Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ra Por T

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ra Por T

 1. 1. 1 z 12 Radiowa Akademia Natana s. Raport o I Komunii Świętej http://natan.pl
 2. 2. 2 z 12 Radiowa Akademia Natana s. od wieków tak było; jest swoista mą- drość i siła tradycji, a jej burzenie wprowadza destabilizację, chaos. nie warto! http://natan.pl
 3. 3. 3 z 12 Radiowa Akademia Natana s. 533 osoby http://natan.pl
 4. 4. 4 z 12 Radiowa Akademia Natana s. Później (51,21%) bo: • przerzucanie wszelkiej odpowiedzial- ności na szkołę i Kościół • brak wiary i Ŝycia religijnego rodzi- ców • brak czasu • brak umiejętności http://natan.pl
 5. 5. 5 z 12 Radiowa Akademia Natana s. Wcześniej Jeśli będzie: • pełne zaangaŜowanie rodziców • świadectwo wiary z ich strony • praktyka wczesnej Komunii http://www.wczesna-komunia.com.pl http://natan.pl
 6. 6. 6 z 12 Radiowa Akademia Natana s. Indywidualnie http://natan.pl
 7. 7. 7 z 12 Radiowa Akademia Natana s. Potrzeba katechizacji parafialnej http://natan.pl
 8. 8. 8 z 12 Radiowa Akademia Natana s. I komunia św. powinna być przeŜywana in- dywidualnie. kiedy dziecko jest gotowe ro- dzice powinni zaprowadzić je do probosz- cza, który podejmie decyzję o dopuszczeniu dziecka do sakramentu. wspólnie wyzna- czają termin tak jak chrzest czy małŜeń- stwo. sakramenty przyjmowane hurtowo nigdy nie spełnią oczekiwań o dojrzałości. http://natan.pl
 9. 9. 9 z 12 Radiowa Akademia Natana s. Quam singulari (1910) 4. Troska o to, by dziecko wypełniło ciąŜący na nim obowiązek, dotyczący przykazania o spo- wiedzi i Komunii, spada głównie na jego opieku- nów, a więc na rodziców, na spowiednika, na nauczyciela i na proboszcza. Do rodziców zaś i ich zastępców oraz do spowiednika naleŜy, według Katechizmu Rzymskiego, dopuszczanie dziecka do pierwszej Komunii świętej. http://natan.pl
 10. 10. 10 z 12 Radiowa Akademia Natana s. 5. Raz lub więcej razy w roku niech probosz- czowie zapowiedzą i urządzą generalną Ko- munię dzieci i dopuszczą do niej nie tylko te dzieci, które dopiero pierwszy raz komunikują, lecz takŜe i te, które jak było wyŜej powiedziane, za zgodą rodziców lub spowiednika, juŜ przedtem po raz pierwszy przystąpiły do Sto- łu Pańskiego. Jedne i drugie dzieci naleŜy wpierw przez parę dni pouczyć i przygotować. http://natan.pl
 11. 11. 11 z 12 Radiowa Akademia Natana s. Zamysł Piusa X: •Przygotowanie - rodzice, nauczyciel (kate- cheta?), proboszcz. •Dopuszczenie - decyduje rodzic i spowiednik. •Indywidualne przystępowanie. •Zewnętrzna uroczystość jest formą dopingu http://natan.pl
 12. 12. 12 z 12 Radiowa Akademia Natana s. ? http://natan.pl

×