Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΑΓΙΟ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢…ΤΠΕΡΟΦΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ…  ΠΟΙΟ΢ ΕIΝΑΙ OΜΩ΢ Ο ΑΛΗΘΙΝΟ΢;
Ο ςκιτςογρϊφοσ Nast ςυχνϊ δημιουργούςε ςχϋδια        ςε ϊςπρο – μαύρο    που εύναι προκϊτοχα του Αη- Βαςύλη  ...
Tο φωτεινό κόκκινο χρώμα απουςιϊζει
Ο Άγιοσ Βαςύλησ, o χοντρούλησ και χαρούμενοσ,αςπρομϊλλησ γερϊκοσ με το κόκκινο κουςτούμι, τοκαπϋλο και την κϊπα, με τη μεγ...
Σο 1823 δημοςιεύτηκε ϋνα πούημα και απότότε οι Αμερικϊνοι απϋκτηςαν τον δικότουσ Άγιο Βαςύλη (Father Christmas - Santa- Ch...
Ο πξιηηήπ Moore άιιαλε ημ άζπνμ άιμγμ πμο πνεζημμπμημύζε γηα ηηξ μεηαθηκήζεηξημο με άμαλα πμο ηεκ ζένκμοκ ειάθηα, ημκ πάπο...
Η ϋμπνευςη για τουσ διαφημιςτϋσ όταν το πούημα του Clement C.Moore, που γυρνώντασ από τα Φριςτουγεννιϊτικα ψώνια του καιαν...
Οι εικόνεσ όμωσ που όλοι γνωρύζουμε εύναιαυτϋσ που ϋγιναν από τον ΢ουηδόHaddon Sundblom για την κόκα κόλα
Ο Sundblom λακαζπεδηάδεη ημκ Santa Claus ζε πναγμαηηθόμέγεζμξ πνεζημμπμηώκηαξ αοηή ηε θμνά ζακ δςκηακό μμκηέιμέκακ ζοκηαλη...
Οι πωλόςεισ του προώόντοσ ϋπεφταν αιςθητϊ,ιδιαύτερα κατϊ τουσ χειμερινούσ μόνεσ, οπότε ηκόκα κόλα χρειαζόταν κϊτι καινούργ...
O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
ΦΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΑ, ΘΡΗ΢ΚΕΤΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ        ΉΜΙΑ …ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ;
O Άγιοσ… των ονεύρων μασ
Καλόσ εύναι κι ο ψεύτικοσ με την ϊςπρη γενειϊδα καιτο βαθύ γϋλιο αλλϊ πρϋπει να παραδεχτούμε πωσδεύχνει το όνειρο τησ αμερ...
Το 1927 ο Markus Rautio, εκφωνητήσ παιδικών εκπομπών,ςτο εθνικό ραδιόφωνο τησ Φινλανδίασ, ιςχυριζόταν ότι οSanta Claus (Jo...
OΙ EΛΛΗΝΓΣ «ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΔΓΣ»…μη αιεζηκμί άγημη!!!Θα ζαπ θαμεί παοάνεμξ, αλλά ζηη διαμξμή ηωμ δώοωμ ζηα παιδιά, εμπλέκξμηαιδύξ...
Οργϊνωςε την ελεημοςύνη και τη φιλανθρωπύα ςτην επαρχύα του,ϋφτιαξε κοντϊ ςτην Καιςϊρεια μια ολόκληρη πόλη από φιλανθρωπικ...
Ο θρύλοσ του προςτϊτη των ναυτικών και τωνπαιδιών γρόγορα ϋγινε αφορμό ςτην ΔυτικόΕυρώπη για την εμφϊνιςη του εθύμου ανταλ...
Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΓΙΟΣ είηε μ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ         είκαηάγημξ, ιηγόηενμ δηαθεμηζηηθόξ, πημ θμκηά ζημ πναγμαηηθό κόεμ...
Ο ϊγιοσ λοιπόν ΕΡΦΕΣΑΙ, μόνο που δεν κρατϊειςακούλι με δώρα, αλλϊ μια εικόνα (για να ευλογόςειτο ςπύτι μασ) και χαρτύ και ...
Σι ζητούν ςόμερα οι ϊνθρωποι   από τον Άγιο Βαςύλη
Πεηοξύπξλη,8 Δεκεμβοίξρ 2012Αγαπεμέκε μμο Άγηε Βαζίιε,   Σμο γνάθς αοηό ημ γνάμμα όπςξ θάκς θάζεπνόκμ. Φέημξ ζα ζμο δεηή...
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: TANIA ΓΑΛΑΣΑΓια τα pemptasteria.blogspot.gr       2012
αγιοσ βασιλησ
αγιοσ βασιλησ
αγιοσ βασιλησ
αγιοσ βασιλησ
αγιοσ βασιλησ
αγιοσ βασιλησ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

