SlideShare a Scribd company logo

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện Chí Linh .doc

N
nataliej4

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện Chí Linh .doc

1 of 60
Download to read offline
Lêi nãi ®Çu
Níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸
®Êt níc, qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp -
dÞch vô sang c«ng nghiÖp - dÞch vô - n«ng nghiÖp, ®ang g©y ¸p lùc lín ®èi víi
®Êt ®ai. C«ng nghiÖp ho¸ lµ ch×a kho¸ cña sù phån vinh vµ ®a con ngêi tíi nÒn
v¨n minh hiÖn ®¹i nhng nã ph¶i tr¶ gi¸ rÊt ®¾t nÕu nh kh«ng x©y dùng vµ ph¸t
triÓn trªn mét nÒn t¶ngv÷ng ch¾c. Qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ con ngêi ®· phÝ
ph¹m kh«ng Ýt tµi nguyªn cña ®Êt níc, cµng ngµy sö dông cµng nhiÒu ®Êt ®Ó
ph¸t triÓn c«ng nghÖ, ®« thÞ ho¸, nhng l¹i ch«n vïi nh÷ng c¸nh ®ång ph×
nhiªu hoÆc ph¸ háng rõng nói giµu cã, lÊy ®Êt kiÕn thiÕt giao th«ng, thuû lîi,
c¶i t¹o vµ më réng ®« thÞ s½n cã, x©y dùng ®« thÞ míi mµ Ýt chó ý tíi " mét
tÊc ®Êt mét tÊc vµng ". Kh«ng nh÷ng thÕ mµ cßn huû ho¹i khung c¶nh thiªn
nhiªn vµ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp trong ®êi sèng ph¶i tr¶i qua thêi gian dµi
trong lÞch sö míi tÝch luü ®îc, ®Æc biÖt lµ l·ng phÝ tµi nguyªn ®Êt ®ai, nhÊt lµ
khi xu híng ®ã ®ang ph¸t triÓn å ¹t trªn c¸c vïng n«ng th«n hiÖn nay.
Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cÊp huyÖn nh»m khai th¸c sö dông tèt nhÊt
nguån tµi nguyªn cã h¹n; mÆt kh¸c nã lµ ph¬ng tiÖn quan träng gãp phÇn ph¸t
triÓn tæng thÓ kinh tÕ x· héi cña huyÖn trong t¬ng lai, phï hîp víi hoµn c¶nh
chÝnh trÞ x· héi vµ thùc tÕ cña huyÖn, gãp phÇn hoµn thiÖn quy ho¹ch tæng thÓ
l·nh thæ quèc gia. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã víi t c¸ch lµ sinh viªn chuyªn ngµnh
kinh tÕ vµ qu¶n lý ®Þa chÝnh trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, em muèn ®îc
gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn
®ang cßn nhiÒu bÊt cËp hiÖn nay
- Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi.
Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn v¨n lµ gãp phÇn lµm râ c¬ së lý luËn vµ thùc
tiÔn c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ChÝ Linh. T×m tßi gi¶i
ph¸p phï hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt.
- §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu
§Ò tµi tËp trung nghiªn cøu hiÖn tr¹ng c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn
®Þa bµn huyÖn CÝ Linh chñ yÕu trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1998 ®Õn nay.
- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ngoµi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu truyÒn thèng nh duy vËt biÖn chøng,
duy vËt lÞch sö, luËn v¨n cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª, so
s¸nh...®Ò tµi kÕt hîp nguyªn lý kinh ®iÓn víi kiÕn thøc kinh tÕ hiÖn ®¹i , g¾n
quan ®iÓm ®êng lèi cña §¶ng víi tæng kÕt thùc tiÔn.
- Néi dung cña ®Ò tµi.
§Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy
ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn HuyÖn ChÝ Linh
Ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ phô lôc, ®Ò tµi gåm cã 3 ch¬ng sau:
- Ch¬ng1: c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c lËp quy ho¹ch sö
dông ®Êt cÊp huyÖn.
-Ch¬ng 2: thùc tr¹ng quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn HuyÖn ChÝ
Linh - Thanh phè H¶i D¬ng.
- Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy
ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn HuyÖn ChÝ Linh.
Ch¬ng I
c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c lËp
quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn.
I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt.
1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n.
1.1. VÞ trÝ vai trß cña ®Êt ®ai trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi.
§Êt ®ai lµ nguån t¸i nguyªn v« cïng quý gi¸ víi mçi quèc gia, lµ mét
bé phËn l·nh thæ cña mçi quèc gia, mçi doanh nghiÖp, ®Êt ®ai lµ nguån tµi
nguyªn, lµ mét yÕu tè cña ®Çu vµo rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. §Êt ®ai
®îc sö dông cho nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c nhau vµ cho c¶ ®êi sèng con ngêi,
chÝnh v× vËy mµ luËt ®Êt ®ai 1993 níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam cã
ghi: " §Êt ®ai lµ tµi nguyªn quèc gia v« cïng quÝ gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc
biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêng sèng, lµ ®Þa bµn ph©n
bè cña c¸c khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh vµ
quèc phßng".
Tríc hÕt, ®Êt ®ai lµ tµi nguyªn v« cïng quý b¸u, lµ s¶n phÈm cña tù
nhiªn, cã tríc lao ®éng vµ cïng víi qu¸ tr×nh lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ - x·
héi, ®Êt ®ai lµ ®iÒu kiÖn chung cña lao ®éng, ®Êt ®ai lµ ®iÒu kiÖn chung cña
lao ®éng. §Êt ®ai ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x·
héi loµi ngêi.NÕu kh«ng cã ®Êt ®ai th× râ rµng kh«ng cã mét ngµnh s¶n xuÊt
nµo, mét qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt nµo, còng nh kh«ng cã sù tån t¹i cña
loµi ngêi. §Êt ®ai lµ ®iÒu kiÖn cho sù sèng cña ®éng thùc vËt vµ con ngêi trªn
tr¸i ®Êt.
§Êt ®ai tham gia vµo tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi.
§Êt ®ai lµ ®Þa ®iÓm lµ c¬ së cña c¸c Thµnh phè, lµng m¹c, c¸c c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp, giao th«ng ®Êt ®ai còng cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp x©y
dùng nh g¹ch ngãi, xi m¨ng gèm xø.
§Êt ®ai vµ cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c lµ mét trong nh÷ng c¬
së quan träng nhÊt ®Ó h×nh thµnh c¸c vïng kinh tÕ cña ®Êt níc nh»m khai th¸c
vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cña mçi vïng ®Êt n-
íc, cïng thóc ®Èy ph¸t triÓn ®Êt níc.
Trong n«ng nghiÖp ®Êt ®ai cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng, lµ t liÖu s¶n
xuÊt chñ yÕu kh«ng thÓ thay thÕ ®îc. §Êt ®ai kh«ng chØ lµ chç tùa, chç ®øng
®Ó lao ®éng mµ cßn lµ nguån cung cÊp thøc ¨n cho c©y trång, mäi t¸c ®éng
cña con ngêi vµo c©y trång ®Òu ®îc dùa vµo ®Êt ®ai vµ th«ng qua ®Êt ®ai.
§Êt ®ai g¾n liÒn víi khÝ hËu, m«i trêng trªn ph¹m vi toµn cÇu còng nh
tõng vïng, tõng miÒn l·nh thæ. Trong qu¸ tr×nh trinh phôc vµ c¶i t¹o thiªn
nhiªn, con ngêi ngµy cµng can thiÖp vµo qu¸ tr×nh biÕn ®æi cña tù nhiªn. BiÕn
®æi cña khÝ hËu cã t¸c dông m¹nh mÏ ®Õn c¸c hÖ sinh th¸i trªn ®Êt liÒn, ¶nh h-
ëng ®Õn m«i trêng sinh th¸i.
Nh vËy viÖc sö dông hîp lý qòi ®Êt ®ai ngoµi ý nghÜa vÒ kinh tÕ cßn cã
ý nghÜa ®Ó b¶o vÖ, c¶i t¹o vµ biÕn ®æi m«i trêng. ViÖc sö dông hîp lý quÜ ®Êt
®ai lu«n lµ môc tiªu chiÕn lîc cña quèc gia, trong ®ã c«ng cô quy ho¹ch sö
dông ®Êt cã vai trß rÊt lín.
1.2. Ph©n lo¹i ®Êt níc ë viÖt nan theo môc ®Ých sö dông.
Ph©n lo¹i ®Êt níc theo môc ®Ých sö dông nh»m n¾m ®îc hiÖn tr¹ng ®Êt
®ai ®ang ®îc sö dông vµo môc ®Ých kh¸c nhau nh thÕ nµo, sè lîng, c¬ cÊu cña
mçi lo¹i trong tæng sè lµ bao nhiªu, nh÷ng biÕn ®éng cña c¸c lo¹i ®Êt nµy ra sao.
C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông chñ yÕu, ®Êt ®îc ph©n lo¹i thµnh c¸c lo¹i
sau ®©y.
- §Êt n«ng nghiÖp.
- §Êt l©m nghiÖp.
- §Êt khu d©n c n«ng th«n.
- §Êt ®« thÞ.
- §Êt chuyªn dïng.
- §Êt cha sö dông.
ViÖc chuyÓn lo¹i ®Êt nµy sang lo¹i ®Êt kh¸c, tøc lµ chuyÓn môc ®Ých sö
dông ®Êt ®ang diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ trªn toan quèc ®Æc biÖt, trong lÜnh
vùc ®Êt ë vµ ®Êt chuyªn dïng. Do vËy viÖc ph©n lo¹i ®Êt cã ý nghÜa rÊt lín
trong viÖc qu¶n lý quü ®Êt ®ai trªn l·nh thæ, trong ®ã c«ng cô chÝnh ®Ó nhµ n-
íc qu¶n lý ®ã lµ: Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai.
1.3. Kh¸i niÖm vÒ qui ho¹ch sñ dông ®Êt.
Quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt ®Æc
thï. Cã nhiÒu c¸ch nhËn thøc kh¸c nhau vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt.
Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng quy ho¹ch s dông ®Êt chØ ®¬n thuÇn lµ
biÖn ph¸p kü thuËt, th«ng qua ®ã ngêi ta thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c sau:
§o ®¹c vÏ ¶nh b¶n ®å ®Êt ®ai.
Ph©n chia kho¶nh thöa tÝnh to¸n diÖn tÝch.
Giao ®Êt cho c¸c nghµnh.
ThiÕt kÕ x©y dùng ®« thÞ.
Quan ®iÓn thø hai cho r»ng quy ho¹ch sö dông ®Êt ®îc x©y dùng dùa
trªn c¸c qui ph¹m ph¸p luËt cña nhµ níc nh»m nhÊn m¹nh tÝnh ph¸p chÕ cña
quy ho¹ch sö dông ®Êt.
Song c¶ hai c¸ch quan niÖm ®ã ®Òu cha ®óng vµ cha ®Çy ®ñ b¶n chÊt
cña quy ho¹ch sö dông ®Êt kh«ng n»m ë kü thuËt ®o ®¹c, còng kh«ng thuéc
vÒ h×nh thøc ph¸p lý, mµ cßn n»m ë bªn trong viÖc tæ chøc sö dông ®Êt, nh
mét t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, coi ®Êt nh mét ®èi tîng cña c¸c mèi quan hÖ
trong s¶n xuÊt. Nã coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông ®Êt.
Do ®ã cÇn hiÓu quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ tæ hîp cña 3 biÖn ph¸p:
- BiÖn ph¸p ph¸p chÕ: Nh»m ®¶m b¶o chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt
theo ph¸p luËt.
- BiÖn ph¸p kü thuËt: ¸p dông c¸c h×nh thøc tæ chøc l·nh thæ hîp lý,
trªn c¬ së khoa häc kü thuËt.
- BiÖn ph¸p kinh tÕ: §©y lµ biÖn ph¸p quan träng nhÊt nh»m khai th¸c
triÖt ®Ó vµ cã hiÖu qu¶ cao tiÒm n¨ng cña ®Êt. Song ®iÒu ®ã chØ thùc hiÖn khi
®¹t ®îc ®ång bé cïng víi biÖn ph¸p kü thuËt vµ ph¸p chÕ.
Tõ ®ã cã thÓ rót ra kh¸i niÖm quy ho¹ch sö dông ®Êt nh sau:
Quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, kü thuËt
vµ ph¸p chÕ cña nhµ níc vÒ tæ chøc sö dông ®Êt ®Çy ®ñ, hîp lý cã hiÖu qu¶
cao th«ng qua viÖc ph©n phèi vµ t¸i ph©n ph©n quü ®Êt trªn l·nh thæ tæ chøc
sö dông ®Êt nh mét t liÖu s¶n xuÊt kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt nh»m n©ng cao hiÖu
qu¶ s¶n xuÊt x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn b¶o vÖ ®Êt vµ b¶o vÖ m«i trêng nãi chung
vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn nãi riªng.
* C¸c lo¹i quy ho¹ch sö dông ®Êt.
XÐt theo gãc ®é chñ thÓ qu¶n lý cã hai lo¹i quy ho¹ch:
* Quy ho¹ch ®Êt ®ai cña nhµ níc ( quy ho¹ch vÜ m« ).
*Quy ho¹ch ®Êt ®ai cña c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi vµ c¸ nh©n ngêi sö
dông ( quy ho¹ch vÜ m« ).
Hai lo¹i quy ho¹ch nµy còng cã mçi quan hÖ víi nhau rÊt chÆt chÏ,
®iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç quy ho¹ch cña Nhµ níc t¹o tiÒn ®Ò ph¸p lý cho quy
ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së dùa vµo quy ho¹ch chung cña Nhµ níc vµ ph¶i
gãp phÇn thùc hiÖn quy hoach chung ®ã.
§èi víi quy ho¹ch ®Êt ®ai cña Nhµ níc ®îc ph©n lµm 3 lo¹i:
*Quy ho¹ch ®Êt ®ai cña Nhµ níc Trung ¬ng.
*Quy ho¹ch ®Êt ®ai c¸c cÊp ®Þa ph¬ng ( TØnh , HuyÖn, X· ).
*Quy ho¹ch ®Êt ®ai cña c¸c bé, nghµnh.
Trong 3 lo¹i quy ho¹ch trªn th× quy ho¹ch cña Nhµ níc Trung ¬ng lµ
c¬ së, ®iÒu kiÖn ph¸p lý ®Ó tiÕn hµnh quy ho¹ch ®Êt ®ai cña c¸c ®Þa ph¬ng,
c¸c ngµnh. Quy ho¹ch cÊp ®Þa ph¬ng vµ c¸n bé, ngµnh lµ nh»m cô thÓ ho¸
quy ho¹ch cña Nhµ níc Trung ¬ng vµ gãp phÇn thùc hiÖn quy ho¹ch chung c¶
níc.
Nh vËy, víi sù ph©n lo¹i quy ho¹ch trªn ta cã thÓ thÊy r»ng quy ho¹ch
sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn cÊp huyÖn cã vÞ trÝ vµ vai trß ®¸ng kÓ, nã gãp
phÇn thùc hiÖn quy ho¹ch chung cña c¶ níc.
2. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn.
2.1. §Æc ®iÓm cña quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn.
Quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn lµ mét c«ng cô qu¶n lý khoa häc cña
Nhµ níc trªn ®Þa bµn huyÖn, do cÊp tØnh qu¶n lý vµ thùc hiÖn (c¸c c¬ së ®Þa
chÝnh tØnh lËp quy ho¹ch). ë níc ta quy ho¹ch sö dông ®Êt nh»m phôc vô nhu
cÇu cña ngêi sö dông ®Êt ®ai vµ quyÒn lîi x· héi, gãp phÇn gi¶i quyÕt tèt mèi
quan hÖ trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, b¶o vÖ ®Êt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n

Recommended

Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...
Lý luận sở hữu của mác trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội ch...nataliej4
 
Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
Tiểu Luận Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam nataliej4
 
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cả
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cảMuc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cả
Muc dich-cao-ca-phan-1, mục đích cao cảViệt Long Plaza
 
hoccokhi.vn Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - Lưu Đức Bình, 197 Trang
hoccokhi.vn Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - Lưu Đức Bình, 197 Tranghoccokhi.vn Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - Lưu Đức Bình, 197 Trang
hoccokhi.vn Công Nghệ Chế Tạo Máy 1 - Lưu Đức Bình, 197 TrangHọc Cơ Khí
 
03 quy tắc suất sứ hàng hóa có ưu đãi tại eu
03 quy tắc suất sứ hàng hóa có ưu đãi tại eu03 quy tắc suất sứ hàng hóa có ưu đãi tại eu
03 quy tắc suất sứ hàng hóa có ưu đãi tại euBích Châm Đinh Thị
 
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet nam
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet namMot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet nam
Mot so giai phap nham nang cao hieu qua quan ly rung cong dong o viet namanh hieu
 

More Related Content

What's hot

Tailieu.vncty.com day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcnt
Tailieu.vncty.com  day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcntTailieu.vncty.com  day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcnt
Tailieu.vncty.com day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcntTrần Đức Anh
 
Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng...
Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng...Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng...
Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...jackjohn45
 
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nayMột số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện naynataliej4
 
Giao trinh tri_tue_nhan_tao___dinh_manh_tuong
Giao trinh tri_tue_nhan_tao___dinh_manh_tuongGiao trinh tri_tue_nhan_tao___dinh_manh_tuong
Giao trinh tri_tue_nhan_tao___dinh_manh_tuongtranhason1705
 
Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại data4u
Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại data4uGiáo trình kế toán ngân hàng thương mại data4u
Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại data4uXephang Daihoc
 
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung datLuan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung datHung Nguyen
 
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...nataliej4
 
Ke hoch thi cchy ben tinh
Ke hoch thi cchy ben tinhKe hoch thi cchy ben tinh
Ke hoch thi cchy ben tinhGiọt Mắt
 
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Th...
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Th...Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Th...
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Th...nataliej4
 
5.tran duc ngon
5.tran duc ngon5.tran duc ngon
5.tran duc ngonanthao1
 
To chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soTo chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soHạnh Ngọc
 

What's hot (15)

Qt081
Qt081Qt081
Qt081
 
Tailieu.vncty.com day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcnt
Tailieu.vncty.com  day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcntTailieu.vncty.com  day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcnt
Tailieu.vncty.com day-hoc-gioi-han-phat-huy-tinh-tcnt
 
Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng...
Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng...Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng...
Công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên ở chi bộ trường, thực trạng...
 
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...
Quy luật giá trị đối với nền kinh tế thị trường. thực trạng nền kinh tế nước ...
 
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nayMột số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
Một số giải pháp trong quản lý và sử dụng đất đô thị ở hà nội hiện nay
 
Giao trinh tri_tue_nhan_tao___dinh_manh_tuong
Giao trinh tri_tue_nhan_tao___dinh_manh_tuongGiao trinh tri_tue_nhan_tao___dinh_manh_tuong
Giao trinh tri_tue_nhan_tao___dinh_manh_tuong
 
Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại data4u
Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại data4uGiáo trình kế toán ngân hàng thương mại data4u
Giáo trình kế toán ngân hàng thương mại data4u
 
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung datLuan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
Luan van ve hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat
 
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
Phân Tích Bản Chất Của Chủ Nghĩa Tư Bản Độc Quyền. Trình Bày Những Nguyên Nhâ...
 
Ke hoch thi cchy ben tinh
Ke hoch thi cchy ben tinhKe hoch thi cchy ben tinh
Ke hoch thi cchy ben tinh
 
Bh21
Bh21Bh21
Bh21
 
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Th...
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Th...Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Th...
Thiết Kế Bãi Chôn Lấp Chất Thải Hợp Vệ Sinh Phục Vụ Xử Lý Chất Thải Rắn Đô Th...
 
