SlideShare a Scribd company logo

Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877

N
nataliej4

THỰC TRẠNG PHÂN bố và KHAI THÁC KHOÁNG sét ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG 4857877

1 of 34
Download to read offline
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT
NGUYỄN HUỲNH HOA
THỰC TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC
KHOÁNG SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Luận văn tốt nghiệp
Ngành: KHOA HỌC ĐẤT
Cần Thơ - 2011
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD
-----o0o-----
Luận văn tốt nghiệp
Ngành: KHOA HỌC ĐẤT
Tên đề tài:
THỰC TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC
KHOÁNG SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:
PGS.TS. Võ Quang Minh Nguyễn Huỳnh Hoa
MSSV: 3084084
Ngành: Khoa Học Đất Khóa 34
Cần Thơ - 2011
i
MỤC LỤC
Mục lục …………………………………………………………………. i
Lời cam đoan …………………………………………………………… iii
Xác nhận của Cán Bộ hướng dẫn………………………………………... iv
Xác nhận của Bộ Môn Khoa Học Đất…………………………............... v
Xác nhận của Hội Đồng chấm Luận Văn tốt nghiệp……………………. vi
Lý lịch cá nhân ………………………………………………………….. vii
Lời cảm tạ………………………………………………………………... viii
Danh sách hình…………………………………………………………... x
Danh sách bảng………………………………………………………….. xi
Tóm lược ……………………………………………………………… xii
Chữ viết tắt …………………………………………………………………...xiv
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ………………………………… 2
1.1 Đánh giá tổng quan ………………………………………………………2
1.2 Khái niệm khoáng sét…………………………………………………… 2
1.3 Sự hình thành khoáng sét…………………………………….................. 3
1.4 Phân loại khoáng sét …………………………………………................. 4
1.5 Sử dụng khoáng sét…………………………………………. ..................7
1.6 Tác động của việc khai thác và sử dụng đến môi trường…….................. 13
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ……. ......................16
2.1 Phương tiện……………………………………………………................16
2.2 Phương pháp…………………………………………………..................16
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN………………………………....... 18
3.1 Thông tin kết quả thu thập số liệu ……………………………………….18
3.2 Sự phân bố khoáng sản sét ở ĐBSCL: ………….................................... 19
3.3 Sự phân bố trữ lượng khai thác ở ĐBSCL: ……………………………....19
ii
3.4 Trữ lượng sét các tỉnh …………………………………………………... 20
3.4.1 Tỉnh Vĩnh Long ………………………………………………………. 20
3.4.2 Tỉnh An Giang………………………………………………………….. 24
3.4.3 Tỉnh Trà Vinh…………………………………………………………... 25
3.4.4 Tỉnh Kiên Giang………………………………………………………… 27
3.4.5 Tỉnh Đồng Tháp………………………………………………………... 28
3.4.6 Tỉnh Cà Mau ……………………………………………………………. 29
3.4.7 Tỉnh Long An……………………………………………………………. 30
3.5 Thực trạng khai thác:………………………………… …………………… 32
3.6 Dự báo tình hình tiêu thụ và tiềm năng khai thác tài nguyên sét……...…… 37
3.7 Những giải pháp hạn chế những tác động tiêu cực của vấn đề khai thác tài nguyên
sét đến môi trường và sản xuất nông nghiệp…………………………………. 38
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………. 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………….. ………………..… 42
PHỤ CHƯƠNG
iii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học và làm việc của bản thân. Các
số liệu là do Sở Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng
Tháp,Trà Vinh, Long An,Cà Mau, Vĩnh Long cung cấp, kết quả trình bày trong luận
văn này là trung thực và chưa từng được công bố trước đây.
Tác giả luận văn
Nguyễn Huỳnh Hoa
iv
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài :
“HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SÉT
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG”
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huỳnh Hoa
MSSV: 3084084
Lớp: Khoa Học Đất khóa 34
( Thời gian thực hiện đề tài từ 6/2011 – 11/2011 )
Ý kiến của Cán Bộ Hướng Dẫn:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………….
Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm………
Cán Bộ Hướng Dẫn
PGS. TS. VÕ QUANG MINH
Ad

Recommended

Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước...
Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước...Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước...
Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước...nataliej4
 
đáNh giá chất lượng nước và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực ...
đáNh giá chất lượng nước và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực ...đáNh giá chất lượng nước và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực ...
đáNh giá chất lượng nước và đề xuất biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại khu vực ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...hanhha12
 
đáNh giá hiện trạng môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua thành phố hà nội ...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua thành phố hà nội ...đáNh giá hiện trạng môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua thành phố hà nội ...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua thành phố hà nội ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
đáNh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường sinh thái tại thị trấ...
đáNh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường sinh thái tại thị trấ...đáNh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường sinh thái tại thị trấ...
đáNh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường sinh thái tại thị trấ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nơng nghiệp tại một số...
Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nơng nghiệp tại một số...Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nơng nghiệp tại một số...
Xây dựng bộ chỉ thị đánh giá tính bền vững sử dụng đất nơng nghiệp tại một số...jackjohn45
 
Luận văn: Đặc tính liên kết O-glycan của lectin từ rong đỏ, HAY - Gửi miễn ph...
Luận văn: Đặc tính liên kết O-glycan của lectin từ rong đỏ, HAY - Gửi miễn ph...Luận văn: Đặc tính liên kết O-glycan của lectin từ rong đỏ, HAY - Gửi miễn ph...
Luận văn: Đặc tính liên kết O-glycan của lectin từ rong đỏ, HAY - Gửi miễn ph...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 

More Related Content

What's hot

đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngườ...
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngườ...đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngườ...
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngườ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...nataliej4
 
Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên...
Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên...Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên...
Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên...nataliej4
 
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã trung thành ...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã trung thành  ...Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã trung thành  ...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã trung thành ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biệ...
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biệ...đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biệ...
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biệ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
đáNh giá hiệu quả xử lý nước tại trạm cấp nước sạch của hợp tác xã kinh doanh...
đáNh giá hiệu quả xử lý nước tại trạm cấp nước sạch của hợp tác xã kinh doanh...đáNh giá hiệu quả xử lý nước tại trạm cấp nước sạch của hợp tác xã kinh doanh...
đáNh giá hiệu quả xử lý nước tại trạm cấp nước sạch của hợp tác xã kinh doanh...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
đáNh giá hiện trạng môi trường nước hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc kạn (khóa l...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc kạn (khóa l...đáNh giá hiện trạng môi trường nước hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc kạn (khóa l...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc kạn (khóa l...nataliej4
 
đáNh giá môi trường nước nuôi cá diêu hồng tại trung tâm đào tạo nghiên cứu ...
đáNh giá môi trường nước nuôi cá diêu hồng tại trung tâm đào tạo nghiên cứu ...đáNh giá môi trường nước nuôi cá diêu hồng tại trung tâm đào tạo nghiên cứu ...
đáNh giá môi trường nước nuôi cá diêu hồng tại trung tâm đào tạo nghiên cứu ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Nghiên cứu hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại mộ...
Nghiên cứu hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại mộ...Nghiên cứu hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại mộ...
Nghiên cứu hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại mộ...jackjohn45
 
Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ...
Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ...Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ...
Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ...
TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ...TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ...
TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ...nataliej4
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước ...
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước ...Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước ...
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã hồng tiến, thị...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã hồng tiến, thị...Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã hồng tiến, thị...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã hồng tiến, thị...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
đáNh giá hiện trạng môi trường nước thải tại mỏ than mạo khê, đông triều, tỉn...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước thải tại mỏ than mạo khê, đông triều, tỉn...đáNh giá hiện trạng môi trường nước thải tại mỏ than mạo khê, đông triều, tỉn...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước thải tại mỏ than mạo khê, đông triều, tỉn...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã sơn cẩm, th...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã sơn cẩm, th...Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã sơn cẩm, th...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã sơn cẩm, th...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Quan trắc chất lượng nước hồ linh đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị phườn...
Quan trắc chất lượng nước hồ linh đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị phườn...Quan trắc chất lượng nước hồ linh đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị phườn...
Quan trắc chất lượng nước hồ linh đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị phườn...nataliej4
 

What's hot (20)

đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngườ...
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngườ...đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngườ...
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và nhận thức của ngườ...
 
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...
Đánh Giá Hiện Trạng Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt Của Thành Phố Vĩn...
 
