Handsout_Kljucne kompetencije ucitelja_NLJK

1,443 views

Published on

handsout_Teachers Key Competencies

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
592
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ruth
 • Ruth
 • HKO usmjeren na ishode učenja ima uporište u razvoju ključnih i specifičnih kompetencija učitelja.
 • Handsout_Kljucne kompetencije ucitelja_NLJK

  1. 1. KLJUĈNE KOMPETENCIJEUĈITELJA, PRETPOSTAVKA ZA OSTVARIVANJE SUVREMENE NASTAVE mr. Nataša Ljubić Klemše, uĉiteljica savjetnica natasa.ljk@gmail.com
  2. 2. KOMPETENCIJA – definicija (1)Section 1 UVODRAZRADA … kombinacija znanja, vještina, stavova, vrijednosti, ţPROBLEMA elja i navika koje pojedincu TIKA omogućavaju aktivno i učinkovito djelovanje u odreĎenom području iPREMISE profesiji (Deakin Crick, R. 2008)ZAKLJUČAK
  3. 3. KOMPETENCIJA – definicija (2)Section 1 UVOD … skupina znanja, vještina i iskustvaRAZRADA potrebnih za budućnost, a koja se očituje u aktivnostiPROBLEMA (Katane, 2006) TIKA … znanja, vještine, stavovi, vrijednosti, mPREMISE otivacije i vjerovanja potrebna ljudima kako bi bili uspješni u posluZAKLJUČAK (Gupta, 1999)
  4. 4. EU KOMPETENCIJE UĈITELJASection 1 UVOD “Education and Training 2010”:RAZRADA 1. rad s informacijama, tehnologijom i znanjemPROBLEMA 2. rad s ljudima – TIKA učenicima, suradnicima i ostalim partnerima u obrazovanjuPREMISE 3. rad u društvu i s društvom, na svim razinamaZAKLJUČAK
  5. 5. TEMELJNE UĈITELJSKE KOMPETENCIJE UVOD - planiranje i pripremanje za nastavu - izvedba nastavnog sata RAZRADA Section 2 (voĎenje i tijek) PROBLEMA - razredna klima i ugoĎaj (disciplina) TIKA - ocjenjivanje učenikova napretka - osvrt i prosudba vlastitog rada PREMISE (prema Kyriacou, 1998) ZAKLJUČAK
  6. 6. okolin profesio ska nalna istraţiva IKT čkakomuni kurikukacijska larna emoci cjeloţi onlna votna soc.-kult.
  7. 7. VRIJEDNOSTI VAŢNE U PODUĈAVANJUUVOD - učenik u centru poduke RAZRADASection 2 - učiteljski (profesionalni) identitet PROBLEMA TIKA - sluţenje profesije zajedniciPREMISEZAKLJUČAK
  8. 8. NOVE KOMPETENCIJE UĈITELJAUVOD - ključna uloga učitelja u: • pripremanju učenika za ţivotRAZRADA • preuzimanju odgovornosti zaPROBLEMA svoje cjeloţivotno učenjeSection 3 TIKA - osam ključnih kompetencija CŢPREMISE učenja (EU okvir, Lisabon 2000.)ZAKLJUČAK
  9. 9. KOMPETENCIJE UĈITELJA U NOVOM SVIJETUUVODRAZRADA 1. sposobnost korištenja alata za interakciju s okolinomPROBLEMASection 3 TIKA 2. sposobnost komuniciranja s heterogenim skupinamaPREMISE 3. autonomno djelovanjeZAKLJUČAK
  10. 10. PODRUĈJA NOVIH KOMPETENCIJAUVOD - poučavanje uz upotrebu IKT-a - integracija učenika s posebnimRAZRADA potrebamaPROBLEMA - rad u skupini učenika i s Section 3 TIKA multikulturalno mješovitim skupinama - menadţment školePREMISE - rješavanje konflikataZAKLJUČAK (Eurydice, 2003)
  11. 11. DIMENZIJE UĈITELJSKE KOMPETENCIJEUVODRAZRADA 1. PROFESIONALNAPROBLEMA 2. PEDAGOŠKO – DIDAKTIČKO – Section 3 TIKA METODIČKAPREMISE 3. RADNAZAKLJUČAK
  12. 12. PROFESIONALNA KOMPETENCIJAUVOD - razina općeg znanjaRAZRADA - sposobnost planiranja - sposobnost izvedbe zadatkaPROBLEMA - sudjelovanje u projektima Section 3 TIKA - samovrednovanje i vrednovanje - stručno usavršavanjePREMISEZAKLJUČAK