5.tran duc ngon
5.tran duc ngon5.tran duc ngon
5.tran duc ngon
 
To chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong soTo chuc dieu hanh cong so
To chuc dieu hanh cong so
 
Luận văn tốt nghiệp: Trung tâm giao dịch quốc tế, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Trung tâm giao dịch quốc tế, HAYLuận văn tốt nghiệp: Trung tâm giao dịch quốc tế, HAY
Luận văn tốt nghiệp: Trung tâm giao dịch quốc tế, HAY
 

Similar to Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện Chí Linh .doc

C5.cải cách hcc (bg)
C5.cải cách hcc (bg)C5.cải cách hcc (bg)
C5.cải cách hcc (bg)bookbooming1
 
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...jackjohn45
 
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnChien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnTrần Đức Anh
 
Giáo Trình thí nghiệm và kiểm định công trình
Giáo Trình thí nghiệm và kiểm định công trìnhGiáo Trình thí nghiệm và kiểm định công trình
Giáo Trình thí nghiệm và kiểm định công trìnhTung Nguyen Xuan
 
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcnataliej4
 
Presentation by Dr Tran Van Thuat
Presentation by Dr Tran Van ThuatPresentation by Dr Tran Van Thuat
Presentation by Dr Tran Van Thuatict4devwg
 
Bai giang da dang sinh hoc.pdf
Bai giang da dang sinh hoc.pdfBai giang da dang sinh hoc.pdf
Bai giang da dang sinh hoc.pdfTranLyTuong1
 
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4Cucbot Dexuong
 
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏiCau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏithaonguyenhn88
 

Similar to Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện Chí Linh .doc (15)

H oa hong
H oa hongH oa hong
H oa hong
 
C5.cải cách hcc (bg)
C5.cải cách hcc (bg)C5.cải cách hcc (bg)
C5.cải cách hcc (bg)
 
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...
Lý Luận Về Hình Thái Kinh Tế - Xã Hội Với Sự Nghiệp Công Nghiệp Hoá Hiện Đại ...
 
Qt077
Qt077Qt077
Qt077
 
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvnChien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
Chien luoc chu dong hnktqt cua nganh nhvn
 
Qt054
Qt054Qt054
Qt054
 
Giáo Trình thí nghiệm và kiểm định công trình
Giáo Trình thí nghiệm và kiểm định công trìnhGiáo Trình thí nghiệm và kiểm định công trình
Giáo Trình thí nghiệm và kiểm định công trình
 
Báo cáo thực tế tại Viện Kiểm Sát Tỉnh Ninh Bình
Báo cáo thực tế tại Viện Kiểm Sát Tỉnh Ninh BìnhBáo cáo thực tế tại Viện Kiểm Sát Tỉnh Ninh Bình
Báo cáo thực tế tại Viện Kiểm Sát Tỉnh Ninh Bình
 
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nướcđề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
đề áN quản lý chi ngân sách nhà nước
 
Qt202
Qt202Qt202
Qt202
 
Presentation by Dr Tran Van Thuat
Presentation by Dr Tran Van ThuatPresentation by Dr Tran Van Thuat
Presentation by Dr Tran Van Thuat
 
Bai giang da dang sinh hoc.pdf
Bai giang da dang sinh hoc.pdfBai giang da dang sinh hoc.pdf
Bai giang da dang sinh hoc.pdf
 
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4
Idoc.vn ke toan-tien-luong-va-cac-khoan-trich-theo-luong-tai-cong-ty-xd-4
 
Qt043
Qt043Qt043
Qt043
 
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏiCau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
Cau hoi ly-thuyet thi Cụm trưởng dân cư giỏi
 

More from nataliej4

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155nataliej4
 
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...nataliej4
 
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279nataliej4
 
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gianataliej4
 
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngnataliej4
 
Bài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcnataliej4
 
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin họcđề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin họcnataliej4
 
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngGiáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngnataliej4
 
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnLựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnnataliej4
 
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877nataliej4
 
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree towerSổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree towernataliej4
 
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...nataliej4
 
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtBài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtnataliej4
 
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864nataliej4
 
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...nataliej4
 
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngBài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngnataliej4
 
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhBài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhnataliej4
 
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning introGiới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intronataliej4
 
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắcLý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắcnataliej4
 
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)nataliej4
 

More from nataliej4 (20)

đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
đồ áN xây dựng website bán laptop 1129155
 
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
Nghệ thuật chiến tranh nhân dân việt nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ t...
 
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
Quản lý dịch vụ ô tô toyota 724279
 
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc giaTừ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
Từ vựng tiếng anh luyện thi thpt quốc gia
 
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vươngCông tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
Công tác dược lâm sàng tại bv cấp cứu trưng vương
 
Bài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốcBài giảng nghề giám đốc
Bài giảng nghề giám đốc
 
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin họcđề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán  tin học
đề Cương chương trình đào tạo trình độ trung cấp kế toán tin học
 
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao độngGiáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
 
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắnLựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
Lựa chọn trong điều kiện không chắc chắn
 
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
Thực trạng phân bố và khai thác khoáng sét ở đồng bằng sông cửu long 4857877
 
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree towerSổ tay hướng dẫn khách thuê  tòa nhà ree tower
Sổ tay hướng dẫn khách thuê tòa nhà ree tower
 
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
Phân tích tác động của thiên lệch hành vi đến quyết định của nhà đầu tư cá nh...
 
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tậtBài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
Bài giảng giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
 
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
đồ áN thiết kế quần âu nam 6838864
 
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
Tài liệu hội thảo chuyên đề công tác tuyển sinh – thực trạng và giải pháp 717...
 
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùngBài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
Bài giảng dịch tễ học bệnh nhiễm trùng
 
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanhBài giảng môn khởi sự kinh doanh
Bài giảng môn khởi sự kinh doanh
 
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning introGiới thiệu học máy – mô hình naïve bayes  learning intro
Giới thiệu học máy – mô hình naïve bayes learning intro
 
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắcLý thuyết thuế chuẩn tắc
Lý thuyết thuế chuẩn tắc
 
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
Bài giảng thuế thu nhập (cá nhân, doanh nghiệp)
 

Recently uploaded

Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC 1+2 - TRẦN THẾ HUÂN, BỘ MÔN HÓA DƯỢC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC PHẦN “ĐIỆN HỌC” VẬT LÍ 11 THEO ĐỊNH HƯỚNG GI...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LỊCH SỬ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Huyện Chí Linh .doc