Luận văn: Mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm nước, HAY
Luận văn: Mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm nước, HAYLuận văn: Mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm nước, HAY
Luận văn: Mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm nước, HAY
 
Luận văn:Quản lý nhà nước về môi trường khu công nghiêp Tây Bắc
Luận văn:Quản lý nhà nước về môi trường khu công nghiêp Tây BắcLuận văn:Quản lý nhà nước về môi trường khu công nghiêp Tây Bắc
Luận văn:Quản lý nhà nước về môi trường khu công nghiêp Tây Bắc
 
Đề tài: Quản lý chất thải rắn tại phường Hưng Đạo - Dương Kinh
Đề tài: Quản lý chất thải rắn tại phường Hưng Đạo - Dương KinhĐề tài: Quản lý chất thải rắn tại phường Hưng Đạo - Dương Kinh
Đề tài: Quản lý chất thải rắn tại phường Hưng Đạo - Dương Kinh
 
Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên...
Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên...Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên...
Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên...
 
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã trung thành ...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã trung thành  ...Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã trung thành  ...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã trung thành ...
 
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biệ...
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biệ...đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biệ...
đáNh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt và đề xuất một số biệ...
 
đáNh giá hiệu quả xử lý nước tại trạm cấp nước sạch của hợp tác xã kinh doanh...
đáNh giá hiệu quả xử lý nước tại trạm cấp nước sạch của hợp tác xã kinh doanh...đáNh giá hiệu quả xử lý nước tại trạm cấp nước sạch của hợp tác xã kinh doanh...
đáNh giá hiệu quả xử lý nước tại trạm cấp nước sạch của hợp tác xã kinh doanh...
 
đáNh giá hiện trạng môi trường nước hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc kạn (khóa l...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc kạn (khóa l...đáNh giá hiện trạng môi trường nước hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc kạn (khóa l...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc kạn (khóa l...
 
đáNh giá môi trường nước nuôi cá diêu hồng tại trung tâm đào tạo nghiên cứu ...
đáNh giá môi trường nước nuôi cá diêu hồng tại trung tâm đào tạo nghiên cứu ...đáNh giá môi trường nước nuôi cá diêu hồng tại trung tâm đào tạo nghiên cứu ...
đáNh giá môi trường nước nuôi cá diêu hồng tại trung tâm đào tạo nghiên cứu ...
 
Nghiên cứu hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại mộ...
Nghiên cứu hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại mộ...Nghiên cứu hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại mộ...
Nghiên cứu hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp xử lý chất thải rắn tại mộ...
 
Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ...
Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ...Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ...
Phân tích hiệu quả của một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ...
 
TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ...
TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ...TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ...
TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI ...
 
Luận văn:Quản lý Nhà nước về môi trường tại tỉnh Quảng Ngãi
Luận văn:Quản lý Nhà nước về môi trường tại tỉnh Quảng NgãiLuận văn:Quản lý Nhà nước về môi trường tại tỉnh Quảng Ngãi
Luận văn:Quản lý Nhà nước về môi trường tại tỉnh Quảng Ngãi
 
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước ...
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước ...Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước ...
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nước ...
 
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã hồng tiến, thị...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã hồng tiến, thị...Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã hồng tiến, thị...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã hồng tiến, thị...
 
đáNh giá hiện trạng môi trường nước thải tại mỏ than mạo khê, đông triều, tỉn...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước thải tại mỏ than mạo khê, đông triều, tỉn...đáNh giá hiện trạng môi trường nước thải tại mỏ than mạo khê, đông triều, tỉn...
đáNh giá hiện trạng môi trường nước thải tại mỏ than mạo khê, đông triều, tỉn...
 
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã sơn cẩm, th...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã sơn cẩm, th...Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã sơn cẩm, th...
Tìm hiểu nhận thức của người dân về môi trường trên địa bàn xã sơn cẩm, th...
 
Quan trắc chất lượng nước hồ linh đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị phườn...
Quan trắc chất lượng nước hồ linh đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị phườn...Quan trắc chất lượng nước hồ linh đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị phườn...
Quan trắc chất lượng nước hồ linh đàm phục vụ mục đích cảnh quan đô thị phườn...
 

Similar to Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...luanvantrust
 
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...https://www.facebook.com/garmentspace
 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch...
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch...Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch...
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch...luanvantrust
 
Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An - Gửi miễn phí ...
Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An - Gửi miễn phí ...Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An - Gửi miễn phí ...
Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An - Gửi miễn phí ...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
ĐỀ TÀI : Luận án Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An
ĐỀ TÀI : Luận án Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ AnĐỀ TÀI : Luận án Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An
ĐỀ TÀI : Luận án Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ AnLuận Văn 1800
 
Luận văn: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố tác động đến chuyển mục đích s...
Luận văn: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố tác động đến chuyển mục đích s...Luận văn: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố tác động đến chuyển mục đích s...
Luận văn: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố tác động đến chuyển mục đích s...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 
đáNh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất ...
đáNh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất ...đáNh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất ...
đáNh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất ...TÀI LIỆU NGÀNH MAY
 
Luận văn: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động trải n...
Luận văn: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động trải n...Luận văn: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động trải n...
Luận văn: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động trải n...Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...
Luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...Luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...
Luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
 

Similar to Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877 (20)

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
 
Luận án: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi, HAY
Luận án: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi, HAYLuận án: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi, HAY
Luận án: Ảnh hưởng văn học dân gian trong truyện thiếu nhi, HAY
 
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với giống ...
 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch...
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch...Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch...
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao dịch...
 
Luận văn: Thực hiện pháp luật về quyền sử dụng đất, HOT
Luận văn: Thực hiện pháp luật về quyền sử dụng đất, HOTLuận văn: Thực hiện pháp luật về quyền sử dụng đất, HOT
Luận văn: Thực hiện pháp luật về quyền sử dụng đất, HOT
 
Đề tài: Pháp luật về quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ngãi, HAY
Đề tài: Pháp luật về quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ngãi, HAYĐề tài: Pháp luật về quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ngãi, HAY
Đề tài: Pháp luật về quyền sử dụng đất tại tỉnh Quảng Ngãi, HAY
 
Luận văn: Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn...
Luận văn: Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn...Luận văn: Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn...
Luận văn: Thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn...
 
Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An - Gửi miễn phí ...
Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An - Gửi miễn phí ...Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An - Gửi miễn phí ...
Luận án: Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An - Gửi miễn phí ...
 
ĐỀ TÀI : Luận án Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An
ĐỀ TÀI : Luận án Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ AnĐỀ TÀI : Luận án Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An
ĐỀ TÀI : Luận án Nghiên cứu tư liệu Hán Nôm về khuyến học của Nghệ An
 
Luận văn: Nghiên cứu đặc tính hóa lý của nước ngầm, HAY, 9đ
Luận văn: Nghiên cứu đặc tính hóa lý của nước ngầm, HAY, 9đLuận văn: Nghiên cứu đặc tính hóa lý của nước ngầm, HAY, 9đ
Luận văn: Nghiên cứu đặc tính hóa lý của nước ngầm, HAY, 9đ
 
Luận văn: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố tác động đến chuyển mục đích s...
Luận văn: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố tác động đến chuyển mục đích s...Luận văn: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố tác động đến chuyển mục đích s...
Luận văn: Đánh giá thực trạng và một số yếu tố tác động đến chuyển mục đích s...
 
Đề tài: Hoa văn trang trí trang phục người Cơtu trong mĩ thuật, 9đ
Đề tài: Hoa văn trang trí trang phục người Cơtu trong mĩ thuật, 9đĐề tài: Hoa văn trang trí trang phục người Cơtu trong mĩ thuật, 9đ
Đề tài: Hoa văn trang trí trang phục người Cơtu trong mĩ thuật, 9đ
 
đáNh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất ...
đáNh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất ...đáNh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất ...
đáNh giá hiện trạng nước sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất ...
 
Đề tài ảnh hưởng của sự phát triển đô thị, ĐIỂM CAO
Đề tài ảnh hưởng của sự phát triển đô thị, ĐIỂM CAOĐề tài ảnh hưởng của sự phát triển đô thị, ĐIỂM CAO
Đề tài ảnh hưởng của sự phát triển đô thị, ĐIỂM CAO
 
Luận văn: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động trải n...
Luận văn: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động trải n...Luận văn: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động trải n...
Luận văn: Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc thông qua hoạt động trải n...
 
Luận văn: Nghiên cứu biến tính vật liệu cacbon nano ống bằng TiO2 và ứng dụng...
Luận văn: Nghiên cứu biến tính vật liệu cacbon nano ống bằng TiO2 và ứng dụng...Luận văn: Nghiên cứu biến tính vật liệu cacbon nano ống bằng TiO2 và ứng dụng...
Luận văn: Nghiên cứu biến tính vật liệu cacbon nano ống bằng TiO2 và ứng dụng...
 