  13. 13. PEDAGOŠKO – DIDAKTIĈKO –METODIĈKA KOMPETENCIJAUVOD - poznavanje, primjena i povezivanjeRAZRADA pedagoške teorije i prakse - kreiranje nastavnih sadrţajaPROBLEMA (planiranje, programiranje, Section 3 TIKA pripremanje za nastavu) - sposobnost poučavanja i praćenjaPREMISE - vještina evaluacije i ocjenjivanjaZAKLJUČAK
  14. 14. PEDAGOŠKO – DIDAKTIĈKO –METODIĈKA KOMPETENCIJA (2)UVOD - prepoznavanje i rješavanje obrazovnih problemaRAZRADA - razvijanje vještina upravljanjaPROBLEMA razredom Section 3 TIKA - pronalaţenje odgovora na probleme u discipliniPREMISE - motiviranje učenika i njihovo uključivanje u razredne aktivnostiZAKLJUČAK
  15. 15. PEDAGOŠKO – DIDAKTIĈKO –METODIĈKA KOMPETENCIJA (3)UVOD - razumijevanje socijalnih i drugihRAZRADA okolnosti koje mogu utjecati na učenikovo izraţavanje i ponašanjePROBLEMA Section 3 - učenje komunikacije s roditeljima TIKA i uključivanje roditeljaPREMISE - snalaţenje u meĎunarodnim pitanjimaZAKLJUČAK
  16. 16. RADNA KOMPETENCIJA –PRAKTIĈNO ZNANJEUVOD - vještina suradnjeRAZRADA - timski rad - kvaliteta radaPROBLEMA - motiviranost za rad Section 3 TIKA - znanje IK tehnologija i njihova primjenaPREMISE - poznavanje stranog jezikaZAKLJUČAK
  17. 17. RADNA KOMPETENCIJA –PRAKTIĈNO ZNANJE (2)UVOD - savjesnostRAZRADA - odgovornost i njezino preuzimanje - inicijativaPROBLEMA - optimizam Section 3 TIKA - izgraĎivanje i njegovanje pravilnog govornog i pisanog izrazaPREMISE - opća komunikacija i jezična pismenostZAKLJUČAK
  18. 18. SPECIFIĈNE KOMPETENCIJE UĈITELJA UVOD - organiziranje okruţenja poticajnog za učenje RAZRADA - upravljanje učeničkim napredovanjem PROBLEMA - poticanje novih obrazovnih ishoda Section 3 TIKA (EU orijentacijam, ekološka osviještenost, multikulturalnost) PREMISE - poticanje motivacije za učenje - timski rad s kolegama i edukacijskim ZAKLJUČAK stručnjacima
  19. 19. SPECIFIĈNE KOMPETENCIJE UĈITELJA (2) UVOD - sudjelovanje u kreiranju školskog kurikuluma RAZRADA - upotreba informatičkih tehnologija u PROBLEMA svakodnevnoj praksi Section 3 TIKA - sposobnost rješavanja etičkih pitanja - spremnost na samoevaluaciju i PREMISE profesionalni razvoj ZAKLJUČAK
  20. 20. OSOBINE KOMPETENTNIH (USPJEŠNIH) UĈITELJAUVODRAZRADA - kritičko mišljenje - kreativno mišljenjePROBLEMA - prosocijalno mišljenje i mišljenje TIKA usmjereno na društvo - mišljenje usmjereno na budućnost PREMISEPREMISEZAKLJUČAK
  21. 21. OBILJEŢJA KOMPETENTNIH (USPJEŠNIH) UĈITELJAUVOD POVJERENJE U:RAZRADA - svoju strukuPROBLEMA - svoja znanja i vještine TIKA - vrijednosti i stavove koje zastupa PREMISEPREMISE - poticanje sposobnosti učenika za učenje i promjene - stav o vaţnosti obrazovanjaZAKLJUČAK
  22. 22. BUDUĆNOST – DRUGAĈIJA OD PROŠLOSTI UVOD KONTINUIRANI PROFESIONALNI PREMISE RAZVOJ: 1. osnovno (inicijalno) učiteljsko PROBLEMA obrazovanje TIKA 2. uvoĎenje u posao 3. obrazovanje učitelja tijekom rada PREMISE 4. cjeloţivotno učenje ZAKLJUĈAK ZAKLJUČAK
  23. 23. IZAZOVI BUDUĆNOSTI - zadaćeUVOD Kompetencijski profil:RAZRADA 1. stručne vještine i sposobnostiPROBLEMA 2. stručna znanja i poznavanje struke TIKA 3. kreiranje i razvoj novih znanja 4. profesionalne i odgojne vrijednosti iPREMISE osobna posvećenost raduZAKLJUĈAKZAKLJUČAK
  24. 24. Tko ţeli nešto naučiti naći ćenačin, tko ne ţeli, naći ćeizliku. Pablo Picasso

  ×