 • 1. Lêi nãi ®Çu Níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ tõ n«ng nghiÖp - c«ng nghiÖp - dÞch vô sang c«ng nghiÖp - dÞch vô - n«ng nghiÖp, ®ang g©y ¸p lùc lín ®èi víi ®Êt ®ai. C«ng nghiÖp ho¸ lµ ch×a kho¸ cña sù phån vinh vµ ®a con ngêi tíi nÒn v¨n minh hiÖn ®¹i nhng nã ph¶i tr¶ gi¸ rÊt ®¾t nÕu nh kh«ng x©y dùng vµ ph¸t triÓn trªn mét nÒn t¶ngv÷ng ch¾c. Qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ con ngêi ®· phÝ ph¹m kh«ng Ýt tµi nguyªn cña ®Êt níc, cµng ngµy sö dông cµng nhiÒu ®Êt ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ, ®« thÞ ho¸, nhng l¹i ch«n vïi nh÷ng c¸nh ®ång ph× nhiªu hoÆc ph¸ háng rõng nói giµu cã, lÊy ®Êt kiÕn thiÕt giao th«ng, thuû lîi, c¶i t¹o vµ më réng ®« thÞ s½n cã, x©y dùng ®« thÞ míi mµ Ýt chó ý tíi " mét tÊc ®Êt mét tÊc vµng ". Kh«ng nh÷ng thÕ mµ cßn huû ho¹i khung c¶nh thiªn nhiªn vµ nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp trong ®êi sèng ph¶i tr¶i qua thêi gian dµi trong lÞch sö míi tÝch luü ®îc, ®Æc biÖt lµ l·ng phÝ tµi nguyªn ®Êt ®ai, nhÊt lµ khi xu híng ®ã ®ang ph¸t triÓn å ¹t trªn c¸c vïng n«ng th«n hiÖn nay. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cÊp huyÖn nh»m khai th¸c sö dông tèt nhÊt nguån tµi nguyªn cã h¹n; mÆt kh¸c nã lµ ph¬ng tiÖn quan träng gãp phÇn ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ x· héi cña huyÖn trong t¬ng lai, phï hîp víi hoµn c¶nh chÝnh trÞ x· héi vµ thùc tÕ cña huyÖn, gãp phÇn hoµn thiÖn quy ho¹ch tæng thÓ l·nh thæ quèc gia. ThÊy ®îc ý nghÜa ®ã víi t c¸ch lµ sinh viªn chuyªn ngµnh kinh tÕ vµ qu¶n lý ®Þa chÝnh trêng §¹i häc kinh tÕ quèc d©n, em muèn ®îc gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn ®ang cßn nhiÒu bÊt cËp hiÖn nay - Môc ®Ých vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña ®Ò tµi. Môc ®Ých nghiªn cøu cña luËn v¨n lµ gãp phÇn lµm râ c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ChÝ Linh. T×m tßi gi¶i ph¸p phï hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt. - §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu hiÖn tr¹ng c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn CÝ Linh chñ yÕu trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 1998 ®Õn nay. - Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
 • 2. Ngoµi ph¬ng ph¸p nghiªn cøu truyÒn thèng nh duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö, luËn v¨n cßn sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª, so s¸nh...®Ò tµi kÕt hîp nguyªn lý kinh ®iÓn víi kiÕn thøc kinh tÕ hiÖn ®¹i , g¾n quan ®iÓm ®êng lèi cña §¶ng víi tæng kÕt thùc tiÔn. - Néi dung cña ®Ò tµi. §Ò tµi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn HuyÖn ChÝ Linh Ngoµi phÇn lêi nãi ®Çu, kÕt luËn vµ phô lôc, ®Ò tµi gåm cã 3 ch¬ng sau: - Ch¬ng1: c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. -Ch¬ng 2: thùc tr¹ng quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn HuyÖn ChÝ Linh - Thanh phè H¶i D¬ng. - Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn HuyÖn ChÝ Linh. Ch¬ng I c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt.
 • 3. 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n. 1.1. VÞ trÝ vai trß cña ®Êt ®ai trong s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi. §Êt ®ai lµ nguån t¸i nguyªn v« cïng quý gi¸ víi mçi quèc gia, lµ mét bé phËn l·nh thæ cña mçi quèc gia, mçi doanh nghiÖp, ®Êt ®ai lµ nguån tµi nguyªn, lµ mét yÕu tè cña ®Çu vµo rÊt quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc. §Êt ®ai ®îc sö dông cho nhiÒu ngµnh kinh tÕ kh¸c nhau vµ cho c¶ ®êi sèng con ngêi, chÝnh v× vËy mµ luËt ®Êt ®ai 1993 níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam cã ghi: " §Êt ®ai lµ tµi nguyªn quèc gia v« cïng quÝ gi¸, lµ t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, lµ thµnh phÇn quan träng hµng ®Çu cña m«i trêng sèng, lµ ®Þa bµn ph©n bè cña c¸c khu d©n c, x©y dùng c¸c c¬ së kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi, an ninh vµ quèc phßng". Tríc hÕt, ®Êt ®ai lµ tµi nguyªn v« cïng quý b¸u, lµ s¶n phÈm cña tù nhiªn, cã tríc lao ®éng vµ cïng víi qu¸ tr×nh lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, ®Êt ®ai lµ ®iÒu kiÖn chung cña lao ®éng, ®Êt ®ai lµ ®iÒu kiÖn chung cña lao ®éng. §Êt ®ai ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi.NÕu kh«ng cã ®Êt ®ai th× râ rµng kh«ng cã mét ngµnh s¶n xuÊt nµo, mét qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt nµo, còng nh kh«ng cã sù tån t¹i cña loµi ngêi. §Êt ®ai lµ ®iÒu kiÖn cho sù sèng cña ®éng thùc vËt vµ con ngêi trªn tr¸i ®Êt. §Êt ®ai tham gia vµo tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. §Êt ®ai lµ ®Þa ®iÓm lµ c¬ së cña c¸c Thµnh phè, lµng m¹c, c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng ®Êt ®ai còng cÊp nguyªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng nh g¹ch ngãi, xi m¨ng gèm xø. §Êt ®ai vµ cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn kh¸c lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng nhÊt ®Ó h×nh thµnh c¸c vïng kinh tÕ cña ®Êt níc nh»m khai th¸c vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng tù nhiªn, kinh tÕ x· héi cña mçi vïng ®Êt n- íc, cïng thóc ®Èy ph¸t triÓn ®Êt níc. Trong n«ng nghiÖp ®Êt ®ai cã vÞ trÝ ®Æc biÖt quan träng, lµ t liÖu s¶n xuÊt chñ yÕu kh«ng thÓ thay thÕ ®îc. §Êt ®ai kh«ng chØ lµ chç tùa, chç ®øng ®Ó lao ®éng mµ cßn lµ nguån cung cÊp thøc ¨n cho c©y trång, mäi t¸c ®éng cña con ngêi vµo c©y trång ®Òu ®îc dùa vµo ®Êt ®ai vµ th«ng qua ®Êt ®ai.
 • 4. §Êt ®ai g¾n liÒn víi khÝ hËu, m«i trêng trªn ph¹m vi toµn cÇu còng nh tõng vïng, tõng miÒn l·nh thæ. Trong qu¸ tr×nh trinh phôc vµ c¶i t¹o thiªn nhiªn, con ngêi ngµy cµng can thiÖp vµo qu¸ tr×nh biÕn ®æi cña tù nhiªn. BiÕn ®æi cña khÝ hËu cã t¸c dông m¹nh mÏ ®Õn c¸c hÖ sinh th¸i trªn ®Êt liÒn, ¶nh h- ëng ®Õn m«i trêng sinh th¸i. Nh vËy viÖc sö dông hîp lý qòi ®Êt ®ai ngoµi ý nghÜa vÒ kinh tÕ cßn cã ý nghÜa ®Ó b¶o vÖ, c¶i t¹o vµ biÕn ®æi m«i trêng. ViÖc sö dông hîp lý quÜ ®Êt ®ai lu«n lµ môc tiªu chiÕn lîc cña quèc gia, trong ®ã c«ng cô quy ho¹ch sö dông ®Êt cã vai trß rÊt lín. 1.2. Ph©n lo¹i ®Êt níc ë viÖt nan theo môc ®Ých sö dông. Ph©n lo¹i ®Êt níc theo môc ®Ých sö dông nh»m n¾m ®îc hiÖn tr¹ng ®Êt ®ai ®ang ®îc sö dông vµo môc ®Ých kh¸c nhau nh thÕ nµo, sè lîng, c¬ cÊu cña mçi lo¹i trong tæng sè lµ bao nhiªu, nh÷ng biÕn ®éng cña c¸c lo¹i ®Êt nµy ra sao. C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông chñ yÕu, ®Êt ®îc ph©n lo¹i thµnh c¸c lo¹i sau ®©y. - §Êt n«ng nghiÖp. - §Êt l©m nghiÖp. - §Êt khu d©n c n«ng th«n. - §Êt ®« thÞ. - §Êt chuyªn dïng. - §Êt cha sö dông. ViÖc chuyÓn lo¹i ®Êt nµy sang lo¹i ®Êt kh¸c, tøc lµ chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®ang diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ trªn toan quèc ®Æc biÖt, trong lÜnh vùc ®Êt ë vµ ®Êt chuyªn dïng. Do vËy viÖc ph©n lo¹i ®Êt cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc qu¶n lý quü ®Êt ®ai trªn l·nh thæ, trong ®ã c«ng cô chÝnh ®Ó nhµ n- íc qu¶n lý ®ã lµ: Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. 1.3. Kh¸i niÖm vÒ qui ho¹ch sñ dông ®Êt. Quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ mét ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi cã tÝnh chÊt ®Æc thï. Cã nhiÒu c¸ch nhËn thøc kh¸c nhau vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt.
 • 5. Quan ®iÓm thø nhÊt cho r»ng quy ho¹ch s dông ®Êt chØ ®¬n thuÇn lµ biÖn ph¸p kü thuËt, th«ng qua ®ã ngêi ta thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c sau: §o ®¹c vÏ ¶nh b¶n ®å ®Êt ®ai. Ph©n chia kho¶nh thöa tÝnh to¸n diÖn tÝch. Giao ®Êt cho c¸c nghµnh. ThiÕt kÕ x©y dùng ®« thÞ. Quan ®iÓn thø hai cho r»ng quy ho¹ch sö dông ®Êt ®îc x©y dùng dùa trªn c¸c qui ph¹m ph¸p luËt cña nhµ níc nh»m nhÊn m¹nh tÝnh ph¸p chÕ cña quy ho¹ch sö dông ®Êt. Song c¶ hai c¸ch quan niÖm ®ã ®Òu cha ®óng vµ cha ®Çy ®ñ b¶n chÊt cña quy ho¹ch sö dông ®Êt kh«ng n»m ë kü thuËt ®o ®¹c, còng kh«ng thuéc vÒ h×nh thøc ph¸p lý, mµ cßn n»m ë bªn trong viÖc tæ chøc sö dông ®Êt, nh mét t liÖu s¶n xuÊt ®Æc biÖt, coi ®Êt nh mét ®èi tîng cña c¸c mèi quan hÖ trong s¶n xuÊt. Nã coi träng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông ®Êt. Do ®ã cÇn hiÓu quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ tæ hîp cña 3 biÖn ph¸p: - BiÖn ph¸p ph¸p chÕ: Nh»m ®¶m b¶o chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông ®Êt theo ph¸p luËt. - BiÖn ph¸p kü thuËt: ¸p dông c¸c h×nh thøc tæ chøc l·nh thæ hîp lý, trªn c¬ së khoa häc kü thuËt. - BiÖn ph¸p kinh tÕ: §©y lµ biÖn ph¸p quan träng nhÊt nh»m khai th¸c triÖt ®Ó vµ cã hiÖu qu¶ cao tiÒm n¨ng cña ®Êt. Song ®iÒu ®ã chØ thùc hiÖn khi ®¹t ®îc ®ång bé cïng víi biÖn ph¸p kü thuËt vµ ph¸p chÕ. Tõ ®ã cã thÓ rót ra kh¸i niÖm quy ho¹ch sö dông ®Êt nh sau: Quy ho¹ch sö dông ®Êt lµ mét hÖ thèng c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, kü thuËt vµ ph¸p chÕ cña nhµ níc vÒ tæ chøc sö dông ®Êt ®Çy ®ñ, hîp lý cã hiÖu qu¶ cao th«ng qua viÖc ph©n phèi vµ t¸i ph©n ph©n quü ®Êt trªn l·nh thæ tæ chøc sö dông ®Êt nh mét t liÖu s¶n xuÊt kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn b¶o vÖ ®Êt vµ b¶o vÖ m«i trêng nãi chung vµ quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn nãi riªng.
 • 6. * C¸c lo¹i quy ho¹ch sö dông ®Êt. XÐt theo gãc ®é chñ thÓ qu¶n lý cã hai lo¹i quy ho¹ch: * Quy ho¹ch ®Êt ®ai cña nhµ níc ( quy ho¹ch vÜ m« ). *Quy ho¹ch ®Êt ®ai cña c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi vµ c¸ nh©n ngêi sö dông ( quy ho¹ch vÜ m« ). Hai lo¹i quy ho¹ch nµy còng cã mçi quan hÖ víi nhau rÊt chÆt chÏ, ®iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç quy ho¹ch cña Nhµ níc t¹o tiÒn ®Ò ph¸p lý cho quy ho¹ch cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së dùa vµo quy ho¹ch chung cña Nhµ níc vµ ph¶i gãp phÇn thùc hiÖn quy hoach chung ®ã. §èi víi quy ho¹ch ®Êt ®ai cña Nhµ níc ®îc ph©n lµm 3 lo¹i: *Quy ho¹ch ®Êt ®ai cña Nhµ níc Trung ¬ng. *Quy ho¹ch ®Êt ®ai c¸c cÊp ®Þa ph¬ng ( TØnh , HuyÖn, X· ). *Quy ho¹ch ®Êt ®ai cña c¸c bé, nghµnh. Trong 3 lo¹i quy ho¹ch trªn th× quy ho¹ch cña Nhµ níc Trung ¬ng lµ c¬ së, ®iÒu kiÖn ph¸p lý ®Ó tiÕn hµnh quy ho¹ch ®Êt ®ai cña c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c ngµnh. Quy ho¹ch cÊp ®Þa ph¬ng vµ c¸n bé, ngµnh lµ nh»m cô thÓ ho¸ quy ho¹ch cña Nhµ níc Trung ¬ng vµ gãp phÇn thùc hiÖn quy ho¹ch chung c¶ níc. Nh vËy, víi sù ph©n lo¹i quy ho¹ch trªn ta cã thÓ thÊy r»ng quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn cÊp huyÖn cã vÞ trÝ vµ vai trß ®¸ng kÓ, nã gãp phÇn thùc hiÖn quy ho¹ch chung cña c¶ níc. 2. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. 2.1. §Æc ®iÓm cña quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. Quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn lµ mét c«ng cô qu¶n lý khoa häc cña Nhµ níc trªn ®Þa bµn huyÖn, do cÊp tØnh qu¶n lý vµ thùc hiÖn (c¸c c¬ së ®Þa chÝnh tØnh lËp quy ho¹ch). ë níc ta quy ho¹ch sö dông ®Êt nh»m phôc vô nhu cÇu cña ngêi sö dông ®Êt ®ai vµ quyÒn lîi x· héi, gãp phÇn gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai, b¶o vÖ ®Êt n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n
 • 7. xuÊt x· héi. Quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn l·nh thæ nãi chung, quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn nãi riªng mang ®Æc ®iÓm tæng hîp, nã vËn dông kiÕn thøc cña nhiÒu m«n khoa häc thuéc c¸c lÜnh vùc khoa häc tù nhiªn, khoa häc kinh tÕ, khoa häc x· héi. Môc tiªu cña quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn lµ nh»m khai th¸c sö dông, c¶i t¹o, b¶o vÖ toµn bé tµi nguyªn ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn cã tÝnh dµi h¹n vµ tÝnh chiÕn lîc, thêi h¹n cña quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn thêng 5 - 10 n¨m, 20 n¨m vµ l©u h¬n n÷a. Trªn c¬ së dù b¸o xu thÕ biÕn ®éng ®Êt ®ai dµi h¹n , c¸c yÕu tè kinh tÕ x· héi quan träng nh tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ, c«ng nghiÖp hãa, nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng ph¸t triÓn c¸c ngµnh kinh tÕ; t×nh h×nh ph¸t triÓn ®« thÞ ( c¸c thÞ trÊn, thÞ tø ), d©n sè vµ c¬ cÊu lao ®éng. X¸c ®Þnh quy ho¹ch trung h¹n vµ dµi h¹n vÒ sö dông ®Êt. ViÖc x©y dùng quy ho¹ch ph¶i ph¶n ¸nh ®îc nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chiÕn lîc: ph¬ng híng môc tiªu chiÕn lîc cña viÖc sö dông ®Êt ®ai, c©n ®èi tæng qu¸t nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai cña tõng ngµnh, ®iÒu chØnh c¬ cÊu sö dông ®Êt ®ai vµ viÖc ph©n bè ®Êt ®ai, ph©n ®Þnh ranh giíi vµ c¸c h×nh thøc qu¶n lý viÖc sö dông ®Êt ®ai, c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch lín quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn lµ c¬ së khoa häc cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn hµng n¨m vµ ng¾n h¹n. Quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn mang tÝnh kh¶ biÕn, do x©y dùng trong thêi gian t¬ng ®èi dµi díi t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kinh tÕ, x· héi, kü thuËt vµ c«ng nghÖ, nhÊt lµ xu híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®ang diÔn ra m¹nh mÏ ( c¶ ë vïng n«ng th«n ) nªn mét sè dù kiÕn ban ®Çu cu¶ quy ho¹ch kh«ng cßn phï hîp. Do viÖc bæ xung, ®iÒu chØnh vµ hoµn chØnh quy ho¹ch lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt. 2.2. Vai trß cña quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cÊp huyÖn gãp phÇn ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong viÖc qu¶n lý nhµ níc vÒ c¸c lo¹i ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn huyÖn, th«ng qua gi¸n tiÕp cÊp tØnh mµ ®¹i diÖn uû quyÒn lµ c¸c Së ®Þa chÝnh tØnh. Th«ng qua quy ho¹ch sö dông ®Êt ë huyÖn mµ Së ®Þa chÝnh tØnh kiÓm so¸t, mäi diÔn biÕn t×nh h×nh ®Êt ®ai ë huyÖn, b¾t buéc c¸c ®èi tîng sö dông ®Êt trong ranh giíi cña m×nh, cho phÐp së qu¶n lý ®Êt ®ai ch¾c ch¾n trËt tù h¬n, tranh chÊp ®Êt
 • 8. ®ai cã c¬ së gi¶i quyÕt h¬n. Do ®ã ph¸t huy tÝnh tù chñ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ®Êt cña nh÷ng tæ chøc, c¸ nh©n ®îc giao quyÒn sö dông ®Êt. Quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn t¹o ra sù æn ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý cho viÖc qu¶n lý nhµ níc ®èi víi ®Êt ®ai. Lµm c¬ së cho viÖc giao quyÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt, ®Çu t vµ ph¸t triÓn kinh tÕ, gãp phÇn b¶o ®¶m an ninh l¬ng thùc quèc gia vµ thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai t¹o ®iÒu kiÖn x¸c lËp c¬ chÕ ®iÒu tiÕt mét c¸ch chñ ®éng viÖc ph©n bæ quy ho¹ch ®Êt ®ai nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ph¸t triÓn c«ng nghÖ vµ kÕt cÊu h¹ tÇng phï hîp trªn ®Þa bµn huyÖn, ®Ó ph¸t triÓn mét c¸ch tèi ®a u thÕ cña huyÖn, vµ nh vËy sÏ khuyÕn khÝch ®îc vèn ®Çu t trong huyÖn, thu hót ®îc vèn ®Çu t bªn ngoµi vµo ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn. Quy ho¹ch ®Êt ®ai t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tÝnh thuÕ, x¸c ®Þnh gi¸ c¶ c¸c lo¹i ®Êt hîp lý h¬n, sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶ h¬n. ViÖc tÝnh thu, x¸c ®Þnh gi¸ c¶ c¸c lo¹i ®Êt ®ai. Trªn c¬ së ph©n h¹ng ®Êt bè chÝ x¾p xÕp cho c¸c ®èi t- îng sö dông ®Êt vµ hä hiÓu râ ®îc ph¹m vi danh giíi cña m×nh, hä yªn t©m ®Çu t ph¸t triÓn ®Êt ®ai cña m×nh, do vËy hiÖu qu¶ sö dông ®Êt sÏ cao h¬n, mµ viÖc tÝnh thuÕ, gi¸ c¶ ®Êt ®ai cµng chÝnh x¸c h¬n. Nh vËy quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn cã vai trß vµ ý nghÜa to lín cho môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trªn ®Þa bµn huyÖn, n©ng cao ®êi sèng ngêi d©n, thu hót vèn ®Çu t. V× thÕ nã cã ý nghÜa quan träng c¶ tríc m¾t vµ l©u dµi, ®ßi hái sù cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn. ChÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn sÏ gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n quy ho¹ch sö dông®Êt cÊp tØnh. II. Néi dung cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. 1. C¨n cø vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. ( trªn ®Þa bµn huyÖn ). - Môc tiªu ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ - x· héi cña huyÖn Mçi mét huyÖn lu«n cã chiÕn lîc ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ - x· héi dùa trªn b¶n quy ho¹ch tæng thÓ kinh tÕ x· héi cña huyÖn; do ®Êt ®ai lµ mét tµi nguyªn quý gi¸ h÷u h¹n, lµ nÒn t¶ng, c¬ së cho s¶n xuÊt, cho c¸c doanh nghiÖp, cã ®Æc ®iÓm lµ tÝnh cè ®Þnh, tÝnh kh«ng t¸i sinh vµ tÝnh thay thÕ . §iÒu
