Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rekensprong werkboek c

4,917 views

Published on

Rekensprong werkboek c

Published in: Education
 • Check the source ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ This site is really helped me out gave me relief from headaches. Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • dit is echt fantastis
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Rekensprong werkboek c

 1. 1. Rekensprong Plus 1 bestaat uit: - de werkschriften a, b, c en d - het toetsschrift - het neuze-neuzeboek [onthoudboekl - de map van Wibbel: deel 1: inoefenen, automatiseren en toepassingen deel 2: remediëren en verrijken - de handleidingen a en b [met administratieve en doelen-cd-roml - een cd-rom voor in de klas - het bordboek plus Rekensprong Plus 1 - werkschrift c leerlijnen: Eric De Witte, Rat Lemmens, Paul Nijs. Hilde Van lseghem, Viv Vingerhoets auteurs: Leo Jans, Jo Jorissen, Paul Nijs. Jean Segers, Guido Wijnen Tekeningen: Riske Lemmens, Mario Boon, Frieda Van Raevels Omslagontwerp: Greet Lesage Omslagillustratie: Riske Lemmens Lay-out en zetwerk: PX Fotokopieerapparaten zijn algemeen verspreid en vele mensen maken er haast onnadenkend gebruik van voor allerlei doeleinden. Jammer genoeg ontstaan boeken niet met hetzelfde gemak als kopieën. Boeken samenstellen kost veel inzet, tijd en geld. De vergoeding van de auteurs en van iedereen die bij het maken en verhandelen van boeken betrokken is, komt voort uit de verkoop van die boeken. In België beschermt de auteurswet de rechten van deze mensen. Wanneer u van boeken of van gedeelten eruit zonder toestemming kopieën maakt, buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen, ontneemt u hen dus een stuk van die vergoeding. Daarom vragen auteurs en uitgevers u beschermde teksten niet zonder schriftelijke toestemming te kopiëren buiten de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen. Verdere informatie over kopieerrechten en de wetgeving met betrekking tot reproductie vindt u op www. reprobel. be. © Van In, Wommelgem, 2010 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze ultgave worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt. op welke wijze ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. Eerste druk, tweede bijdruk 2012 ISBN 978-90-306-5502-2 D/2012/0D78/98 Art. 513690/03 NUR 192
 2. 2. Illullløllllllllua illlllcll m
 3. 3. LES157 VASTE GETALžBEETLDEF! TOT 1 o kijkenvulin. 0000 t>l> (a eo e 0000 bib (a e; e move: aanmaken: 2323 eiename aw em: ammo sa åíèzë schrijf het getal. [JE Li. UÉDU TTN E Fi f L DF DD W" E MÉll' T`lili li _F HFFIUH JL I L V" i] T HF HW [J
 4. 4. MUNTEN EN BILJ EN TOT 1O CENT EN 10 EURO 5.55 'i58 “ hoeveel zit er in de spaarpot? i i miet heeft euro en . ... .. cent. anne heeft cent. laura heeft cent. a: kleur het bedrag. 5 ” , a 77@ "D _, _, W 471" 10 cent m. m. . ma. . 4 g: 1 euro n www m ègøømmųx @)
 5. 5. *-'~ losop. 9+1= . ... H 5+4= . ... H 2+8= . ... H 2+5= . ... .. 4+ó= .. .. . . 4+4= . ... .. 7+2= . ... .. 3+3= . ... .. 3+7= . ... .. iLES 159 OPTELLEN TOT 1O i 'i kijk en vulin. (à CÊ teken bij en vul in. E kijk en vul in. Fi? TT EU UK WC Êi IÊJL le UÉi EC 13 7+3= . ... H 8+1= . ... H 3+4= . ... H 1+9= . ... H 71' Url CV ITU U iii JL É l l i li | .i isi 4+5= . ... N 3+ó= .. .. m m+0= . ... H 2+ó= .. .. u a i: los de optellingen op. zoek de uitkomst in het rooster en noteer de letter op het pakje eronder. kun je lezen wat er staat?
 6. 6. OPTELLINGEN TOT 6 AUTOMATISEREN LES 150 vulsnel in. i U+ó= m U+4=m 5+O= m 2+3= . 5 5+1=m 3+3=m 2+4=m O+2=n. i 2+2=m 4+1=m 0+5=m 1+2=”. 3 o+o= ... 1+5=. .. 1+o= ... 1+1=. .. i 4+O= m 0+3=m 1+3=m 3+O= m ó+0=". 3+1=m 2+U= m 1+4=m O+1=m 3+2=m 4+2=m 2+1=". E zoek alle mogelijke bewerkingen. 3 10 5 6 i 1+2=3 m+m=4 Pí/ m+í:5 . "+m= ó Q 2+1=3 + =4 + =5 + = ó 3+0=3 + =4 J + =5 + = ó t* N 0+3=3 +m=4 + =5 + = ó g + =4 +. ..=5 + = ó + =5 J + = ó + = ó schrijf mooi. -lčib-ïtwųO
 7. 7. LES 161 AFTREKKEN roT 10 kijk en vul in. AC C Êï iÊi/ J;7“ f / JíU 7 íjïlïíiïíïíC “ ~ i i doorstreep en vulin. kijk en vul in. [TF ['11 i le l li _ils li i__i i Li i “ ig ijLi Lili l i i i dili ii i il sal; i 10-9=. .. 9-7: 8-5= 10-2= zi__ UJ ii `i i i i rii iii i f l lis; ili 'ię liLJ Lili ili 8-ó= 10-4: 10-7= 9-6: iii waar heeftwibbelzin in? los de aftrekkingen op en kleur telkens het vakje met de juiste uitkomst. waar kom je uit?
 8. 8. AFTREKKINGEN TOT 6 AUTOMATISEREN LES 162 A 5-1= 2-1= 6-1= 4-2= 3-2= 6-4: 5- = 2-U= 5-3: 6- = 4- = 4-4= 5-0= 6-5= 1-1= ó-2= 4-3= 1-U= m 5- = 3-U= 6-3: ó- = 0-0: 5-2= 3-3= 2- = 4-1: 3-1: 6 trek de lijn naar hetjuiste holletje. 4 2 5 U 6 1 3 euro cent cent euro en cent
 9. 9. 10 LES 1:33 OPTELLEN EN AFTREKKEN TOT 10 kijk en vul in. Ci ci ci o 0 Wii i: :3:; :í 111)” itfži O O O O itiuíi ítïïifjłi t k b", d t v, ,. k"k l ' . .ieiiåi-'liåivåffïïeep " “V” "' isiii Ji I Lili isiLi m: EE l iW77T KWTWÊ UÊEÉ E 9-3=. .. 8+2=. .. 7-4: 3+ó= ... TNT _Ln JI Ljli ÉHÊ TW? DE i Mda ui UUFT1 4+4=. .. 10-5=. .. 4+5= 8-4: n : a los de opgaven op en lees wat er staat. zoek de letter die bij de uitkomst past en schrijf ze onder de opgave. 0=h 1=ij2=n 3=k 4=f 5=g_ ó= z 7=e 8=o 9=d 10=l 9-5 4+ó10_9_|8-ó10-7 io-zi 3+5 _l 7-7 2+5 10-3 3+7 8-3 1+7V4+3 5+4 JÉMLOSOP. 1o-1= 9-4= 2+8=. .. 10-2=. .. 5+3= 3+4= 10- = 5+2=. .. 7- = 10-8= 2+5=. .. ó+4=. .. ó+3= 9-6: 9-9=. .. 8- = ...
