Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kljucne kompetencije ucitelja_NLJK

3,382 views

Published on

Teachers Key Competencies

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kljucne kompetencije ucitelja_NLJK

 1. 1. KLJUĈNE KOMPETENCIJEUĈITELJA, PRETPOSTAVKA ZA OSTVARIVANJE SUVREMENE NASTAVE mr. Nataša Ljubić Klemše, uĉiteljica savjetnica natasa.ljk@gmail.com
 2. 2. KOMPETENCIJA – definicija (1)Section 1 UVODRAZRADA … kombinacija znanja, vještina, stavova, vrijednosti, ţPROBLEMA elja i navika koje pojedincu TIKA omogućavaju aktivno i učinkovito djelovanje u odreĎenom području iPREMISE profesiji (Deakin Crick, R. 2008)ZAKLJUČAK
 3. 3. KOMPETENCIJA – definicija (2)Section 1 UVOD … skupina znanja, vještina i iskustvaRAZRADA potrebnih za budućnost, a koja se očituje u aktivnostiPROBLEMA (Katane, 2006) TIKA … znanja, vještine, stavovi, vrijednosti, motivacije i vjerovanja potrebnaPREMISE ljudima kako bi bili uspješni u poslu (Gupta, 1999)ZAKLJUČAK
 4. 4. KOMPETENCIJE UĈITELJASection 1 UVODRAZRADA - potreba usklaĎenosti europskog i nacionalnog okvira zaPROBLEMA definiranje, odnosno profiliranje TIKA učiteljskih kompetencijaPREMISEZAKLJUČAK
 5. 5. KOMPETENCIJE UĈITELJA (2)Section 1 UVODRAZRADA Specifičnost učiteljskih kompetencija jest u razvijanju kompetencija kaoPROBLEMA specifičnog spoja znanja, vještina i TIKA osobina kod poučavanih, kod učenika.PREMISE UČITELJ MORA KOMPETENTNO POTICATI RAZVOJ KOMPETENCIJAZAKLJUČAK UČENIKA!
 6. 6. KOMPETENCIJE UĈITELJA (3)Section 1 UVODRAZRADA - ciljne kompetencije učenika odreĎuju potrebne kompetencije učiteljaPROBLEMA - kompetencije učitelja i njegov rad TIKA stavljene su u kontekst cjeloţivotnog učenja i povezane s EU okvirom zaPREMISE kvalifikacijeZAKLJUČAK
 7. 7. EU KOMPETENCIJE UĈITELJASection 1 UVOD “Education and Training 2010”:RAZRADA 1. rad s informacijama, tehnologijom i znanjemPROBLEMA 2. rad s ljudima – učenicima, TIKA suradnicima i ostalim partnerima u obrazovanjuPREMISE 3. rad u društvu i s društvom, na svim razinamaZAKLJUČAK
 8. 8. EU KOMPETENCIJE UĈITELJA (2)Section 1 UVODRAZRADA - dinamična kombinacija znanja, vještina, sposobnosti iPROBLEMA razumijevanja TIKA - KOMPETENCIJE SE MOGU UTVRĐIVATI I RAZVIJATI.PREMISE - utvrđivati: unutar odreĎenog stupnja kontinuuma razvijenostiZAKLJUČAK - razvijati: vjeţbom i obrazovanjem
 9. 9. EU KOMPETENCIJE UĈITELJA (3)Section 1 UVODRAZRADA PODRUČJA KOMPETENCIJA:PROBLEMA 1) stručno – profesionalne (engl. field) TIKA 2) pedagoške 3) kulturnePREMISEZAKLJUČAK
 10. 10. EU KOMPETENCIJE UĈITELJA (4)Section 1 UVODRAZRADA DIMENZIJE KOMPETENCIJA:PROBLEMA 1) kurikularna TIKA 2) cjeloţivotna 3) socijalno-kulturalnaPREMISE 4) emocionalnaZAKLJUČAK
 11. 11. TEMELJNE UĈITELJSKE KOMPETENCIJE (1) UVOD - planiranje i pripremanje za nastavu - izvedba nastavnog sata RAZRADA Section 2 (voĎenje i tijek) PROBLEMA - razredna klima i ugoĎaj (disciplina) TIKA - ocjenjivanje učenikova napretka - osvrt i prosudba vlastitog rada PREMISE (prema Kyriacou, 1998) ZAKLJUČAK
 12. 12. TEMELJNE UĈITELJSKE KOMPETENCIJE (2) UVOD 1. stručno-pedagoške kompetencije 2. istraţivačke kompetencije RAZRADA Section 2 3. kurikularne kompetencije PROBLEMA 4. kompetencije cjeloţivotnog učenja TIKA 5. socijalno-kulturalne kompetencije 6. emocionalne kompetencije PREMISE 7. komunikacijske kompetencije 8. informacijsko-komunikacijske kompetencije ZAKLJUČAK 9. kompetencije okruţenja i okoline (Selvi, 2010)
 13. 13. okolin profesio ska nalna istraţiva IKT čkakomuni kurikukacijska larna emoci cjeloţi onlna votna soc.-kult.