 • 9. ®ã ®ßi hái ph¶i lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi lµm tiÒn ®Ò tiÕn hµnh x¾p xÕp hîp lý quü ®Êt cña huyÖn theo kÕ ho¹ch phï hîp víi t×nh h×nh cña tØnh, cña ®Êt n- íc nh»m ®¹t tíi môc tiªu sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn mét c¸ch hîp lý ®iÒu hoµ tr¸nh m©u thuÉn gi÷a c¸c lo¹i sö dông ®Êt, x¸c ®Þnh hîp lý c¬ cÊu cña viÖc sö dông ®Êt dùa trªn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn. H¬n n÷a sù cÇn thÕt cña quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn b¾t nguån tõ mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn víi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn. ViÖc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn hîp lý hay kh«ng, trùc tiÕp g©y ra ¶nh h- ëng to lín víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ang diÔn ra kh«ng ngõng trªn ®Þa bµn huyÖn tõ ®ã ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu míi ®èi víi viÖc sö dông ®Êt vµ viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt vÉn kh«ng ngõng ra t¨ng. §Æc biÖt trong lÜnh vùc ®Êt ë vµ ®Êt chuyªn dïng. §iÒu ®ã ®ßi hái viÖc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn kh«ng chØ xuÊt ph¸t tõ lîi Ých côc bé tríc m¾t mµ cßn cã quy ho¹ch thÝch øng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn. ChÝnh sù ph¸t triÓn nµy lu«n kÐo theo nhu cÇu ®èi víi c¸c thÞ trÊn, thÞ tø trªn ®Þa bµn huyÖn trong sù ph¸t triÓn, më réng c¶i t¹o, ph©n bè c¸c ngµnh nghÒ, lu«n t¹o ra søc hót ®èi víi nhu cÇu sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn. Xu híng ph¸t triÓn m¹nh kinh tÕ trang tr¹i, kinh tÕ rõng diÔn ra trªn c¸c huyÖn còng ®ßi sù bè chÝ, x¾p xÕp sao cho hîp lý ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn huyÖn. Sù ph¸t triÓn nµy gãp phÇn tÝch cùc cho sù ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ - x· héi cña huyÖn nhÊt lµ ë c¸c huyÖn miÒn nói. Do vËy quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn c¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ - x· héi cña huyÖn ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng híng c¬ b¶n cho viÖc sö dông ®Êt tiÕt kiÖm, hîp lý, ®ång thêi ph¶i c¨n cø vµo: * C¨n cø vµo kh¶ n¨ng cung cÊp ®Êt ®ai cña huyÖn. Cung cÊp ®Êt víi tÝnh c¸ch lµ mét tµi nguyªn thiªn nhiªn cã hai hµm nghÜa: mét lµ cung cÊp tù nhiªn cña ®Êt chØ sè lîng c¸c lo¹i tµi nguyªn ®Êt mµ tr¸i ®Êt cã thÓ cung cÊp cho nh©n lo¹i sö dông trong m«i trêng kinh tÕ, kü thuËt nhÊt ®Þnh, ®ã lµ sù cung cÊp kh«ng cã tÝnh co gi¶n v× kh«ng chÞu ¶nh h- ëng cña bÊt kú nh©n tè nh©n t¹o hay x· héi nµo. Cung cÊp tù nhiªn cña ®Êt ®ßi hái ®Êt ph¶i ®¸p øng cña mét sè ®iÒu kiÖn nµo ®ã nh khÝ hËu thÝch nghi víi sù sèng cña con ngêi vµ sù sinh trëng cña thùc vËt, ®Þa h×nh, ®Þa thÕ thuËn
 • 10. tiÖn cho viÖc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña con ngêi, cã thÓ ph¸t triÓn mét lo¹i tµi nguyªn nµo ®ã hoÆc cã giao th«ng vËn t¶i t¬ng ®èi tèt. Cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së cung cÊp tù nhiªn cña nã ®îc biÕn ®æi song song víi biÕn ®æi c«ng dông cña nã. §Êt cung cÊp cho ngêi sö dông thêng tån t¹i nhiÒu c«ng dông kh¸c nhau, gi÷a chóng cã thÓ c¹nh tranh vµ thay thÕ lÉn nhau, khi hiÖu qu¶ cña lo¹i c«ng dông nµo ®ã n©ng cao, th× tÊt nhiªn lîng cung øng cña nã còng n©ng cao mét c¸ch t¬ng øng, nh vËy cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt níc cã tÝnh co gi·n nã biÕn ®æi theo sù ra t¨ng nhu cÇu vÒ ®Êt vµ sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ cña viÖc sö dông ®Êt. Cung cÊp ®Êt chÞu ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè c¬ b¶n lµ: - Lîng cung cÊp tù nhiªn cña c¸c lo¹i ®Êt. - Song song víi n©ng cao tõng bíc tri thøc vµ kü n¨ng sö dông ®Êt cña loµi ngêi, lµm cho ®Êt tríc ®©y kh«ng sö dông ®îc, hoÆc biÕn ®Êt tríc ®©y sö dông kh«ng kinh tÕ thµnh t¬ng ®èi kinh tÕ, do ®ã mµ t¨ng lîng cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt. - Sù ph¸t triÓn giao th«ng v©n t¶i, h¹ gi¸ thµnh vËn t¶i, lµm cho ®Êt tríc ®©y kh«ng sö dông ®îc thµnh sö dông ®îc, ®iÒu ®ã còng cã thÓ t¨ng lîng cung cÊp ®Êt. - Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp vµ khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i còng lµ nh©n tè quan träng ¶nh hëng ®Õn sù cung cÊp kinh tÕ cña mét lo¹i ®Êt nµo ®ã. - N©ng cao tr×nh ®é sö dông tËp trung vµ tiÕt kiÖm ®Êt, còng gãp phÇn t¨ng lîng cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt. Cung cÊp kinh tÕ vµ cung cÊp tù nhiªn cña ®Êt tuy cã liªn quan song l¹i cã sù kh¸c biÖt chñ yÕu lµ: tríc hÕt cung cÊp tù nhiªn cña ®Êt lµ c¬ së cña cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt, thø hai nãi ®Õn mét c¸ch t¬ng ®èi, cung cÊp tù nhiªn cña ®Êt tÜnh t¹i, kh«ng co gi¶m cßn cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt lµ ®éng th¸i, cã tÝnh chÊt co gi¶m. Do ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn huyÖn chñ yÕu sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nªn søc tù nhiªn cña ®Êt, sù ph× nhiªu cña ®Êt vµ khÝ hËu víi tÝnh c¸ch lµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, cã ¶nh hëng lín ®Õn tèc ®é tèt xÊu cña ®Êt
 • 11. trªn ®Þa bµn huyÖn vµ chØ chiÕm tû lÖ diÖn tÝch lín trong tæng sè. Tuy nhiªn sù cung cÊp kinh tÕ cña ®Êt ngµy cµng gia t¨ng nhÊt lµ trong sù ph¸t triÓn më réng cña c¸c thÞ trÊn, sù h×nh thµnh c¸c khu c«ng nghiÖp hay qu¸ tr×nh n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng ngµy cµng t¨ng. §iÒu ®ã còng cã ý nghÜa lµ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ho¸, gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña huyÖn, ®ã còng chÝnh lµ c¬ së quan träng trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. Nhng quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn chØ dùa trªn hai c¨n cø trªn th× cha ®ñ, ®ßi hái ph¶i: * C¨n cø vµo tÝnh ph¸p lý cña nhµ níc. ChÊp hµnh ph¸p luËt cña nhµ níc lµ c¬ së cña mäi ho¹t ®éng vµ biÖn ph¸p liªn quan tíi nguån sö dông ®Êt trªn ®Þa ban huyÖn, nã kh«ng chØ mang ý nghÜa kinh tÕ mµ cßn lµ mét vÊn ®Ò chÝnh trÞ quan träng, bëi v× tµi nguyªn ®Êt níc ®· ®îc quèc h÷u ho¸ lµ ®èi tîng së h÷u cña nhµ níc, ®ång thêi lµ mét c¨n cø quan träng ®Ó ph¸t triÓn søc s¶n xuÊt ®Ó cñng cè vµ hoµn thiÖn nhiÖm vô träng t©m mµ §¶ng vµ ChÝnh phñ ®Ò ra trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, còng nh b¶o vÖ tÝnh bÊt kh¶ s©m ph¹m quyÒn së h÷u ®Êt ®ai cña nhµ níc. LuËt ph¸p cña nhµ níc nghiªn cøu cÊm tuyÖt ®èi viÖc sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých. LuËt ph¸p b¶o vÖ quyÒn bÊt kh¶ x©m ph¹m quyÒn sö dông ®Êt vµ æn ®Þnh ë mçi ®¬n vÞ sö dông ®Êt v× ®ã lµ c¬ së quan träng ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ph¶i ®¶m b¶o sù nghiªm tóc ng¨n chÆn c¸c hµnh vi x©m ph¹m sù toµn vÑn l·nh thæ cña c¸c ®¬n vÞ sö dông ®Êt. Quy ho¹ch sö dông ®Êt ngêi ta lËp nªn danh giíi gi÷a c¸c ®¬n vÞ sö dông ®Êt, quy ho¹ch sö dông ®Êt ph¶i ®¶m b¶o quan ®iÓm l©u dµi, ®Ó cã ®îc mét quy ho¹ch sö dông ®Êt khoa häc, hîp lý, tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ph¶i c¨n cø vµo hiÕn ph¸p, vµ luËt ®Êt ®ai, c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai, ®Æc biÖt lµ b¸m s¸t vµo c¸c NghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh do héi ®ång nh©n d©n UBND cÊp tØnh, huyÖn ban hµnh lµ nh÷ng v¨n b¶n mang tÝnh chØ ®¹o x©y dùng quy ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn. TÝnh ph¸p lý nµy lµ c¨n cø quan träng gióp cho qu¸ tr×nh quy ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn, nã b¶o ®¶m cho c¸c b¶n quy ho¹ch cã tÝnh kh¶ thi cao, tríc hÕt cÇn xuÊt ph¸t tõ nh÷ng quan ®iÓn chung vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt sau ®©y:
 • 12. - §Êt ®ai lµ tµi nguyªn cã giíi h¹n, sö dông ®Êt cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh b¹i vÕ kinh tÕ vµ æn ®Þnh chÝnh trÞ, ph¸t triÓn x· héi tríc m¾t vµ l©u dµi - x· héi cµng ph¸t triÓn th× ®ßi hái viÖc sö dông ®Êt cµng tèt h¬n. - §Ó sö dông ®Êt ®ai tèt h¬n ph¶i lµm quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn, ®©y lµ mét biÖn ph¸p qu¶n lý ®Êt ®ai quan träng hµng ®Çu, gãp phÇn gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò x· héi vµ c¶i thiÖn m«i trêng. H¬n n÷a quy ho¹ch sö dông ®Êt ®îc tiÕn hµnh tríchÕt lµ theo yªu cÇu cña Nhµ níc, chñ së h÷u ®Êt, sau ®ã míi lµ theo yªu cÇu cña chñ sö dông ®Êt. ViÖc thùc hiÖn theo ph¬ng ¸n quy ho¹ch lµ b¾t buéc ®èi víi chñ sö dông ®Êt, hay nãi c¸ch kh¸c ®i c¸c ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt cã hiÖu lc ph¸p lý. Quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn sÏ do c¸c së ®Þa chÝnh - TØnh ( thµnh phè ) thùc hiÖn vµ ®îc thùc hiÖn b»ng kinh phÝ do nhµ nín cÊp. - Quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn cßn ph¶i b¶o ®¶m theo quan ®iÓm vµ chÝnh s¸ch, nh lµ: §Þnh møc sö dông c¸c lo¹i ®Êt, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, c«ng nghiÖp. - ChÝnh s¸ch ®Çu t ®ång bé gi÷a giao th«ng vµ thuû lîi, kiªn cè kªnh m¬ng ®Ó tiÕt kiÖm ®Êt. - Nh÷ng chÝnh s¸ch u tiªn giµnh ®Êt cho nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸c vÒ ®Êt quèc phßng sö dông vµo môc ®Ých kinh tÕ, ®Êt ë gia ®×nh qu©n nh©n. - B¶o ®¶m ®Þnh híng quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ®Õn 2010 Cã thÓ nãi c¨n cø ph¸p lý cã ý nghÜa rÊt lín ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch theo ®óng ph¸p luËt cña nhµ níc, h¬n thÕ n÷a tÊt c¶ nh÷ng c¨n cø trªn lµ nh÷ng c¨n cø quan träng ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn, bëi lÏ nÕu kh«ng cã c¸c c¨n cø quy ho¹ch sö dông ®Êt xÏ mÊt ph¬ng híng, gi¶m tÝnh kh¶ thi. Do vËy thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn dùa trªn c¸c c¨n cø lµ ®iÒu kiÖn tÊt yÕu, mÆt kh¸c cÇn ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau: 2. Nguyªn t¾c quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn (trªn ®Þa bµn huyÖn).
 • 13. H¹t nh©n cña quy ho¹ch sö dông®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn lµ tæ chøc sö dông hîp lý ®Êt cña huyÖn, do ®ã khi l¹p quy ho¹ch sö dông ®Êt ë huyÖn cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau ®©y: - Nguyªn t¾c ph©n khu vùc cña sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn. Sö dông bÊt kú yÕu tè s¶n xuÊt nµo, ®Òu ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña nã ®Ó x¸c ®Þnh ph¬ng thøc sö dông nh»m ph¸t huy cao ®é u thÕ cña nã. §©y lµ ph¬ng ph¸p sñ dông yÕu tè s¶n xuÊt kinh tÕ, vµ nã rÊt cÇn thiÕt cho viÖc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn. Tuú tõng vÞ trÝ cña m¶nh ®Êt víi nh÷ng tÝnh chÊt tù nhiªn kh¸c nhau, tuú theo tõng h×nh thøc cô thÓ cña tõng n¬i mµ x¸c ®Þnh ph¬ng híng vµ ph¬ng thøc sö dông mçi m¶nh ®Êt; do ®ã sÏ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ kinh tÕ trong sö dông ®Êt ®ai. - Nguyªn t¾c lùa chän vÞ trÝ khu vùc cña viÖc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn. Trªn ®Þa bµn huyÖn, trung t©m kinh tÕ, chÝnh trÞ, ®Òu tËp trung ë c¸c thÞ trÊn - ë ®©y lµ n¬i tËp trung d©n c ®«ng ®óc, c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng, v¨n ho¸, gi¸o dôc cña huyÖn. Do ®ã khi lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn cÇn cã sù lùa chon vÞ trÝ sö dông ®Êt cho d©n c vµ cho c¸c ngµnh nghÒ mét c¸ch hîp lý, hiÖu qu¶. Trªn ®Þa bµn huyÖn, sù tËp trung cña c¸c côm d©n c ®«ng ®óc thêng g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c khu vùc c«ng nghÖ, th¬ng nghiÖp vµ chÝnh ®iÒu ®ã lµ c¬ së cña sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c thÞ trÊn. Do ®ã sù lùa chon vÞ trÝ khu vùc c«ng nghÖp, th¬ng nghiÖp lµ rÊt quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña huyÖn, n©ng cao ®êi sèng cña ngêi d©n. Nguyªn t¾c nµy ¶nh hëng ®Õn lùa chän c¸c lo¹i ®Êt sö dông, tiÕn hµnh sù lùa chän tèt nhÊt ®èi víi khu d©n c trªn ®Þa bµn vµ sù ph©n bè, kÕt hîp víi kh«ng gian gi÷a c¸c ngµnh, lµm cho c¬ cÊu sö dông ®Êt trªn khu vùc huyÖn mét c¸ch hîp lý. - Nguyªn t¾c quy m« thÝch hîp cña c¸c lo¹i ®Êt sö dông trªn khu vùc huyÖn: Nguyªn t¨c nµy ®ßi hái quy m« sö dông ®Êt cho c¸c ngµnh trªn ®Þa bµn huyÖn nh n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp , l©m nghiÖp, ®Êt ë, ®Êt chuyªn dïng,.. ®Êt sö dông cho ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së víi quy m« diÖn tÝch lµ bao nhiªu; ®Ó
 • 14. tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong viÖc sö dông ®Êt. Do ®ã quy m« sö dông trªn ®Þa bµn huyÖn nãi chung vµ quy m« khu vùc ®Êt sö dông cña c¸c yÕu tè cÊu thµnh c¬ b¶n cña huyÖn còng tån t¹i mèi quan hÖ mËt thiÕt vµ cÇn ph¶i x©y dùng mèi quan hÖ tû lÖ thÝch hîp gi÷a chóng, nÕu khi x©y dùng quy ho¹ch huyÖn còng ph¶i hÕt søc chó ý nguyªn t¾c nµy, tuy nhiªn cÇn ph¶i ®¶m b¶o: - Nguyªn t¾c hiÖu qu¶ tæng hîp cña viÖc sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn. Kinh tÕ trªn khu vùc huyÖn lµ mét hÖ thèng, nhiÒu tÇng líp, ®îc cÊu thµnh bëi c¸c hÖ c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, giao th«ng, v¨n ho¸ - gi¸o dôc, y tÕ, tiªu dïng d©n c, m«i trêng sinh th¸i. Do ®ã, ngoµi nghªn cøu hiÖu qu¶ kinh tÕ, còng cÇn ph¶i xem xÐt c¶ hiÖu qu¶ x· héi vµ hiÖu qu¶ sinh th¸i. V× vËy, khi x¸c ®Þnh quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn khu vùc huyÖn, võa tu©n thñ nguyªn t¾c ph©n c«ng khu vùc, nguyªn t¾c vÞ trÝ khu vùc vµ nguªn t¨c quy m« thÝch hîp cña viÖc sö dông ®Êt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ vÜ m« cña viÖc sö dông ®Êt huyÖn cÇn duy tr× nguyªn t¾c hiÖu qu¶ x· héi, lµm cho viÖc sö dông ®Êt cña huyÖn phôc tïng môc®Ých s¶n xuÊt cña Nhµ níc mãi chung, cña tØnh nãi riªng. §ång thêi kiªn tr×, qu¸n triÖt nguyªn t¾c hiÖu qu¶ sinh th¸i, ®Ó ®¶m b¶o cho sù tuÇn hoµn tèt lµnh cña hÖ sinh th¸i trªn ®Þa bµn huyÖn, b¶o vÖ søc khoÎ cña ngêi d©n, thóc ®Èy sù phån vinh kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña huyÖn. 3. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn (trªn ®Þa bµn huyÖn.) KÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh quy ho¹c sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn lµ viÖc x©y dùng mét ph¬ng ¸n quy ho¹ch cã biÖn chóng khoa häc, cã t¸c dông thùc tiÔn vµ ®em l¹i hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông ®Êt trªn ph¹m vi l·nh thæ cña huyÖn, trong ®ã cã tÝnh ®Õn yÕu tè b¶o vÖ m«i trêng. Môc ®Ých ph¶i ®¹t ®îc lµ ph¬ng híng quy ho¹ch sö dông ®Êt cÇn t¹o ra c¬ së kh«ng gian, ®iÒu kiÖn l·nh thæ ban ®Çu nh»m sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých ®îc cÊp, thùc hiÖn ®îc nhiÖm vô ®Æt ra víi tõng ngµnh, thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p c¶i t¹o vµ b¶o vÖ ®Êt, t¹o ®iÒu kiÖn b¶o vÖ thiªn nhiªn, b¶o vÖ m«i trêng. Nh vËy viÖc x¸c ®Þnh ®óng néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa
 • 15. bµn huyÖn lµ rÊt quan träng. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn kh«ng cè ®Þnh mµ nã cã thÓ ®îc chØnh lý, hoµn thiÖn cïng víi sù thay ®æi cña c¸c ®iÒu kiÖn x· héi, phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ cô thÓ trªn l·nh thæ huyÖn. §ã lµ thµnh phÇn chñ sö dông ®Êt, h×nh thøc sö dông ( æn ®Þnh l©u dµi hay sñ dông cã thêi h¹n ) ®Æc ®iÓm ®Êt ®ai vÒ lo¹i sö dông, tiÕn bé khoa häc kü thuËt, ®iÒu kiÖn tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®Êt. Do ®ã cÇn gi¶i quyÕt ®ång bé vµ hîp lý viÖc ph©n bæ tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt ( theo môc ®Ých sö dông ) trong ranh giíi huyÖn. Nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ph©n bæ ®Êt ®ai t¹o nªn nh÷ng néi dung chÝnh cña ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn huyÖn.Trong mçi néi dung chÝnh ®Òu cã nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt ®éc lËp, nhng mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau gäi (lµ néi dung chi tiÕt). Mét ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt cña huyÖn bao gåm c¸c néi dung chÝnh vµ néi dung chi tÕt sau: 3.1. ph©n bè ®Êt dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. §Ó thùc hiÖn ph©n bæ ®Êt dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng cÇn thiÕt tiÕn hµnh c¸c bíc sau ®©y: - X¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng: §iÒu tra hiÖn tr¹ng ®Êt dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh»m ph©n bæ hîp lý quü ®Êt dµnh cho c«ng céng. CÇn x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng ®Êt dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng nh: ®- êng giao th«ng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng tØnh, c¸c nha ga, bÕn b·i, c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc, c¸c ®êng d©y t¶i ®iÖn, th«ng tin liªn l¹c, c¸c bÖnh viÖn, tr- êng häc, c¸c ®Æc ®iÓn tù nhiªn nh: vÞ trÝ giíi h¹n ®Þa lý, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, vÒ quy m«, diÖn tÝch, ®ång thêi thu nhËp tµi liÖu vÒ quy ho¹ch cã b¶n ®å ranh giíi ( thêng dïng b¶n ®å tû lÖ 1/10/000 ®Õn 1/256.000 ). Trªn c¬ së ®ã cÇn tiÕn hµnh lËp b¶ng biÓu ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, bao gåm: - Thø nhÊt: §¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu ®Êt vµ sù biÕn ®éng sö dông ®Êt cña c¸c thµnh phÇn c¬ häc cña ®Êt trong c¸c n¨m qua ®Ó dù b¸o ®îc møc ®é biÕn ®éng cña ®Êt trong nh÷ng n¨m tíi ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. §ång
 • 16. thêi ®¸nh gi¸ tÝnh quy luËt, xu thÕ nguyªn nh©n biÕn ®éng, nh÷ng biÖn ph¸p ®îc sö dông ®Ó b¶o vÖ ®Êt c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. - Thø hai: §¸nh gi¸ vÒ møc ®é « nhiÔm ®Êt ®ai, nguån níc, møc ®é röa tr«i, xãi mãn, kh«ng khÝ vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n chñ yÕu ¶nh hëng cña c¸c nh©n tè ®ã, ®ång thêi xem xÐt møc ®é thÝch hîp so víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi hiÖn t¹i vµ t¬ng lai ®èi víi c¸ c«ng tr×nh c«ng céng ( ®Æc biÖt lµ c«ng tr×nh cung cÊp níc s¹ch). - Thø ba: ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ – x· héi vµ m«i trêng cña viÖc sö dông ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, ®ång thêi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tríc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi trong quan hÖ ®Çu t ( khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ ) víi hiÖu qu¶ ®¹t ®îc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. §Ó ph©n bæ ®Êt ®ai cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng bíc tiÕp theo chóng ta cÇn: - Dù b¸o nhu cÇu ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng §Ó dù b¸o cÇn dùa vµo c¸c c¨n cø chñ yÕu sau ®©y: + Dùa vµo môc tiªu, yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, sù ph¸t triÓn tõng nghµnh ( thuéc lÜnh vùc c«ng céng ) sù ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ x· héi huyªn lu«n kÐo theo sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh, ngîc l¹i sù ph¸t triÓn c¸c nghµnh cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi huyÖn nh÷ng môc tiªu cña sù ph¸t triÓn tæng thÓ lu«n cã mèi quan hÖ g¾n bã víi nhau. §ã lµ c¬ së quan träng ®Ó x¸c ®Þnh nh cÇu cña c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®èi víi ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn huyÖn. + C¨n cø vµo quü ®Êt hiÖn cã bao gåm c¶ sè lîng, ®Æc ®iÓm vÒ tµi nguyªn ®Êt, kh¶ n¨ng më réng cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, kh¶ n¨ng më réng vÒ ®Êt ®ai lµ yÕu tè quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh nhu cÇu ®Êt ®ai ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. + C¨n cø vµo qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, sù ph¸t triÓn d©n sè, trong thêi kú hiÖn tai trªn ®Þa bµn huyÖn. Sù ph¸t triÓn d©n sè lu«n lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch, c¸c nghµnh quan t©m, lµ trë ng¹i, lµ søc Ðp ®èi víi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. Do vËy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸ nhanh vµ d©n sè lµ c¬ së dù b¸o nhu cÇu ®Êt dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng trªn ®i¹ bµn huyÖn.
 • 17. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng, dù b¸o nhu cÇu ®Êt dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, cÊn tiÕn hµnh ph©n bæ ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng. - Ph©n bè ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng: Ph©n bè ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + B¶o ®¶m vÞ trÝ, h×nh d¹ng, ®Þa chÊt, thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn phï hîp víi môc ®Ých sö dông cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, ®ã chÝnh lµ sù phï hîp vÒ ph©n bæ hîp lý, hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm phï hîp víi nh÷ng ®Æc ®iÓm cña tõng khu vùc c«ng céng. + Yªu cÇu ph¶i sö dông hîp lý, kh«ng l·ng phÝ, tiÕt kiÖm, b¶o vÖ ®Êt cã biÖn ph¸p sö lý triÖt ®Ó nh÷ng chÊt th¶i ®ã nh÷ng c«ng tr×nh c«ng céng th¶i ra, kh«ng g©y ¶nh hëng tíi ®Êt ®ai lµm « nhiÔm m«i trêng. + Ph¶i ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ huyÖn, sù t¨ng trëng nhanh kinh tÕ huyÖn ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi c«ng tr×nh c«ng céng, ngµy cµng më réng, ngµy mét hoµn thiÖn, gãp phÇn thu hót vèn ®Çu t bªn ngoµi vµo huyÖn. §ång thêi khi ph©n bè ph¶i dùa trªn c¨n cø cña nã. - C¨n cø ph©n bè ®Êt dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng: + §Êt dµnh cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c nhau, cã vai trß, ý nghÜa vµ tÇm quan träng kh¸c nhau, do nh÷ng chñ sö dông thuéc c¸c nghµnh kh¸c nhau qu¶n lý do vËy ph©n bè ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng trªn ®Þa bµn huyÖn còng kh¸c nhau. + Khi ph©n bè ph¶i x¸c ®Þnh râ rµng ®Êt dµnh cho giao th«ng, giao th«ng tØnh, c¸c nhµ ga, c¸c c«ng tr×nh cÊp tho¸t níc, gi¸o dôc, y tÕ, an ninh quèc phßng... b¶o ®¶m c¬ cÊu hîp lý, tiÕt kiÖm, hiÖi qu¶. 3.2. Ph©n bè ®Êt ë trªn ®Þa bµn huyÖn. §Ó thùc hiÖn ph©n bæ ®Êt ë cÇn tiÕn hµnh c¸c bíc sau ®©y: * X¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng ®Êt ë §iÒu tra hiÖn tr¹ng ®Êt ë trªn ®Þa bµn huyÖn trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh»m ph©n bæ hîp lý quü ®Êt sö dông cho môc®Ých ë.
 • 18. CÇn x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng ®Êt ë d©n c bao gåm: diÖn tÝch ®Êt dïng ®Ó x©y dùng nhµ ë,c¸c c«ng tr×nh phôc vô ho¹t vµ nh÷ng kho¶ng kh«ng gian theo quy ®Þnh vÒ x©y dùng nhµ ë. Trªn c¬ së ®ã cÇn x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng vÒ vÞ trÝ, giíi h¹n ®Þa lý, ®Þa bµn thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, giíi h¹n sö dông c¸c l« ®Êt, quy m« diÖn tÝch c¸c l« ®Êt, sè hé d©n, sè ngêi c¬ tró, c¬ cÊu hé ®ång thêi thu nhËp tµi liÖu vÒ quy ho¹ch hiÖn cã, b¶n ®å gianh giíi. Trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng biÓu ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ë, bao gåm: - Thø nhÊt: ®¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu ®Êt vµ sù biÕn ®éng sö dông ®Êt cho c¸c c«ng tr×nh nhµ ë trªn c¬ së ®ã biÕt ®îc c¬ cÊu vµ møc ®é biÕn ®éng c¸c thµnh phÇn c¬ häc cña ®Êt trong c¸c n¨m ®Ó dù b¸o ®îc møc ®é biÕn ®éng cña ®Êt trong nh÷ng n¨m tíi ®èi víi c«ng tr×nh nhµ ë, ®ång thêi ®¸nh gi¸ tÝnh quy luËt, xu thÕ vµ nguyªn nh©n biÕn ®éng, nh÷ng biÖn ph¸p ®îc sö dông ®Ó b¶o vÖ ®Êt ®ai. - Thø hai: ®¸nh gi¸ vÒ møc ®é « nhiÔm ®Êt ®ai, nguån níc, møc ®é röa tr«i, xãi mßn, kh«ng khÝ vµ x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng yÕu tè ®ã, ®ång thêi xem xÐt møc ®é thÝch hîp so víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hiÖn t¹i vµ t¬ng lai ®èi víi nhµ ë trªn khu vùc huyÖn. - Thø ba: ®¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ m«i trêng cña viÖc sö dông ®Êt cho môc ®Ých ë, ®ång thêi cÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tríc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi trong quan hÖ gi÷a ®Çu t ( øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ ) víi hiÖu qu¶ ®¹t ®îc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nhµ ë. * Dù b¸o nhu cÇu sö dông ®Êt ë trªn ®Þa bµn huyÖn. §Ó dù b¸o nhu cÇu cÇn dùa vµo nh÷ng c¨n cø sau: - C¨n cø vµo môc tiªu, yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi huyÖn, sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®i ®«i víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, ®« thÞ ho¸, tÊt yÕu cÇn nhiÒu nguån nh©n lùc cho ph¸t triÓn c¸c nghµnh, lµ c¬ së t¨ng nhu cÇu vÒ ®Êt ë. - C¨n cø vµo sù biÕn ®éng d©n sè ( c¬ häc, tù nhiªn ), tèc ®é t¨ng d©n sè, c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕt cÊu h¹ tÇng, c¸c tô ®iÓm d©n c, ®ång thêi chó ý tíi phong tôc tËp qu¸n cña ngíi d©n, møc thu nhËp vµ thÞ hiÕu. Trªn c¬ së ®ã rót ra nhu cÇu ®Ó dù b¸o ®Êt ë d©n c cña huyÖn.
 • 19. * Ph©n bè ®Êt ë trªn khu vùc huyÖn. Ph©n bè ®Êt ë ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: - B¶o ®¶m vÒ vÞ trÝ h×nh d¹ng vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®Êt cho phï hîp víi d©n c trªn ®Þa bµn, nhÊt lµ vÞ trÝ ®Êt ë c¸c khu trung t©m cña huyÖn ( c¸c thÞ trÊn) - Ph¶i sö dông hîp lý tiÕt kiÖm, b¶o vÖ ®Êt ë, ®ång thêi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÒ sö lý triÖt ®Ó chÊt th¶i kh«ng g©y « nhiÔm m«i trêng, ¶nh hëng ®Õn ngêi d©n, ®ßi hái ®¸p øng nhu cÇu cña tõng thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng th«n thóc ®Èy cuéc sèng v¨n minh hiÖn ®¹i, gãp phÇn t¹o c¶nh quan m«i trêng cña huyÖn. - Ph©n bè ®Êt ë ph¶i ®¸p øng kÞp thêi c¸c nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, an ninh, quèc phßng trong giai ®o¹n tríc m¾t vµ l©u dµi phï hîp víi lîi Ých cña chñ sö dông ®Êt, ®¶m b¶o thuËn l¬i cho s¶n xuÊt ®êi sèng nh©n d©n vµ qu¶n lý ®Êt ®ai cña huyÖn. §ång thêi khi ph©n bè ®Êt ë trªn ®Þa bµn huyÖn ph¶i dùa theo c¸c c¨n cö sau: - C¨n cø vµo phong tôc tËp qu¸n vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ ph¶i x¸c ®Þnh c¸c m« h×nh s¶n xuÊt, sinh ho¹t d©n c theo tuyÕn, theo côm hoÆc m« h×nh kh¶ thi kh¸c, ®Ó x¸c ®Þnh c¸c khu d©n c cã diÖn tÝch vµ d©n sè hîp lý ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, phßng chèng thiªn tai vµ trËt tù, an toµn x· héi cña huyÖn. - C¨n cø vµo quy ho¹ch tæng thÓ cña huyÖn phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ x· héi, ®Ó thùc hiÖn ph©n bæ ®Êt ë, ®em l¹i hiÖu qu¶ tèt nhÊt. - C¨n cø vµo t×nh h×nh quü ®Êt cña huyÖn dµnh cho x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ x· héi nh: ®êng giao th«ng, ®iÖn, níc sinh ho¹t, tr- êng häc, bÖnh viÖn, c¬ së v¨n ho¸... nh»m t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi d©n ®îc cung øng ®Çy ®ñ c¸c dÞch vô phóc lîi x· héi vµ c¶i thiÖn vÖ sinh m«i trêng. 3.3. Ph©n bè ®Êt n«ng, L©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n. §Ó ph©n bè ®Êt cho môc ®Ých n«ng – l©m nghiÖp cÇn tiÕn hµnh c¸c b- íc sau:
 • 20. * X¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n«ng – l©m nghiÖp trªn ®Þa bµn huyÖn. - §iÒu tra hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp lµ quan träng ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ph»m ph©n bæ hîp lý ®Êt ®ai cho môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp cña huyÖn. - X¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng ®Êt dµnh cho n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n... nh»m x¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm tù nhiªn bao gåm vÞ trÝ giíi h¹n ®Þa lý, ®Þa h×nh, ®Þa m¹o ®Þa chÊt, ®ång thêi thu thËp tµi liÖu quy ho¹ch sö dông ®Êt hiÖn cã. Trªn c¬ së ®ã cÇn tiÕn hµnh lËp b¶ng biÓu ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, bao gåm: Thø nhÊt: §¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu vµ sù biÕn ®éng cña ®Êt n«ng – l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n, ®Ó biÕt ®îc c¬ cÊu vµ møc ®é biÕn ®éng cña ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû h¶i s¶n, ®ång thêi ®¸nh gi¸ tÝnh quy luËt, xu thÕ nguyªn nh©n biÕn ®éng, nh÷ng biÖn ph¸p ®· ®îc ¸p dông ®Ó sñ dông vµ b¶o vÖ ®Êt ®ai. Thø hai: ®¸nh gi¸ vÒ møc ®é « nhiÔm, nguån níc, kh«ng khÝ, møc ®é röa tr«i, xãi mßn cña ®Êt vµ x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu ¶nh hëng tíi nh÷ng yÕu tè ®ã, ®ång thêi xem xÐt møc ®é thÝch hîp so víi yªu cÇu cÇn ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi hiÖn ®¹i va t¬ng lai ®èi víi n«ng – l©m nghiÖp vµ ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n. Thø ba: §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qña kinh tÕ x· héi vµ m«i trêng cña viÖc sö dông ®Êt cho n«ng – l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n, ®ång thêi cÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tríc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi trong quan hÖ gi÷a ®Çu t vµ hiÖu qña ®¸t ®îc ®èi víi n«ng – l©m nghiÖp. * Dù b¸o nhu cÇu sö dông ®Êt n«ng – l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n. CÇn dùa trªn c¸c c¨n cø sau. - C¨n cø vµo môc tiªu yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña huyÖn trªn c¬ së ®ã ®Æt ra môc tiªu, yªu cÇu cña ngµnh trong lÜnh vùc n«ng – l©m nghiÖp nu«i trång thuû s¶n ph¸t triÓn. §Æt ra c¸c chØ tiªu mµ ngµnh cÇn ®¹t vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ quy m« diÖn tÝch.
 • 21. - C¨n cø vµo kh¶ n¨ng ®Çu t vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ vµo tõng giai ®o¹n phôc vô cho môc tiªu an toµn l¬ng thùc quèc gia, vµ cã thÓ ®¸p øng xuÊt khÈu, tõ ®ã xem xÐt kh¶ n¨ng cã thÓ ®Æt ra chØ tiªu víi n«ng, l©m nghiÖp, thuû s¶n mµ cã kÕ ho¹ch ph©n bè hîp lý, khai th¸c mét c¸ch hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng cña vïng - C¨n cø vµo nhu cÇu cña thÞ trêng vÒ s¶n phÈm n«ng, l©m nghiÖp, thuû s¶n trong vµ ngoµi ®Þa bµn huyÖn, xen xÐt lùc lîng lao ®éng, lÞch sö vµ tr¹ng th¸i n¨ng xuÊt c©y trång, møc t¨ng trëng b×nh qu©n cña ngµnh, lµm c¨n cø ®Ó ph©n bæ hîp lý ®Êt, phï hîp víi môc ®Ých n«ng, l©m nghiÖp vµ m«i trêng thuû s¶n. - C¨n cø vµo nhu cÇu vÒ nguyªn, nhiªn liÖu cho ngµnh c«ng nghiÖp nÆng vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng s¶n, thuû s¶n..., sù ph¸t triÓn d©n sè, b¶o ®¶m tû lÖ che phñ thÝch hîp ®Ó b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i, ®ã chÝnh lµ c¬ së lµm t¨ng nhu cÇu sö dông ®Êt n«ng – l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n. * Trªn c¬ së x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng, dù b¸o nhu cÇu tiÕp theo cÇn ph©n bè ®Êt n«ng – l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt níc m«i trêng thuû s¶n. Khi ph©n bè cÇn ®¶n b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: Ph©n bè vÞ trÝ, h×nh d¹ng, ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña ®Êt ph¶i phï hîp víi môc ®Ých n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, ®¸p øng nhu cÇu d©n c trªn ®Þa bµn vµ trªn c¸c vïng kh¸c cña ®Êt níc, ®ång thêi b¶o ®¶m sö dông hîp lý tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶, b¶o vÖ ®Êt kh«ng g©y « nhiÔm m«t trêng, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông ®Êt, duy tr× n©ng cao ®é mÇu mì, thu ®îc tèi ®a s¶n phÈm trªn diÖn tÝch ®Êt sö dông. Ph©n bèkÕt hîp gi÷a ®Êt n«ng vµ l©m nghiÖp, ®Êt cã mÆt níc nu«i trßng thuû s¶n víi c¸c lo¹i ®Êt sö dông cho c¸c môc ®Ých kh¸c, ®ång thêi ph¶i dùa trªn c¨n cø sau: C¨n cø vµo yªu cÇu s¶n xuÊt cña tõng lo¹i c©y trång, tõ ®ã bè chÝ sö dông ®Êt víi diÖn tÝch ®Êt sö dông cña tõng lo¹i c©y ®ã , tõng lo¹i vËt nu«i thÝch hîp.... ®ßi hái ph¶i cã sù ph©n bè hîp lý, b¶o ®¶m mét c¬ cÊu hîp lý. 3.4. Ph©n bæ ®Êt chuyªn dïng