 10. 10. absesse- Msgmmæmzuszæ. ..? OPTELLINGEN EN AFTREKKINGEN TOT 6 AUTOMATISEREN Les 'ióiłzi vulsnel in. za U+6=. .. 0+4=. .. 5+U= ... 2+3=. .. 5-1=m 2-1=m 6-1=m 4-2=m 5+1=m 3+3=m 2+4=m o+2=m 3-2=m ó-4=m 5- = m 2-o= m 2+2=m 4+1=m o+5=m 1+2=m 1 5-3=m 6-0=m 4-0=m 4-4=m i o+o= m 1+5=m 1+o= m 1+1=m j 5-o= m 6-5=m 1-1=m 6- = m i 4+o= m o+3=m 1+3=m 3+0=m i 4-3=m 1-0=m 5-4=m 3- = m Ê ó+U= ... 3+1=. .. 2+0=. .. 1+4=. .. 6-3=m 6-ó= m 0-o= m 5- = m U+1=. .. 3+2=. .. 4+2=. .. 2+1=. .. 3-3=m 2-2=m 4-1=m 3-1=m i 3 gooi de sneeuwballen naar dejuiste knoop. trek lijnen.
 11. 11. LES 165 SPLITSEN TOT 6
 12. 12. SPLITSEN TOT 6 AUTOMATISEREN M M W LES 166 'i luister en vul in. DDÉÉDE t noteer de splitsingen. a a / X / X i 4i i5 i i a E i a / X / X ï . 1 i 3 ; i7 _im h E E / X / X 1 3 i a / X / X 2 i i 2i E / X / X 2 4 13
 13. 13. 14 LES 169 T OPTELLINGTEEG TOT 10 gpïonviAïlssęTlęzięę kleur de sneeuwballen. ÉÂ vulsnelin. A 0+7=m 6- = m 5-1=m 3-1=m 6- = m 5- : W 4- = m 3- = m 9+1=m 7+0=m 4- = m 8+1=m 6- = m 1+7=m 0+8=m 4-1=m 3+2=m 5- = m 2+2=m 8+0=m 7+1=m 10+0=m 1+8=w 6-3=m 6- = m 6- = m 5- = m 4- = m 4+2=m 3- = m 1+ó= m 2- : W 2+3= 9+U= m 3+3= 0+9= 0+1U= 1+9= 2+4= ó+1=
 14. 14. GETALLEN TOT 14 '* hoeveel " er? trek 'ng rond . swam w % %%%% ? nm we ~ 'à hoeveel is het? L L1 E: LESjTO 1 i* teken blokjesbij. Eg v _n schrijf de getallen. 777Zí31ïł
 15. 15. Lãsfiïj T TWOPTELLIIQGEE! TOT 10 Auïoçgigfržųwęęjęsse kleur juist. vulsnelin. A 5+2=. .. 0+7=. .. 0+1U= ... ó+1=. .. 7+2=. .. 1+ó= ... 8+1=. .. ó-5=. .. 2+5=. .. 1+7=. .. ó- = ... 8+0=. .. 2+8=. .. 4- = ... 4- = ... 3- = ... 2+6=. .. 1+8=. .. 7+0=. .. 1U+0=. .. 4+4=. .. 5-2=. .. 6-2=. .. 5-3=. .. 2+7=. .. *7+0=. .. 7+1=. .. 0+8=. .. 5+5=. .. 6- = ... 5- = ... 5- = ... 8+2=. .. 2-2=. .. 4- = ... ó- = ... ó+2=. .. 9+1=. .. 0+9=. .. 1+9=. .. 16
 16. 16. & s wè4wï4l RANGORDE TOT 14 LES 172 vul in. juist voor 13 staat 7 juist na 10 staat tussen 10 en 12 staat juist voor 12 staat f juist na 13 staat tussen 12 en 14 staat _ juist voor 14 staat juist na 11 staat tussen 11 en 13 staat _ juist voor 11 staat juist na 12 staat tussen 9 en 11 staat _ * > of <? vul een getal in. 12 14 . ... .. < 12 12 11 13 > . ... .. 12 10 13 < . ... .. 12 13 11 > . ... .. T . t T vul de getallen in.
 17. 17. LES 173 OPTELLINGEN TOT 10 AUTOMATISEREN vul de roosters in. 18 A «/ + y 2 1 1 3 4 o l ` i 5 4 ( A ` ,4 è/ ł 2 2 5 3 3 2 5 4 vulsnelin. å A 4+3=m 5+4=m 1+8= 8+1= ó+3=m ó+4=m 7+2= 2+8=m 4+ó= . 5+2=m 1+ó= 2+3= 3+4=. .. 7+0= 0+1U= ... 1+4= 3+7=m 2+ó= m 2+5= 1+7= 3+5= . 0+7=m 9+0=m 9+1= 4+5=m U+8=m 4+4=m 2+7= 3+ó= . ó+2=m ó+1=m 1+9= 7+3=m 0+9=m 10+0=m 5+5=m 5+3=m 8+0=m 8+2=m 7+1=
 18. 18. SPLITSEN TOT 7 ' luister en vul in. EE] LES 176 ÉDUDD t noteer de splitsingen. E E E x M/ xáw/ x E E É x / x / x HIM H E E E x / x / x 11) 3 7 E E xHS/ x l/ xs E E E x / x / x au MM É 19
 19. 19. 20 LES 177/178 HERHALING schrijf het getal of vul het getalbeeld aan. HE EEUE ÉLHH eruxų: a: arm ÉLIEL [uu vul aan met >, < of een getal. 14.. .13 12< . ... .. 11.. .14 12> . ... .. vulaan. 0 5 14 p; .. ... ... .. "mmm . ... _. | ł splits. / x / x / x / x 2 21 a u m 42 E E E E / X / x / x x : kijk goed en schrijf het getal.