Luận văn: Nghiên cứu biến tính vật liệu cacbon nano ống bằng TiO2
Luận văn: Nghiên cứu biến tính vật liệu cacbon nano ống bằng TiO2Luận văn: Nghiên cứu biến tính vật liệu cacbon nano ống bằng TiO2
Luận văn: Nghiên cứu biến tính vật liệu cacbon nano ống bằng TiO2
 
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ...
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ...Đánh giá công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ...
Đánh giá công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ...
 
Luận văn: Đo đạc trắc lượng lớp phủ trên ảnh vệ tinh đa thời gian
Luận văn: Đo đạc trắc lượng lớp phủ trên ảnh vệ tinh đa thời gianLuận văn: Đo đạc trắc lượng lớp phủ trên ảnh vệ tinh đa thời gian
Luận văn: Đo đạc trắc lượng lớp phủ trên ảnh vệ tinh đa thời gian
 
Luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...
Luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...Luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...
Luận văn: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác...
 

More from nataliej4

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155nataliej4
 
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...nataliej4
 
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279nataliej4
 
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gianataliej4
 
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngnataliej4
 
Bài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcnataliej4
 
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin họcđề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin họcnataliej4
 
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngGiáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngnataliej4
 
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnLựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnnataliej4
 
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree towerSổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree towernataliej4
 
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...nataliej4
 
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtBài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtnataliej4
 
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864nataliej4
 
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...nataliej4
 
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngBài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngnataliej4
 
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhBài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhnataliej4
 
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning introGiới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intronataliej4
 
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắcLý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắcnataliej4
 
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)nataliej4
 
Bài giảng bình đơn thuốc bệnh viện nhiệt đới
Bài giảng bình đơn thuốc bệnh viện nhiệt đớiBài giảng bình đơn thuốc bệnh viện nhiệt đới
Bài giảng bình đơn thuốc bệnh viện nhiệt đớinataliej4
 

More from nataliej4 (20)

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
 
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
 
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
 
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
 
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
 
Bài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốc
 
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin họcđề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
 
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngGiáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
 
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnLựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
 
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree towerSổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
 
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
 
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtBài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
 
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
 
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
 
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngBài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
 
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhBài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
 
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning introGiới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
 
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắcLý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
 
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
 
Bài giảng bình đơn thuốc bệnh viện nhiệt đới
Bài giảng bình đơn thuốc bệnh viện nhiệt đớiBài giảng bình đơn thuốc bệnh viện nhiệt đới
Bài giảng bình đơn thuốc bệnh viện nhiệt đới
 

