръглява -1,475 до две десетичнипозиции (-1,48)
 9. 9. Математически 6SQRT - Връща положителен квадратен корен.СИНТАКСИС – SQRT(number)Number е числото, от което искате да намерите квадратния корен.Пример –Формула Описание (Резултат)=SQRT(16) Квадратен корен от 16 (4)=SQRT(-16) Квадратен корен -16. Тъй като числото еотрицателно, е върната грешка (#NUM!)=SQRT(ABS(-16)) Квадратен корен от абсолютната стойностна (-16) число (4)
 10. 10. Математически 7SUM - Сумира всички числа в диапазон от клетки.СИНТАКСИС – SUM(number1,number2, ...)Number1, number2, ... са от 1 до 30 аргумента, за които искате даполучите общата сума.Пример –Формула Описание (Резултат)=SUM(3, 2) Сумира 3 и 2 (5)=SUM(A2:A4, 15) Сумира първите три числа в горнатаколона и 15 (55)
 11. 11. Математически 8SUMIF - Сумира зададени клетки по зададен критерий.СИНТАКСИС – SUMIF(range,criteria,sum_range)Range е диапазонът от клетки, които искате да оцените.Criteria е критерият във вид на число, израз или текст, койтоопределя кои клетки ще се сумират. Например критерият може дабъде изразен като 32, "32", ">32", "apples".Sum_range клетките, които подлежат на сумиране.Пример –Формула Описание (Резултат)=SUMIF(A2:A5,">160000",B2:B5) Сума на комисионните зацени на имоти над 160000 (63 000)
 12. 12. Тригонометрични 1SIN, COS- Връща синуса/ косинуса от даден ъгълСИНТАКСИС – SIN (number) / COS(number)Number е ъгълът в радиани, за който искате да намеритесинуса/косинуса.Пример –Формула Описание (Резултат)=SIN(PI()) Синус от pi радиана (приблизително 0)=SIN(30*PI()/180) Синус от 30 градуса (0,5)=SIN(RADIANS(30)) Синус от 30 градуса (0,5)=COS(60*PI()/180) Косинус от 60 градуса (0,5)
 13. 13. Тригонометрични 2TAN- Връща тангенса от даден ъгълСИНТАКСИС – TAN (number)Number е ъгълът в радиани, за който искате да намерите тангенса.Пример –Формула Описание (Резултат)=TAN(0.785) Тангенс от 0,785 радиана (0,99920)=TAN(45*PI()/180) Тангенс от 45 градуса (1)=TAN(RADIANS(45)) Тангенс от 45 градуса (1)
 14. 14. Тригонометрични 3RADIANS- Преобразува градуси в радианиСИНТАКСИС – RADIANS(angle)Angle е ъгълът в градуси, който искате да преобразувате.Пример –Формула Описание (Резултат)=RADIANS(270) 270 градуса в радиани (4,712389 или 3π/2радиана)
 15. 15. Тригонометрични 4DEGREES- Преобразува радиани в градусиСИНТАКСИС – DEGREES (angle)Angle е ъгълът в радиани , който искате да преобразувате.Пример –Формула Описание (Резултат)=DEGREES(PI()) Преобразува в градуси pi радиана(180)
 16. 16. Тригонометрични 5PI - Връща числото 3.14159265358979, математическата константаPi, с точност до 15 цифри.СИНТАКСИС – PI( )Пример –Формула Описание (Резултат)=PI() Pi (3.14159265358979)=PI()/2 Pi/2 (1.570796327)=PI()*(A2^2) Лице на кръг с горния радиус (28.27433388)

×