 20. 20. 1 : I zet een kruisje in de juiste kolom. Lų-. ųuųųmęgų- HERHALING LES 'IW/ i'm ine heeft euro. laura heeft euro. maarten heeft cent. kleur het bedrag. 9G@@@®@@ ®®@@@@@@I= 1t {@'$Gø@@@@@ minder dan 1 m meer dan 1 m 1
 21. 21. 22 LES 15771173 luister, schrijf de bewerking en los op. kijk, schrijf de bewerking en los op. DD Di: f] ED UK luister en noteer de uitkomst. HERHALING
 22. 22. LES 183/184 GETALLEN TOT 20 getallendictee ? VE “Y r g* hi : ní . ní ní V _ gv V . av V _ ar Mmmm* Imnmw mnam Lq6~`0m”o1 'sge womf 'gzøiøtoæï tel en vul in. trek eerst een kring rond 10. L ga? ) a : jí: a l I Eat-a (g; (V) 1114113 å 1 å “xłgååå . åä “BJ (T; (E) U CL g” A hoeveel? ~ : I teken de blokjes. EEÉEL EEE ÊEIÊEF aaaaa jar ____ H IJJIUKI H LAE LE I; E LÊL E l l I i l l aata EBEÉ ____ H LEELL 18 LELLLLJLJ I 'EL "EIE-l- : aaa FL_ ____ _I "aa F W IILJE : LLL . HLLL rIíIï: IrI r'ñi ____ H lnlJL, ,l_ 16 24
 23. 23. .. ._. .,= .% SPLITSEN TOT sw W 1111155185 voer de splitsingen uit. aa Caa 1 1 6 4 E 7 / x / x / x / x 1x1 3 1 11 14 1 “AI E E 5 E / x / x / x / x 1 51 1 2 I 4 aaa 3 E 12 E / x / x / x / x1 / x 1 1 11 ? E 1 “[1] aL 7 1 E 7 / x / x / x / x / x 4 11 0 51 A aa II L I* “I 1' II' a a a 7 / x / x / x 1/ x 111/ x 7 12 21 s a m 3 E 8 E 7 / x / x / x / x / x| o 11 21 1 ó
 24. 24. 26 LES 186 AFTREKKINGEN TOT 10 AUTOMATISEREN I 1 vul de roostersin. K10 3 41 1 F12 4 3 6 5 vulsnelin. 7-0= 10-0:" 8-3= 10-3=" 8-0= 10-2=m 8-2= 10-1=m 7-1= 4+3=m 8-1= 8+2=m 9-1= 4+ó= _ 7-2= 7+2=m 9-O= 3+4=m 7-3= 5+5=m å _1čj 3 2 5 1 1 5 f , ê 1 KI a 3 o 2 2 4 A A ó+2= 5+4=m 3+ó= 6- : M 2+8= 5+2=m ó+4= 5- : H 3+5= 4+5=m 4+4= 2+ó= ... 3+7= 6-3=m 6- = 5- = m ó+3= 7+3=m 2+7= 2+5=m
 25. 25. LES 187 aa ar a aa aL 41.11 l 1 E _JE 1. 1.1 Lí TF 111 EL. l "l LE 1711,, 1 LJ 111' m* crow f' 10 010" 1 1- 1' El" f” 'w f b xA l své* JE! EEV getallendictee vulin. ÊOÉO to om' CVCVO hoeveelzünheter? MUOVÊO 1 . n røre 'QXO' aI I L. 7 aa GETALLEN TOT 20 n w _LV ÉF. EE EE Er. Él Er _1;l EE EE 8 U 1 2 a e H. 0 M e AM EE EE van. EE . EE . m FF l_L . _IE 1.7 FF 1__IL 271 vul aan. . "" I
 26. 26. 28 LEES 188 vul in. AFTREKKINGEN TOT 10 AUTOMATISEREN E 8-1=. .. 10- = m 10-0=m 8- = m 10-3=m 10-1=m 8- = m 4+3=m 9- = m 3+5=m 3+ó= m 8- 4+4=m 9- ó+3=m ó- 7+3=m 6- 4+5=m 5-
 27. 27. LES 189 DE HELFT I : i omkring de helft. * 1 wie heeft de helft? omkring dat kind.
 28. 28. LES 1901” AFTREKKINGEN TOT 10 AUTOMATISEREN vul in en kleur. vulsnelin. A A 7-7=. .. 7- = ... 3+4=. .. 4+5=. .. 9-8=m 4+3=m 8-ó= m 10-5=m n 1o-7=. .. 8- = ... 3+ó= ... 4+ó= ... 11 8-7=. .. 5+3=. .. 9-4=. .. 10-ó= ... 17* 9- = ... 7- = . 3+5=. .. 5+2=. .. 10-8=. .. ó+4=. .. 9- = ... 7- = ... 10-9=. .. 7-ó= ... ó+3=. .. 2+ó= ... 8- = ... 3+7=. .. 9- = ... 7-3=. .. 9-9=. .. 8-4=. .. 5+4=. .. 2+7=. .. 10-1o= ... 7+3=. .. 10-4=. .. 8- = ... 30
 29. 29. DE HELFT TOT 10 1 LES191 omkring, doorstreep, kleur of vul in. elk evenveel: doorstreep de kleur de helft vul in. omkring de helft. helft. en vul in. m mm QQQ E gå oe helft van 10 (V: IS zí/ ,xoųj Q de helft van 4 ~ u' . Is _LC de helft van 6 is de helft van 8 is de helft van 2 is de helft van 10 _JLE lIEE de helft van 8 is de helft van 4 is de helft van 2 de helft van 6 1 1
 30. 30. LES 194 1 SPLITSEN TOT 9 voer de splitsingen uit. 3 X x x1 x x x1 n / / [1 l l l / ._. 5 A. . 1 IO x x X X X x11 OI l l z z l l oo 3 x x x X x x IO IO / / / / / / 2 3 A. . . 1 1 7 4 r . . 4.11. . 1 X 1.. X X . , x , IL X 9 1 8 , U 8 EL 9 . 8 EE 8 . l 1 1.: l . l 1 1. l 11. / aa, F _ a a a ï a 1 _ , / aa am IF mm .1 _ L _ILJ . .. EE l . E EH HJ l / / [1 / 11ú11v / ; un A na H L 11 - 8 z 3
 31. 31. RANGORDE TOT 20 LES 195 vul in. juist voor 15 staat juist na 18 staat tussen 15 en 17 staat 1: juist voor 18 staat juist na 15 staat tussen 18 en 20 staat _ juist voor 20 staat juist na 17 staat tussen 11 en 13 staat juist voor 16 staat juist na 19 staat ë tussen 16 en 18 staat hang de kaartjes op de juiste plaats. E 15 E 9 13 E 10 12 14 16 17 19 vul in met > of < of met een getal. 16:118 . ... .. >19 . ... .. >13 15 19 . ... .. < 20 1620 20 12 15 > . ... .. 18 > . ... .. 13 15 13 < . . . . . . . . . . . . < 20 1 41 vul de getallenas aan.
 32. 32. OPTELLINGEN Eix! ÂFTREI*(KIi*! GEi*! TOT 10 11.155 197 AUTOMATISEREN vul in.