Recently uploaded

Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 

Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT NGUYỄN HUỲNH HOA THỰC TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Cần Thơ - 2011
 • 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD -----o0o----- Luận văn tốt nghiệp Ngành: KHOA HỌC ĐẤT Tên đề tài: THỰC TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: PGS.TS. Võ Quang Minh Nguyễn Huỳnh Hoa MSSV: 3084084 Ngành: Khoa Học Đất Khóa 34 Cần Thơ - 2011
 • 3. i MỤC LỤC Mục lục …………………………………………………………………. i Lời cam đoan …………………………………………………………… iii Xác nhận của Cán Bộ hướng dẫn………………………………………... iv Xác nhận của Bộ Môn Khoa Học Đất…………………………............... v Xác nhận của Hội Đồng chấm Luận Văn tốt nghiệp……………………. vi Lý lịch cá nhân ………………………………………………………….. vii Lời cảm tạ………………………………………………………………... viii Danh sách hình…………………………………………………………... x Danh sách bảng………………………………………………………….. xi Tóm lược ……………………………………………………………… xii Chữ viết tắt …………………………………………………………………...xiv MỞ ĐẦU ………………………………………………………………….. 1 CHƯƠNG 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ………………………………… 2 1.1 Đánh giá tổng quan ………………………………………………………2 1.2 Khái niệm khoáng sét…………………………………………………… 2 1.3 Sự hình thành khoáng sét…………………………………….................. 3 1.4 Phân loại khoáng sét …………………………………………................. 4 1.5 Sử dụng khoáng sét…………………………………………. ..................7 1.6 Tác động của việc khai thác và sử dụng đến môi trường…….................. 13 CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP ……. ......................16 2.1 Phương tiện……………………………………………………................16 2.2 Phương pháp…………………………………………………..................16 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN………………………………....... 18 3.1 Thông tin kết quả thu thập số liệu ……………………………………….18 3.2 Sự phân bố khoáng sản sét ở ĐBSCL: ………….................................... 19 3.3 Sự phân bố trữ lượng khai thác ở ĐBSCL: ……………………………....19
 • 4. ii 3.4 Trữ lượng sét các tỉnh …………………………………………………... 20 3.4.1 Tỉnh Vĩnh Long ………………………………………………………. 20 3.4.2 Tỉnh An Giang………………………………………………………….. 24 3.4.3 Tỉnh Trà Vinh…………………………………………………………... 25 3.4.4 Tỉnh Kiên Giang………………………………………………………… 27 3.4.5 Tỉnh Đồng Tháp………………………………………………………... 28 3.4.6 Tỉnh Cà Mau ……………………………………………………………. 29 3.4.7 Tỉnh Long An……………………………………………………………. 30 3.5 Thực trạng khai thác:………………………………… …………………… 32 3.6 Dự báo tình hình tiêu thụ và tiềm năng khai thác tài nguyên sét……...…… 37 3.7 Những giải pháp hạn chế những tác động tiêu cực của vấn đề khai thác tài nguyên sét đến môi trường và sản xuất nông nghiệp…………………………………. 38 CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………. 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………….. ………………..… 42 PHỤ CHƯƠNG
 • 5. iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học và làm việc của bản thân. Các số liệu là do Sở Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp,Trà Vinh, Long An,Cà Mau, Vĩnh Long cung cấp, kết quả trình bày trong luận văn này là trung thực và chưa từng được công bố trước đây. Tác giả luận văn Nguyễn Huỳnh Hoa
 • 6. iv TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG” Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huỳnh Hoa MSSV: 3084084 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực hiện đề tài từ 6/2011 – 11/2011 ) Ý kiến của Cán Bộ Hướng Dẫn: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………. Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm……… Cán Bộ Hướng Dẫn PGS. TS. VÕ QUANG MINH
 • 7. v TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT Luận văn tốt nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG” Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huỳnh Hoa MSSV: 3084084 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực hiện đề tài từ 6/2011 – 11/2011 ) Ý kiến của Bộ Môn: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………. Cần Thơ, ngày…... tháng…… năm……. Trưởng Bộ Môn
 • 8. vi TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN KHOA HỌC ĐẤT  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hội Đồng Chấm Luận Văn Tốt nghiệp đã chấp thuận Luận Văn Tốt Nghiệp Kỹ Sư ngành Khoa Học Đất với đề tài : “HIỆN TRẠNG PHÂN BỐ VÀ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN SÉT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỮU LONG” Sinh viên thực hiện : Nguyễn Huỳnh Hoa MSSV: 3084084 Lớp: Khoa Học Đất khóa 34 ( Thời gian thực hiện đề tài từ 6/2011 – 11/2011 ) Được bảo vệ trước hội đồng ngày……. tháng……. Năm……… Xác nhận của Hội Đồng Chấm Luận Văn Tốt Nghiệp: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Luận Văn Tốt Nghiệp được Hội Đồng đánh giá ở mức :…………………………… Cần Thơ, ngày……tháng……. Năm…….. Chủ Tịch Hội Đồng
 • 9. vii LÝ LỊCH CÁ NHÂN I. LÝ LỊCH Họ và tên : Nguyễn Huỳnh Hoa Ngày sinh : 19/10/1989 , tại Thới Lai, Ô Môn, Cần Thơ Nguyên quán: Thới Lai, Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ Thường trú: Vàm Hồ, An Thạnh Nam, Cù Lao Dung, Sóc Trăng Điện thoại: 0168 25 35 377 Email: nhhoa84@student.ctu.edu.vn Họ và tên Cha: Nguyễn Văn Út Hậu Họ và tên Mẹ: Huỳnh Hồng Hảnh II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP Năm 1995 – 2000: học trường tiểu học An Thạnh Nam Năm 2000 – 2004: học trường THCS An Thạnh Nam Năm 2004 – 2007: học trường THPT An Thạnh 3 Năm 2008 – 2012: sinh viên trường Đại Học Cần Thơ Ngành Khoa Học Đất - khóa 34 ( 2008 – 2012 ), Khoa Nông Nghiệp và Sinh Học Ứng Dụng.
 • 10. viii LỜI CẢM TẠ Vậy là quãng thời gian bốn năm học tập ở trường Đại học Cần Thơ đã sắp kết thúc. Những ngày tháng qua sống dưới mái trường này trong sự chỉ bảo của thầy cô, quan tâm của bạn bè là những ngày tháng mà em sẽ không bao giờ quên được. Chính ở máy trường này, em đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích và quý báo, đó chính là hành trang quan trọng cho cuộc sống của em sau này. Để được như ngày hôm nay, không phải chỉ do sự nổ lực của riêng em, mà là do sự quan tâm, giúp đỡ của rất nhiều người. Đầu tiên, xin gởi lòng tri ân sâu sắc đến với Cha, Mẹ - người đã cho con hình hài này, chăm sóc, dạy bảo cho con với tất cả tình yêu thương của mình. Chân thành biết ơn thầy Võ Quang Minh và anh Lê Hữu Nghĩa đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp. Cảm ơn chân thành đến sở Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Cà Mau, Vĩnh Long đã cung cấp đầy đủ số liệu cho em để hoàn thành luận văn này. Trân trọng cảm ơn thầy Ngô Ngọc Hưng là cố vấn học tập lớp Khoa học đất khóa 34 đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt khóa học. Chúc Thầy nhiều sức khỏe. Xin gởi lời biết ơn nhất đến quý Thầy Cô trong Bộ môn Khoa học đất, Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai và quý Thầy Cô Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng, Khoa Môi Trường & Quản Lý TNTN, và toàn thể quý thầy Trường Đại học Cần Thơ đã nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập tại Trường. Kính chúc quí thầy cô luôn được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân gởi lời chúc sức khỏe – thành đạt nhất đến tất cả các anh chị lớp Khoa Học Đất Khóa 33, các bạn lớp Khoa học đất khóa 34 đã giúp đỡ mình rất nhiều trong suốt thời gian mình xa quê.
 • 11. ix Lời cuối, xin cảm ơn tới những người bạn luôn bên tôi, cùng tôi vượt qua những buồn vui trong suốt thời gian thực hiện đề tài nay. Lê Phước Toàn, Tạ Hoàng Trung, Nguyễn Thị Thúy Vi cảm ơn các bạn nhiều nhiều nha!!! Nguyễn Huỳnh Hoa