 • 22. §Ó htùc hiÖn ph©n bæ ®Êt chuyªn dïng cÇn tiÕn hµnh c¸c bíc sau: * X¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt chuyªn dïng trªn ®Þa bµn huyÖn §iÒu tra hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt chuyªn dïng lµm c¬ së quan träng ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh»m ph©n bè hîp lý ®Êt chuyªn dïng cña huyÖn. CÇn x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng ®Êt dµnh cho: x©y dùng trêng häc, bÖnh viÖn,c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c c«ng së, khu vùc hµnh chÝnh, c¸c trung t©m th¬ng m¹i, bu«n b¸n, c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c khu c«ng nghiÖp, ®Êt lµm vËt liÖu x©y dùng.... nh»m x¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm vÒ tù nhiªn bao gåm vÞ chÝ c¸c giíi h¹n ®Þa lý, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, giíi h¹n vÒ sö dông khu ®Êt, quy m«diÖn tÝch, ®ång thêi thu nhËp tµiliÖu vÒ quy ho¹ch ®Êt, b¶n ®å danh giíi ®Êt. Trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh lËp b¶ng biÓu ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt: Thø nhÊt: ®¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu ®Êt vµ sù biÕn ®éng ®Êt sö dông cho môc ®Ých chuyªn dïng ®Ó biÕt ®îc c¬ cÊu vµ møc ®é biÕn ®éng cña c¸c thµnh phÇn c¬ häc ®Êt, trong c¸c n¨m ®Ó dù b¸o møc ®é biÕn ®éng cña ®Êt trong c¸c n¨m tíi, ®ång hto× ®¸nh gi¸ tÝnh quy luËt, xu thÕ vµ nguyªn nh©n biÕn ®éng, nh÷ng biÖn ph¸p ®îc sö dông ®Ó b¶o vÖ ®Êt ®a. Thø hai: §¸nh gi¸ vÒ møc ®é « nhiÔm ®Êt ®ai nguån níc, kh«ng khÝ,x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n chñ yÕu cña c¸c yÕu tè ®ã, ®ång thêi xem xÐt møc ®é thÝch hîp so víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi hiÖn t¹i vµ t¬ng lai ®èi víi môc ®Ých chuyªn dïng. Thø ba: §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ, x· héi vµ m«i trêng cña viÖc sö dông ®Êt cho môc ®Ých chuyªn dïng, ®ång thêi ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tríc m¾t vµ hiÖu qu¶ l©u dµi trong quan hÖ ®Çu t (khoa häc, kü thuËt vµ c«ng nghÖ ). Víi hiÖu qu¶ ®Êt ®ai. §Ó ph©n bæ ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn cho môc ®Ých chuyªn dïng, bíc tiÕp theo cÇn: * Dù b¸o nh cÇu sö dông ®Êt chuyªn dïng, cÇn c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau: - C¨n cø vµo môc tiªu, yªu cÇu sö dông cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, sù ph¸t triÓn c¸c nghµnh vµ nhu cÇu c¸c nghµnh ®èi víi phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.
 • 23. - C¨n cø vµo kh¶ n¨ng ®Çu t øng dông tiÕn bé kho ho¹ kü thuËt c«ng nghÖ trong giai ®o¹n t¹o søc Ðp cho ph¸t triÓn c¸c nghµnh më réng quy m«, c¬ cÊu do vËy lu«n ®ßi hái nhu cÇu ®Êt cho môc ®Ých chuyªn dïng më réng c¸c c«ng tr×nh. - C¨n cø vµo nhu cÇu thÞ trêng trong vµ ngoµi ®Þa bµn khu vùc kh¶ n¨ng kinh doanh th¬ng m¹i, nhu cÇu thÞ trêng ngµy cµng t¨ng th× kh¨ n¨ng ®¸p øng ngµy mét lín vÒ nhu cÇu ®Êt ®ai cho c¸c ho¹t ®éng th¬ng m¹i. - C¨n cø vµo sù ph¸t triÓn d©n sè, ®©y lµ søc Ðp cho nhu cÇu sö dông ®Êt chuyªn dïng, phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña d©n c. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng, dù b¸o nhu cÇu tiÕn hµnh ph©n bè ®Êt chuyªn dïng. * Ph©n bè ®Êt cho môc ®Ých chuyªn dïng, cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: * B¶o ®¶m vÞ trÝ, h×nh d¹ng ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña c¸c khu ®Êt phï hîp víi môc ®Ých chuyªn dïng b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ sinh ho¹t cu¶ ngêi d©n, sö dông tiÕt kiÖm hîp lý, b¶o vÖ ®Êt vµ cã ph¬ng ph¸p b¶o vÖ, trªn c¬ së ®ã ph©n bè hîp lý c¬ cÊu ®Êt chuyªn dïng. VÒ nguyªn t¾c hÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh chuyªn dïng ®Òu phôc vô cho môc ®Ých chung, v× vËy cÇn b¶o ®¶m x¸c lËp mèi quan hÖ gi÷a qu¶n lý nhµ n- íc vÒ ®Êt ®ai vµ c¸c c«ng tr×nh ®ã nh»m sö dông cã hiÖu qu¶ cho yªu cÇu x· héi. Ph©n bæ ®Êt ®ai ph¶i hîp lý ®óng ®èi tîng vµ môc ®Ých sö dông b¶o ®¶m nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong giai ®o¹n tríc m¾t vµ l©u dµi, ®ång thêi khi ph©n bè ph¶i dùa vapß c¨n cø sau: Mçi lo¹i ®Êt chuyªn dïng cã vai trß, ý nghÜa vµ tÇm quan träng kh¸c nhau do chñ sö dông thuéc c¸c ngµnh kh¸c nhau do ®ã c¬ së ®Ó ph©n bæ chóng kh¸c nhau. Dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ x· héi vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, cu¶ c¸c ngµnh trªn. Dùa trªn c¬ së ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ x· héi vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, cu¶ c¸c ngµnh trªn ®Þa bµn huyÖn mµ ph©n bè cho c¸c ngµnh, cÇn x¸c ®Þnh râ ®Êt x©y dùng c¸c khu c«ng nghiÖp, trêng häc, bÖnh viÖn, c¸c c«ng së vµ khu vùc hµnh chÝnh, c¸c trung t©m th¬ng m¹i, bu«n b¸n, c¸c c¬ së s¶n xuÊt.
 • 24. 3.5. Ph©n bè ®Êt an ninh quèc phßng trªn ®Þa bµn huyÖn §Ó ph©n bè ®Êt an ninh quèc phßng cÇn tiÕn hµnh , c¸c bíc sau: * X¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng ®Êt sö dông cho an ninh quèc phßng §iÒu tra hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt an ninh; quèc phßng lµ c¬ së quan träng ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®Êt nh»m ph©m bæ hîp lý ®Êt an ninh quèc phßng trªn ®Þa bµn huyÖn. CÇn tiÕn hµnh x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng ®Êt dµnh cho: an ninh quèc phßng, c¸c c¬ quan ngo¹i giao, c¬ quan quèc tÕ, c¸c c¬ quan ®Æc biÖt cña nhµ níc... Nh»m x¸c ®Þnhu c¸c ®Æc ®iÓm vÒ tù nhiªn bao gåm vÞ trÝ, giíi h¹n ®Þa lý, ®Þa h×nh, diÖn m¹o, ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®ång thêi thu thËp tµi liÖu quy ho¹ch ( nÕu cã ) b¶n ®å ranh giíi ®Êt. Trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh lËp b¶ng biÓu ®Ó tiÕn hµnh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt an ninh quèc phßng bao gåm: Thø nhÊt: §¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu vµ sù biÕn ®éng cña ®Êt ®ai ®èi víi c«ng tr×nh anh ninh quèc phßng, ®Ó biÕt vµ dù b¸o ®îc c¬ cÊu møc ®é biÕn ®éng thêi ®¸nh gi¸ tÝnh quy luËt, xu thÕ vµ nguyªn nh©n biÕn ®éng, nh÷ng biÖn ph¸p ®· ®îc ¸p dông ®Ó b¶o vÖ ®Êt ®ai an ninh quèc phßng. Thø hai: §¸nh gi¸ vÒ møc ®é « nhiÔm ®Êt ®ai, møc ®é röa tr«i, xãi mßn, ngÇn níc, kh«ng khÝ vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng yÕu tè ®ã, ®ång thêi xem xÐt møc ®é thÝch hîp so víi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi hiÖn t¹i vµ t¬ng lai ®èi víi môc ®Ých an ninh quèc phßng. Thø ba: §¸nh gi¸ vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ m«i trêng cña viÖc sö dông ®Êt cho c¸c môc ®Ých an ninh quèc phßng, ®ång thêi cÇn ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ tríc m¾t vµ hiÖu qña l©u dµi trong quan hÖ gi÷a ®Çu t víi hiÖu qu¶ ®¹t ®- îc trong sö dông ®Êt. Sau khi ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiªn tr¹ng sö dông ®Êt bíc tiÕp theo chóng ta cÇn; * Dù b¸o nhu cÇu an ninh quèc phßng. §Ó dù b¸o nhu cÇu an ninh quèc phßng cÇn dùa trªn c¨n cø sau ®©y:
 • 25. C¨n cø vµo chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ níc, thu hót ®Çu t, mèi quan hÖ ngo¹i giao víi c¸c níc, t¹o tiÒn ®Ò c¬ së cho c¸c níc cã v¨n phßng, c¬ quan ngo¹i giao, trô së... t¹i huyÖn ®ång thêi dùa trªn vÞ trÝ chøc n¨ng cña huyÖn mµ cÇn cã c¸c vÞ trÝ quan träng vÒ an ninh quèc phßng trªn c¬ së ®ã dù b¸o nhu cÇu ®Êt dµnh cho môc ®Ých an ninh quèc phßng. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng, dù b¸o nhu cÇu bíc tiÕp theo chóng ta cÇn; * Ph©n bè ®Êt an ninh quèc phßng Ph©n bè ®Êt anh ninh quèc phßng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau ®©y: Yªu cÇu sö dông thuËn tiÖn ®èi víi mçi c«ng tr×nh, cÇn xuÊt ph¸t tõ nh÷ng yªu cÇu ho¹t ®éng riªng cña c«ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ thÝch hîp, nh÷ng c«ng tr×nh an ninh quèc phßng b¶o ®¶m chiÕn lîc an ninh huyÖn vµ chiÕn lîc quèc phßng toµn d©n. §ång thêi ph©n bè ph¶i dùa trªn c¨n cø sau ®©y: C¨n cø ph©n bè ®Êt an ninh quèc phßng; Ph©n bè ®Êt an ninh quèc phßng do bé quèc phßng c«ng an tr×nh chÝnh phñ phª duyÖt theo ®iÒu 60 luËt ®Êt ®ai 1993. §èi víi tæ chøc quèc tÕ c¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ møc ®é ho¹t ®éng, ®Æc ®iÓn cña c¬ quan mµ cã c¸ch thøc ph©n bè hîp lý. 3.6. Ph©n bè ®Êt cha sö dông trªn ®Þa bµn huyÖn. §Ó ph©n bè ®Êt cha sö dông cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c nhau cÇn thùc hiÖn c¸c bíc sau: *X¸c ®Þnh hiªn tr¹ng ®Êt cha sö dông. §iÒu tra hiÖn tr¹ng ®Êt cha sö dông lµ c¬ së ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ nh»m ph©n bæ hîp lý ®Êt cha sö dông cho c¸c môc ®Ých: Chuyªn dïng, ®Êt ë, n«ng, l©m nghiÖp, an ninh quèc phßng c«ng tr×nh c«ng céng. Nh»m x¸c ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm vÒ tù nhiªn, vÞ trÝ, giíi h¹n ®Þa lý , ®Þa h×nh ®Þa m¹o, ®Þa chÊt thuû v¨n , ®Þa chÊt c«ng tr×nh ®ång thêi thu nhËp t liÖu vÒ quy ho¹ch ( nÕu cã ) b¶n ®å ranh giíi trªn c¬ së ®ã lËp b¶ng biÓu ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ bao gåm.
 • 26. Thø nhÊt: §¸nh gi¸ vÒ c¬ cÊu vµ sù biÕn ®éng ®Ó biÕt ®îc c¬ cÊu vµ møc ®é biÕn ®éng thµnh phÇn c¬ häc cña ®Êt , lµm c¬ së dù b¸o cho nh÷ng n¨m tíi, ®ång thêi ®¸nh gi¸ tÝnh quy luËt, xu thÕ vµ nguyªn nh©n biÕn ®éng. Thø hai: §¸nh gi¸ vÒ møc ®é « nhiÔm ®Êt ®ai, nguån níc, kh«ng khÝ, møc ®é röa tr«i, xãi mßn cña ®Êt vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n chñ yÕu cña nh÷ng yÕu tè ®ã, ®ång thêi xem xÐt møc ®é thÝch hîp víi c¸c quy tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi hiÖn t¹ivµ t¬ng lai. TiÕp theo cÇn: * Dù b¸o nhu cÇu ®èi v¬i ®Êt sö dông. CÇn dùa vµo c¸c c¨n cø sau: - C¨n cø vao môc ®Ých, yªu cÇu cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi, sù ph¸t triÓn cña tõng ngµnh trªn ®Þa bµn, trªn c¬ së xem xÐt kh¶ n¨ng cña mçi ngµnh trong viÖc huy ®éng thªm quü ®Êt phôc vô cho môc ®Ých cña ngµnh. - C¨n cø vµo kh¶ n¨ng ®Çu t vµ øng dông trªn bé khoa häc trong giai ®o¹n t¹o søc Ðp cho sù ph¸t triÓn vµ më réng cña c¸c ngµnh c¶ vÒ quy m«, c¬ cÊu cÇn ®Êt cho t¬ng lai, nhu cÇu cña thÞ trêng ®Êt ®ai, søc Ðp d©n sè ®« thÞ ho¸ nhanh, t¹o c¬ së cho dù b¸o nhu cÇu sö dông ®Êt trªn huyÖn. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh hiÖn tr¹ng, dù b¸o nhu cÇu cÇn thiÕt tiÕn hµnh ph©n bè ®Êt cha sö dông cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c. * Ph©n bè ®Êt cha sö dông cho c¸c môc ®Ých sö dông, nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, sù ph¸t triÓn c¸c yªu cÇu sau. - B¶o ®¶m ph©n bè ®óng môc ®Ých sö dông, nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, sù ph¸t triÓn c¸c ngµnh, b¶o ®¶m tiÕt kiÖm, hîp lý, hiÖu qu¶, t¨ng hiÖu qu¶ sö dông ®Êt ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña thêi kú c«ng nghiÖp hãa ®Êt níc nãi chung, trªn ®Þa bµn huyÖn nãi riªng. - B¶o ®¶m vÞ trÝ, h×nh d¸ng, vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña ®Êt ph¶i phï hîp môc ®Ých sö dông, nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng sinh lîi cña ®Êt, c¶i t¹o tèt ®iÒu kiÖn m«i trêng. - Ph¶i b¶o ®¶m trªn c¸c b¸o c¸o khoa häc vÒ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn sö dông ®Êt ®ai, ph¶i kÕt hîp gi÷a nhu cÇu x· héi víi viÖc cung øng c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó khai th¸c c¸c nguån lùc g¾n víi ®Êt ®ai, ph¶i lÊy viÖc khai th¸c tiÒm
 • 27. n¨ng vµ lîi thÕ so s¸nh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng ho¸ lµm träng t©m cña ph- ¬ng ¸n ®Êt cha sö dông. §ång thêi ph¶i dùa trªn c¨n cø. C¨n cø ph©n bæ ®Êt cha sö dông: C¨n cø vµo môc tiªu nhiÖm vô cña sù ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ - x· héi huyÖn, sù ph¸t triÓn cña tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc t¹o søc Ðp cÇn ®Êt ®Ó ph¸t triÓn më réng, ®¸p øng nhu cÇu c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸. C¨n cø vµo nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc còng nh cña tØnh nh»m ph©n bè hîp lý tiÕt kiÖm toµn bé quü ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn sö dông vµo môc ®Ých cô thÓ ®Ó ph©n bè. §ã chÝnh lµ nh÷ng yªu cÇu vµ c¨n cø ®Ó ph©n bè ®Êt cha sö dông cho c¸c môc ®Ých sö dông kh¸c. §ã chÝnh lµ nh÷ng néi dung chÝnh cña c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn. 4. C¸c ph¬ng ph¸p chÝnh x©y dùng quy ho¹ch ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn. 4.1. KÕt hîp ph©n tÝch ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh lîng. Ph©n tÝch ®Þnh tÝch lµ viÖc ph¸n ®o¸n mèi quan hÖ t¬ng hç gi÷a ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi g©y ¸p lùc ®èi víi ®Êt ®ai. Ph©n tÝch ®Þnh lîng dùa trªn ph¬ng ph¸p sè häc ®Ó lîng ho¸ mèi quan hÖ t¬ng hç gi÷a sö dông ®Êt víi ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi Quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ c«ng viÖc phøc t¹p vµ khã kh¨n ®ßi hái võa mang tÝnh thùc tiÔn, võa mang tÝnh khoa häc; ngêi lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt cÇn cã sù nhËy bÐn n¾m b¾t nh÷ng vÊn ®Ò sö dông ®Êt cã tÝnh quy luËt tõ ®ã ®a ra nh÷ng ph¸n ®o¸n cña m×nh. Khi th«ng tin t liÖu cha ®Çy ®ñ th× cÇn cã sù phèi hîp gi÷a tri thøc khoa häc vµ kh¶ n¨ng ph¸n ®o¸n b»ng kinh nghiÖm. Ph¬ng ph¸p kÕt hîp nµy ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù tõ ph©n tÝch ®Þnh tÝnh, nghiªn cøu ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i vµ xu thÕ ph¸t triÓn. Trªn c¬ së nh÷ng th«ng tin, c¨n cø thu thËp ®îc sÏ l¬ng hãa b»ng ph¬ng ph¸p sè häc. Khi ®ã, kÕt qu¶ quy ho¹ch sÏ phï hîp víi thùc tÕ h¬n. 4.2. Ph¬ng ph¸p kÕt hîp ph©n tÝch vÜ m« vµ vi m«.
 • 28. §Ó x©y dùng quy ho¹ch sö dông ®Êt cña mét l·nh thæ hµnh chÝnh cÊp huyÖn, tríc hÕt ph¶i xem xÐt, nghiªn cøu ph©n tÝch vÊn ®Ò sö dông trªn mét ph¹m vi réng lµ tæng thÓ toµn bé nªn kinh tÕ quèc d©n vµ x· héi cã mèi quan hÖ víi vÊn ®Ò sö dông ®Êt ®Ó tõ ®ã thÊy ®îc mèi quan hÖ gi÷a sù thay ®æi ®éng th¸i sö dông ®Êt víi c¸c nh©n tè h¹n chÕ. Quy ho¹ch tæng thÓ sö dông ®Êt ®ai b¾t ®Çu tõ vÜ m« ®Ó x¸c ®Þnh t tëng chØ ®¹o, môc tiªu chiÕn lîc cña quy ho¹ch tæng thÓ, ®ång thêi c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña ®èi tîng sö dông ®Êt, cô thÓ hãa lµm s©u thªm, hoµn thiÖn tèi u hãa quy ho¹ch. Quy ho¹ch tæng thÓ cã t¸c dông võa ®iÒu tiÕt khèng chÕ vÜ m«, võa gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vi m« (quy ho¹c cÊp huyÖn). 4.3. Ph¬ng ph¸p c©n b»ng t¬ng ®èi. Qu¸ tr×nh x©y dùng quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®îc thùc hiÖn díi sù ®iÒu khiÓn cña con ngêi, trong ®ã ®Ò cËp ®Õn sù kh«ng c©n b»ng vµ l¹c hËu cña hÖ thèng cò vµ x©y dùng hÖ thèng míi ®¶m b¶o phï hîp víi giai ®o¹n lÞch sö. Theo xu thÕ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, nhu cÇu sö dông ®Êt còng cã sù thay ®æi lín ®iÒu ®ã lµm mÊt c©n b»ng vÒ cung cÇu sö dông ®Êt ®ai. V× vËy, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai lµ mét quy ho¹ch ®«ng, sù mÊt c©n ®èi trong sö dông ®Êt ®ai lu«n ®îc ®iÒu chØnh vµ c¸c vÊn ®Ò ®îc xö lý nhê ph¬ng ph¸p ®éng. 4.4. Ph¬ng ph¸p to¸n kinh tÕ, dù b¸o vµ øng dông c«ng nghÖ tin häc trong quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p to¸n kinh tÕ vµ dù b¸o nhu cÇu sö dông ®Êt ®ai trong thêi kú quy ho¹ch lµ qu¸ tr×nh s¸ng t¹o phøc t¹p. Dù b¸o sö dông tµi nguyªn ®Êt ®ai lu«n chÞu ¶nh hëng cña hai nhãm yÕu tè: nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ tiÕn bé khoa häc kü thuËt. Dù b¸o sö dông ®Êt cã thÓ thùc hiÖn theo tr×nh tù: ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt; dù b¸o tiÒm n¨ng vµ kh¶ n¨ng c¶i t¹o ®Êt, c©n ®èi nhu cÇu sö dông ®Êt trong t¬ng lai. B¶ng c©n ®èi sö dông tµi nguyªn ®Êt ®îc thiÕt lËp nh»m t×m ra m« h×nh to¸n víi hµm môc tiªu tèi u, trong ®ã ®Ò cËp ®Çy ®ñ nhÊt nhu cÇu cña con ng-