 33. 33. OPTELLEN TOT 20: T + E, E + T, T + T kijk en vul in. LES 198 teken bij en vul in. L 4 1 I 1__ “I'1_I I l J _|1_E I I 1 l 10+1= . ... .. 10+9= . ... .. 10+6= . ... .. 1+10= . ... .. 1 . ... .. + . ... .. = . . . . . . . . . . . .+ . ... .. = . ... .. losop. A 20+0= . ... .. 5+10= . ... .. 3+10= . ... .. 1+10= . ... .. 10+7= . ... .. U+20= . ... .. 10+0= . ... .. 10+2= . ... .. 8+10= . ... .. 4+10= . ... .. 7+10= . ... .. 1U+10= . ... .. 35
 34. 34. 36 OPTELLINGEN EN AFTREKKINGEN TOT 10 LES 199 AUTOMATISEREN mijn oefenkaart 1 Ê E EÉÊ [EL ÉEÉE É1 E ÊEÊ [UK 1+1= . ... .. 2+U= .. .. . . 3-0: . ... ..1 4+0= . ... .. 5+5= . ... A 1+6= . ... .. 2+5= . ... .. 3+3= . ... .. 4+6= . ... .. 5-0: . ... U H- 1+0= . ... .. 2-U= .. .. . . 3-2= . ... .. 4+1= . ... .. 5+3= . ... U 1+5= . ... .. 2+6= . ... .. 3+4= . ... .. 4-U: .. .. . . 5-5: . ... .. J 1+7= . ... .. 2+2= . ... ..1 3-1= . ... .. 4+2= . ... _ 5-1= . ... H 1+2= . ... .. 2+7= . ... .. 3+D= .. .. . . 4-1= . ... H 5+0= . ... N 1+9= . ... .. 2+1= . ... .. 3+7= . ... .. 4+3= . ... .. 5-4= . ... U 1+8= . ... .. 2+8= . ... .. 3+5= . ... .. 4-2= . ... .. 5+1= . ... N 1+3= . ... .. 2+3= . ... .. 3-U: .. .. . . 4+4= . ... U 5+4= . ... N 1-1= . ... .. 2-2= . ... .. 3+1= . ... .. 4~3= . ... _ 5-2= . ... N 1+4= . ... .. 2+4= . ... .. 3+6= . ... .. 4+5= . ... .. 5+2= . ... H 1-0= . ... .. 2-1= . ... .. 3+2= . ... .. 4-4= . ... .. 5-3= . ... H
 35. 35. OPTELLINGEN EN AFTREKKINGEN TOT 10 AUTOMATISEREN _ 1 W LES 199 mijn oefenkaart 1 HEH” 11111' 1111;1%“ 1111111 ó+4= . ... .. 7+U= .. .. . . 8-4= . ... ..19-3= . ... .. 10- 4= . ... N 6-3: . ... .. 7-6= . ... .. 8-6= . ... .. 9-8= . ... .. 10- 6= . ... H 6+0= . ... .. 7-0= . ... .. 8+1= . ... .. 9+0= . ... .. 10- 2= . ... _ 6-6= . ... .. 7-3= . ... .. 8-7= . ... .. 9-4: . ... .. 10- 9= . ... H 6-0: . ... .. 7-7= . ... .. 8-5= . ... .. 9-7= . ... .. 10+ 0= . ... H 6+1= . ... .. 7+1= . ... .. 8+U= .. .. . . 9+1= . ... .. 10-10= . ... N 6-4= . ... .. 7-1= . ... .. 8-1= . ... .. 9-5= . ... .. 10- 5= . ... _ 6-1= . ... .. 7-4= . ... .. 8-8= . ... .. 9-2= . ... .. 10- U= .. .. H 6+2= . ... .. 7+2= . ... .. 8+2= . ... .. 9-1= . ... .. 10- 8= . ... H 6-5= . ... .. 7-2= . ... .. 8-2= . ... .. 9-0: . ... .. 10- 1= . ... U ó+3= . ... .. 7-5= . ... .. 8-U= .. .. . . 9-6= . ... .. 10- 7= . ... H 6-2= . ... .. 7+3= . ... .. 8-3= . ... .. 9-9: . ... .. 10- 3: . ... H
 36. 36. 38 11.155 200 OPTELLEN TOT 20: T + E, E + T, T + T "D . TW kijk en vul in. f 11111 doe de blokjes er met je ogen bij en vul in. El: E1__ 1|| II _ El: E1__ 1`| `|1"| _._ 3+10= . ... .. 10+7= . ... .. 10+ 3= . . . . . . . . . . . .+ . ... .. = . ... .. _1 | ||L_E | | IE 1 _17 EEE | _`1"l1_| `| 1U+1= . ... .. 9+10= . ... .. . ... .. + losop. A 5+10= . ... .. 10+0= . ... .. 10+4= . ... .. 1U+8= . ... .. 1+10= . ... .. 8+10= . ... .. 1U+10= . ... .. 2U+0= . ... .. 6+10= . ... .. 2+1U= .. .. . . 10+9= . ... .. 10+3= . ... .. 7+10= . ... .. 10+5= . ... .. U+20= . ... ..
 37. 37. HERHALING T LES 203/204. getallendictee hoeveel? mDãæjãúæDãæDúæDú 0000000000 mDSæDúnDú-æDé-KIDG 0000000 ®®®®@@ mmmmm . ... .. vulaan. 10 14 18 l n L_ _Jí, vul aan met >, < of een getal. 1618 1916 17 < 14 . ..17 > 19 > 15 splits. EEU? 5513:? ? 11,107 ED : l 1 mm mu t: 1' L -vu L HL, E E 8 9 E “mm M teken en vul in. © © ® teken de helft. de helft van 10 is de helft van 4 is @ @ © de helft van 2 is : JD Vm Q
 38. 38. 400 LES 20372041 áøzr v. 1:: luister, schrijf de bewerking en los op. _i kijk, schrijf de bewerking en los op. A. A , »^< A/ A/ PP A A denk en vul in. 10+ 9= . ... .. 1+10= . ... .. HERHALING 2U+0= . ... .. ~ 4. 1 luister en noteer de uitkomst. L__Ilee[_1ll_| | y . ñ I uu: Il LJ 10+ ó= .. .. . . 5+10= . ... ..
 39. 39. HERHALING LES 203/204 wat weegt juist 1 kg? kleur de juiste vakjes. A' . " E . zet een kruisje in de juiste kolom. D minder dan 1 kg meer dan 1 kg
 40. 40. LES 203/204 HERHALING geef de figuren met dezelfde vorm dezelfde kleur. @ DS A OOO* 42
 41. 41. 1 ek SPRONG ê” “E
 42. 42. sRLIïsEII TOT 10 LEs 22.09 voer de splitsingen uit. X / X / X X / X / X 3 j / X / X / X / L? I L g jjLj X / jj jj X / X / M.
