Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014 impreuna calatorie postul craciunului

943 views

Published on

  • Be the first to comment

2014 impreuna calatorie postul craciunului

  1. 1. Rugaciune DE IMPREUNA CALATORIE prin Postul NAŞTERII DOMNULUI (14 noiembrie – 24 decembrie 2014, în fiecare seară, la ora 22) „Când două sau mai multe persoane se unesc în acelaşi scop duhovnicesc, puterea fiecăruia e multiplicată la infinit.” (Părintele Sofronie) Rugăciunile începătoare: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pre-tutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi dătă-torule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi, Doamne, curăţeşte păcatele noas-tre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă… Şi acum... Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi şi pe toată lumea ta! (de 10 ori) Adu-Ţi aminte, Doamne, de soborniceasca şi apostolica Ta Biserică, pe care ai agonisit-o cu scump sângele Tău. Înnoieşte-o, întăreşte-o, răspândeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar dezbinările ei le potoleşte. Pomeneşte Doamne, pe toţi ierarhii Bisericii Ortodoxe Române şi de pretutindeni, în pace, întregi, cinstiţi, sănătoşi, îndelungaţi în zile, drept învăţând cuvântul adevărului Tău. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi şi pe cei ce se roagă acum împreună cu noi. Pomeneşte Doamne, pe ……………. (pomelnicul personal al fiecăruia) Pomeneşte, Doamne, şi pe toţi cei care călătoresc împreună cu noi în acest Post. “Doamne, îndreptează-ne, precum o mamă duioasă îşi îndreptează copiii săi mici. Dă fiecărui suflet să cunoască bucuria mântuirii Tale şi puterea ajutorului Tău. Dă uşurare sufletelor chinuite ale poporului Tău şi pe noi, pe toţi, ne învaţă prin Duhul Sfânt, să Te cunoaş-tem pe Tine. (din Rugăciunea Sfântului Siluan pentru lume) “Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus tină pe ochii minţii, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre şi toate împreună au făcut temniţa în care Te ţinem bolnav, flămând şi fără haină, aşa risipind în deşert zilele noastre, umbriţi şi dosădiţi până la pământ. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino şi Te sălăşluieşte întru noi împreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău cel Sfânt. (din Rugăciunea Părintelui Arsenie Boca) Rugăciune de unire (a Părintelui Sofronie Saharov) Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cela ce ridici păcatul lumii, Carele suindu-Te pe muntele Golgotei ne-ai răs-cumpărat pe noi din blestemul legii şi ai preînnoit chipul Tău cel căzut, pe Cruce preacinstite mâinile Tale întinzând, ca pe fiii lui Dumnezeu cei risipiţi întru una să îi aduni, şi trimiţând pe Preasfântul Duh, la unime pe toţi ai chemat; Tu dar, fiind a Tatălui strălucire, înainte de a ieşi la această mare lucrare de sfinţenie, lumii răscumpărătoare, rugatu-Te-ai Părintelui Tău ca toţi una să fim, pre-cum Tu eşti cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt: Însuţi dăruieşte nouă har şi înţelepciune, spre a împlini această poruncă în fiecare zi, şi ne întăreşte în nevoinţa acelei iubiri pe care ai poruncit-o nouă, zicând:
  2. 2. „Să vă iubiţi unul pe altul, precum Eu am iubit pe voi”. Prin Duhul Tău Cel Sfânt dăruieşte nouă puterea de a ne smeri unul către altul, amintindu-ne că cel ce mai mult iubeşte, acela mai mult se şi smereşte; învaţă-ne unul pentru altul a ne ruga, poverile unul altuia cu răbdare a purta, şi ne uneşte în legătura neclintită a dragostei în numele Tău cel Sfânt, dând nouă şi a vedea în fiecare frate şi soră – chipul slavei Tale celei negrăite; şi a nu uita că fratele nostru este viaţa noastră. Aşa, Doamne, Cela ce ne-ai adunat laolaltă întru bunăvoirea Ta, fă-ne pe noi a fi cu adevărat o familie, vieţuind într-o singură inimă, cu o voie, întru o singură iubire, după sfatul Tău cel mai înainte de veci. Umbreşte lucrarea aceasta şi o acoperă cu acoperământul Preacuratei Maicii Tale şi al tuturor Sfinţilor Tăi, binecuvântând şi ocrotind pe fiecare ce se ostenesc în lucrarea faptelor bune. Umbreşte lucrarea aceasta şi o acoperă cu acoperământul Preacuratei Maicii Tale şi al tuturor Sfinţilor Tăi, binecuvântând şi ocrotind pe fiecare ce se osteneşte în lucrarea faptelor bune. Păzeşte-ne adică de gânduri stricăcioase, de cuvinte necuvioase şi de înclinări ale inimii ce surpă pacea şi încrederea; ca să dăinuiască această lucrare, întemeiată pe piatra Sfântului Tău Cuvânt, ca toţi să aflăm odihna întru Tine, Cel blând şi smerit Împărat al nostru, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin. Troparul sfinţilor Brâncoveni: Cel ce pentru dreapta credinţă şi pentru neam, te-ai învrednicit a suferi moarte de martir, împreună cu fiii tăi Constantin, Ştefan, Radu şi Matei şi cu sfetnicul Ianache, dreptcrediciosule Voievod Constantine, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Icosul 12 din Acatistul sfinţilor Români Din mormânt a ieşit mântuirea neamului omenesc, prin slăvita Înviere. Iar mucenicii şi mărturisitorii vremurilor de pe urmă, locuind în temniţe ca-n nişte morminte, au adus, prin jertfa lor, învierea neamului românesc. Să cântăm, aşadar, tuturor celor care neştiuţi au pătimit pentru credinţă sub prigoana celor fără de Dumnezeu, unele ca acestea: Bucuraţi-vă, arhierei şi preoţi, călugări şi credincioşi, care aţi umplut temniţele comuniste; Bucuraţi-vă, toţi cei ce v-aţi stins în vremea cruntei prigoane, ştiuţi doar de Dumnezeu; Bucuraţi-vă, că în iertare şi nevoinţă desăvârşindu-vă, aţi făcut închisoarea prilej de sfinţire; Bucuraţi-vă, toţi cei ce închişi la Piteşti L-aţi mărturisit pe Hristos, îndurând biruitori chinurile cele mai presus de minte; Bucuraţi-vă, Aiudule şi Jilava, că sângele mulţimilor de mucenici v-au făcut locuri de închinare; Bucuraţi-vă, Gherla şi Periprava, că în voi a strălucit lumina rugă-ciunii celei din suferinţă; Bucuraţi-vă, toate temniţele comuniste, că v-aţi făcut scară spre cer pentru nenumăraţi mucenici; Bucuraţi-vă, că fără să vrea călăii cei nemiloşi au lucrat spre slava lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale; Bucuraţi-vă, că prin ei floarea neamului românesc a umplut cerul, pururea mijlocind pentru noi înaintea lui Dumnezeu; Bucuraţi-vă dar, noilor mucenici, că vitejia şi răbdarea voastră v-au agonisit cununa cea veşnică; Bucuraţi-vă, că întru bucuria raiului sălăşluind acum, sunteţi năde-jdea cea tare a neamului nostru; Bucuraţi-vă, că prin jertfa voastră, Dumnezeu ne trimite în dar binecuvântările Lui cele bogate; Bucuraţi-vă, sfinţilor toţi, care aţi strălucit pe pământul ţării noastre! ~ *** ~ Sub milostivirea ta scăpăm, Născătoare de Dumnezeu. Rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în nevoi, ci din primejdii ne izbăveşte pe noi, una curată, una binecuvântată. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

×