 • 29. êi, nh÷ng kh¶ n¨ng cã h¹n, tiÕn bé khoa häc kü thuËt, tiÒm n¨ng cña ®Êt còng nh sù ®ßi hái kh«i phôc ®é mµu mì cña ®Êt vµ yªu cÇu b¶o vÖ thiªn nhiªn. Trong c«ng t¸c lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn, viÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc vµ kü thuËt tiªn tiÕn nh hÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (GIS) lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch. C«ng nghÖ tin häc cho phÐp t¹o nh÷ng thay ®æi vµ bíc ngoÆt quan träng trong qu¸ tr×nh x©y dùng c¸c lo¹i b¶n ®å phôc vô quy ho¹ch. Hç trî trong viÖc lËp vµ hiÖu chØnh c¸c ph¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai. C«ng nghÖ GIS gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lu tr÷ vµ hÖ thèng hãa mäi th«ng tin cÇn thiÕt vÒ c¸c lo¹i b¶n ®å trªn m¸y tÝnh trong mét thêi gian dµi, t¹o kh¶ n¨ng bæ sung cËp nhËt thêng xuyªn vµ tra cøu dÔ dµng phôc vô tèt theo yªu cÇu cña c«ng viÖc. III - Tæng quan vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch, sö dông ®Êt ë ViÖt Nam. §Õn n¨m 2010, sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc ®· ®i vµo thêi kú ph¸t triÓn cao ®Ó b¾t ®Çu vµo mét thêi kú hoµn thiÖn nh»m ®a ®Êt níc ta ®Õn n¨m 2020 trë thµnh mét níc c«ng nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc, qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ ®ang g©y ¸p lùc ngµy cµng lín ®èi víi ®Êt ®ai. ViÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ ë giai ®o¹n tríc m¾t mµ c¶ ë l©u dµi, lµ ®Þnh híng cho viÖc sö dông ®Êt ®ai trªn l·nh thæ, tr¸nh ®îc chång chÐo trong quy ho¹ch, x¸c lËp sù æn ®Þnh vÒ mÆt ph¸p lý cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai, lµ c¬ së tiÕn hµnh viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ®¸p øng nhu cÇu ®Êt ®ai cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, b¶o ®¶m an toµn l¬ng thùc quèc gia, b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i cña c¶ níc. ThÊy ®îc tÇm quan träng to lín ®ã, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai toµn quèc ®Õn n¨m 2010 ®· ®îc ChÝnh phñ xem xÐt vµ quèc héi kho¸ IX th«ng qua kÕ ho¹ch sö dông ®Êt c¶ níc 5 n¨m tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 2000. §Õn cuèi n¨m 1999 ®· cã 58 tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng triÓn khai c«ng t¸c lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®Õn n¨m 2010: 7 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ ra quyÕt ®Þnh phª duyÖt (§ång Nai, VÜnh Long, Long An, BÕn Tre, T©y Ninh, §µ N½ng, CÇn
 • 30. Th¬); 11 tØnh ®· ®îc tæ chøc thÈm ®Þnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ (Cµ Mau, Thanh Hãa, Qu¶ng TrÞ, B×nh §Þnh, Kiªn Giang, Th¸i B×nh, TiÒn Giang, H¶i D¬ng, Cao B»ng, B¾c Giang, Th¸i Nguyªn); C¸c tØnh Phó Thä, VÜnh Phóc, B¾c Ninh, H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, Hµ Nam, Nam §Þnh.. vÒ c¬ b¶n ®· x©y dùng xong ph¬ng ¸n quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®Ó tr×nh UBND vµ Héi ®ång nh©n d©n nhiÖm kú 1999 - 2000 th«ng qua. C¸c tØnh kh¸c ®ang khÈn tr- ¬ng hoµn thµnh vµo cuèi n¨m 2000 hoÆc 2001. VÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai theo ngµnh ®Õn cuèi n¨m 1999 míi cã Bé quèc phßng ®· tiÕn hµnh rß so¸t quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai ®Õn n¨m 2010 ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch sö dông ®Êt cña 8 qu©n khu vµ quy ho¹ch ®Êt quèc phßng do Bé ®éi biªn phßng qu¶n lý. §· tæ chøc thÈm ®Þnh kÕt qu¶ rµ so¸t quy ho¹ch ®Êt an ninh do lùc lîng c«ng an qu¶n lý trªn ®Þa bµn 60 tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. VÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt theo l·nh thæ hµnh chÝnh cÊp huyÖn vµ cÊp x·, nãi chung tiÕn triÓn chËm, 2 n¨m 1998 - 1999 vÉn cha vît qu¸ con sè 30% sè huyÖn, 30% sè x·. C¸c ®Þa ph¬ng cÇn tËp trung chØ ®¹o ®Èy m¹nh, ph¸t triÓn h¬n n÷a c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn, x·.
 • 31. Ch¬ng II Thùc tr¹ng quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ChÝ Linh - TØnh H¶i D¬ng HuyÖn ChÝ Linh lµ huyÖn miÒn nói cña TØnh H¶i D¬ng , huyÖn n»m trong vïng giao tiÕp cña khu vùc ph¸t triÓn kinh tÕ Hµ Néi- H¶i Phßng -Qu¶ng Ninh, lµ ®iÓm gÆp nhau cña 3 trôc ®êng quèc lé ®i qua: quèc lé 18, quèc lé 183 vµ quèc lé 37 mµ t©m ®iÓm lµ thÞ trÊn Sao §á. ThÞ trÊn Sao §á, Ph¶ L¹i lµ vÞ trÝ mµ quy ho¹ch vïng ®«ng b¾c bé lµ ®iÓm ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp cã tÇm cì khu vùc, trong t¬ng lai kh«ng xa sÏ lµ mét khu ®« thÞ míi. V× vËy, viÖc quy ho¹ch sö dông ®Êt ë huyÖn ChÝ Linh lµ mét viÖc lµm kh«ng chØ trong ®Þnh híng cña huyÖn mµ nã cßn theo ®Þnh híng cña tØnh vµ cña khu vùc. Së ®Þa chÝnh tØnh H¶i D¬ng ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra kh¶o s¸t lËp quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ChÝ Linh giai ®o¹n 1998-2010 vµ ®· ®îc UBND tØnh phª duyÖt. C«ng t¸c lËp quy ho¹ch lµ c«ng viÖc míi, khã kh¨n phøc t¹p, ph©n bæ ®Êt ®ai trong nhiÒu nghµnh nghÒ khu vùc... chÞu sù ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè nh: ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ-v¨n ho¸- x· héi... Do ®ã c«ng t¸c quy ho¹ch sö dông ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ChÝ Linh cÇn ®îc ®Çu t quan t©m h¬n n÷a ®Ó viÖc thùc hiÖn h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n, tån ®äng vµ ®em l¹i hiÖu qu¶. I. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ kinh tÕ x héi cã ¶nh h · ëng ®Õn quy ho¹ch sö dông ®Êt I.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn vµ tµi nguyªn thiªn nhiªn. 1. VÞ trÝ ®Þa lý. ChÝ Linh lµ mét huyÖn miÒn nói n»m vÒ phÝa ®«ng b¾c tØnh H¶i D¬ng, c¸ch th¸nh phè H¶i D¬ng kho¶ng 30Km. PhÝa b¾c gi¸p tØnh B¾c Ninh, B¾c Giang,
 • 32. phÝa ®«ng gi¸p tØnh Qu¶ng Ninh, PhØa nam gi¸p huyÖn Nam S¸ch vµ phÝa ®«ng nam gi¸p huyÖn Kinh M«n. Tæng diÖn tÝch tù nhiªn: 27633ha chia lµm 17 x·, 2 thÞ trÊn. ChÝ Linh cã quèc lé 18, 183,37 ®i qua t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao lu kinh tÕ v¨n ho¸ víi thñ ®« Hµ Néi, thµnh phè H¶i Phßng, Qu¶ng Ninh, thµnh Phè H¶i D¬ng Vµ c¸c vïng l©n cËn. Kho¸ng s¶n tuy kh«ng nhiÒu vÒ chñng lo¹i nhng cã tr÷ lîng kh¸ lín kho¶ng 13 triÖu tÊn ®Êt sÐt chÞu löa. ChÝ Linh cßn cã má than n©u íc tÝnh nhiÒu tû tÊn trong t¬ng lai lµ nguån tµi nguyªn cã gi¸ trÞ lín. Ngoµi ra ChÝ Linh cßn cã hai khu di tÝch lÞch sö vµ danh lam th¾ng c¶nh lµ C«n S¬n Vµ KiÕp B¹c, hµng n¨m ®ãn hµng trôc v¹n lît kh¸c trong níc vµ quèc tÕ tham quan du lÞch. 2. §Þa h×nh, ®Þa m¹o. §Þa h×nh huyÖn ChÝ Linh cã ®é dèc nghiªng tõ phÝa b¾c - T©y b¾c xuèng ®«ng nam. B¾c ®êng 18 mang ®Æc thï ®iÓn h×nh lµ vïng ®Êt trung du vµ miÒn nói. Nam ®êng 18 ®Êt ®ai phÇn lín mang ®Æc thï ®Êt phï sa trång lóa vµ mét phÇn lµ ®åi nói cao. §Ønh cao nhÊt lµ d·y D©y DiÒu cao 618m, §Ìo Chª cao 533m, Nói D¹ng 509m ( n»m chñ yÕu ë x· Hoµng Hoa Th¸m ) cßn phÇn lín ®åi nói cao tõ 30-300m. Vïng ®ång b»ng phï xa ®iÓn h×nh thuéc x· §ång L¹c, Nh©n HuÖ, Cæ Thµnh vµ mét sè vïng thuéc x· T©n D©n, ChÝ Minh, An L¹c. C¸c vïng nµy thêng cã ®é cao tõ 3-4m, ®iÓm thÊp nhÊt 0,8m. §Þa m¹o cña m¹o cña huyÖn ®îc chia ra c¸c vïng sau: a. Vïng nói phÝa b¾c; Cã ®é cao b×nh qu©n 200-300m cao nhÊt lµ nói D©y DiÒu cao 618m. Nh×n chung c¸c d·y nói kh«ng cã mét híng thèng nhÊt ®îc cÊu t¹o bëi ®¸ trÇm tÝch, tÇng ®Êt máng, rõng bÞ ph¸ huû míi trång l¹i, viÖc ®i l¹i khã kh¨n. TËp chung ë Hoa Th¸m, B¾c An. b. Vïng ®åi nói óp l¬n sãng: cã ®é cao trung b×nh 40-50m ph©n bè ë x· Lª Lîi, Céng Hoµ, ChÝ Linh, Sao §á, Ph¶ L¹i...§©y lµ nh÷ng vïng cã diÖn tÝch c©y ¨n qu¶ rÊt lín. Tuy nhiªn do cÊu t¹o cña ®Þa h×nh vïng nµy cã nhiÒu thung lòng lín trång lóa nhng viÖc canh t¸c chñ yÕu phô thuéc vµo níc trêi nh thung lòng x· Lª Lîi, Hng §¹o...
 • 33. c. Vïng phï xa: chiÕm kho¶ng 20% diÖn tÝch ®iÓn h×nh cña vïngnµy lµ x· §ång L¹c, Nh©n HuÖ, Cæ Thµnh...®îc båi ®¾p chñ yÕu do phï sa Kinh ThÇy. Trong vïng thêng cã nh÷ng cån ( b·i ) ngoµi ®ª bèi rÊt lín nh cån VÜnh Trô ( §ång L¹c ) 100ha, Kªnh Giang. Nh×n chung ®Þa h×nh ®Þa m¹o huyÖn ChÝ Linh mang ®ñ ®Þa m¹o ®iÓn h×nh cña tØnh H¶i D¬ng. 3. KhÝ hËu thêi tiÕn thuû v¨n: ChÝ Linh n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa ( cã 2 mµu râ rÖt ) mïa kh« hanh l¹nh tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng 4 n¨m sau. Mïa ma tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9. NhiÖt ®é trung b×nh h»ng n¨m tõ 22-230 C. Th¸ng 6,7 nhiÖt ®é cao nhÊt tõ 36-380 C. Th¸ng 1,2 nhiÖt ®é thÊp nhÊt tõ 12-130 C. Lîng ma trung b×nh h»ng n¨m 1.463mm tËp trung vµo th¸ng 6,7,8,9. Tæng tÝch «n kho¶ng 8.2000 C. §é Èm kh«ng khÝ 81,6% Do ®Æc ®iÓm cña ®Þa h×nh ®¹i m¹o, cho nªn khÝ hËu huyÖn ChÝ Linh ®îc chia lµm 2 khu vùc sau: a. KhÝ hËu vïng ®ång b»ng phÝa nam: Mang ®Æc ®iÓm khÝ hËu nh c¸c vïng ®ång b»ng trong tØnh. b. KhÝ hËu vïng b¸n s¬n ®Þa: ChiÕm phÇn lín diÖn tÝch trong vïng. Do vÞ trÝ ®Þa lý vµ ®Þa h×nh ph©n ho¸ nªn mïa ®«ng ë ®©y l¹nh h¬n vïng khÝ hËu ®ång b»ng. NhiÖt ®é tèi thÊp cã thÓ xuèng 30 C. ë vïng nµy thêng cã xuÊt hiÖn s¬ng muèi khi rÐt ®Ëm vµ cã s¬ng mï bao phñ. - ChÕ ®é thuû v¨n nguån níc.
 • 34. ChÝ linh cã nguån níc phong phó, bëi c¸c s«ng Kinh ThÇy, §«ng Mao bao bäc, cã trung thuû n«ng tõ Phao T©n ®Õn An Bµi dµi 15,5 Km, cè níc th¶i cña nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i cung cÊp quanh n¨m, ngoµi ra cßn cã 33 hå ®¸p tù nhiªn víi dung lîng tù thuû 409ha. 4. Tµi nguyªn ®Êt 4.1. ChÝ linh cã 3 nhãm ®Êt chÝnh: - §Êt ®åi nói chiÕm 59% diÖn tÝch - §Êt phï sa chiÕm 41% - §Êt thuéc c¸c thung lòng chiÕm 15% a. §Êt ®åi nói: diÖn tÝch kho¶ng ( 16.900ha ) Trong ®Êt ®åi nói ®îc chia ra lµm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau: - §Êt phï sa xen gi÷a ®Êt ®åi nói DiÖn tÝch 232ha ph©n bè ë x· An L¹c, V¨n §øc, T©n D©n. §©y lµ ®Êt dèc tô cã sù pha trén gi÷a phï sa suèi víi c¸c nh¸nh s«ng nhá. - §Êt lóa níc vïng ®åi nói. DiÖn tÝch 2000ha ph©n bè chñ yÕu ë x· Céng Hoµ. §Êt ®îc h×nh thµnh chñ yÕu do sù ph¸t triÓn båi tô bëi dßng níc nhÊt thêi ®a ®Õn cho nªn thêng bÞ b¹c mÇu. - §Êt cã ®é dèc tô, b¹c mÇu, cã s¶n phÈm feralÝt. DiÖn tÝch 955ha, ph©n bè chñ yÕu o¶ x· Hoµng T©n, Hoµng TiÕn, V¨n §øc, Lª Lîi. §Êt bÞ th¸i ho¸ m¹nh, cã nhiÒu sù ph¸t triÓn Feralit. - §Êt feralit biÕn ®æi do trång lóa bÆc mÇu. DiÖn tÝch 730ha ®îc ph©n bè thµnh 3 d¶i lín. + D¶i tõ Trung Quª ®i B·i Th¶o + D¶i tõ N«ng trêng ®i B·i Th¶o
 • 35. + Døa tõ N«ng trêng ®i Thanh Mai §Êt bÞ th¸i ho¸ m¹nh. - §Êt feralit n©u ®á trªn phiÕn th¹ch sÐt vµ phÊn sa. DiÖn tÝch kho¶ng 100ha ph©n bè ë x· Hoµng Hoa Th¸m, B¾c An. §Êt ph¸t triÓn trªn ®¸ mÑ lµ phiÕn th¹ch sÐt vµ phÊn sa, cã mÇu ®á n©u. - §Êt feralit vµng n©u ph¸t triÓn trªn sa th¹ch, cuéi kÕt vµ d¨n kÕt. §©y lµ lo¹i ®Êt ®åi nói chiÕm tû lÖ lín nhÊt, ph©n bæ ë x· Lª Lîi, Hoµng TiÕn, Céng Hoµ. TÇng ®Êt rÊt máng do bÞ xãi mßn. - §Êt feralit xãi mßn do sái ®¸. Do bÞ mÊt líp th¶m thùc vËt nªn bÞ xãi mßn rÊt m¹nh, phÇn lín ®Êt ®îc h×nh thµnh tõ ®¸ mÑ lµ sa th¹ch, cuéi kÕt. b. §Êt phï sa trång lóa: DiÖn tÝch 11.890ha PhÇn Lín diÖn tÝch tËp trung vÒ phÝa nam ®êng18 §Êt ®îc h×nh thµnh do sù båi ®¾p phï sa cña s«ng Kinh ThÇy vµ s«ng Th¬ng, cho nªn mang ®Çy ®ñ tÝnh chÊt lý ho¸ tÝnh cña ®Êt phï sa thuéc hÖ thèng s«ng Th¸i B×nh. 4.2 TÝnh chÊt ®Êt: BiÓu 1: TÝnh chÊt ®Êt huyÖn ChÝ Linh h¹ng môc ChØ tiªu DiÖn tÝch (ha) Tû lÖ (%) 1. §Þa h×nh - Cao 1.798 21,0 - Vµn 4.077 47,2 - ThÊp 2.373 27,5 - Tròng 276 4,3
 • 36. 2. Thµnh phÇn c¬ giíi - §Êt nhÑ c 3.640 42,2 - Trung b×nh b 2.415 28,1 - NÆng d 2.569 29,7 3. §é chua pH (kcl) - CÊp I 4 - 4,5 6.420 74,5 - CÊp II 4,6 -5,5 1.292 15,0 - CÊp III 5,6 - 6,5 687 8,0 - CÊp IV > 6,5 225 2,5 4. L©n dÔ tiªu mg/100g - NghÌo > 10 6.310 75,5 - Trung b×nh 11 - 15 1.274 14,8 - Giµu > 20 1.040 9,7 5. L©n tæng sè % - NghÌo >0,15 2.434 28,2 - Trung b×nh 0,1 -0,15 5.203 60,4 - Kh¸ 0,06 - 0,10 934 10,8 - Giµu < 0,26 53 0,6 (Nguån: KÕt qu¶ ®iÒu tra n«ng ho¸ thæ nhìng n¨m 1981) Ghi chó: DiÖn tÝch ®iÒu tra 8.624ha. KÕt qu¶ ®iÒu tra n«ng ho¸ thæ nhìng n¨m1981 cho thÊy: PhÇn lín ®Êt ®ai cã ®Þa h×nh vµn- cao chiÕm 68,2% diÖn tÝch . DiÖn tÝch thÊp tròng chiÕm 31,8% ( kho¶ng 2.500ha ). §©y lµ vïng ®Êt cã chÕ ®é tíi tiªu phu thuéc vµo níc trêi. Thµnh phÇn c¬ giíi: §Êt thÞt nhÑ- trung b×nh chiÕm 70,3% diÖn tÝch. Mét sè vïng trong c¸c thung lòng ®Êt thêng cã c¸t lÉn sái thÝch hîp víi c©y rau mÇu ( l¹c, ®Ëu, khoai... ) §a sè ®Êt ®ai cña huyÖn thêng cã ®é chua cao, nghÌo l©n.
 • 37. Nh vËy, ®Êt ®ai huyÖn ChÝ linh cã ®Þa h×nh phøc t¹p ( theo kiÓu trung du miÒn nói vµ ®ång b»ng xen lÉn nhau ). ¦u thÕ cña huyÖn ChÝ Linh lµ ®Êt cao, vµn, thµnh phÇn c¬ giíi nhÑ thÝch hîp víi c©y rau mÇu. PhÇn phÝa nam thÝch hîp víi trång lóa. Tuy nhiªn víi ®Æc ®iÓm nµy kkh¶ n¨ng gi÷ níc vµ dinh dìng cña ®Êt rÊt kÐm cho nªn ®Çu t nhiÒu míi ®em l¹i n¨ng suÊt cao. 5. Tµi nguyªn rõng: N¨m 2000 toµn huyÖn cã 7.544ha ®Êt ®åi rõng tù nhiªn Trong ®ã: - Rõng phßng hé: - Rõng ®Æc dông: - Rõng s¶n xuÊt: BiÓu2; HiÖn tr¹ng rõng huyÖn ChÝ Linh n¨m 2000. §¬n vÞ: ha. STT Tªn x· Tæng diÖn tÝch Chia ra Rõng phßng hé Rõng ®Æc dông Rõng s¶n xuÊt Tæng 12.485 6.519 1.477 4.489 Tû lÖ (%) 100% 54,71% 37,76% 7,53% 1 Hoa Th¸m 2.108 2.033 75 2 B¾c An 2.640 2.239 17 384 3 Lª Lîi 1.545 159 547 839 4 Céng Hoµ 1.399 378 713 308 5 Hoµng T©n 299 96 203 6 Hoµng TiÕn 485 377 108 7 V¨n §øc 480 187 293 8 An L¹c 380 304 76 9 Th¸i Häc 609 104 505 10 T©n D©n 134 61 73
 • 38. 11 ChÝ Minh 192 93 99 12 V¨n An 663 177 486 13 Hng §¹o 566 200 366 14 Sao §á 257 257 15 Ph¶ L¹i 728 133 417 16 N«ng Trêng (Nguån : Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 cña tØnh H¶i D¬ng) Trong ®ã: DiÖn tÝch trång c©y ¨n qu¶ ®åi rõng 2.864 ha chñ yÕu lµ v¶i 1.704ha. Rõng tù nhiªn: 2.390 ha. Tríc n¨m 1990 rõng l¹i bÞ chÆt ph¸ nhiÒu tõ n¨m 1991 trë l¹i ®©y rõng ®îc trång trë l¹i theo ch¬ng tr×nh 327. HiÖn nay c¬ b¶n ®Êt ®åi ®· ®îc phñ xanh b»ng c¸c lo¹i c©y lÊy gç, c©y ¨n qu¶. §a sè rõng ChÝ Linh lµ rõng trång míi, rõng tù nhiªn chØ cßn 2390ha ë x· Hoµng Hoa Th¸m vµ B¾c An. Tr÷ lîng gç kh«ng lín, th¶m thùcvËt rõng cßn qu¸ tha rhít. Tr÷ lîng íc tÝnh nh sau: Rõng tù nhiªn: 140.000m3 Rõng trång: 60.000m3 Tæng khèi lîng khai th¸c n¨m 1989 chØ ®¹t 16.500m3 Rõng trång chñng lo¹i chñ yÕu lµ b¹ch ®µn, keo tai tîng. Rõng tù nhiªn chñ yÕu c©y nhãm 5,6,7,8. RÊt hiÕm c©y nhãm 1,2 Nh×n chung sù ph¸t triÓn cña rõng cßn rÊt nghÌo, ®éng vËt hÇu nh kh«ng cßn. S¶n phÈm gç hiÖn nay chñ yÕu dïng lµm cñi ®un.
 • 39. 6. Kho¸ng s¶n: BiÓu 3: Tæng hîp diÖn tÝch khu kho¸ng s¶n STT Tªn khu vùc Tæng diÖn tÝch (ha) DiÖn tÝch kh«ng khai th¸c ®îc (ha) Tæng 500 95 1 Khu ®· vµ ®ang khai th¸c 10 10 2 Khu vùc cã c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh 58 58 3 Khu x©y dùng c¬ b¶n vµ d©n c 208 27 4 Khu vùc triÓn väng khai th¸c Trong ®ã: tr÷ lîng khai th¸c 224 13triÖu tÊn 0 (Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai tØnh H¶i D¬ng ®Õn ngµy 01/01/2000.) Nguån kho¸ng s¶n huyÖn ChÝ Linh chñ yÕu lµ ®Êt chÞu löa thuéc x· Céng Hoµ tr÷ lîng khai th¸c ¬cs tÝnh 13 triÖu tÊn. Tæng diÖn tÝch khu ®Êt kho¶ng 500ha. Trong ®ã khu vùc cã triÓn väng khai th¸c ®îc 224ha ∼ 45% diÖn tÝch víi tr÷ l- îng íc ®¹t 13 triÖu tÊn. §©y lµ nguån nguyªn liÖu ®¸ng kÓ cung cÊp cho cong nghiÖp g¹ch chÞu löa. Ngoµi ra ChÝ Linh lµ cßn n¬i cung cÊp c¸t vµng cho c«ng nghiÖp x©y dùng chñ yÕu cña toµn tØnh. Má than n©u íc tÝnh nhiÒu tû tÊn trong t¬ng lai lµ nguån khai th¸c cã gi¸ trÞ. Nh×n chung huyÖn ChÝ Linh cã vÞ trÝ ®Þa lý kh¸ thuËn lîi trong giao lu kinh tÕ v¨n ho¸, x· héi víi nhiÒu khu vùc: TiÒm n¨ng ®Êt ®ai, rõng, kho¸ng s¶n kh¸ phong phó. Ngoµi ra ChÝ Linh cßn cã khu di tÝch C«n S¬n-KiÕp B¹c lµ khu di tÝch lÞch sö næi tiÕng trong níccã nhiÒu hå ®Ëp kh¸ ®Ñp trong t¬ng lai cã thÓ ph¸t triÓn nghµnh du lÞch thu hót kh¸ch trong níc vµ níc ngoµi ®Õn th¨m quan vµ nghØ ng¬i gi¶i trÝ. I.2 T×nh h×nh kinh tÕ x· héi: ChÝ linh lµ huyÖn miÒn nói cña tØnh H¶i D¬ng - Tæng diÖn tÝch tù nhiªn: 27.633 ha