 • 12. x DANH SÁCH HÌNH Hình Tựa hình Trang 1.1 Tầng đất sét ở Estonia 3 1.2 Cấu trúc khoáng sét 1:1 5 1.3 Cấu trúc khoáng sét 2:1 6 1.4 Cấu trúc của Illite 7 1.5 Các lò gạch ven sông Tiền và sản phẩm gạch 8 1.6 Lò làm gốm và sản phẩm gốm đỏ 9 1.7 Hai bức tranh với giá bán 1triệu 2 và 450 ngàn 10 1.8 Hoa từ đất sét 11 1.9 Đất sét nặn cho trẻ em 12 1.10 Mặt nạ từ đất sét 12 1.11 Viên phân chậm tan và ứng dụng trồng hoa, kiểng 13 1.12 Khói từ các lò gạch thải ra môi trường 14 3.1 Biểu đồ phân bố trưc lượng TNKS sét của các tỉnh ở ĐBSCL 20 3.2 Biểu đồ phân bố trữ lượng khoáng sét theo mục đích sử dụng– tỉnh Vĩnh Long 21 3.3 Tổng tiềm năng TNKS sét tại các huyện – tỉnh Vĩnh Long 21 3.4 Biểu đồ phân bố trữ lượng sét tại các thân sét – tỉnh An Giang 25 3.5 Biểu đồ phân bố trữ lượng sét gạch ngói tại các huyện – tỉnh Trà Vinh 26 3.6 Biểu đồ phân bố trữ lượng sét gốm tại các mỏ sét – tỉnh Trà Vinh 27 3.7 Biểu đồ phân bố trữ lượng sét tại các huyện – tỉnh Kiên Giang 28 3.8 Biểu đồ phân bố trữ lượng khoáng sét tại các huyện – tỉnh Đồng Tháp 29 3.9 Biểu đồ phân bố trữ lượng khoáng sét tại các điểm sét – tỉnh Cà Mau 30 3.10 Biểu đồ phần trăm hiện trạng khai thác khoáng sét tỉnh Long An 31 3.11 Biểu đồ phân bố trữ lượng sét tại các điểm sét tỉnh Long An 31 3.12 Sản phẩm gốm đỏ 33 3.13 Sản phẩm gạch và ngói 34 3.14 Biểu đồ phân bố tỉ lệ cơ sở sản xuất tại các huyện – tỉnh An Giang 35 3.15 Sản phẩm nồi đất truyền thống 36 3.16 Hiện trạng thửa đất khai thác sét và chưa khai thác ở huyện Châu Thành Tỉnh Sóc Trăng. 38 3.17 Xe ben và xe cuốc đang khai thác đất mặt ruộng ở thị xã Sóc Trăng 38
 • 13. xi DANH SÁCH BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1 Kết quả khảo sát nồng độ gây ô nhiểm trong khói lò nung 14 2 Thông tin kết quả số liệu thu thập 19 3 Tổng hợp tình hình quản lý cấp phép và khai thác TNKS sét ở các huyện thuộc tỉnh Vĩnh Long 32
 • 14. xii CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh amQ2 2-3 Sét phân bố trong trầm tích tuổi Halocen trung - thượng, trầm tích sông biển amQ2 2-3.2 Sét phân bố trong trầm tích tuổi Halocen trung-thượng amQ2 3.1 Sét phân bố trong trầm tích tuổi Halocen thượng, trầm tích sông–biển BXD Bộ xây dựng C1 Cấp trữ lượng phục vụ cho công tác khai thác thủ công C2 Cấp trữ lượng có tiềm năng lớn, chất lượng đáp ứng sản xuất gạch ceramic, phục vụ khai thác công nghiệp CEC Khả năng trao đổi cation Cation Exchange Capacity CP Cổ phần ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long ĐTCT Điều tra chi tiết GDP Tổng sản phẩm quốc nội Gross Domestic Product KS Khảo sát mQ1 3.3 Sét phân bố trong trầm tích hệ tầng Long Mỹ mQ2 1-2 hg Sét phân bố trong trầm tích hệ tầng Hậu Giang NN Nhà nước P Cấp trữ lượng dự báo tài nguyên P1 Cấp trữ lượng ít triển vọng về trữ lượng và chất lượng, đáp ứng khai thác sản xuất gạch ngói QĐ Quyết định STNMT Sở Tài nguyên Môi trường TD Thăm dò TNHH Trách nhiệm hữu hạn TNKS Tài nguyên khoáng sản TP Thành phố TTg Thủ Tướng TX Thị xã UBND Ủy ban nhân dân USB Thiết bị lưu trữ dữ liệu Univeral Serial Bus
 • 15. xiii USD Đơn vị tiền tệ của Hoa Kỳ United States dollar VLXD Vật liệu xây dựng VQG Vườn quốc gia
 • 16. xiv TÓM LƯỢC Đồng Bằng Sông Cửu Long được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất Việt Nam,bên cạnh đó Đồng Bằng Sông Cửu Long còn có nhiều tiềm năng khoáng sản như: than bùn, cát san lấp mặt bằng, và nổi bật nhất là khoáng sản sét gạch ngói. Dưới tình hình kinh tế - xã hội phát triển như hiện nay thì nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng như cát, gạch ngói… ngày cang tăng. Bên cạnh đó theo thị hiếu của con người thì các vật dụng trang trí được làm từ sét cũng gia tăng như: hoa làm từ đất sét, tranh ảnh, bình gốm, tượng gốm… Để đáp ứng nhu cầu này thì sét giữ một vai trò khá quan trọng và đề tài “ Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở Đồng Bằng Sông Cửu Long” được thực hiện để đánh giá tiềm năng trữ lượng và tình hình khai thác hiện nay ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đề tài thực hiện chủ yếu dựa trên các số liệu về phạm vi các mỏ sét, trữ lượng và tiềm năng khai thác, tình hình khai thác hiện tại. Các số liệu này được Sở Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Trà Vinh, Cà Mau cung cấp. Kết quả cho thấy trên cơ sở số liệu của Sở Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh, hiện trạng khai thác sét tương đối ổn định, chủ yếu khai thác theo phương pháp thủ công nhỏ lẻ, nhằm để cải tạo mặt bằng, sang bằng đất ruộng…, rất ít các cơ sở có quy mô công nghiệp lớn. Việc khai thác và sản xuất đã tạo công an việc làm cho không ít người, tăng thu nhập kinh tế cho địa phương nói riêng, cho đất nước nói chung. Trong quá trình khai thác và sản xuất cũng có tác động ít nhiều ảnh hưởng đến môi trường, đời sống hệ sinh vật và các hộ gia đình xung quanh nhưng các ảnh huongr này là không đáng kể. Tuy nhiên, trong thực tế việc khai thác và sản xuất sét gạch ngói đang diễn ra phức tạp hơn nhiều, tình trạng các làng nghề tự phát đã gây không ít khó khăn cho các nhà quản lý, cũng như gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống bởi khói bụi, tiếng ồn, ở
 • 17. xv nhiều nơi chính vì việc khai thác đã làm phá vỡ cấu trúc đất, thu hẹp dần đất nông nghiệp và còn nhiều ảnh hưởng khác đến đời sống con người.
 • 18. 1 Nguyễn Huỳnh Hoa,2011. “Thực trạng phân bố và khai thác tài nguyên sét ở Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa Học Đất, Khoa Nông Nghiệp Và SHƯD, Trường Đại Học Cần Thơ. Người hướng dần khoa học: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ Võ Quang Minh MỞ ĐẦU Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một bộ phận của châu thổ sông Mê Kông gồm 13 tỉnh thành: Cà mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, tiền Giang. Bên cạnh các nguồn tài nguyên thiên nhiên khá dồi dào như: tài nguyên rừng, tài nguyên biển, tài nguyên đất đai thì khoáng sản là nguồn tài nguyên quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay, cả nước ta nói chung và ĐBSCL nói riêng đang khá quan tâm đến đất sét - là nguồn tài nguyên quý của Trái đất được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: các đồ tạo tác nghệ thuật từ đất, bát đĩa, gốm sứ và… các bột lọc hóa học. Từ xa xưa, đất sét đã được sử dụng để sản xuất ra các sản phẩm như: vật liệu xây dựng, gốm sứ, cà ràng (bếp lò có ba chân), nồi, lu chứa nước…với chất lượng khá cao. Tuy nhiên do sự hiểu biết cũng như kỹ thuật sản xuất còn hạn chế, thiếu quy hoạch cụ thể nên việc khai thác đất sét để sản xuất chưa hợp lý và chưa thật sự đạt được hiệu quả kinh tế cao. Để tìm hiểu rõ hơn sự phân bố và tình hình khai thác tài nguyên sét thì đề tài: “Thực trạng phân bố và khai thác tài nguyên sét ở ĐBSCL” được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá thực trạng phân bố tài nguyên sét và thực trạng khai thác tài nguyên sét ở ĐBSCL, phân tích những tồn tại, những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác nguồn tại nguyên sét.
 • 19. 2 Chương 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 1.1 Đánh giá tổng quan ĐBSCL với tổng diện tích khoảng 3,973 triệu ha, chưa kể biển đảo. Trong đó, khoảng 2,6 triệu ha được dung trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản chiếm 65%. Trong đất nông nghiệp, diện tích trồng cây hằng năm chiếm trên 50%, chủ yếu là cây lúa chiếm khoảng 90% (Viện chiến lược – Bộ Kế Hoạch và Đầu tư 2009). Dân số chiếm 21% và đất đai chiếm 12% so với cả nước (Lê Văn Khoa,2011). - Vị trí địa lý: ĐBSCL nằm ở vùng cực Nam củ nước Việt Nam, nằm trong vùng từ 80 30’ - 110 vĩ độ Bắc và từ 1040 30’ -1070 kinh độ Đông. được giới hạn từ biên giới Việt Nam – Campuchia ở phía Bắc, biển Đông ở phía Nam, vịnh Kiên Giang ở phía Tây và sông Vàm Cỏ Đông ở phía Đông ( Võ Thị Thu Vân và Lê Phát Quới,2006). - Khoáng sản: ĐBSCL có tài nguyên khoáng sản đa dạng. Có triển vọng dầu khí trong thềm lục địa tiếp giáp thuộc biển Đông và Vịnh Thái Lan gồm các bể trầm tích sau: bể trầm tích Cửu Long, Nam Côn Sơn, Thổ Chu - Mã Lai. Đá vôi có trữ lượng khoảng 130 đến 440 triệu tấn. Đá Granit, Andesit có khoảng 450 triệu m3 . Sét gạch ngói có trữ lượng đến 40 triệu m3 . Cát sỏi có trữ lượng đến 10 triệu m3 /năm. Than bùn có lượng 370 triệu tấn, trong đó U Minh khoảng 300 triệu tấn. Nước khoáng có ở Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng (Viện Chiến Lược, 2009). 1.2 Khái niệm về khoáng sét: Khoáng sét theo khái niệm của thỗ nhưỡng là những hạt vô cơ có kích thước từ 0,001 - 0,002 mm, tạo nên thành phần chính của cấp hạt sét trong đất (Đào Châu Thu, 2003). Đất sét hay sét là một thuật ngữ được dùng để miêu tả một nhóm các khoáng vật phyllosilicat nhôm ngậm nước, thông thường có đường kính hạt nhỏ hơn 2 µm (micromét). Đất sét bao gồm các loại khoáng chất phyllosilicat giàu các ôxít và hiđrôxít của silic và nhôm cũng như bao gồm một lượng lớn nước tham gia vào việc tạo cấu trúc và thay đổi theo từng loại đất sét (http://maytredan.com/).