 14. 14. VRIJEDNOSTI VAŢNE U PODUĈAVANJUUVOD - učenik u centru poduke RAZRADASection 2 - učiteljski (profesionalni) identitet PROBLEMA TIKA - sluţenje profesije zajedniciPREMISEZAKLJUČAK
 15. 15. NOVE KOMPETENCIJE UĈITELJAUVOD - ključna uloga učitelja u: • pripremanju učenika za ţivotRAZRADA • preuzimanju odgovornosti zaPROBLEMA svoje cjeloţivotno učenjeSection 3 TIKA - osam ključnih kompetencija CŢPREMISE učenja (EU okvir, Lisabon 2000.)ZAKLJUČAK
 16. 16. KOMPETENCIJE UĈITELJA U NOVOM SVIJETUUVODRAZRADA 1. sposobnost korištenja alata za interakciju s okolinomPROBLEMASection 3 TIKA 2. sposobnost komuniciranja s heterogenim skupinamaPREMISE 3. autonomno djelovanjeZAKLJUČAK
 17. 17. PODRUĈJA NOVIH KOMPETENCIJAUVOD - poučavanje uz upotrebu IKT-a - integracija učenika s posebnimRAZRADA potrebamaPROBLEMA - rad u skupini učenika i s Section 3 TIKA multikulturalno mješovitim skupinama - menadţment školePREMISE - rješavanje konflikataZAKLJUČAK (Eurydice, 2003)
 18. 18. DIMENZIJE UĈITELJSKE KOMPETENCIJEUVODRAZRADA 1. PROFESIONALNAPROBLEMA 2. PEDAGOŠKO – DIDAKTIČKO – Section 3 TIKA METODIČKAPREMISE 3. RADNAZAKLJUČAK
 19. 19. PROFESIONALNA KOMPETENCIJAUVOD - razina općeg znanjaRAZRADA - sposobnost planiranja - sposobnost izvedbe zadatkaPROBLEMA - sudjelovanje u projektima Section 3 TIKA - samovrednovanje i vrednovanje - stručno usavršavanjePREMISEZAKLJUČAK
 20. 20. PEDAGOŠKO – DIDAKTIĈKO –METODIĈKA KOMPETENCIJAUVOD - poznavanje, primjena i povezivanjeRAZRADA pedagoške teorije i prakse - kreiranje nastavnih sadrţajaPROBLEMA (planiranje, programiranje, Section 3 TIKA pripremanje za nastavu) - sposobnost poučavanja i praćenjaPREMISE - vještina evaluacije i ocjenjivanjaZAKLJUČAK
 21. 21. PEDAGOŠKO – DIDAKTIĈKO –METODIĈKA KOMPETENCIJA (2)UVOD - prepoznavanje i rješavanje obrazovnih problemaRAZRADA - razvijanje vještina upravljanjaPROBLEMA razredom Section 3 TIKA - pronalaţenje odgovora na probleme u discipliniPREMISE - motiviranje učenika i njihovo uključivanje u razredne aktivnostiZAKLJUČAK
 22. 22. PEDAGOŠKO – DIDAKTIĈKO –METODIĈKA KOMPETENCIJA (3)UVOD - razumijevanje socijalnih i drugihRAZRADA okolnosti koje mogu utjecati na učenikovo izraţavanje i ponašanjePROBLEMA Section 3 - učenje komunikacije s roditeljima TIKA i uključivanje roditeljaPREMISE - snalaţenje u meĎunarodnim pitanjimaZAKLJUČAK
 23. 23. RADNA KOMPETENCIJA –PRAKTIĈNO ZNANJEUVOD - vještina suradnjeRAZRADA - timski rad - kvaliteta radaPROBLEMA - motiviranost za rad Section 3 TIKA - znanje IK tehnologija i njihova primjenaPREMISE - poznavanje stranog jezikaZAKLJUČAK
 24. 24. RADNA KOMPETENCIJA –PRAKTIĈNO ZNANJE (2)UVOD - savjesnostRAZRADA - odgovornost i njezino preuzimanje - inicijativaPROBLEMA - optimizam Section 3 TIKA - izgraĎivanje i njegovanje pravilnog govornog i pisanog izrazaPREMISE - opća komunikacija i jezična pismenostZAKLJUČAK