 43. 43. HET DUBBEL *j zoek het dubbel en geef het dezelfde kleur. E å EJ LJ ÊÊBÉE Q): ~ 2 E t? het dubbel van 3 is hoeveel samen? å verdubbel. teken en vul in. (13 het dubbel van 2 is hoeveel samen? LEs 210 j <@ l j w” I i j @ j Éíj H het dubbel van 5 is hoeveel samen? het dubbelvan 1 is hoeveel samen? het dubbelvan 2 is hoeveel samen? Asj
 44. 44. OPTELLEN TOT 20: TE + E, E + TE LES 211 [ZONDER BRUGl 46 j! ` kijk en vul in. jsjÊjj; _ j jjj teken bij en vul in. Éjñ DE 4+5=. .. 14+ 5= . ... .. 5+4=. .. 5+14= . ... .. los op. je mag materiaal gebruiken. ,çàx ó+3 = 4+4= O+2= 1ó+3= . ... .. 4+14= . ... .. 0+12= . ... .. . ... 1+7= 2+6= 5+5= 1+17= . ... .. 12+ó= .. .. . . 15+5= . ... .. . ... zoek de oefeningen met dezelfde uitkomst. geef die mutsen dezelfde kleur.
 45. 45. HET DUBBEL TOT 10 LES 212 11 l het dubbelvan 4 is het dubbelvan 1 is 1"/ n"æ . ,` , ' N' N 1 p I| ` | |` het dubbel van 2 is het dubbel van 3 is 9 1 I I I I I I I I I I I I I I I het dubbel van 3 het dubbel van 2 het dubbel van 5 het dubbel van 4 is is is is het dubbel van 3 is het dubbel van 5 is het dubbel van 1 is het dubbel van 4 is het dubbel van 2 is het dubbel van 0 is 47
 46. 46. 48 OPTELLEN TOT 20: TE + E, E + TE LEE; 215 [ZONDER BRUGl ~ 71 1 kijk en vul in. Ljjjljjłjj jjl l`1l 1 jjLJjãjjjLj j`j| IT kijk en vul in. UUUHUE UÉIUEIÊT : jÉj vulin ó+4= . ... .. U+ 3= . ... .. '| + 7= . ... .. 5+4= . ... .. 16+4= . ... .. 0+13= . ... .. 1+17= . ... .. 15+4= . ... .. .. .. I vulin A 17+ 2= . ... .. 4+15= . ... .. 10+ 9= . ... .. 4+13= . ... .. 10+1= . ... .. 1ó+ 2= . ... .. 1U+10= . ... .. 14+ ó= .. .. . . 8+12= . ... .. 1'I+ 9= . ... .. ó+12= . ... .. 2+1U= .. .. . . 13+ ó= .. .. . . 3+13= . ... .. 14+ 4= . ... .. 5+10= . ... .. 15+ U= .. .. . . 3+12= . ... .. 2+18= . ... .. 9+10= . ... .. 10+ 7= . ... ..
 47. 47. SPLITSEN TOT 7 AUTOMATISEREN LES 216 'í luister goed en vul in. T U j J I t voer de splitsingen uit. Wu" , I j; 41 5 E 7 j 7 / X / X / X / X / X 1 3 2 j ' mr; ó 5 7 dj E / X / X / X / X / X” j1 3 6 j Ll j j 3 1 4 a 7 á 7 / X / X / X / X / XI 2 4 3 A Lãjj Lu u f I j FIT Fj 4 6 7 7 / X / X / X / X y ł/ X 3 2j 1 I L In' *I “ E 7 / X / X / X / X / X 5j 4 4
 48. 48. 50 AFTREKKEN TOT 20: TE - E lZONDER BRUG] LES 217 'j kijk en vul in. 11 ÉUEE [my doorstreep en vul in. FE ED LLãLGLI Ljl L I `j i j 7-5=. .. 17- = .. .. . . = ÷ vul in. je mag materiaal gebruiken. ,å 8-7= . ... .. 9-9= . ... .. ó- = .. .. . . 18-7= . ... .. 19-9= . ... .. 16- = .. .. . . 9- = .. .. . . 3- = .. .. . . 4-4= . ... .. 19-4= . ... .. 13-2= . ... .. 14-4= . ... .. I vulin: =of# 13- ó . ... .. ó-13 8+10 . ... .. 10+ 8 12+ 7 . ... .. 7+12 9- 5 . ... .. 5- 9 0+2O . ... .. 20+ 0 3+ 4 . ... .. 3+14 w' evenherhalen & 14+ 3= . ... .. 1U+10= . ... .. 5+12= . ... .. 11+ 9= . ... .. 7+10= . ... .. 4+15= . ... .. 18+ O= .. .. . . 10+ 8= . ... .. 13+ ó= .. .. . . 14+ 5= . ... .. 6+10= . ... .. 1+1ó= .. .. . .
 49. 49. SPLITSEN TOT 8 AUTOMATISEREN 1.55 213 ': luister goed en vul in. TWWjjjjjjjjD I s. voer de splitsingen uit. v 3 E s , Q a / X / X / X / X / X ? j jj j j5j 3j L _JW mm mm n: maa: ~` E E g / X / X / X / X / X jój j 2 4 Lj FE l LjFj Iïj"ë VII IIIIIM; E 6 E g s / X / X / X / X / X 3 j j 3 2 j L LJ LJ LJ : ma: maj I II_I L. Jl: j/_ g E / X / X / X / X / X j5 j j j1 7j j j L j_j mm lT. _ Iuu” jjljl jjïjungg E E g s / X / X / X / x j j/ Xj j 1 2 6
 50. 50. 52 jLjEÊ 219 . ... ___. .._. .~m. _.4.. ... _.. AFTREKKEN TOT 20: TE - E kijk en vul in. lZONDER BRUG) j, | l | j Jj j L 17-5= . ... .. 19- = .. .. . . vulin. A A ó- = .. .. . . 9- = .. .. . . 7- = .. .. . . 5- = .. .. . . 1ó-4= . ... .. j 19-7: . ... .. j 17~ó= .. .. . . j 15-U= .. .. . . r vulin. 14-2= . ... .. 12+ 5= . ... .. 14+ ó= .. .. . . 18-5: . ... .. 1ó- 3= . ... .. 18- 3= . ... .. 11-1: . ... .. 19- 7= . ... .. 10+ 5= . ... .. 17-4= . ... .. 4+14= . ... .. 1ó- ó= .. .. . . 13-2= . ... .. 3+10= . ... .. 12-1: . ... .. 1ó-4= . ... .. 15- 4= . ... .. 5+11= . ... .. 19-3: . ... .. 1U+10= . ... .. 17- 3= . ... ..