αγιοσ βασιλησ

1,221 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

αγιοσ βασιλησ

 1. 1. ΑΓΙΟ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢…ΤΠΕΡΟΦΟ ΠΑΡΑΜΤΘΙ… ΠΟΙΟ΢ ΕIΝΑΙ OΜΩ΢ Ο ΑΛΗΘΙΝΟ΢;
 2. 2. Ο ςκιτςογρϊφοσ Nast ςυχνϊ δημιουργούςε ςχϋδια ςε ϊςπρο – μαύρο που εύναι προκϊτοχα του Αη- Βαςύλη τησ κόκα κόλα.
 3. 3. Tο φωτεινό κόκκινο χρώμα απουςιϊζει
 4. 4. Ο Άγιοσ Βαςύλησ, o χοντρούλησ και χαρούμενοσ,αςπρομϊλλησ γερϊκοσ με το κόκκινο κουςτούμι, τοκαπϋλο και την κϊπα, με τη μεγϊλη μαύρη ζώνη καιτισ μπότεσ, τα ροδαλϊ μϊγουλα, τα φωτεινϊ μϊτιακαι τα κατϊλευκα δόντια δεν υπόρξε ποτϋ!
 5. 5. Σο 1823 δημοςιεύτηκε ϋνα πούημα και απότότε οι Αμερικϊνοι απϋκτηςαν τον δικότουσ Άγιο Βαςύλη (Father Christmas - Santa- Christmas Man).
 6. 6. Ο πξιηηήπ Moore άιιαλε ημ άζπνμ άιμγμ πμο πνεζημμπμημύζε γηα ηηξ μεηαθηκήζεηξημο με άμαλα πμο ηεκ ζένκμοκ ειάθηα, ημκ πάποκε, μεηέθενε ηεκ εμένα ηεξ επίζθερήξημο ζηεκ παναμμκή ηςκ Χνηζημογέκκςκ, μεηέηνερε ηα λύιηκα μιιακδηθά παπμύηζηα ζεθάιηζεξ θαη ηέιμξ …ημκ έβαιε ζηα ζπίηηα από ηηξ πημκηζμέκεξ θαμηκάδεξ.
 7. 7. Η ϋμπνευςη για τουσ διαφημιςτϋσ όταν το πούημα του Clement C.Moore, που γυρνώντασ από τα Φριςτουγεννιϊτικα ψώνια του καιαντικρύζοντασ τισ χιονιςμϋνεσ καμινϊδεσ τησ πόλησ εμπνεύςτηκε ϋναπούημα με τύτλο "Η επύςκεψη του Αγ. Νικολϊου», ςτο οπούο ϋδινε ταγνωςτϊ χαρακτηριςτικϊ του Αγύου.
 8. 8. Οι εικόνεσ όμωσ που όλοι γνωρύζουμε εύναιαυτϋσ που ϋγιναν από τον ΢ουηδόHaddon Sundblom για την κόκα κόλα
 9. 9. Ο Sundblom λακαζπεδηάδεη ημκ Santa Claus ζε πναγμαηηθόμέγεζμξ πνεζημμπμηώκηαξ αοηή ηε θμνά ζακ δςκηακό μμκηέιμέκακ ζοκηαλημύπμ πςιεηή ηεξ εηαηνίαξ μκόμαηη Lou Prentice.
 10. 10. Οι πωλόςεισ του προώόντοσ ϋπεφταν αιςθητϊ,ιδιαύτερα κατϊ τουσ χειμερινούσ μόνεσ, οπότε ηκόκα κόλα χρειαζόταν κϊτι καινούργιο για ναπροςελκύςει την αμερικανικό αγορϊ.
 11. 11. O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
 12. 12. O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
 13. 13. O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
 14. 14. O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
 15. 15. O Άγιοσ… Κόκα Κόλα
 16. 16. ΦΡΙ΢ΣΟΤΓΕΝΝΑ, ΘΡΗ΢ΚΕΤΣΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ ΉΜΙΑ …ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΟΡΣΗ;
 17. 17. O Άγιοσ… των ονεύρων μασ
 18. 18. Καλόσ εύναι κι ο ψεύτικοσ με την ϊςπρη γενειϊδα καιτο βαθύ γϋλιο αλλϊ πρϋπει να παραδεχτούμε πωσδεύχνει το όνειρο τησ αμερικανικόσ κοινωνύασ πουςτηρύζεται ςτην καλοπϋραςη και την απόκτηςηυλικών αγαθών.