 25. 25. SPECIFIĈNE KOMPETENCIJE UĈITELJA UVOD - organiziranje okruţenja poticajnog za učenje RAZRADA - upravljanje učeničkim napredovanjem PROBLEMA - poticanje novih obrazovnih ishoda Section 3 TIKA (EU orijentacijam, ekološka osviještenost, multikulturalnost) PREMISE - poticanje motivacije za učenje - timski rad s kolegama i edukacijskim ZAKLJUČAK stručnjacima
 26. 26. SPECIFIĈNE KOMPETENCIJE UĈITELJA (2) UVOD - sudjelovanje u kreiranju školskog kurikuluma RAZRADA - upotreba informatičkih tehnologija u PROBLEMA svakodnevnoj praksi Section 3 TIKA - sposobnost rješavanja etičkih pitanja - spremnost na samoevaluaciju i PREMISE profesionalni razvoj ZAKLJUČAK
 27. 27. KOMPETENCIJE I KVALIFIKACIJEUVOD - Europski kvalifikacijski okvir (European QualificationsRAZRADA Framework, EQF)PROBLEMA - Hrvatski kvalifikacijski okvir, HKO (u Section 3 TIKA izradi)  instrument uspostave kvalifikacija stečenih u RH (kvalifikacijaPREMISE = kompetencija dokaziva javnom ispravom)ZAKLJUČAK
 28. 28. UĈITELJSKA STRUKAUVOD - nadahnuta vrijednostima društvene uključenosti i potrebom njegovanjaRAZRADA potencijala svih učenika, vrši jakPROBLEMA utjecaj na društvo i ima odlučujuću TIKA ulogu u unapreĎivanju ljudskih mogućnosti i oblikovanju naraštaja PREMISEPREMISE budućnostiZAKLJUČAK
 29. 29. KOMPETENTAN UĈITELJUVOD - brine o cjelokupnoj ličnosti učenikaRAZRADA - pruţa kvalitetno obrazovanje - razvija snaţnu osobnostPROBLEMA TIKA 1. PRAKSA PREMISEPREMISE 2. VODSTVO I UPRAVLJANJE 3. OSOBNA UČINKOVITOSTZAKLJUČAK
 30. 30. OSOBINE KOMPETENTNIH (USPJEŠNIH) UĈITELJAUVODRAZRADA - kritičko mišljenje - kreativno mišljenjePROBLEMA - prosocijalno mišljenje i mišljenje TIKA usmjereno na društvo - mišljenje usmjereno na budućnost PREMISEPREMISEZAKLJUČAK
 31. 31. OBILJEŢJA KOMPETENTNIH (USPJEŠNIH) UĈITELJAUVOD POVJERENJE U:RAZRADA - svoju struku - svoja znanja i vještinePROBLEMA - vrijednosti i stavove koje zastupa TIKA - poticanje sposobnosti učenika za PREMISEPREMISE učenje i promjene - stav o vaţnosti obrazovanjaZAKLJUČAK
 32. 32. UVOD “Znam da ne mogu naučiti nikogaRAZRADA ništa, mogu osigurati okruţenje i mogućnost za učenje, jer učenje jePROBLEMA TIKA nešto što čine učenici, a ne nastavnici.” PREMISEPREMISE (Carl Rogers)ZAKLJUČAK
 33. 33. BUDUĆNOSTUVOD - potreba revidiranja učiteljskihPREMISE kompetencija usporedno s promjenama u visokoškolskomPROBLEMA sustavu TIKA - uloga učitelja: prijenos promjena u obrazovni sustavPREMISEZAKLJUĈAKZAKLJUČAK
 34. 34. BUDUĆNOST – DRUGAĈIJA OD PROŠLOSTI UVOD KONTINUIRANI PROFESIONALNI PREMISE RAZVOJ: 1. osnovno (inicijalno) učiteljsko PROBLEMA obrazovanje TIKA 2. uvoĎenje u posao 3. obrazovanje učitelja tijekom rada PREMISE 4. cjeloţivotno učenje ZAKLJUĈAK ZAKLJUČAK