 51. 51. SPLITSEN TOT 9 AUTOMATISEREN LES 220 'j luistergoedenvulin. X X voer de splitsingen uit. I jJj r Ijjï '~ lJlJ Lj: f 8 E 9 _ 9 / X / X / X / X / X 2 3 6 j j 12% j. j ljJ _L, j~ 6 l j jv. L 7 E 9 g / X / X / X l / X ų / X 2 1 5j LJli. j jjf iljsj LJjJ J j jJj 8 7 E 9 / X / X / X ' / X ł/ X 3 j j 2 2 A I LJLI IJÉ” [J jJJjJ Ljï_ 8 8 9 " g / X / X / X l / X, / X j4 j 3 4 LJJ L I I II' [EFT j jnjj 6 ý 9 9 / X / X / X l r/ X / X ' 4 3 8
 52. 52. LES 221 HET UUR 'f waarmee kun je de tijd meten? kleur de vakjes. I. . 1 hoe laat is het? het is 2 uur. het is ó uur. het is 11 uur. het is 5 uur. I 14 teken de korte wijzer. het is 1 uur. I = ~ teken de wijzers. 54 het is 11 uur. het is 8 uur. het is ó uur. het is 4 uur.
 53. 53. SPLITSEN TOT 10 AUTOMATISEREN LES 222 7' luister goed en vul in. jjjjjjjjjLjj : z voer de splitsingen uit. L L II? “ 'I I: _ M z; E 8 E 10 w / X l / X ł/ X / X / X 2 7 2 j j j j jł L E l I 'HH ej Lj LJ j ILL; g 8 E 10 E / X / X / X / X / X ó 6 js j jyjł I F EE I Fj. jjílj J_<1 /9x E i/ X l / X j5 3 7 j A jj I__II 1621." 1, H E F r / X / EX jEX 10 / X / X 2j j j sl j4j j j j j j j j LE __ _ IIIL li g “j / EX / EX / @X l/ X n / `“X jvj j j LsJ E E
 54. 54. OPTELLINGEN EN AFTREKKINGEN TOT 10 LES 224 AUTOMATISEREN mijn oefenkaart 2 1+1= . ... .. w 2+0= . ... .. 3-U: .. .. . . 4+U= .. .. . . 5+5= . ... U 1+ó= .. .. . . 2+5= . ... .. 3+3= . ... .. 4+ó= .. .. . . 5-0: . ... H 1+U= .. .. . . 2-0= . ... .. 3-2= . ... .. 4+1= . ... .. 5+3= . ... N 1+5= . ... .. 2+6= . ... .. 3+4= . ... .. 4-U= .. .. . . 5-5= . ... H 1+7= . ... .. 2+2= . ... .. 3-1= . ... .. 4+2= . ... .. 5-1: . ... H 1+2= . ... .. 2+7= . ... .. 3+0= . ... .. 4-1: . ... .. 5+0= . ... N 1+9= . ... .. 2+1= . ... .. 3+7= . ... .. 4+3= . ... .. 5-4: . ... H 1+8= . ... .. 4-2= . ... .. 5+1= . ... H 1+3= . ... .. 4+4= . ... N 5+4= . ... L 1-1= . ... .. 4-3= . ... H 5-2= . ... H 1+4= . ... .. 2+4= . ... .. 3+ó= .. .. . . 4+5= . ... .. 5+2= . ... N 1-U: .. .. . . 2-1= . ... .. 3+2= . ... .. 4-4= . ... .. 5-3: . ... H 56
 55. 55. OPTELLINGEN EN AFTREKKINGEN TOT 1O j AUTOMATISEREN LEES 2242 mijn oefenkaart 2 ó+4= . ... .. 7+0= . ... .. 8-4= . ... .. 9-3= . ... .. 10- 4= . ... L 6-3: . ... .. 7-ó= .. .. . . 8-ó= .. .. . . 9-8= . ... .. 10- ó= .. .. L j ó+U= .. .. . . 7-0: . ... .. 8+1= . ... .. 9+0= . ... .. 10- 2= . ... .. j ó-ó= .. .. . . 7-3= . ... .. 8-7= . ... .. 9-4= . ... .. 10- 9= . ... .. J ó-U: .. .. . . 7-7= . ... .. 8-5= . ... .. 9-7= . ... .. 10+ U= .. .. . . ó+1= . ... .. 7+1= . ... .. 8+U= .. .. . . 9+1= . ... .. 1U-1U= .. .. . . ó-4= . ... .. 7-1= . ... .. 8-1= . ... .. 9-5= . ... .. 10- 5= . ... .. ó-1= . ... .. 7-4= . ... .. 8-8= . ... .. 9-2= . ... .. 10- 0= . ... .. ó+2= . ... .. 7+2= . ... .. 8+2= . ... .. 9-1: . ... .. 10- 8: . ... .. L. ó-5= . ... .. 7-2= . ... .. 8-2= . ... .. 9-U= .. .. . . 10-1= . ... .. ó+3= . ... .. 7-5= . ... .. 8-0: . ... .. 9-ó= .. .. . . 10- 7= . ... .. ó-2= . ... .. 7+3= . ... .. 8-3= . ... .. 9-9= . ... .. 10- 3= . ... ..
 56. 56. ES 225 ~ 'j vul aan. n Im 10 / X 7 vul in. 5 . ..j SPLITSINGEN TOT 10 AUTOMATISEREN / X 8 / X vul de splitsschema's aan. welk getal ontbreekt? f" . TE " š “s / X - -
 57. 57. LES 227 AFTREKKEN TOT 20: TE - T, TE - TE J Ti EJ j. Jj LL LL j. ,l. LL / |II j. . E (IJLIJ; JL LL LL kijk en vul in. kijk en vul in. j" LJ T C E EE IT LL Jr __. __. 0 3 IT 4 EE 1 EE W EE w IF EE HE ME . LE LL TE WE LIÉ HE _JJ EE = . __. l. .. U EE I. JE 1. EE m . .E w FE EE . E _L vul in. 7+12 3+1ó= ... ... 19-10 10+1O 14 + 2 = 12+ 8 17 - 7 = 15- 3 10 + 8 = O+13 16- 11 = 18- 15= 17- 1ó= 11 -11 14 - 12 = 16-15=. ... ..