 • 20. 3 Hình 1.1: Tầng đất sét ở Estonia (Nguồn: Wikipedia, 2010) 1.3 Sự hình thành khoáng sét : Trong quá trình hình thành đất thông qua các tiến trình phong hóa lý học, hóa học và sinh học của đá hoặc các mẫu chất ban đầu kết quả là các khoáng nguyên sinh trong đá bị phá hủy để hình thành nên các khoáng thứ sinh, bao gồm: khoáng oxide, hydroxide Fe, Al như Goethite (FeOOH), Hematite (Fe2O3), các khoáng sét silicate, và các khoáng đá vôi (CaCO3 , MgCO3)…Ở đây, các khoáng sét silicate là được sử dụng nhiều nhất. Sự hình thành khoáng sét trong đất khá phức tạp và đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Theo Nguyễn Mỹ Hoa (2009) cho rằng khoáng sét hình thành từ sự phong hóa nhiều loại tinh khoáng thông qua hai tiến trình phân biệt: (1) sự biến đổi về lý và hóa học của các loại khoáng nguyên sinh, và (2) sự phá hủy các khoáng nguyên sinh và sự tái kết tinh các sản phẩm phân hủy để tạo thành khoáng sét. Còn Theo Đào Châu Thu (2003) trích dẫn từ Hamdi (1959); Roberts và cộng sự (1974); Rusler và Starke (1967) đều cho rằng khoáng sét đựợc hình thành chủ yếu bằng con đường phong hoá các khoáng vật Silicat và Aluminsilicat của các đá macma và đá biến chất, hoặc hình thành từ sản phẩm phong hoá di chuyển đến các khu vực lắng đọng để tạo thành đá trầm tích. Đối với ĐBSCL về khoáng sét được hình thành chủ yếu qua con đường di chuyển các vật liệu phong hóa sau đó lắng động tạo thành trầm tích (hệ thống song mê công).
 • 21. 4 Sét tại chỗ là loại phổ biến hơn được hình thành từ phong hóa bề mặt mà sự tăng cường hàm lượng sét là do: (1) phân hủy hóa học của đá, chẳng hạn như đá granite có chứa silica và nhôm; (2) bởi sự hòa tan của đá, ví dụ đá vôi có chứa tạp chất sét không hòa tan được lắng tụ như là sét; (3) sự phân hủy và hòa tan của đá phiến sét (Grimshaw, R.W, 1971). Theo Đào Châu Thu (2003) trích dẫn từ Hamdi, Roberts cũng như Owscharenko thì đưa ra 2 con đường tạo sét và điều kiện tạo khoáng trong đất từ các sản phẩm phong hoá như sau: - Các khoáng silicat lớp thứ sinh như Biotit, Muscovit tạo thành khoáng Illit vẫn giữ nguyên cấu trúc silicat ban đầu do sự vỡ vụn nhỏ của quá trình phong hoá. - Từ các sản phẩm phong hoá và vỡ vụn (ion, liên kết, keo vô định hình) của các silicat (Pyroxen, Amphibol, Fenspat) hình thành khoáng sét lớp phiến cấu trúc mới. Điều kiện tạo khoáng trong đất từ các sản phẩm phong hoá: - Khi trị số pH cao và sản phẩm phong hoá giàu kiềm và kiềm thổ thì chủ yếu tạo khoáng 3 lớp, trong đó nếu giàu ion K sẽ tạo thành Illit; còn nếu giàu ion Mg thì tạo thành Montmorillonit. - Sự hình thành khoáng sét 3 lớp còn đòi hỏi điều kiện khí hậu khô ráo và địa hình bằng phẳng, thấp để các chất kiềm và kiềm thổ ít bị rửa trôi, tồn tại lâu trong đất. - Khi có sự rửa trôi mạnh các cation và axit silicic (sản phẩm phong hoá) làm cho pH giảm xuống thì hình thành chủ yếu là khoáng 2 lớp, điển hình là Kaolinit. - Dưới những điều kiện đặc biệt xúc tiến mạnh quá trình phong hoá và rửa trôi như ở khí hậu ẩm, mưa nhiều hoặc đá mẹ dễ phong hoá thì có thể các axit silic bị rửa trôi mạnh đến nỗi không còn tạo thành khoáng sét mới được mà đất sẽ giàu oxyt tự do (oxyt và hydroxyt sắt và nhôm). 1.4Phân loại khoáng sét : Thành phần khoáng vật sét ở ĐBSCL theo kết quả phân tích của Lê Văn Khoa (2000) như sau: trên 43 mẫu phân tích đất thì 50% thành phần sét là illite, 1/3 là kaolinite, 1/6 là smectite, và một phần rất nhỏ smectite biến đổi thành chloride, không tìm thấy vermiculite. Hàm lượng illite rất ít khác biệt. Trong các nguồn tài liệu khác nhau, người ta chia đất sét ra thành ba hay bốn nhóm chính như sau: kaolinit, montmorillonit-smectit, illit và chlorit (nhóm cuối cùng không phải lúc nào cũng được coi là một phần của đất sét và đôi khi được phân loại như là một nhóm riêng, trong phạm vi phyllosilicat). Có khoảng 30 loại đất sét 'nguyên chất' khác nhau trong các nhóm này, nhưng phần lớn đất sét 'tự nhiên' là các hỗn hợp của các loại khác nhau này, cùng với các khoáng chất đã phong hóa khác (http://maytredan.com/).
 • 22. 5 Từ các tài liệu khoa học cũng như giáo trình khoáng sét học khác nhau thì khoáng sét chủ yếu được chia ra làm các loại sau. (Nguyễn Mỹ Hoa, 2009) Khoáng sét 1:1 Hình 1.2: Cấu trúc khoáng sét 1:1. ( nguồn: http://agcal.usask.ca/slsc240/modules/module3/clay_latt.html) Gồm chủ yếu là nhóm Kaolinite, ngoài ra còn có halloysite, nacrite và dickite. Các khoáng sét của khoáng 1:1 cấu tạo bởi một lớp tứ diện silic kết hợp với một lớp bát diện Al bằng cầu nối oxigen.Các phiến sét ( gồm một lớp silic và một lớp nhôm) lại kết hợp với nhau bởi cầu nối hydrogen giữa nhóm OH của phiến Al và oxigen của phiến Si. Sự kết hợp giữa các lớp rất chặt do đó khoáng Kaolinite không bị trương nở khi ướt. Các cation và các phân tử nước cũng không thể đi vào khoảng giữa các lá sét do đó Kaolinite chỉ có điện tích hấp thụ và trao đổi ở mặt ngoài. Ngoài ra sự thay thế đồng hình khác chất ở Kaolinite cũng thấp. Do đó đây là những lý do giải thích khả năng hấp phụ và trao đổi cation ( CEC ) của nhóm này thấp. Đất có chứa hàm lượng kaolinite cao thường ít trơn láng, dính, dẻo khá, trương nở và co rút thấp, khả năng giữ chất dinh dưỡng thấp nhưng là loại đất dễ quản lý. Đất được bón đầy đủ phân hữu cơ và các loại phân bón vô cơ có thể có khả năng sản xuất cao. Khoáng sét 2:1 Ba loại khoáng chủ yếu thuộc loại này bao gồm : + Nhóm Smectite ( khoáng có thể trương nở)
 • 23. 6 + Nhóm Vermiculite ( Khoáng trương nở có giới hạn) + Nhóm Illite ( Khoáng không trương nở) Nhóm Smectite (khoáng có thể trương nở): Hình 1.3: Cấu trúc khoáng sét 2:1 Smectite ( nguồn: http://agcal.usask.ca/slsc240/modules/module3/clay_latt.html ) Các lá sét thuộc nhóm này có thể trương nở khi ướt do các phân tử nước có thể xâm nhập vào giữa các lá sét làm các lá sét bị tách rời ra do đó có thể trương nở. Khoáng sét chủ yếu trong nhóm này là: Montmorillonite. Ngoài ra còn có khoáng beidelite, nontronite, sapronite. Trong khoáng 2:1, lớp Si kết hợp với lớp Al bởi cầu nối 0-0 và giữa các phiến sét ( 1 lá sét gồm 2 lớp Si kẹp 1 lớp Al ở giữa) kết hợp với nhau bằng các cầu nối O-O yếu. các cation và phân tử hấp thụ ở mặt trong giữa các lá sét làm cho sét 2:1 có thể trương nở. Sự thay thế đồng hình khác chất ( isomorphous substitution) và một ít ở lớp tứ diện Si làm cho nhóm smectite tích điện âm lớn và do đó có CEC cao, 20-30 lần cao hơn nhóm Kaolinite. Nhóm khoáng trương nở có giới hạn ( chủ yếu là Vermiculite): Trong nhóm này lớp bát diện chiếm chủ yếu là Al ( dioctahedral). Sự thay thế đồng hình khác chất xảy ra nhiều ở lớp bát diện và tứ diện do đó có CEC cao nhất, cao hơn cả nhóm Montmorillonite. Ở mặt trong các lá sét, ion Mg2+ thường được hấp phụ chủ yếu ngoài ra còn coa các phân tử nước, nhưng trong trường hợp này chúng có tác dụng như một cầu nối giữa các lá sét hơn là làm chúng tách xa nhau do đó khoáng Vermiculite trương nở giới hạn.