 35. 35. IZAZOVI BUDUĆNOSTIUVODRAZRADA UČITELJIMA SU POTREBNE NOVE KOMPETENCIJE KAKOPROBLEMA TIKA BI SE ZNALI NOSITI SA SVIM PROMJENAMA U DRUŠTVU.PREMISEZAKLJUĈAKZAKLJUČAK
 36. 36. IZAZOVI BUDUĆNOSTI - zadaćeUVOD Kompetencijski profil:RAZRADA 1. stručne vještine i sposobnostiPROBLEMA 2. stručna znanja i poznavanje struke TIKA 3. kreiranje i razvoj novih znanja 4. profesionalne i odgojne vrijednosti iPREMISE osobna posvećenost raduZAKLJUĈAKZAKLJUČAK
 37. 37. UVOD ŠTO VEĆ DANASRAZRADA PROMIJENITI?PROBLEMA TIKAPREMISEZAKLJUĈAKZAKLJUČAK
 38. 38. Tko ţeli nešto naučiti naći ćenačin, tko ne ţeli, naći ćeizliku. Pablo Picasso
 39. 39. LITERATURA:1. Bond, T. (2007). Key Competencies. http://ictnz.com >14.1.2012.Education and Training 2020 programme; Thematic Working Group „TeacherProfessional Development“ (2011). Policy approaches to defining and desctibingteachers competencies; izvješće Peer Learning Activity, Naas, Irska .http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/defining_en.pdf >14.1.2012.2. Gupta, K. (1999). A practical guide for need assesment. San Francisco: JohnWiley and Sons. Inc.3. Katane, I. i dr. (2006). Teacher competence and further education as priorities forsustainable development of rural school in Latvia. Journal of Teacher Educationand Training m6.4. Kuhlmann, T. (2007). Becoming a Rapid E-Learning Pro.http://www.dhsphn.edu.vn/LinkClick.aspx?fileticket=b2s2WSGnbec%3D&tabid=201&mid=1042 > 14.1.2012.5. Lončarić, D. i Pejić Papak, P. (2009). Profiliranje učiteljskih kompetencija.Odgojne znanosti, 11(2), str. 479-497.6. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (2011). Nacionalni okvirni kurikulumza predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje.http://www.public.mzos.hr/fgs.axd?id=18247 > 14.1.2012.
 40. 40. 7. Ministry of Education Finland (2009). Key competencies for lifelong learning inFinland. Helsinki. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/natreport09/finland_en.pdf > 14.1.2012.8. Teacher Ed (2010). Competent Teacher. Singteach.nie.edu.sg. Issue 23,mar/apr 2010. http://www.nie.edu.sg/files/SingTeach_Issue23_GTCs.pdf >14.1.2012.9. Selvi, K. (2010). Teachers Competencies. Cultura. International Journal ofPhilosophy of Culture and Axiology, vol. VII, no. 1/2010.10. Zerin, N.(2008). Improve teacher education: Key Competencies required forteachers to implement inclusive education for the chirldren with disabilities.Bangladeš. http://www.unnayan.org/edu.conf/march.3/04.15-Nusrat-Zerin.pdf >14.1.2012.
 41. 41. WIKISPACES http://kljucne-kompetencije-ucitelja.wikispaces.com/ http://kljucne-kompetencije-ucitelja.wikispaces.com/
 42. 42. http://kljucne-kompetencije-ucitelja.wikispaces.com/

×