 58. 58. 60 LES 229/230 HERHALIHG ~ *j teken en vul in. teken het dubbel. het dubbelvan 2 is @@ het dubbelvan 3 is @@ het dubbelvan 5 is snel splitsen 6 9 7 10 3 8 9 / X / X / X / X / X / X / X 4 7 5 5 2 2 3 4 10 6 8 9 5 10 / X / X / X / X / X / X / X 1 9 3 4 4 4 4 9 ó 8 10 7 10 9 / X / X / X / X / X / X / X 5 2 7 7 1 2 ó 10 8 9 7 10 5 10 / X / X / X / X / X / X / X 8 5 8 3 7 2 ó 78 luister, schrijf de bewerking en los op. H I t kijk, schrijf de bewerking en los op. j jj j JL . JL j
 59. 59. HERHALING vul in: = of at. 19-1.. .1-19 . z denk en vul in. 17- 3= . ... .. 14+ 6:. . 5+14= . ... .. 19-12=. . 11-10: . ... .. 16-14=. . : X luister en noteer de uitkomst. 15+4.. .4+15 LES 229/ 230 18- 5= . ... .. 12+ 3= . ... .. 19-13: . ... .. zet een kruisje in de juiste kolom. minder dan 1 l juist1 l meer dan 1 l 61
 60. 60. 62 LES 229/230 HERHALING X 'z hoe laat is het? het is . ... .. uur. het is . ... . . . uur. j i* teken de wijzers. Q het is 6 uur. het is 3 uur. het is 11 uur. het is 12 uur. 4. hoeveel zit er in elke spaarpot? . ... .. euro en cent . ... .. euro en cent
 61. 61. SPRONG
 62. 62. 64 LES 235 AFTREKKEN TOT 20: 20 - E, 20 - TE doorstreep en vul in. 20-5= . ... .. 20-8= . ... .. 20-7= . ... .. LHLI I 'LJIJ F IJLLII L . II J JLJIJLJI jjjjljjšlJ LLJLJLI L; E! J llj _llE I L E j . JIJLJIJJ IILXEEE 20-9=11 20-4= . ... .. 20-3= . ... .. PELLE JJLLJjH FJ . jł j jjjjH HjJJJJjJiljHjÊJj 20-1ó=4 20-11= . ... .. 20-14: . ... .. vul in. je mag blokjes gebruiken. A 20-5= . ... .. 2U-12= . ... .. 20- 5= . ... .. 20-8= . ... .. 20-15= . ... .. 20-15= . ... .. 20-7= . ... .. 20-13: . ... .. 20- 2= . ... .. 20-9= . ... .. 20-18= . ... .. 2U-12= . ... .. 20-6: . ... .. 20-11= . ... .. 20-14: . ... ..
 63. 63. OPTELLEN EN AFTREKKEN a íviET DRIE TERMEN [ZONDER BRUGI LES 236 kijk en vul in. d6@ .9 0 ANN* `J å 959345 'I' + = l X" -' . I: tekenbijenvulin. å EEIEE LJ! 7+3+2= . ... .. 4+2+3= . ... .. TEE EE 13+2+3= . ... .. 1U+3+4= . ... .. 5+3+1= . ... .. doorstreep en vul in. Â j I. I IIJLELE l I. FIJ EFIIE L ELJLJL J FEIIJLIILL I I Ilj LjLIjjIl IJELJL 16-2-1: . ... .. 14-2-1= . ... .. 18-8-2= . ... .. r 4-44-, LLLLLIIII. LE E LE LI. I.I. LJLLE'LJ “j ILEJWLIL jlLjl LLJLEEIÉJIJ LLEIIIIIIILJEJE WELL- 19-3- = .. .. . . 17-7-2= . ... .. 20-ó- = .. .. . . II vulIn A. 8+2+4= . ... .. 18-8-1: . ... .. 14-2-1= . ... .. 15-5-2= . ... .. 12-2-3= . ... .. 12-2-ó= .. .. . . 1ó+1+2= . ... .. 8+2+4= . ... .. 1ó-ó-4= . ... .. 19-5-3: . ... .. ó-2-3= . ... .. 7+3+5= . ... .. j 65
 64. 64. 66 LES 237 AFTREKKEN TOT 20: 20 - E, 20 - TE 'j kijk en vul in. "ÊEI lí E JIJ j ` LLL 7+10= . ... .. 16-15: . ... .. 12+ 7= . ... .. ó+14= . ... .. 20-15: . ... .. 18- 7= . ... .. 13+ 5= . ... .. 20-11= . ... ..
 65. 65. OPTELLEN EN AFTREKKEN TOT 20 lzoNoER BRUGl LES 238 los de opgaven in de paaseieren op. * 2 schrijf de opgaven uit de paaseieren in de juiste klok. schrijf in elke paasklok nog een passende opgave.
 66. 66. 68 ILÊS 239/240 AANVULLEN EN AFTREKKEN TOT 10 samen 10. zoek de vriendjesgetallen en schrijf ze op de stippen. i leg in elk mandje 10. trek lijnen. vulin. _I"_I_L_J_1FJIÉ' ITTI-jjï-JI-IJTJITFJI-. JITJ IJLIWIJ . J1_| LL LJW | .l LjIJjJLJ 15-5= . ... .. 19-. ..=10 2+. ..=1U 3+ =1U 2+1+3= . ... .. 4+. ..=10 5+ =1U 4+2+1= . ... .. 19-. ..=1U 17- =1U 1+2+3= . ... .. 18-. ..=1U 12- =10 15-1-2: . ... .. ó+. ..=10 7+ =1U 18-2-3: . ... .. 15-. ..=1U 13-. ..=10 20-5-3= . ... ..
