Regulamentul

1,020 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,020
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Regulamentul

 1. 1. Anexa nr.1 la ordinul nr.453 din 31.05.2012 REGULAMENTUL de atestare a cadrelor didactice din învăţămîntul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate I. Dispoziţii generale 1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 47,art. 50, art. 54, alineatul (10) şi art. 56, pct.(e) al Legii învăţămîntului nr.547-XIIIdin 21.07. 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 nr.62-63 art. 692),cu modificările ulterioare, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.381 din13.04.2006, alte acte normative. 2. Regulamentul stabileşte: a) obiectivele atestării cadrelor didactice; b) principiile de bază ale atestării cadrelor didactice; c) cadrul de referinţă al atestării personalului didactic; d) procedura de organizare şi desfăşurare a procesului de atestare a cadrelor didactice din instituţiile de învăţămînt preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate (în continuare cadre didactice); e) condiţiile de participare la atestare; f) modul de constituire şi de activitate a comisiilor de atestare; g) metodologia de conferire/confirmare a gradelor didactice. 3. Obiectivele atestării cadrelor didactice: a) stabilirea nivelului de competenţe profesionale ale cadrelor didactice în conformitate cu standardele profesionale; b) crearea cadrului motivaţional pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, pentru realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al acestora; c) creşterea responsabilităţii personale a profesorului pentru reuşita propriei cariere didactice; d) motivarea pedagogilor pentru realizarea performanţelor de tip investigaţional şi aplicativ în demersul educaţional; e) asigurarea protecţiei sociale a cadrelor didactice prin stabilirea concordanţei între calitatea serviciilor educaţionale prestate şi retribuirea muncii acestora. 4. Principiile de bază ale atestării cadrelor didactice: a) principiul respectare a dreptului fiecărui profesor la creştere profesională şi la avansare în domeniul de activitate; b) principiul implicării conştiente şi responsabile a cadrelor didactice în acest proces; 1
 2. 2. c) principiul obiectivităţii şi transparenţei în procesul de evaluare a cadrului didactic prin antrenarea tuturor agenţilor educaţionali; d) principiul echităţii și egalității şanselor pentru fiecare participant. II. Cadrul de referinţă al atestării cadrelor didactice 5. Atestarea cadrelor didactice este realizată de către Ministerul Educaţiei (încontinuare – minister), ministerele de resort, direcţiile generale raionale(municipale) învăţămînt, tineret şi sport (în continuare – direcţii de învăţămînt) şide către instituţiile de învăţămînt în colaborare cu sindicatele de ramură. 6. Atestarea cadrelor didactice se realizează o dată la 5 ani prin confirmarea înfuncţie sau conferirea/confirmarea consecutivă a gradului didactic doi, întîi şisuperior. 7. Atestarea cadrelor didactice este obligatorie pentru confirmarea în funcţie şibenevolă pentru conferirea sau confirmarea gradelor didactice. 8. Cadrele didactice pot aspira la grad didactic numai după confirmarea înfuncţie. 9. Confirmarea în funcție în învățămînt semnifică recunoașterea competențelorminime acceptabile dobîndite de către persoana care a optat pentru cariera didacticăși care demonstrează, în acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentruexercitarea profesiei didactice. 10. Acordarea confirmării în funcţie pentru cadrele didactice se efectuează decomisia instituției de învățămînt obligatoriu o dată la cinci ani, cu emitereaordinului și înscrierea în carnetul de muncă. 11. În cazul în care candidatul nu este confirmat în funcție, el este eliberat dinfuncție în conformitate cu legislația în vigoare. 12. Confirmarea în funcție se acordă în temeiul portofoliului de atestare,rezultatului activităţii didactice (3 lecții), rezultatului unei activităţi extraşcolare cuobiectivul de integrare profesională şi socială la nivel de unitate de învăţămînt. 13. Tinerii specialişti pot fi confirmaţi în funcţie conform cererii, după doi anide activitate educaţională. 14. Deţinătorii diplomelor de master în ştiinţe ale educaţiei sau la disciplinapredată pot solicita confirmarea în funcţie după un an de activitate. 2