 • 24. 7 Nhóm khoáng không trương nở ( chủ yếu là Illite): Hình 1.4: Cấu trúc của Illite (nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Illite/ ) Mica là nhóm khoáng nguyên sinh có trong thành phần cát và thịt. Khoáng Mica khi bị phong hóa lý học có kích thước mịn hơn được tìm thấy trong thành phần sét được gọi là khoáng Mica có kích thước mịn hoặc Illite. Sự thay thế đồng hình khác chất ở lớp tứ diện của nhóm khoáng này cac hơn cả nhóm Vermicullite. Làm cho lớp này tích điện tích âm rất cao. Do đó để cân bằng điện tích này, ion K+ với kích thước vừa đủ để trám vào khoảng cách giữa hai lớp sét được hấp thụ rất chặt vào giữa hai lá sét. Ion K+ cũng có tác dụng như cầu nối giữa hai lá sét do đó nhóm sét này có đặc tính không trương nở. Khoáng sét 2:1:1 Chlorite là khoáng chủ yếu của nhóm này gồm các khoáng 2:1 ( giống như ở nhóm khoáng 2:1, nhưng lớp bát diện chứa chủ yếu là lớp Mg) xen kẽ với lớp bát diện chúa chủ yếu là Mg (Trioctahednal), nên được gọi là nhóm khoáng 2:1:1. Một cách tổng quát khoáng này gồm 2 lớp tứ diện Si, 2 lớp bát diện Mg nên còn được gọi là khoáng 2:2. CEC của khoáng chlorite gần bằng với nhóm Illite nhưng thấp hơn nhóm Smeclite hoặc Vermiculite. 1.4Ứng dụng khoáng sét : Đất sét là chất mềm dẻo khi ẩm, điều này có nghĩa là rất dễ tạo dạng cho nó bằng tay. Khi khô nó trở nên rắn chắc hơn và khi bị "nung" hay làm cứng bằng nhiệt độ cao, đất sét trở thành rắn vĩnh cửu. Thuộc tính này làm cho đất sét trở thành một chất lý tưởng để làm các đồ gốm sứ có độ bền cao, được sử dụng cả trong những mục đích thực tế cũng như dùng để làm đồ trang trí. Với các dạng đất sét khác nhau và các điều kiện nung khác nhau, người ta thu được đất nung, gốm và sứ. Loài người đã phát hiện ra các thuộc tính hữu ích của đất sét từ thời tiền sử và một
 • 25. 8 trong những đồ tạo tác sớm nhất mà người ta đã biết đến là các bình đựng nước làm từ đất sét được làm khô dưới ánh nắng mặt trời. Phụ thuộc vào các hợp chất có trong đất, đất sét có thể có nhiều màu khác nhau, từ màu trắng, xám xịt tới màu đỏ- da cam sẫm. Đất sét được nung kết trong lửa đã tạo ra những đồ gốm sứ đầu tiên và hiện nay nó vẫn là một trong những vật liệu rẻ tiền nhất để sản xuất và sử dụng rộng rãi nhất. Gạch, ngói, các xoong nồi từ đất, các đồ tạo tác nghệ thuật từ đất, bát đĩa, thân bugi và thậm chí cả các nhạc cụ như đàn ocarina đều được làm từ đất sét. Đất sét cũng được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn trong sản xuất xi măng, gốm sứ và các bộ lọc hóa học (http://maytredan.com/). Dưới đây là một số sản phẩm từ đất sét: - Sản xuất gạch từ đất sét: Cùng với các ngành sản xuất vật liệu xây dựng khác, ngành sản xuất gạch đang phát triển nhanh chóng nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng cao của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng dân dụng. (Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang, 2009) Ở đồng ĐBSCL chủ yếu có 4 địa điểm tập trung sản xuất gạch tương đối nổi tiếng là Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, lưu vực sông Vàm Cỏ Đông thuộc các tỉnh Long An - Tây Ninh.(Phạm Tiến Dũng, 2006). Hình 1.5: Các lò gạch ven sông Tiền và sản phẩm gạch ( nguồn: http://ven.vn/san- xuat-gach-ngoi-nung-bang-cong-nghe-ban-deo_t77c422n15732tn.aspx )
 • 26. 9 - Sản xuất gốm sứ từ đất sét: Ngành gốm sứ Việt Nam có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tạo việc làm và thu nhập cho số đông lao động ở một số địa phương trên cả nước. Hiện nay sản phẩm gốm sứ gia dụng mới đáp ứng được gần 90% nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mỗi năm giá trị xuất khẩu của ngành đạt trên 260 triệu USD, chiếm 0,5% giá trị GDP (Bộ Công nghiệp, 2003). Hình 1.6: Lò làm gốm và sản phẩm gốm đỏ (nguồn:http://www.tinkinhte.com/du- lich/kham-pha-viet-nam/lang-gom-ben-dong-co-chien.nd5-dt.100283.032266.html ) Các doanh nghiệp sản xuất gốm sứ phân bố chủ yếu ở một số tỉnh miền Băc, ở miền Nam tập trung tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long. Các doanh nghiệp gốm sứ chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ gia đình có quy mô nhỏ, tập trung ở các làng nghề truyền thống. - Sản xuất tranh gốm: Nghệ thuật tranh gốm đã du nhập vào Việt Nam trong gốm hoa lam thời Trần và thịnh đạt trong gốm hoa lam thời Lê với trung tâm gốm Bát Tràng, gốm Chu Đậu – một trong những thương hiệu tranh gốm nổi tiếng của Việt Nam. Tranh gốm chủ yếu đóng vai trò trong trang trí kiến trúc nhưng nó lại mang giá trị kinh tế khá cao. Mỗi bức tranh thành phẩm được bán ra thị trường với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Các công đoạn làm tranh cũng khá công phu: Đầu tiên là nhào đất, vẽ phác thảo (phơi). Trung bình tranh khổ 1m2 phơi mất 1 ngày. Những người thợ dàn đất lên trên giàn lõm (hình khổ tranh) rồi lấy gạt vuốt lớp đất thừa ở trên. Lúc này, khung tranh đã thành hình. Sau đó, thợ lành nghề vẽ lên trên theo ý tưởng. Vẽ xong, người ta cắt thành nhiều miếng để tiện đốt lò. Thợ lành nghề cắt tranh ở vị trí khó thấy nhất theo nội dung tranh. Trung bình, bức tranh khổ 6m2 được cắt thành 100 mảnh. Nếu thợ vụng, số mảnh sẽ nhiều hơn. Những bức tranh
 • 27. 10 này được phơi nắng 2 ngày cho khô, rồi sau đó tô men. Khi khô gió, những miếng cắt này sẽ “nối đuôi” nhau chịu lửa trong 2 ngày 1 đêm. Nếu lấy ra sớm hơn, tranh sẽ non, lấy muộn sẽ đen. Do các công đoạn đều thủ công nên với những lò gốm nung bằng củi, đôi khi có những sản phẩm có cú “táp lửa” rất độc đáo. Nhiều khách hàng rất ưng loại này. Tuy nhiên tranh gốm dễ bảo quản, có thể dùng vải ẩm để lau mà không phai màu. Hình 1.7: Hai bức tranh gốm ( nguồn : http://www.vatgia.com/home/tranh+g%E1%BB%91m.spvg) - Sản xuất hoa từ đất sét: Từ nguyên liệu cơ bản là đất sét trắng, những người thợ đã tạo ra nhiều loại hoa khác nhau với sắc màu phong phú. Ðể làm hoa đất sét, người thợ phải dùng một loại màu sơn dầu để pha trộn màu cho đất sét. Những mẫu hoa đất sét đa dạng, phong phú đều nhờ vào bàn tay người thợ Về thị trường hiện nay, hoa đất đã được nhiều người thích thú mua dùng để trang trí nhà, cửa hàng, khách sạn, làm quà tặng vào những dịp sinh nhật, về nhà mới và đặc biệt là dịp lễ, Tết. Điểm đặc biệt của hoa đất là không bị phai màu. Chất liệu đất sét khi khô vẫn giữ được độ dẻo nhất định chứ không khô cứng như đất sét
 • 28. 11 thông thường. Giá của chậu hoa nhỏ từ 28.000-30.000 đồng. Hoa có kích cỡ to hơn một chút được xếp vào cỡ trung có giá từ 75.000 đồng đến 150.000 đồng ( Sài Gòn tiếp thị,2003). Hình 1.8: Hoa từ đất sét (nguồn: http://hoanggiangceramics.com/) - Sản phẩm đất sét nặn cho trẻ em: Đây là loại đất sét nhân tạo, mịn, mềm mại, không dính tay và dính sàn nên không sợ dây bẩn, lại có nhiều màu sắc và hương thơm dễ chịu. Từ một mẫu đất sét, đứa trẻ có thể tự do tạo ra bất kỳ thứ gì mà chúng tưởng tượng được. Chẳng hạn một con rắn đang lắc lư, một chiếc bánh sừng bò "nóng hổi" hay một chú mèo đang mỉm cười… Trò chơi nặn đất sét thực sự là một phương pháp hữu ích phát triển tối đa trí tuệ của trẻ. Sự tự do thay đổi ý tưởng và tạo ra những sản phẩm mới là một trong những điều thú vị nhất, hấp dẫn nhất đối với các em bé khi chúng chơi trò nặn đất sét. Tuy nhiên, khi chơi với đất sét, trẻ không đơn giản chỉ là tham gia vào một trò chơi thông thường mà thông qua đó, rất nhiều kỹ năng của trẻ sẽ được phát triển: về mặt thể chất, các khớp, cơ ngón tay và bàn tay sẽ trở nên linh hoạt hơn, giúp trẻ thực hiện tốt trong các công việc thao tác bằng tay. Về mặt xã hội, trẻ sẽ học được cách hợp tác với nhau, và cùng nhau chia sẻ các ý tưởng…( http://sieuthinhi.com)