 19. 19. Το 1927 ο Markus Rautio, εκφωνητήσ παιδικών εκπομπών,ςτο εθνικό ραδιόφωνο τησ Φινλανδίασ, ιςχυριζόταν ότι οSanta Claus (Joulupukki ςτα Φινλανδικά) ζούςε ςτηνΛαπωνία ςτα ρωςοφινλανδικά ςύνορα ςτο βουνόKorvatunturi
 20. 20. OΙ EΛΛΗΝΓΣ «ΑΗ ΒΑΣΙΛΗΔΓΣ»…μη αιεζηκμί άγημη!!!Θα ζαπ θαμεί παοάνεμξ, αλλά ζηη διαμξμή ηωμ δώοωμ ζηα παιδιά, εμπλέκξμηαιδύξ ξοθόδξνξι Άγιξι, δύξ διαθξοεηικά ποόζωπα, πξρ και ξι δύξ ήηαμ ΓΛΛΗΝΓΣκαι ξι δύξ ήηαμ επίζκξπξι, ξ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΓΙΟΣ και ξ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
 21. 21. Οργϊνωςε την ελεημοςύνη και τη φιλανθρωπύα ςτην επαρχύα του,ϋφτιαξε κοντϊ ςτην Καιςϊρεια μια ολόκληρη πόλη από φιλανθρωπικϊιδρύματα, γηροκομεύα, νοςοκομεύα, ξενοδοχεύα, ορφανοτροφεύα καικαθιϋρωςε την διανομό αγαθών τροφύμων, ρούχων, χρημϊτων καικϊθε εύδουσ βοόθειασ ςε φτωχϋσ οικογϋνειεσ απόρων.
 22. 22. Ο θρύλοσ του προςτϊτη των ναυτικών και τωνπαιδιών γρόγορα ϋγινε αφορμό ςτην ΔυτικόΕυρώπη για την εμφϊνιςη του εθύμου ανταλλαγόσδώρων ό προςφορϊσ δώρων ςτα παιδιϊ την ημϋρατησ μνόμησ του Αγύου ςτισ 6 Δεκεμβρύου
 23. 23. Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΓΙΟΣ είηε μ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ είκαηάγημξ, ιηγόηενμ δηαθεμηζηηθόξ, πημ θμκηά ζημ πναγμαηηθό κόεμαηςκ Χνηζημογέκκςκ, ζοκδέεηαη με ηηξ δηεγήζεηξ γηα ηε γέκκεζεημο Χνηζημύ θαη με ηεκ αγάπε γηα ημκ πιεζίμκ.
 24. 24. Ο ϊγιοσ λοιπόν ΕΡΦΕΣΑΙ, μόνο που δεν κρατϊειςακούλι με δώρα, αλλϊ μια εικόνα (για να ευλογόςειτο ςπύτι μασ) και χαρτύ και καλαμϊρι για να μασγρϊψει τισ αγιαςμϋνεσ ευχϋσ του!ΕΡΓΟ ΣΟΤ ΥΩΣΗ ΚΟΝΣΟΓΛΟΤ
 25. 25. Σι ζητούν ςόμερα οι ϊνθρωποι από τον Άγιο Βαςύλη
 26. 26. Πεηοξύπξλη,8 Δεκεμβοίξρ 2012Αγαπεμέκε μμο Άγηε Βαζίιε, Σμο γνάθς αοηό ημ γνάμμα όπςξ θάκς θάζεπνόκμ. Φέημξ ζα ζμο δεηήζς, όμςξ θάηη ηειείςξδηαθμνεηηθό! Δεκ ζα ζμο δεηήζς κα μμο θένεηξπαηπκίδηα. Έηζη θαη αιιηώξ λένς όηη μη γμκείξ θένκμοκηα δώνα ζηα παηδηά ημοξ. Θα ζμο δεηήζς κα βμεζήζεηξ κα ζηαμαηήζεη ζηεκΓιιάδα ε μηθμκμμηθή θνίζε, όιμη μη άκζνςπμη καζοκεπίζμοκ κα έπμοκ ηηξ δμοιεηέξ ημοξ θαη κα έπμομεηεκ ογεηά μαξ. Γέμηζε ημ ζαθμύιη ζμο με αγάπε, εηνήκε θαη πανάγηα όιμοξ ημοξ ακζνώπμοξ. Θα ζε έπς πάκηα ζηεκ θανδηά μμο Τάκηα ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ
 27. 27. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: TANIA ΓΑΛΑΣΑΓια τα pemptasteria.blogspot.gr 2012

×