Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

საქართველოს კუთხეები

1,331 views

Published on

ms

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

საქართველოს კუთხეები

 1. 1. t! A. Q '. .y . -' . 'Š' . __ _. ._ . -'-*-: ,f 34 L? _. - . ^ . ._. .- _ aųfr' - _- . ".. u _: _ _-' 4 o - . rpm _. . ƒ v" - _ C-ų¡_. _._. k. . *' s ¡ _-_ „ía~. _. ._¡c
 2. 2. 5 J < . _ . o . 1 . __ A ç . . n . . . . f 0 u P . ..I _ . I u Inc. g . „ . .. _ f _ , , f : _ . _ _ u. : 14.
 3. 3. gsbgmo . _`__¡4 (x ųkxx. Š . . ` . a „E ' . z -ç- ' i v' íė'„ h k . . - « a. J [š 4 oõgögm : l I „~_«* . .¡ 13336363. Q KA- ä. jbömqvo + 306 r -71 _ „l , b . 'dis „ 'ää 51! - , . -a -gm vm . G _ I: :.'›" ' " oab . l `_. ... ... `_. ..›- ¡. NÜ: -k . i j. . l ”"' 1 ' i __ -ßj aA, v 23.* 1.; :x Ä ggbgäžqmo J. s* I 'I
 4. 4. .y ' _` _. _ _. _-, y ¡J°„ - _ k' r '_A`V}"' *¡. - _. .). I›' L-” 1 _`_ u __-¡* . _r -t Fu J °-. .- axkßpngƒ/ çd . ix 1,3. - › . {._; `__I: ._; :č'. :x›4_. ~ƒ2_a<4› Ly ¡ 1 5 ß il `r __ š-LCV . _ `VJÄ 2:0- kk“ o ' ' ¡ r`- › VI O . , t) J r] 3 (3. ¡`~¡ 03 í QF! (W ! 'u š Jr; (j) -" r] (j ' ' t l. 's o c o o 4 l. (-1 ` o t ti ) l l-, 'Ö . si? ' -žâ-f › u " U ' ' - 'J 'i ` J' v 2* ` i 'v t. I. "' "* „u-. J ' ")'›`7.~_ _›(. T' „j¡¡ t; _; › „ . (- 'f (l. - "La -'* - -'-". ¡_ „. g, ' V . S - c _? _ '. l Q . J . Ca J ų. `¡ w". 'Š . . '°. -- , `r_. `_“„ . ' '„. '.' `v_ . _,›_. .'-_, ..J. ~ 'IŠH' . _s_v'-, !.', ._ _ v . 'v' . EJ; 2.* t. .¡'ŠT? j.: : GF; I--. '_`_" ç ßgŠfų' Z - ä' -. ›"'. - : _ 67%: . <_ . . _ , . _ Mi; 'A - or . . ra* '. va:
 5. 5. KNHÖIÄMOKYNKN ų s l' V t _ _ 4 JJ ' 'T' ¡ . I x: ~--' : ` . . , "Q t' v. „x * -rw › v-J 'ftcaß'
 6. 6. slnHl. .AF . .. /l sunnil. : Ural' „ y / I . ų
 7. 7. O, FŠŠŠI* x «'~ . '; .L. .J`: .3-›t'¡. «1«.1t1' by -; :-1«~_Js'_¡› «n
 8. 8. - „A . .._. _-- , _" H . _ u « . . . n „ix . v - z ` - o ~P~ ' . ., _ „ Ý __ __›_ _ . _ ` w. , . r~ -__ _ ¥ «--. „ƒ V* _ . .. -- _ 1.' _ '_ A- __ _ ___ 4,- +4. . .,~', (-' ' _ ` ___ _ __. :. _- . _._ . . „- . - . ›. . „ . _ _; - T. . ~ . ~ 4 *' '-' T
 9. 9. . 3.. r_ç{. _ k“ x. _ _ ' , ` . (¡ q Š¡ _ ` _ . , r `v „- _ . ~_- - . " › . „ - _ _ ` - ` 7 Ä
 10. 10. kaa: ~ : w l _ . ' -w '. 'f ' _ ' 'W' „n ' . . , . . t' . +_. v' , › „ „
 11. 11. JO' wwwųuwoâuri. . nn;
 12. 12. n ` „ f' A 41 v! ›`_~Qi 54! a: ona 'R ~_ w„ 'w- '_ ~ ~„~ : aa» . k xų/ . »o l xlƒ
 13. 13. . í : r-V 7- , x . `_ t' '. „ U u. - x, V' T. .. _ 7 *š rv: `Š ' - `I I _ o (H _: › __-` , 2 . r . ƒ -A __ _(` > * u . o" *4 ßž. __ v* _. '.›x_-. - -›~'~ s, mh: ._. . l. . , x - r _` _Ä _ `-t 's'
 14. 14. . . _ . ._ . . e. , . L . _ L . . . : . › . . . „ , „ - . v: L . a . ` u. lnm. . . ._ . lilla ä. _ w _. _ vu; I
 15. 15. V. .. o 4 < u n . ›" ' I _. _ 'v . .- 4 l 4 -vė __` ¡_. ..
 16. 16. *LTSrŠífI/ .urçvrzâymzšcrím
 17. 17. FJÜ""^_"1 45.. . _ ų- k 'J . . . › . "c * j Pu' -. va' ' I'_ Ov] v _ ' V' Mi'
 18. 18. .„ - ju. "s _ V A ' ` . 'I . l lfíš , ' ' . .l ' - I' " 0 u l l! ! f , Ö l , ' 74 4 ' . JM ' . __. .
 19. 19. V 't' -'r¡ 'rJ 0 "k n'/ t/ ' A. „ ', _, EJIIJQuŠŠ: :Jt . - ÄRJŠIYÄQUKŠQG. (370 bg? Q_I - Üoíoäxígg 9301) 3 äggrâčaõ.
 20. 20. íäm k )`/ p S, 67,43* »m u/ .* i . J- . . r J „` „, „C ä. 4 . ,. . . / ÕF . a „h ä n DJ. 4 u T 4 n „ ų „f y c J Ü „g a: e! 4. 7? . y „e n». . „ » . xr . w Ü ž . . . P„ „x V . 2 , 0 OJ F ž : z/ 3 o. r: P n m. , t , c. .F ä h m. . m. ._„ _ ž y pr»: „y

×