Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pm3

13,731 views

Published on

Pm3 samt hur Pm3 och Itil kan komplettera varandra.

 • Login to see the comments

Pm3

 1. 1. Systemförvaltningsmodellen pm3
 2. 2. B C D E A A OBJEKTVERKSAMHET VERKSAMHETSNÄRA FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSVERKSAMHET IT-NÄRA FÖRVALTNING IT-VERKSMHET B C D E pm3 är en modell som beskriver hur systemförvaltning ska organiseras för att kunna bedrivas på ett affärsmässigt sätt.
 3. 3. <ul><li>Centrala komponenter är… </li></ul>
 4. 4. Effektiva förvaltningsobjekt <ul><li>Det effektiva förvaltningsobjektet definierar vad som ska förvaltas och utgör därmed också avgränsningen för förvaltningsorganisationens ansvarsområde. Innehåller: </li></ul><ul><ul><li>IT-system </li></ul></ul><ul><ul><li>Verksamhetsstöd som förtydligar IT-systemens användning och nytta i verksamheten. </li></ul></ul>
 5. 5. Tydliga förvaltningsuppdrag <ul><li>Detta fås genom utforma en förvaltningsplan som förnyas årligen. Förvaltningsplanen är den konkreta överenskommelsen kring vad som ska göras under året och utgör förvaltningsorganisationens styrdokument. </li></ul>
 6. 6. Affärsmässig förvaltningsorganisation Nivå Verksamhetsnära förvaltning IT-nära förvaltning Denna nivå skapar basen i Budgetnivå Objektägare IT-systemägare Styrgrupp Beslutsnivå Objektansvarig IT-systemansvarig Förvaltningsgrupp Operativ nivå Verksamhets- Specialist m.fl. Driftsansvarig, Applikationsansvarig, Utvecklare m.fl.
 7. 7. Beslutsfora Forum Arbetsuppgifter Deltagare Styrgrupp <ul><li>godkänna Förvaltningsplan </li></ul><ul><li>besluta om utökning/ </li></ul><ul><li>indragning av resurser </li></ul><ul><li>Objektägare </li></ul><ul><li>IT-systemägare m.fl. </li></ul>Förvaltningsgrupp <ul><li>besluta om förslag till Förvaltningsplan </li></ul><ul><li>prioritera och planera inom ramen för Förvaltningsplanen </li></ul><ul><li>Objektansvarig </li></ul><ul><li>IT-systemansvarig m.fl. </li></ul>
 8. 8. ITIL eller pm3?
 9. 9. Modellernas ursprung <ul><li>ITIL </li></ul><ul><li>har sitt ursprung i behovet av att hantera infrastruktur och dess leveranser </li></ul><ul><li>har växt fram som en samling av best practices, (Storbritannien) </li></ul><ul><li>Initiativet för att införa ITIL har kommit från driftsorganisationen. </li></ul><ul><li>Pm3 </li></ul><ul><li>har sitt ursprung i behovet av att samorganisera verksamhetskunnande och IT-kunnande </li></ul><ul><li>har växt fram med grund i den skandinaviska skolan om systemutveckling </li></ul><ul><li>Initiativet för att införa pm3 har kommit från verksamhetsparter, eller applikationsförvaltning/utveckling. </li></ul>
 10. 10. Sammanfattning ITIL/pm3 <ul><li>ITIL </li></ul><ul><li>Har IT-tjänsten som utgångspunkt och beskriver tjänstens livscykel, uppdelad i fem faser </li></ul><ul><li>Innehåller detaljerade processer, funktioner och rutiner för att bedriva det dagliga arbetet, i första hand inom IT-organisationen </li></ul><ul><li>pm3 </li></ul><ul><li>Har förvaltningsobjektet som utgångspunkt </li></ul><ul><li>Tydliggör förvaltningsverksamheten och den gemensamma affären som denna utgör för verksamhetsparter och IT-parter </li></ul>
 11. 11. Kombinera ITIL och pm3 <ul><li>Det går att kombinera modellerna! </li></ul><ul><li>ITIL säkerställer att viktiga förvaltningsaktiviteter utförs (handlingsstyrning) </li></ul><ul><li>Pm3 säkerställer att det finns ett tydligt förvaltningsuppdrag (målstyrning) </li></ul><ul><li>Skillnader och likheter ligger inte så mycket i olika versioner, som i grundsyn! </li></ul><ul><li>Pm3 är mest lämpad för applikationsförvaltning! Det finns fördelar med att samtidigt nyttja processer och funktioner i ITIL för utförandet av förvaltningsaktiviteter. ITIL-ramverketger ett strukturerat arbetssätt som säkrar IT-avdelningens leveransförmåga. </li></ul><ul><li>ITIL är mest lämpad för att hantera infrastrukturen! Det finns fördelar med att använda kombinationen av ITIL och pm3 för förvaltning av infrastrukturen, då detta har ett mervärde i att få en gemensam struktur för styrning och uppföljning av en organisations helaförvaltningsportfölj. </li></ul>

×