 • 40. - D©n sè : 152.230 ngêi - MËt ®é d©n sè : 509 ngêi/km2 So s¸nh mËt ®é d©n sè toµn tØnh lµ 1009 ngêi/km2 th× ChÝ Linh cã mËt ®é d©n sè b×nh qu©n tha h¬n. C¬ cÊu kinh tÕ: N«ng nghiÖp vÉn chiÕm tØ lÖ träng cao 35,1% c«ng nghiÖp 36,1%. PhÇn lín d©n sè sèng ë n«ng th«n chiÕm kho¶ng 70% trong sè nµy nguån thu nhËp cña hä chñ yÕu tõ s¶n phÈm n«ng nghiÖp. 1. T¨ng trëng kinh tÕ, thu nhËp vµ tiªu dïng x· héi: Kinh tÕ cña huyÖn cã møc t¨ng trëng GDP kh¸. NhÞp ®é t¨ng tõ 1996-2000 b×nh qu©n t¨ng 9,9%. Trong ®ã: - N«ng L©m nghiÖp t¨ng 4,3% - C«ng nghiÖp tiÓu thñ c«ng nghiÖp t¨ng: 11,8% - DÞch vô t¨ng 13,7% §¸ng lu ý sù t¨ng trëng ngµnh n«ng nghiÖp cã chiÒu híng ch÷ng l¹i vµ gi¶m dÇn nhng t¨ng trëng ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô cã chiÒu híng t¨ng nhanh ®Æc biÖt lµ c«ng nghiÖp ®Þa ph¬ng vµ dÞch vô. Thu ng©n s¸ch hµng n¨m t¨ng b×nh qu©n 2,2% n¨m, s¶n lîng l¬ng thùc quy thãc t¨ng 1,1% n¨m. - S¶n lîng l¬ng thùc b×nh qu©n ®Çu ngêi 390 kg/ngêi/n¨m. So víi møc b×nh qu©n cña toµn tØnh lµ 600kg/ngêi/n¨m th× huyÖn ChÝ Linh cã møc b×nh qu©n l¬ng thùc thÊp. - Thu nhËp x· héi (GDP) b×nh qu©n 4,8 triÖu ®ång/ngêi/n¨m ~ 330USD. §¸ng chó ý tæng thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi cµng vÒ sau cµng t¨ng nhanh: N¨m 1990 thu nhËp 1,86 triÖu ®ång/ngêi. N¨m 1996 thu nhËp 3,18 triÖu ®ång/ngêi.
 • 41. N¨m 2000 thu nhËp 4,8 triÖu ®ång/ngêi. 2. Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ: Kinh tÕ huyÖn ChÝ Linh cã bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc sang kinh tÕ hµng ho¸, theo híng gi¶m dÇn tØ träng n«ng nghiÖp vµ t¨ng tØ träng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, cô thÓ: BiÓu4: C¬ cÊu kinh tÕ. §¬n vÞ: % 1990 1996 2000 N«ng nghiÖp 51,3 40,69 35,1 C«ng nghiÖp 29 32,97 36,1 DÞch vô 19,7 26,34 28,8 (Nguån: Tèng kª t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña tØnh H¶i D¬ng giai ®o¹n 1990 - 2000) N¨m 1990 - N«ng nghiÖp chiÕm 51,30% - C«ng nghiÖp chiÕm 29,00% - DÞch vô chiÕm 19,70% §Õn n¨m 1996 - N«ng nghiÖp chiÕm 40,69% - C«ng nghiÖp chiÕm 32,97% - DÞch vô chiÕm 26,34% §Õn n¨m 2000 - N«ng nghiÖp chiÕm 35,1% - C«ng nghiÖp chiÕm 36,1 %
 • 42. - DÞch vô chiÕm 28,8% NÕu so víi sù chuyÓn dÞch cña toµn tØnh th× ChÝ Linh vÉn ë møc thÊp h¬n. a. §¸nh gi¸ vÒ n«ng nghiÖp: Trång trät: DiÖn tÝch canh t¸c cã chiÒu híng gi¶m dÇn, nhng diÖn tÝch gieo trång vÉn t¨ng. (T¨ng chñ yÕu do më réng diÖn tÝch c©y vô ®«ng). C¬ cÊu c©y trång kh¸ æn ®Þnh. §Æc biÖt lµ viÖc s¶n xuÊt lóa cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc. N¨m 1996: Lóa chiªm xu©n: 3.742 ha ®Õn n¨m 2000 t¨ng 4.552 ha. S¶n lîng l¬ng thùc qui n¨m 1996 lµ 29.688 tÊn, ®Õn n¨m 2000 t¨ng lªn 41.800 tÊn t¨ng 4,3%/n¨m. Kinh tÕ ®åi rõng: Kinh tÕ ®åi rõng trong vßng 3 n¨m trë l¹i ®©y ph¸t triÓn m¹nh. ®Æc biÖt ®Êt c©y ¨n qu¶ ®åi rõng nh v¶i, nh·n... Toµn huyÖn cã trªn 2000 ha c©y ¨n qu¶ vïng ®åi, ®©y lµ nguån lîi lín vÒ kinh tÕ. - Ch¨n nu«i: Ch¨n nu«i ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. §µn tr©u bß t¨ng: 10.532 con (n¨m 1996) lªn 12.820 con (n¨m 2000) S¶n lîng lîn h¬n t¨ng 2.200 tÊn (n¨m 1996) lªn 2.912 tÊn (n¨m 2000) §¸ng lu ý lµ trong giai ®o¹n 1996 - 2000 ®µn gia cÇm bÞ giam tõ 588000 con xuèng cßn 403.000 con. b. C«ng nghiÖp vµ tiÓu thñ c«ng nghiÖp: C«ng nghiÖp trung ¬ng ph¸t triÓn m¹nh, ®Æc biÖt trªn ®Þa bµn cã nhµ m¸y ®iÖn Ph¶ L¹i c«ng suÊt l¾p ®Æt 880MW. Ngoµi ra toµn huyÖn cßn cã 41 nhµ m¸y xÝ nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt cña Trung ¬ng vµ cña tØnh nh Thuû tinh y tÕ, C«ng ty
 • 43. X©y dùng 18, C«ng ty vËt liÖu vµ Khai th¸c ®Êt SÐt tróc th«n, C«ng ty c¬ giíi vµ X©y l¾p 17... Cã nhÞp ®é S¶n xuÊt æn ®Þnh, Xu híng ph¸t triÓn tèt. Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, tiÓu th c«ng nghiÖp t¨ng b×nh qu©n 11,8% n¨m. c. C¸c ngµnh kh¸c: - Giao th«ng: HuyÖn ChÝ Linh cã hÖ thèng giao th«ng kh¸ ph¸t triÓn c¶ vÒ ®- êng bé lÉn ®êng thuû. §Æc biÖt hÖ thèng ®êng quèc lé ®ang ®îc hoµn chØnh mét bíc quan träng. Tuy nhiªn hÖ thèng ®êng huyÖn, x· hÇu hÕt cha ®îc n©ng cÊp chÊt lîng mÆt ®êng, g©y khã kh¨n cho viÖc ®i l¹i. - HÖ thèng thuû lîi: ®· ®îc qui ho¹ch sím, ®Æc biÖt ë khu vùc phÝa nam ®êng 18, tuy nhiªn khu vùc phÝa b¾c ®êng 18 do ®Þa h×nh phøc t¹p cho nªn viÖc tíi tiªu chñ yÕu b»ng hÖ thèng tù ch¶y cña c¸c hé ®¹p níc. - HÖ thèng ®iÖn kh¸ ph¸t triÓn. §Õn nay trªn ®Þa bµn huyÖn ®· cã 2 tr¹m biÕn ¸p dung lîng 6000 KW, 61Km trôc ®êng d©y. 19/20 x· thÞ trÊn cã ®iÖn sinh ho¹t (trõ kªnh Giang). - C¸c ngµnh y tÕ, V¨n ho¸ gi¸o dôc: + HuyÖn cã mét bÖnh viÖn trung t©m 120 gêng bÖnh víi 3 phßng kh¸m khu vùc. 100% sè x· cã tr¹m x¸ tuy nhiªn hÇu hÕt sè tr¹m x¸ ®Õn nay ®· xuèng cÊp thiÕu kinh phÝ ®Çu t. + ChÝ linh cã 2 khu di tÝch lÞch sö næi tiÕng (C«n S¬n, KiÕp B¹c). Ngoµi ra hÖ thèng c¸c khu trung t©m lµng, x· còng ®· ®îc ®Þnh h×nh, víi nhiÒu h×nh thøc phong phó cã thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña nh©n d©n. + HÖ thèng gi¸o dôc: HuyÖn cã 2 trêng phæ th«ng trung häc ®ãn nhËn 2.500 häc sinh Phæ th«ng cÊp II: 20 trêng cã 8.226 häc sinh Phæ th«ng cÊp I: 22 trêng cã 20.404 häc sinh HÖ thèng nhµ trÎ mÉu gi¸o cßn nghÌo nµn cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu ch¨m sãc, häc tËp cña c¸c ch¸u.
 • 44. 3. D©n sè, lao ®éng: N¨m 2000 d©n sè toµn huyÖn cã 152.230 ngêi bµo gåm cã 7 d©n téc Ýt ngêi sèng ë 2 x· B¾c An, Hoa Th¸m. BiÓu 5: BiÕn ®éng d©n sè cña huyÖn. §¬n vÞ : ngêi Toµn huyÖn 1998 1999 2000 I/ BiÕn ®éng trong n¨m: 1. Sè t¨ng 5.409 4.258 5.205 - Sè sinh 2.439 2.123 2.132 - Sè chuyÓn ®Õn 2.170 2.135 3.073 2. Sè gi¶m 2.179 2.319 4.106 - Sè chÕt 655 596 574 - Sè chuyÓn ®i 1.524 1.723 3.532 Tû lÖ sinh % 2,2 1,4 1,67 Tû lÖ chÕt % 0,5 0,4 0,5 TûlÖ t¨ng tù nhiªn 1,50 1,0 1,17 (Nguån: Tèng kª t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña tØnh H¶i D¬ng giai ®o¹n 1998 - 2000) Nh vËy qua biÓu trªn ta thÊy, tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn ngµy cµng gi¶m nhng sù biÕn ®éng c¬ häc ngµy cµng t¨ng vµ dù b¸o trong t¬ng lai cã thÓ nhiÒu h¬n n÷a. Ph©n bè d©n sè huyÖn ChÝ Linh kh«ng ®Òu vµ ®îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: BiÓu6 : Sù ph©n bè d©n sè, lao ®éng n¨m 2000 STT tªn x· DiÖn tÝch tù nhiªn (ha) D©n sè n¨m 2000 MËt ®é ngêi/km2 Sè lao ®éng (ngêi) Tû lÖ (%)
 • 45. (ngêi) Toµn huyÖn 27.633 152.230 509 78.739 51,72 1. Hoa Th¸m 2.485 2.190 62 1.181 53,93 2. B¾c An 3.440 6.381 165 3.268 51,21 3. Lª Lîi 2.746 7.821 285 4.028 51,50 4. Céng Hoµ 2.741 13.301 485 6.848 51,48 5. Hoµng T©n 1.041 6.686 642 3.538 52,92 6. Hoµng TiÕn 1.269 5.333 299 2.575 48,28 7. Kªnh Giang 14 868 462 53,23 8. V¨n §øc 1.420 8.633 608 4.392 50,87 9. An L¹c 1.020 5.148 505 2.615 50,80 10. Th¸i Häc 1.058 4.058 384 2.250 55,45 11. T©n D©n 981 7.596 774 3.997 52,62 12. §ång L¹c 912 7.495 822 3.912 53,00 13. ChÝ Minh 1.131 8.539 516 4.327 50,67 14. V¨n An 1.562 8.180 524 4.192 51,25 15. Cæ Thµnh 646 6.416 993 3.314 51,65 16. Nh©n HuÖ 474 4.484 946 2.346 52,32 17. Hng D¹o 1.540 5.418 352 2.848 52,57 18. Sao §á 570 19.602 3.439 9.741 49,69 19. Ph¶ L¹i 1.430 20.257 1.317 10.630 52,48 20. N«ng Trêng 1.153 3.824 332 2.215 57,92 (Nguån: Tèng kª t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña tØnh H¶i D¬ng ®Õn n¨m 2000) X· cã d©n sè cao nhÊt x· Céng Hoµ 13.301 ngêi. X· cã d©n sè thÊp nhÊt Hoµng Hoa Th¸m 2.190 ngêi (trõ kªnh Giang). MËt ®é b×nh qu©n cña tõng vïng cã sù chªnh lÖch nhau kh¸ lín (miÒn nói cã mËt ®é thÊp h¬n ®ång b»ng). Toµn huyÖn cã 78.739 lao ®éng chiÕm 51,72% d©n sè. Trong ®ã chñ yÕu lµ n«ng l©m nghiÖp chiÕm 67% lùc lîng lao ®éng.
 • 46. §a sè d©n sè sèng ë n«ng th«ng 72,76% cßn l¹i 27,24% sèng ë c¸c thÞ trÊn. Theo dù b¸o ®Õn n¨m 2010, d©n sè huyÖn ChÝ Linh lµ 185000 ngêi vµ ®Õn n¨m 2020 t¨ng lªn 205.000 ngêi. Trªn ®Þa bµn huyÖn ChÝ Linh sù biÕn ®éng d©n sè c¬ häc kh¸ lín. Dù b¸o trong t¬ng lai cã thÓ sÏ nhiÒu h¬n. 4. VÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ¸p lùc ®èi víi ®Êt ®ai: Tæng diÖn tÝch tù nhiªn 27.633 ha sè diÖn tÝch trªn ®Õn nay ®· ®îc sö dông 94% chØ cã 6% cha ®îc sö dông. ¸p lùc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®èi víi ®Êt ®ai cã thÓ qui l¹i ë nh÷ng mÆt sau: - ChÝ Linh lµ huyÖn miÒn nói cña tØnh H¶i D¬ng, diÖn tÝch ®Êt ®ai rÊt h¹n chÕ mËt ®é b×nh qu©n 509 ngêi/1km2 . B×nh qu©n ®Êt canh t¸c thÊp 495m2 /ngêi, n¨ng suÊt c©y trång thuéc lo¹i thÊp nhÊt tØnh. Trong khi ®ã qui m« d©n sè cã thÓ t¨ng nhanh vµo n¨m 2010. - C¬ cÊu kinh tÕ, n«ng nghiÖp cßn chiÕm tû lÖ cao, nhng trong t¬ng lai ChÝ Linh lµ mét huyÖn cã s¶n xuÊt c«ng nghiÖp dÞch vô ph¸t triÓn do vËy ph¶i bá trÝ mét phÇn diÖn tÝch cho yªu cÇu nµy. - ChÝ Linh cã tèc ®é thÞ ho¸ nhanh, mÆt kh¸c do nhu cÇu ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ngµy mét t¨ng, trong khi c¬ së h¹ tÇng cßn yÕu (®Æc biÖt lµ giao th«ng...) cho nªn cÇn ph¶i giµnh mét phÇn diÖn tÝch cho ph¸t triÓn ®« thÞ, më réng m¹ng líi giao th«ng vµ x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng kh¸c. II. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt II.1 HiÖn tr¹ng biÕn ®éng ®Êt ®ai: 1. Quü ®Êt ®ai: Tæng diÖn tÝch tù nhiªn: 27.633 ha ®îc sö dông nh sau:
 • 47. - §Êt n«ng nghiÖp: 9.784 ha ~ 35,41%. - §Êt l©m nghiÖp : 12.485 ha ~ 45,18%. - §Êt chuyªn dïng: 2.467 ha ~ 8,93%. - §Êt ë : 1.110 ha ~ 4,02 %. - §Êt cha sö dông : 1.787 ha ~ 6,46%. 2 2. BiÕn ®éng ®Êt ®ai qua c¸c thêi kú tõ 1995 - 2000: 3 BiÓu 7: Thùc tr¹ng biÕn ®éng ®Êt ®ai giai ®o¹n 1995 - 2000. 4 §¬n vÞ: ha 5 DiÖn tÝch n¨m 1995 6 DiÖn tÝch n¨m 2000 §èi trõ (+)(-) Tû lÖ t¨ng gi¶m (ha/n¨m) 7 Tæng 8 27.633 9 27.633 10 11 §Êt n«ng nhiÖp 12 9.649 13 9.784 14 - 135 - 27 15 §Êt l©m nghiÖp 16 12.077 17 2.485 18 + 408 + 82 19 §Êt chuyªn dïng 20 2.343 21 2.467 22 + 124 + 25 23 §Êt ë 24 1.098 25 1.110 26 + 12 + 2,4 27 §Êt cha sö dông 28 2.196 29 1.787 30 - 409 - 81% 31 (Nguån: KiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000 vµ sè liÖu thèng kª ®Êt giai ®o¹n 1995-2000) 2.1 §Êt n«ng nghiÖp: Gi¶m 135 ha. B×nh qu©n mçi n¨m gi¶m 27 ha/n¨m Trong ®ã: - §Êt canh t¸c gi¶m m¹nh: 544 ha b×nh qu©n gi¶m 109 ha/n¨m. Nguyªn nh©n gi¶m ®Êt canh t¸c chñ yÕu do viÖc më réng ®Êt trång c©y ¨n qu¶, lËp vên vµ mét phÇn gi¶m do môc ®Ých më réng ®Êt chuyªn dïng. (Giao th«ng, thuû lîi) - §Êt trång c©y l©u n¨m t¨ng nhanh 604 ha b×nh qu©n 121 ha/n¨m gi¶m 72 ha (b×nh qu©n 14 ha/n¨m) nguyªn nh©n chñ yÕu do më réng ®Êt chuyªn dïng, san lÊp ®Ó lËp vên hoÆc lµm ®Êt ë. 2.2 §Êt l©m nghiÖp: T¨ng 408 ha b×nh qu©n 82 ha/n¨m. 2.3 §Êt chuyªn dïng: T¨ng 124 ha b×nh qu©n 25 ha/n¨m.
 • 48. Cµng vÒ giai ®o¹n cuèi ®Êt chuyªn dïng t¨ng cµng nhanh. Tõ 1998 - 2000 t¨ng 102 ha b×nh qu©n t¨ng 34 ha/n¨m. §Êt chuyªn dïng t¨ng chñ yÕu do më réng ®Êt x©y dùng: 85 ha Giao th«ng: 21 ha Thuû lîi : 47 ha. 2.4 §Êt ë: §Êt ë bao gåm khu vùc n«ng th«n vµ ®« thÞ t¨ng 12 ha b×nh qu©n 2,4 ha/n¨m. B×nh qu©n mçi xa t¨ng: 0,13 ha/n¨m. Phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña 1 huyÖn miÒn nói cã ®Êt ë kh¸ réng. 2.5 §Êt cha sö dông: HiÖn tr¹ng huyÖn cßn 4.708 ha ®Êt cha sö dông. - §Êt b»ng lÎ tÎ ë c¸c n¬i : 229 ha - §Êt ®åi : 138 ha - MÆt níc : 527 ha - B·i båi : 65 ha - S«ng suèi : 828 ha Thùc chÊt cña ®Êt b»ng cha sö dông lµ c¸c lo¹i ®Êt ®· ®îc sö dông vµo ®Êt n«ng nghiÖp nhng hiªô qu¶ kh«ng cao cha tÝnh vµo thuÕ n«ng nghiÖp. II.2. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt: 1. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n«ng nghiÖp: BiÓu8: HhiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (§¬n vÞ: ha) Tªn DiÖn tÝch Tû lÖ (%) Tæng diÖn tÝch 9.784 100 §Êt trång c©y hµng n¨m 7.515 76,81
 • 49. §Êt vên t¹p 1.239 12,66 §Êt c©y l©u n¨m 839 8,57 §Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû s¶n 191 1,96 (Nguån: Tæng kiÓm kª ®¸t ®ai n¨m 20000) - B×nh qu©n ®Êt n«ng nghiÖp 642m2 /ngêi. So víi møc b×nh qu©n toµn tØnh 590 m2 /ngêi. HuyÖn Chi Linh cã møc b×nh qu©n cao h¬n. - Trong ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt canh t¸c 7.515 ha chiÕm 76,80%. Møc b×nh qu©n 498 m2 /ngêi. - §Êt vên t¹p vµ c©y l©u n¨m 2.178 chiÕm 22,26% phÇn lín tËp trung ë khu d©n c n«ng th«n. - MÆt níc thuû s¶n 191 ha tËp trung trong khu d©n c. 2. §Êt l©m nghiÖp: DiÖn tÝch 12.485 ha chiÕm 45,18% ®Êt tù nhiªn vµ chiÕm 99% ®Êt ®åi. Nh vËy c¬ b¶n ®Êt ®åi ®· ®îc sö dông. PhÇn lín ®Êt l©m nghiÖp lµ rõng trång 10.095 ha, chØ cã 2.390 ha lµ rõng tù nhiªn. Qua biÓu phÇn lín ®Êt ®åi rõng do l©m trêng qu¶n lý chiÕm 54,71%. Thø ®Õn c¸c x· qu¶n lý 37,76% cßn l¹i c¸c c¬ quan kh¸c qu¶n lý 7,53% 3. §Êt chuyªn dïng: Toµn huyÖn cã 9 lo¹i ®Êt chuyªn dïng hiÖn tr¹ng sö dông cô thÓ nh sau: 3.1 §Êt x©y dùng: BiÓu9: HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt x©y dùng. ST T Lo¹i ®Êt DiÖn tÝch (ha) Tû lÖ (%) Tæng 399 100
 • 50. 1 §Êt c«ng nghiÖp 178 44,61 2 C«ng së 29 7,27 3 Trêng häc 57 14,29 4 V¨n ho¸ 12 3,01 5 ThÓ dôc thÓ thao 13 3,26 6 BÖnh viÖn, tr¹m x¸ 10 2,51 7 DÞch vô, th¬ng nghiÖp 7 1,75 8 BÕn xe qu¶ng trêng 5 1,25 9 C«ng viªn - - 10 C¸c lo¹i kh¸c 88 22,05 (Nguån: Tæng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000.) §©y lµ lo¹i ®Êt rÊt quan träng. Toµn huyÖn cã 10 nhãm ®Êt x©y dùng. Trong ®ã ®Êt c«ng nghiÖp 178 ha chiÕm 44,61%. HiÖn nay ®Êt x©y dùng ®· ®¸p øng phÇn lín nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Tuy nhiªn trong sè c«ng tr×nh cßn thiÕu. §Êt phôc vô cho nhu cÇu v¨n ho¸ thÓ thao thiÕu: Khu vui ch¬i, thÓ thao, th viÖn. §Æc biÖt huyÖn cha cã khu thÓ thao trung t©m. Ngoµi ra diÖn tÝch bÕn xe, bÕn b·i, qu¶ng trêng cßn rÊt hÑp (5 ha) Trong t¬ng lai ChÝ Linh lµ huyÖn c«ng nghiÖp - §« thÞ cho nªn nhu cÇu ®Êt x©y dùng cßn rÊt lín. 3.2 §Êt giao th«ng: DiÖn tÝch 633 ha. - §êng quèc cã 3 tuyÕn (quèc lé 18, quèc lé 183, quèc lé 37). ChiÒu d¹i 43 km. DiÖn tÝch 65 ha. §©y lµ c¸c tuyÕn ®êng quan träng cña vïng ®«ng b¾c nãi chung vµ cña tØnh H¶i D¬ng n¬i riªng. - §êng huyÖn cã 4 tuyÕn. (kh«ng kÓ ®êng ®« thÞ) Tæng chiÒu dµi 41 km diÖn tÝch 36 ha. - §êng ®« thÞ 34 ha
 • 51. - §êng trôc x· 150 ha. - §êng khu d©n c n«ng th«ng: 421Km ~168ha. Cßn l¹i c¸c ®êng kh¸c. HiÖn nay ®êng giao th«ng ®· ®îc n©ng cÊp 1 bíc, ®Æc biÖt ®êng quèc lé. C¸c lo¹i ®êng kh¸c ®a sè n©ng cÊp vÒ mÆt b»ng, chÊt liÖu mÆt ®êng chñ yÕu tr¶i cÊp phèi. Nhu cÇu ®Êt giao th«ng t¨ng nhanh, do nhu cÇu x©y dùng ®« thÞ vµ n©ng cÊp c¸c trôc ®êng. 3.3 §Êt thñy lîi: DiÖn tÝch 1.102 ha chiÕm 44,67% ®Êt chuyªn dïng vµ 11,26% ®Êt n«ng nghiÖp HÖ thèng thuû lîi ®· ®îc quy ho¹ch sím ®ang ph¸t huy tÝch cùc trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Kh¶ n¨ng tíi tiªu cña c¸c hÖ thèng thuû lîi cô thÓ nh sau: - Tíi b»ng ®éng lùc 2.644 ha ~ 42,33% - Tíi b»ng ®Ëp níc 1.513 ha ~ 24,05% - Phô thuéc níc trêi 2.116 ha ~ 33,62 % Do ®Æc ®iÓm lµ huyÖn miÒn nói, hiÖu qu¶ c¸c c«ng tr×nh tíi tiªu b»ng ®éng lùc ë khu vùc phÝa b¾c ®êng 18 rÊt h¹n chÕ. Khu vùc nµy cÇn thiÕt kÕ hÖ thèng m- ¬ng ng¨n níc vµ n¹o vÐt c¸c hå ®Ëp tíi níc. 3.4 §Êt khu di tÝch lÞch sö Khu di tÝch : C«n S¬n 1.120 ha; KiÕp B¹c 530 ha. Trong ®ã diÖn tÝch x©y dùng 46 ha. Khu di tÝch huyÖn Chi Linh thêng g¾n liÒn víi lÞch sö c¸c danh nh©n cña d©n téc víi c¸c c¶nh quan thiªn nhiªn. Ngoµi ra cßn rÊt nhiÒu ®×nh chïa lµng x· (126 ®iÓm) nhiÒu ®iÓm ®· ®îc c«ng nhËn lµ di tÝch v¨n ho¸. 3.5 §Êt khai th¸c kho¸ng s¶n: