Successfully reported this slideshow.

DTH va dieu tri gay xuong ham duoi tai BVDKTT Tien Giang

1,447 views

Published on

 • Be the first to comment

DTH va dieu tri gay xuong ham duoi tai BVDKTT Tien Giang

 1. 1. NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS TS. LÊ ĐỨC LÁNH BS.LEÂ PHONG VUÕ
 2. 2.
 3. 3. <ul><li>C haán thöông HM gia taêng: 2005: 68%; 2009: 72%. </li></ul><ul><li>G aõy xöông haøm döôùi (XHD): 2005: 23%; 2009: 39%. </li></ul><ul><li>S öï quaù taûi cuûa BV tuyeán treân. </li></ul><ul><li>C hi phí ñieàu trò cuûa ngöôøi beänh. </li></ul><ul><li>M uïc ñích, yeâu caàu cuûa “Ñeà aùn 1816”. </li></ul><ul><li>Ñ aùnh giaù thöïc traïng, chaån ñoaùn vaø ñieàu trò gaõy XHD taïi Beänh vieän Ña khoa trung taâm Tieàn Giang. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>K haûo saùt dòch teã hoïc laâm saøng vaø ñieàu trò gaõy xöông haøm döôùi taïi Beänh vieän Ña khoa Trung taâm Tieàn Giang. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>K haûo saùt dòch teã laâm saøng gaõy XHD. </li></ul><ul><li>Ñ aùnh giaù phöông phaùp vaø keát quûa ñieàu trò gaõy XHD taïi BVÑKTT TG . </li></ul>
 6. 6.
 7. 7. <ul><li>A lexander J.S. [2001]; Martini M.Z. [2006]; Wimon S. [2008]; Ahmad K. [2009]: gaõy XHD 30-50%/gaõy xöông vuøng HM. </li></ul><ul><li>N guyeãn Theá Duõng [1996], Nguyeãn Baéc Huøng [2004], Phaïm Vaên Lieäu [2004], Hoaøng Nam Tieán [2004]: 15-45%. </li></ul><ul><li>B VÑKTT Tieàn Giang, (2005): 23%. </li></ul>
 8. 8.
 9. 9. <ul><li>Giöõa caèm </li></ul><ul><li>Caèm beân </li></ul><ul><li>Caønh ngang </li></ul><ul><li>Goùc haøm </li></ul><ul><li>Caønh cao </li></ul><ul><li>Loài caàu </li></ul><ul><li>Moûm veït </li></ul><ul><li>Xöông oå raêng </li></ul>Caèm
 10. 10. Donal R Laub: Facial Trauma, Mandibular Fractures, 2009”
 11. 11. 13:12 Tuaàn 1 Tuaàn 4-16 > Tuaàn 17 Tuaàn 2-3
 12. 12. <ul><li>T ình traïng theå chaát </li></ul><ul><li>C haán thöông raêng </li></ul><ul><li>T aùi laäp khôùp caén </li></ul><ul><li>T huoác khaùng sinh döï phoøng </li></ul><ul><li>N hu caàu dinh döôõng </li></ul><ul><li>H öôùng daãn VSRM </li></ul><ul><li>T hôøi gian can thieäp </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Chænh hình (naén chænh kín). </li></ul><ul><li>Coá ñònh ngoaøi. </li></ul><ul><li>Phaãu thuaät (naén chænh hôû). </li></ul>
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18. <ul><li>Nguyeãn Döông Hoàng: Maùng nhöïa ñeå coá ñònh XHD (1961). </li></ul><ul><li>Nguyeãn Huy Phan: Chaån ñoaùn vaø ñieàu trò gaõy xöông vuøng haøm maët do chaán thöông (1963). </li></ul><ul><li>Dingman R.O. vaø Natvig P.: Phaân loaïi gaõy XHD theo giaûi phaãu hoïc (1964). </li></ul><ul><li>Nguyeãn Vaên Thuï: Caùch xöû trí gaõy XHD (1967). </li></ul><ul><li>Laâm Ngoïc AÁn: Ñieàu trò gaõy loài caàu baèng PP baûo toàn (1993). </li></ul><ul><li>Nguyeãn Hoaønh Ñöùc: Chaán thöông vuøng haøm maët (1979) . . . </li></ul>
 19. 19.
 20. 20. <ul><li>1. Thieát keá nghieân cöùu </li></ul><ul><ul><li>N ghieân cöùu hoài cöùu moâ taû: Dòch teã laâm saøng chaán thöông gaõy XHD. </li></ul></ul><ul><ul><li>N ghieân cöùu can thieäp so saùnh tröôùc-sau, khoâng nhoùm chöùng: Ñieàu trò, theo doõi vaø ñaùnh giaù keát quaû ñieàu trò gaõy XHD. </li></ul></ul><ul><li>2. Ñòa ñieåm vaø thôøi gian </li></ul><ul><li>Ñ òa ñieåm: Khoa RHM Beänh vieän ÑKTT TG. </li></ul><ul><li>T hôøi gian: 6/2006 ñeán 6/2010. </li></ul><ul><li>3. Maãu nghieân cöùu </li></ul><ul><ul><li>N hoùm hoài cöùu: </li></ul></ul><ul><li>242 BN gaõy XHD töø 6/2006 ñeán 12/2009 coù hoà sô löu tröõ taïi kho Hoà sô cuûa beänh vieän. </li></ul><ul><ul><li>N hoùm can thieäp: </li></ul></ul><ul><li>24 BN chaån ñoaùn vaø ÑT gaõy XHD töø 01/2010 ñeán 6/2010. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>4. Tieâu chuaån löïa choïn beänh nhaân </li></ul><ul><li>BN chaån ñoaùn gaõy XHD. </li></ul><ul><li>Coù hoà sô löu tröõ theo maãu beänh aùn RHM cuûa Boä Y teá. </li></ul><ul><li>5. Tieâu chuaån loaïi tröø </li></ul><ul><ul><li>BN coù chaán thöông phoái hôïp ñang theo doõi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy ñònh phaân tuyeán kyõ thuaät vaø Danh muïc kyõ thuaät trong khaùm chöõa beänh cuûa Boä Y teá ( Ban haønh keøm theo Quyeát ñònh soá 23/2005/QÑ-BYT cuûa Boä tröôûng Boä Y teá ngaøy 30/8/2005 ). </li></ul></ul>
 22. 22. <ul><li>6. Quy trình nghieân cöùu </li></ul><ul><ul><li>D òch teã laâm saøng: </li></ul></ul><ul><li>Tuoåi, giôùi, ngheà nghieäp. </li></ul><ul><li>Nguyeân nhaân. </li></ul><ul><li>Thôøi gian bò chaán thöông. </li></ul><ul><li>Beänh lyù toaøn thaân. </li></ul><ul><li>Toån thöông phoái hôïp. </li></ul><ul><li>Thôøi gian can thieäp. </li></ul><ul><li>Phaân tích phuùc trình phaãu thuaät: chaån ñoaùn vaø phöông phaùp ñieàu trò. </li></ul><ul><li>Tình traïng khôùp caén sau phaãu thuaät. </li></ul><ul><li>Thôøi gian ñieàu trò. </li></ul>
 23. 23. <ul><ul><li>Can thieäp ñieàu trò </li></ul></ul><ul><li>Khaùm laâm saøng </li></ul><ul><li>K haùm toaøn thaân: </li></ul><ul><li>Khai thaùc beänh söû. </li></ul><ul><li>Phaùt hieän chaán thöông phoái hôïp. </li></ul><ul><li>K haùm taïi choã: </li></ul><ul><li>Khaùm vaø ghi nhaän: Coù / Khoâng caùc vaán ñeà: </li></ul><ul><ul><li>Toån thöông ngoaøi da, nieâm maïc lieân quan ñeán ñöôøng gaõy. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tình traïng cuûa raêng taïi ñöôøng gaõy: gaõy, nha chu, beänh lyù quanh choùp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Di ñoäng baát thöôøng cung raêng khi haù ngaäm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Xaùc ñònh khôùp caén ñuùng hay sai. </li></ul></ul><ul><ul><li>Loài caàu chuyeån ñoäng khi beänh nhaân haù . </li></ul></ul><ul><ul><li>Caûm giaùc teâ moâi, caèm. </li></ul></ul>
 24. 24. <ul><li>Caän laâm saøng </li></ul><ul><li>C haån ñoaùn hình aûnh </li></ul><ul><li>X-quang tröôùc vaø sau ñieàu trò. </li></ul><ul><li>Baùc só ñoïc vaø traû lôøi keát quaû. </li></ul><ul><li>C aùc xeùt nghieäm </li></ul><ul><li>Chöùc naêng gan, thaän, tim maïch, huyeát hoïc. </li></ul><ul><li>Keát quaû XN: ñoïc vaø phaân tích töø BS khoa xeùt nghieäm vaø BS chuyeân khoa tim maïch. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Caùc phöông phaùp ñieàu trò </li></ul><ul><li>C hænh hình (naén chænh kín, baûo toàn): </li></ul><ul><ul><ul><li>Buoäc daây theùp. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buoäc cung coù moùc. </li></ul></ul></ul><ul><li>P haãu thuaät (naén chænh hôû): </li></ul><ul><ul><ul><li>Keát hôïp xöông baèng chæ theùp. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Keát hôïp xöông baèng neïp baét vít (2004). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Phoái hôïp neïp - vít vaø chæ theùp. </li></ul></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>2. Quaù trình phaãu thuaät </li></ul><ul><li>C huaån bò beänh nhaân tröôùc moå. </li></ul><ul><li>C aùc böôùc phaãu thuaät: </li></ul><ul><li>Meâ noäi khí quaûn ñöôøng muõi. </li></ul><ul><li>Coâ laäp vaø saùt truøng. </li></ul><ul><li>Coá ñònh taïm thôøi khôùp caén. </li></ul><ul><li>Ñöôøng vaøo phaãu thuaät. </li></ul><ul><li>Boäc loä ñöôøng gaõy. </li></ul><ul><li>Laøm saïch vuøng gaõy. </li></ul><ul><li>Naén chænh xöông ñuùng vò trí vaø coá ñònh. </li></ul><ul><li>Choïn neïp vaø ñieàu chænh neïp. </li></ul><ul><li>Khoan vaø baét vít. </li></ul><ul><li>Ñoùng veát moå. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>K hôùp caén. </li></ul><ul><li>C heá ñoä aên uoáng. </li></ul><ul><li>B ieán chöùng. </li></ul><ul><li>X – quang. </li></ul><ul><li>Thôøi gian ñaùnh giaù: 03 laàn khaùm </li></ul><ul><li>01 tuaàn. </li></ul><ul><li>04 tuaàn. </li></ul><ul><li>06 tuaàn. </li></ul><ul><li>( do BS Ñieàu trò > 15 naêm; ÑD tröôûng khoa > 30 naêm). </li></ul>
 28. 28. Ñaëc ñieåm Möùc ñoä Naén chænh Coá ñònh Ñôn giaûn Phöùc taïp Kín Hôû Khaâu chæ theùp Neïp baét vít Trong mieäng Ngoaøi mieäng CAÈM X X X X X X X CAØNH NGANG X X X X X X X X X X X GOÙC HAØM X X X X X X X X X X X CAØNH LEÂN X X X X X X X X X X X LOÀI CAÀU X X X CHUYEÅN TUYEÁN TREÂN
 29. 29. Ñaëc ñieåm Giaûi phaãu Chöùc naêng Thaåm myõ Toát <ul><li>Xöông khoâng bieán daïng </li></ul><ul><li>Khôùp caén ñuùng </li></ul><ul><li>Haù chuû ñoäng >35mm </li></ul><ul><li>Maët caân ñoái </li></ul>Khaù <ul><li>Xöông coù bieán daïng </li></ul><ul><li>Khôùp caén ñuùng </li></ul><ul><li>Haù chuû ñoäng 25 -35 mm </li></ul><ul><li>Maët khoâng caân ñoái </li></ul><ul><li>Khoâng aûnh höôûng chöùc naêng </li></ul>Keùm <ul><li>Xöông coù bieán daïng </li></ul><ul><li>Khôùp caén sai </li></ul><ul><li>Haù chuû ñoäng <25mm </li></ul><ul><li>Maët khoâng caân ñoái </li></ul><ul><li>AÛnh höôûng chöùc naêng </li></ul>
 30. 30. <ul><li>Thu thaäp: </li></ul><ul><li>Töø hoà sô beänh aùn </li></ul><ul><li>Xöû lyù: </li></ul><ul><li>Toång hôïp hoài cöùu vaø tieàn cöùu, xöû lyù baèng phaàn meàm thoáng keâ SPSS (phieân baûn 15.0). </li></ul>
 31. 31.
 32. 32.
 33. 33. Ñaëc ñieåm 2006 (n) 2007 (n) 2008 (n) 2009 (n) 2010 (n) Toång chung (n) Tæ leä (%) Gaõy TMG 121 267 159 67 52 666 71,5 Gaõy XHD 34 83 65 60 24 266 28,5 Toång soá (n) 155 350 224 127 76 932 100
 34. 34.
 35. 35. Taùc giaû 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ≥ 60 Czerwinski M. (Canada 2003) 0,0 16,0 36,0 19,0 19,0 10,0 0,0 Dongas P. (Australia 2003) 3,2 29,5 34,7 18,3 7,2 3,9 3,2 Ahamad K. (Pakistan 2005) 15,3 23,3 28,6 16,6 10,0 4,6 1,3 Adeyemo W. L. (Nigeria 2008) 1,6 10,2 49,3 23,9 11,8 3,2 0,0 Phaïm Vaên Lieäu (Haûi Phoøng 2004) 1,4 16,2 38,1 21,6 14,0 5,4 3,3 Leâ Phong Vuõ (Tieàn Giang 2010) 0,4 19,2 50,0 15,8 9,4 3,4 1,9
 36. 36. STT TAÙC GIAÛ TÆ LEÄ (%) TAÀN SUAÁT Nam Nöõ 1 Nguyeãn Theá Duõng (1985 – 2000) 78,0 22,0 4 :1 2 Hoaøng Nam Tieán (1994 – 2003) 88,1 11,9 7 :1 3 Phaïm Vaên Lieäu (1997 – 2004) 81,9 18,9 5 :1 4 Laâm Hoaøi Phöông (2007 – 2008) 86,5 13,4 6 :1 5 Leâ Phong Vuõ (2006 – 2010) 91,7 8,3 11 :1
 37. 37.
 38. 38.
 39. 39.
 40. 40. Taùc giaû Vuøng caèm Caønh ngang Goùc haøm Caønh cao Moûm veït Loài caàu XOR Laâm Ngoïc AÁn (1994) 37,4 3,8 14,0 2,0 1,4 5,6 5,6 Phaïm Vaên Lieäu (2004) 49,0 11,1 21,3 1,5 0,5 12,1 2,6 Nguyeãn Coâng Suaát (2008) 67,1 1,4 37,1 0,0 1,4 17,1 10,0 Alexander J. S (Canada 2001) 29,0 14,0 23,0 4,5 1,9 25,0 2,3 Wimon. S (Thailand 2008) 45,3 3,8 19,5 2,1 0,0 15,7 0,3 Adeyemo W.L (Nigeria 2008) 29,2 29,6 24,6 1,3 0,2 10,8 4,3 Leâ Phong Vuõ (2010) 50,0 17,1 26,5 1,3 0,5 2,1 2,4
 41. 41.
 42. 42.
 43. 43.
 44. 44. 2006 2007 2008 2009 2010 Toång (n) Soá ca nhaäp vieän n 35 90 88 76 33 322 Soá ca chuyeån vieän n 1 7 23 16 9 56 % 2,8 7,7 26,1 21,0 27,2 17,4 Soá ca ñieàu trò n 34 83 65 60 24 266 % 97,1 92,2 73,8 78,9 72,7 82,6
 45. 45.
 46. 46. PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU TRÒ TÆ LEÄ % BAÛO TOÀN Baèng chæ theùp 22,96 5,63 Baèng cung 4,44 1,87 PHAÃU THUAÄT Khaâu chæ theùp 20,74 4,13 Neïp baét vít 45,18 69,17 Neïp – vít vaø chæ theùp 6,66 19,17 TAÙC GIAÛ HOAØNG NAM TIEÁN (2003) LEÂ PHONG VUÕ (2010)
 47. 47. THÔØI GIAN SOÁ CA (n) TÆ LEÄ CHUNG (%) Hoài cöùu Can thieäp 1 ngaøy 1 0 0,4 2 ngaøy 7 0 2,6 3 ngaøy 2 0 0,8 4-7 ngaøy 60 7 25.2 8-20 ngaøy 167 17 69,2 ≥ 21 ngaøy 5 0 1,9 Toång coäng 266 100
 48. 48. ÑAÙNH GIAÙ KHI NHAÄP VIEÄN SAU PHAÃU THUAÄT Khôùp caén ñuùng n 56 255 % 21,1 95,9 Khôùp caén sai n 210 11 % 78,9 4,1
 49. 49. Yeáu toá Keát quaû Giaûi phaãu Chöùc naêng Thaåm myõ Tæ leä chung (%) Toát 24 23 23 91,66 Khaù 0 0 1 4,35 Keùm 0 1 0 4,35 Tæ leä (%) 100 95,8 95,8 100
 50. 50.
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55.
 56. 56.
 57. 57.
 58. 58.
 59. 59. <ul><li>G aõy XHD : 28,5% </li></ul><ul><li>N hoùm tuoåi 21-30 : 50,0%. </li></ul><ul><li>N am - nöõ laø 11:1 (Nam: 91,7%; Nöõ: 8,3%). </li></ul><ul><li>LÑ phoå thoâng cao: 72,0% . </li></ul><ul><li>T NGT (B)ä: 81,1% ; aåu ñaû: 10,9% . </li></ul><ul><li>V uøng caèm cao nhaát: 50,0% , thaáp nhaát: moûm veït 0,5%. </li></ul><ul><li>T hôøi gian nhaäp vieän töông öùng vôùi hoaït ñoäng sinh hoaït vaø laøm vieäc cuûa xaõ hoäi. </li></ul>
 60. 60. <ul><li>TGM: 30,8%. </li></ul><ul><li>Chaán thöông ñaàu: 26,9%. </li></ul><ul><li>Maét: 7,7%. </li></ul><ul><li>TMH: 14,6%. </li></ul><ul><li>Toån thöông khaùc (chi, buïng, ngöïc …): 20,0%. </li></ul>
 61. 61. <ul><ul><li>C oá ñònh hai haøm: 7,5%, </li></ul></ul><ul><ul><li>P haãu thuaät khaâu chæ theùp: 4,1%, </li></ul></ul><ul><ul><li>N eïp baét vít: 69,1%, </li></ul></ul><ul><ul><li>P hoái hôïp neïp baét vít vaø khaâu chæ theùp: 19,1%. </li></ul></ul><ul><li>C an thieäp ñieàu trò sau 7 ngaøy: 70,3%. </li></ul><ul><ul><li>S ai khôùp caén sau phaãu thuaät: 4,1%. </li></ul></ul><ul><ul><li>K eát quaû toát theo tieâu chí: 91,6%. </li></ul></ul><ul><ul><li>C huyeån vieän: 17,4%. </li></ul></ul>
 62. 62. <ul><li>1.Ñòa phöông: </li></ul><ul><li>Cung caáp neïp-vít ñuû, ñuùng chuûng loaïi theo yeâu caàu. </li></ul><ul><li>2.Tuyeán treân: </li></ul><ul><li>Ñeà aùn 1816. </li></ul><ul><li>Ñoàng thôøi: </li></ul><ul><li>Cô sôû haï taàng heä thoáng giao thoâng. </li></ul><ul><li>Cô quan thöïc thi phaùp luaät. </li></ul><ul><li>Giaùo duïc - truyeàn thoâng. </li></ul><ul><li>YÙ thöùc ngöôøi tham gia giao thoâng. </li></ul><ul><li>Vaên hoùa öùng xöû trong coäng ñoàng . </li></ul>

×