 • 29. 12 Hình 1.9: Đất sét nặn cho trẻ em ( nguồn: sieuthinhi.com) - Mỹ phẩm từ đất sét: Đất sét mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ và sắc đẹp bởi những tính năng đa dạng của nó. Trong lĩnh vực thẩm mỹ, đất sét được dùng để chăm sóc da, tóc và cả răng. Đất sét có nhiều tính chất rất đặc biệt như tính hút nước giống bọt biển, kết dính. Nó còn có tác dụng làm liền sẹo và sát khuẩn nhờ chứa silic nhôm.Mặt nạ đất sét có tác dụng tốt cho tất các loại da và chúng được khuyên dùng đặc biệt cho da mẫn cảm, cháy nắng, bỏng rát do nắng, da khô, bong sần, da tổn thương do mụn... Hình 1.10: Mặt nạ từ đất sét (nguồn: http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Lam-dep-bang-dat-set/50729378/403/ ) - sản phẩm xử lý nước thải từ đất sét: Đất sét là vật liệu rất hữu dụng khi có thể làm ra các sản phẩm độc đáo như: gốm sứ, hoa nghệ thuật, vật liệu xây dựng, thậm chí là mặt nạ mỹ phẩm. Trong thời gian gần đây, nhiều nhà khoa học Việt Nam đã tìm tòi ra những công dụng mới của đất sét và đang tích cực hoàn thiện nó, đó là sản phẩm xử lý nước thải Kabenlis. Kabenlis được làm từ đất sét cao lanh với chất xúc tác lis. Lis là hỗn hợp nước biển hay muối ăn với chất CaO. Thành phần hoá học của Kabenlis chủ yếu có SiO2, Al2O3, MgO, H2O và các thành phần kiềm như Na2O, CaO, BaO, K2O, Fe2O3, FeO... Hỗn hợp này cho vào nước sẽ nở ra và tạo nên một hệ các hạt keo mang điện có thể hấp thụ các Ion kim loại có trong môi trường nước. Hợp chất này lành tính nên không gây độc hại với môi trường, không ảnh hưởng đến động thực
 • 30. 13 vật thuỷ sinh. Mặt khác, đất sét cao lanh có ở mọi nơi nên rất dễ dàng cho việc sản xuất. - Phân chậm tan Zeolit: Zeolit là sự phối trộn giữa sét cao lanh, võ trấu. Sau khi điều chế sét cao lanh và vỏ trấu, các bước phối trộn để tạo phân chậm tan được tiến hành. Xay nhuyễn sét cao lanh và vỏ trấu đã nêu trên, dưới sự hiện diện của phức chất hữu cơ, khuấy trộn liên tục và gia nhiệt ở nhiệt độ 1500 trong khoảng thời gian 3h. Hỗn hợp nầy tạo ra gel và kết tinh lại thành Zeolit. Rửa Zeolit bằng nước lã cho thật sạch. Zeolit được xay mịn, sấy khô, sau đó dùng dung dịch N-P-K và vi lượng nhỏ vào Zeolit từ từ cho đến hết. Trộn đều hỗn hợp nầy, sau đó sấy khô ở nhiệt độ 1000C trong 2h, xay mịn và đóng thành viên. Viên phân này không tan nhanh, mà nhả từ từ lượng phân bón mà cây có nhu cầu, hiệu lực kéo dài trên 3 tháng. Sau khi lượng phân bón cây tiêu thụ hết thì đất trở nên tơi xốp hơn ( Trần thế Yên,2005). Đây là sản phẩm tương đối mới mẻ nên chỉ mới được áp dụng thực nghiệm cho các cây hoa kiểng, bon-sai. Hình 1.11: Viên phân chậm tan và ứng dụng trồng hoa, kiểng 1.6 Tác động của việc khai thác và sử dụng đến môi trường: Khai thác và sản xuất gạch ngói nghề đã có từ lâu đời, cung cấp vật liệu cho ngành xây dựng, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay sản xuất gạch ngói đã đặt ra nhiều vấn đề lớn cần phải giải quyết đó là tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và việc sử dụng tài nguyên đất tràn lan đã phá vỡ kế hoạch sử dụng đất trong phát triển kinh tế -xã hội ở nhiều địa phương. Theo Phạm Tiến Dũng (2006) tại các nơi tập trung sản xuất gạch-gốm, khói bụi do lò nung thải ra làm ô nhiễm không khí không chỉ ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động mà còn gây tác hại lâu dài tới dân cư sinh sống xung quanh. Đồng
 • 31. 14 thời, hiện tượng thất bát mùa vụ cây ăn trái và hoa màu do ô nhiễm khói thải từ các lò gạch thủ công đã xảy ra. Nguyên nhân do trong khói lò nung gạch - gốm chứa nhiều chất ô nhiễm môi trường không khí. Nồng dộ cao bất thường của các chất CO, NO2... trong không khí bị ô nhiễm đã xua đuổi các thiên địch có ích cho việc thụ phấn hoặc ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tự thụ phấn và đậu trái của các loại cây trồng. Kết quả khảo sát môi trường một số nơi cho thấy tình hình rất đáng báo động. Khảo sát nồng độ chất gây ô nhiễm trong khói lò nung cho kết quả như sau: Bảng 1 : Kết quả khảo sát nồng độ gây ô nhiểm trong khói lò nung Ngày thứ CO (mg/m3 ) SO2 (mg/m3 ) NO2 (mg/m3 ) HF (mg/m3 ) Bụi (mg/m3 ) Nhiệt độ (to C ) 1 1.500 3,48 0,41 0,45 256 72 2 1.460 0,58 1,6 0,21 242 97 3 1.363 0 35,7 0,23 250 141 4 630 0 103 0,38 254 267 5 570 0 147 0,31 187 272 ( Phạm Tiến Dũng, 2006) Kết quả tính toán trên mô hình toán về sự phát tán khói thải từ lò bao cho thấy: - Nếu có một lò bao đốt lửa thì nồng độ bụi khói trong không khí xung quanh cao hơn tiêu chuẩn cho phép trong một vệt khói kéo dài tới 100m. - Khi 3 lò cạnh nhau cùng hoạt động, khoảng cách gây ô nhiễm của 1 cụm lò là 200m xung quanh và khoảng cách này tăng lên 300m khi cả 6 lò cạnh nhau cùng hoạt động. Điều đáng lưu ý là lò bao có chiều cao ống thải khói khá thấp (khoảng 5- 6m), do vậy khi đốt nhiều lò cùng một lúc, nồng độ chất ô nhiễm trong không khí xung quanh cao hơn nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Hình 1.12: Khói từ các lò gạch thải ra môi trường (nguồn: http://www.thiennhien.net/2007/11/29/cu-dan-long-binh-keu-cuu/ )
 • 32. 15 Tại các cơ sở sản xuất gạch và gốm, vấn đề an toàn và vệ sinh lao động còn có nhiều điều cần lưu ý. Trước hết, vấn đề an toàn cho người lao động trong khâu xếp dỡ, vận chuyển nguyên liệu, nhiên liệu và thành phẩm từ cơ sở xuống các phương tiện vận tải thuỷ bộ và ngược lại chưa được sự quan tâm từ phía chủ lò gạch. Những công việc này thường được khoán cho người lao động phổ thông làm theo thời vụ. Tại đó, họ phải làm việc trong điều kiện mang vác hay gánh nặng trên các cầu ván bắc tạm từ phương tiện lên bờ nên nguy cơ trượt ngã rất cao, đặc biệt trong các ngày mưa. Ngày 24/07/2000, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Kiểm ký Quyết định số 15/2000/QĐ- BXD quy định việc đầu tư sản xuất gạch ngói đất sét nung. Theo đó: “Đến năm 2005 loại ra khỏi vùng ven đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn huyện các lò thủ công. Tới năm 2010 không còn lò thủ công sản xuất gạch ngói, đất sét nung tại tất cả các địa phương”. Tuy nhiên, từ thời điểm đó tới nay, các chủ lò vẫn chưa có lộ trình và kế hoạch di dời các lò gạch ra khỏi nội thị. ( http://www.thiennhien.net/2007/11/29/cu-dan-long-binh-keu-cuu/ ) Tải bản FULL (61 trang): https://bit.ly/3fQM1u2 Dự phòng: fb.com/KhoTaiLieuAZ
 • 33. 16 Chương 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 phương tiện nghiên cứu : Địa điểm thực hiện: Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai, Khoa Môi Trường, Trường Đại Học Cần Thơ. Thời gian thực hiện: Từ tháng 6-2011 đến tháng 12-2011 Các số liệu có liên quan đến vấn đề khai thác sét do Sở Tài Nguyên và Môi Trường các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Trà Vinh, Cà Mau cung cấp. Thiết bị: Máy vi tính, máy in, đĩa mềm, phần mềm Mapinfo và các công cụ văn phòng khác. 2.2 phương pháp nghiên cứu : Các phương pháp thực hiện: - Phương pháp thu thập thông tin: tìm hiểu, tham khảo các bài báo cáo khoa học (luận văn, tiểu luận…), các thông tin khảo sát thực tế ( hỏi đáp các cơ sở khai thác, tham dự các hội thảo, các buổi chuyển lãm về các sản phẩm của đất sét …). - Phương pháp thu thập số liệu: thu thập từ các số liệu sơ cấp của các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Long An, Trà Vinh, Cà Mau - nơi đã khảo sát. - Phương pháp tổng hợp, xử lý thông tin, số liệu: tổng hợp, xử lý bằng các phần mềm chuyên dụng về thống kê (Excel), word. - Phương pháp đánh giá kết quả: dựa vào số liệu thu thập sau khi xử lý ta có thể đánh giá được thực trạng phân bố, khai thác khoáng sét ( số liệu về trữ lượng có thể khai thác, sản lượng khai thác…) bằng cách so sánh trữ lượng giữ các tỉnh, huyện, địa điểm phân bố… Nội dung các bước thực hiện: Bước 1: Thu thập số liệu, tài liệu liên quan đến lĩnh vực khai thác sét Tìm hiểu thông tin từ các cán bộ phụ trách về tài nguyên sét: báo cáo về hiện trạng khai thác, thị trường tiêu thụ sản phẩm từ sét, nguồn nguyên liệu sét, quy trình thực hiện quản lý khai thác tại địa phương. Bước 2: Nhận xét, đánh giá các số liệu, thông tin thu thập được - Vị trí địa lý các mỏ sét - Quy mô trữ lượng các mỏ sét Tải bản FULL (61 trang): https://bit.ly/3fQM1u2 Dự phòng: fb.com/KhoTaiLieuAZ
 • 34. 17 - Tình hình khai thác - Ảnh hưởng của việc khai thác, sản xuất đến môi trường, đời sống sức khỏe con người Bước 3: Tổng hợp dữ liệu, số liệu cần thiết và tham khảo ý kiến của cán bộ hướng dẫn chuẩn bị viết đề tài. Bước 4: Hoàn thành luận văn. 4857877