 67. 67. OPTELLEN TOT 20: E + E [MET BRUGI vul de dozen. Aïłt - 1.1 X D' Il I! II "U 4 + = 10 telkens tien 10 / X 3 LES 2491/2492 10 / X 2 8 vul aan tot 10. EEE IIIjIj jjLJ L 1 UÉ jjLjI I JEI. 5+. ..=10 9+. ..=1U 5+. ..=10 8+. ..=10 3+. ..=1O Â 4 hoeveel eitjes vindt luca? 10= 8+. .. . ..+7 1U= ó+. .. 1U= ... +2 69
 68. 68. OPTELLEN TOT 20: E + E LES 243/244 6 6 (MET ęRuG) 1 '1 maak 10. vulin 3+2+1= . ... .. 4+ó+7= . ... .. 5+5+7= . ... .. 2+5+2= . ... .. 8+2+8= . ... .. 1+9+ó= .. .. . . . . . . . . _ 4+ó+8=. ... .. 7+3+5=. ... .. 8+2+5=. ... .. , N/_IQXG 11 losop (1 E EL 1 11 1 1 4616616 1 11L1111J1 +5= . ... .. 8+4= . ... .. /X / X ÊE 4111 1 * _11 1.11- jv: 911g1_1 11 E 9+5= . ... .. 9+ó= .. .. . . 76 66/X6 / X
 69. 69. AFTREKKEN TOT 20: TE - E [MET BRUG] LES 2474243 splüseninaarl 10 10 10 10 10 / X X / X X / X 3 M U. 4 5 M H. 8 2 10 10 10 10 10 1 1 doorstreep en vul in. ÉLJIJJECEEL 1111JE1J 111 7:1 L E LJ1111E_:11 ILFE 1; 1 . '13 11 18-8= 13-3= . ... .. 15-5= . ... .. L1._11EL1Z11` " 11 .111 1 11,11 E1L1 11 . 1 _JLIIEL 11 16-ó= m“ 12-2: . ... H 14-4= . ... H EEFFEEEW: 1111.. .11 JE 1JEI 1 111JEL1L11L EE: JE 111 _JL11 17- =10 19- =1U 11- =10 mum. 64X r 31 “FEWE 1111_1 j Êïj 10-5= . Xj j710-6=”. jïj j 10-8=m TEEÊÊ LI. LL? EJÉITÉJE 7E"'7710-4=m L1 VJW 10-7=m j j 4410-3=m 1J_ _ EL , MI L XH TE 419110-2=". L~ 4 L 10-1=“. 72 ï4L41o-9=m 9 mum. 18-8=n. 10-7=m 18-2-1=m 17- =1U 10-4=m 17-1-2=m 12-2=". 10-3:". 12-2-1=m 14- =10 10-8=m 16-6-4=m 18- =1O 10-6=m 15-5-3=m
 70. 70. J 72 LES 2419 AUTOMATISEREN TOT 10 vulin. %rí_ j 5 1+9= . ... .. 8 8- = .. .. H 5 3+4= . ... U J 1117 4+ó= .. .. . . 9 1+5= . ... U 3 j j 7- = .. .. . . LL Jj-. Lj I j 1 9-3: . ... U 10 4+4= . ... H 6 W-ó= .. .. N LJLJ 1.1 mr? 9-5= . ... _ 7 ó+4= . ... H 4 I 8- = .. .. U j j j 11 j Ll 76L u 5+4= . ... .. ó 7-5= . ... H 2 ó+3= . ... .. W EU :117 EE ja* 10-3: . ... .. 9 5+3= . ... H 5 6 8- = .. .. N ED _ D 2+5- . ... U m 7-4= . ... U 3 6 4+3= . ... U
 71. 71. MUNTEN EN BILJETTEN TOT 1O CENT EN TOT 10 EURO jibbe heeft . ... .. euro. eva heeft . ... .. cent. anne heeft laura heeft miet heeft . ... .. euro en cent. euro en cent. euro en cent. 43% 1 euro en 10 cent 7 euro en 9 cent 1 euro en 12 cent E 8 euro en 17 cent
 72. 72. AFTREKKEN TOT 20: TE - E LES 251/252 (MET BRuGl 11-. ..=1O 19-. "=10 17-. ..=10 14 - 4 = 12 - 2 = 15-. ..=10 _ _ U U 1 1 II II II II II II II II II II __ __ 4 3 _ _ 0 U 1 1 II II II II II II II II II II __ __ 2 oo _ _ U U 1 1. II II II II II II II II II II 2 / ._. 4 _ _ _ IO 3 2 _ _ _ IO 3 2 1 1 1 __ __ __ OO 2 4 _ _ _ U 0 U 1 llul 1 __ __ __ IO 3 5 _ _ _ IO 0 5 1 1. 1 8 II æXX. II 5XX II : XX 'l _l n _l . _/ II M . Il M . II B II II II II II II II II II W . II L I II æXX. II MXX II HXX I' _l n I. _l _l 2 . I. .. 3 nn 1 nn 1 1 II II II II 3 H II W I . II 5XX. II hXX II MXX Il _/ / II _/1 II E/ Il II M Il B II II II II II II II II II 74
 73. 73. OPTELLEN Eív! AFTREKKEN TOT 20 [MET BRUG] LES 253 w maak10. 4+. 9+. .+. 7+. 10 10+. 3 . +7 . +8 11-. 9 14-. .+9 12-. .+7 2 M . +4 ó . +m 3+. W-. --F-- 1+. 8 10+. |_1ó-. 5+. 0 _J+5 20-. 19-. _; ;___íLL 4 15-. 18-. 13-. 1 2+. 8+. .+. ó+. 7 teken bij en los op. Q LL. L EE EE LłL [J Fl FIF] FIE "E EF +5= . ... .. 8+ó= .. .. . . 9+4= . ... .. /X / X / X LLE FLEL EE EE LLL FEE 5+8= . ... .. 7+5= . ... .. 4+8= . ... .. /X / X / X losop. nmmmñññ EEFEFF. n ELII EE EEEEIT EL LIJ L L LL LL L -ó= 12-5= 11-5=. . / X / X / X EFIEFIEEFE IIHHL LllnL. EL: JILL' H EL! LLJ H LH [JE [IL I: l l [Hl I L EC E 15-7=. .. 18-9=. .. 1ó-8=. .. / X / X / X
 74. 74. 76 LES 251:. ųçw 5 schrijf hier de datum van vandaag. het is . ... ... ... ... "dag, .. .. . . maart. wat hoort samen? geef de rondjes dezelfde kleur. HET UUR EN DE DATUM 1 1 hoe laat is het? vul in. het is 3 uur. het is 8 uur. het is 6 uur. het is9uur.
 75. 75. HERHALING LEs 255/256 'n kijk, luister goed en vul in. K): kijk in je hoofd, luister goed en vul in. luister goed en vul in. Êžj så' CD U C må? 77
 76. 76. 78 I' 'n I luister. schrijf de bewerking en los op. luister en noteer de uitkomst. HERHALING EE * *Â- los op uit het hoofd. 5+I+3= . ... .. I0-4-3= . ... .. 19- 7= . ... .. 12+ ó= .. .. . . 2U-II= .. .. . . 'I7-I3= . ... .. 4+Ió= .. .. . . 20- 4= . ... .. ,vv f 40 *n tekenbijofdoorstreep. vuldanin. EE EE mmm _FEE E na LLIII 3+9= . ... .. 5+7= . ... .. 8+ó: .. .. . . / X / X / X EEEEEF FIEFFFIFEF EFIEEFFI EE EE n F EE EL Li LEI EE nm E I2-8= . ... .. Ió-9= . ... .. 'II-2= . ... .. /X / X / X
 77. 77. HERHALING kies dejuiste maateenheid en kleur hetjuiste rondje. 1 kg 1 l 1 m meer dan O meer dan O meer dan O juist O juist O juist O minderdan O minder dan O minder dan O meerdan O meer dan O meer dan O juist O juist O juist O minder dan O minder dan O minder dan O meer dan O meer dan O meer dan O juist O juist O juist O minderdan O minderdan O minderdan O l meer dan O meer dan O meer dan O juist O juist O juist O minder dan O minder dan O minder dan O å meer dan O meer dan O meer dan O juist O juist O juist O EL " minderdan O minder dan O minder dan O @ [L L, meer dan O meer dan O meer dan O ïlLze-: I juist O juist O juist O ca) J minder dan O minder dan O minder dan O 79
 78. 78. LES 255/256 HERHALING ii kleur het bedrag. 10 euro en 12 cent teken de wijzers. - het is 8 uur. het is 'I'I uur. het is 3 uur. het is 9 uur. w hoe laat is het?
 79. 79. ON m; m: É 3 m. .Z 2 NF Z het is 4 uur.

×