 3. 3. 15. Au dreptul la depunerea cererii pentru solicitarea gradului didactic cadreledidactice care întrunesc următoarele condiţii: a) au studii superioare în disciplina predată conform diplomei de specialitate1/diploma de recalificare; b) au acumulat numărul necesar de credite profesionale pentru gradul solicitat2; c) au fost confirmate în funcţie.16. Cadrele didactice pot pretinde la următorul grad, cu titlu de excepţie, după doiani de la conferirea/confirmarea gradului precedent, cînd întruneşte trei dinurmătoarele condiții: a) este autor de manual; b) este autor al unui ghid metodic; c) are experiență de formator certificată prin adeverința respectivă; d) demonstrează rezultate deosebite și eficiență în activitatea didactică. 17. Atestarea pentru obţinerea gradului este iniţiată la cererea cadruluididactic (Anexa 1), adresată preşedintelui Comisiei de atestare din instituţia deînvăţămînt şi examinată în şedinţa Consiliului profesoral al instituţiei deînvăţămînt în anul atestării, în care solicitantul prezintă Registrul dezvoltăriiprofesionale a cadrului didactic confirmat prin semnătura directorului instituţiei(Anexa 2). 18. Pentru a participa la procesul de atestare, fiecare solicitant de graddidactic îşi va planifica traseul propriu de dezvoltare profesională pe parcursul a 5ani, conform Hărții creditare (Anexa 3) în scopul obţinerii creditelor profesionale. 19. Specialiştii cu studii superioare din diverse ramuri ale economiei,angajați în școlile profesionale și în colegii, vor fi admişi la procesul de atestaredupă o pregătire profesională conform unei programe speciale la psihopedagogie,însă nu mai devreme de doi ani de activitate educaţională. 20. Cadrele didactice care prestează activitate educaţională la altă disciplinăşcolară decît cea certificată prin diplomă pot pretinde la grad didactic doar dupăabsolvirea studiilor de recalificare. 21. Cadrele didactice ale căror contracte individuale de muncă au fostsuspendate din motivul aflării în concediu de îngrijire a copilului, prestării uneifuncţii elective sau executarea unei funcţii publice în sistemul educaţional, sînt1 Cadrele didactice cu studii medii de specialitate, care au obţinut grade didactice pînă în 2012, pot să-și confirmegradul în perioada 2013- 2015, în baza prezentului Regulament, ulterior urmînd a se înscrie la una dintre facultăţilepedagogice.2cadrele didactice care au obținut grade didactice în perioada 2008-2011, vor fi atestate în baza prezentuluiRegulament și a pct. I; II.1, II.2, II.7, II.8,II.9, II.14,II.15,; III din Harta Creditară . 3
 4. 4. atestate conform Regulamentului, în baza activităţii precedente, gradul didacticdeținut fiind valabil pe parcursul unui an calendaristic de la revenirea ulterioară înactivitatea educaţională. 22. În cazul în care se constată neajunsuri în activitatea cadrului didactic,deținător de grad didactic, administraţia instituției de învăţămînt are dreptul de ainterveni cu un demers la organul ierarhic superior în vederea atestării înainte determen. 23. Deţinătorilor de grade didactice li se eliberează certificate de grad didacticşi li se acordă un spor la salariu în conformitate cu legislaţia în vigoare. 24. În perioada pretestării, pe parcursul a 5 ani, solicitanții de grade didacticepot participa la diverse acțiuni de formare continuă în instituțiile republicane șiraionale abilitate, care vizează pregătirea psihopedagogică, de specialitate șitehnologică (cursuri, stagii, training-uri, activitate de formator). Actele respectivesunt incluse în Portofoliul de atestare (Anexa 4). III. Organizarea procesului de atestare 25. Atestarea începe prin depunerea cererilor de către candidați, la începutulanului şcolar (pînă la 20 septembrie) în baza cărora responsabilul de atestare dininstituția de învățămînt, raion (municipiu) elaborează planurile şi listele de atestarepentru anul curent de învățămînt. Listele nominale sunt aprobate de preşedinţiiComisiilor de atestare a direcţiilor de învăţămînt şi înaintate la minister pînă la1 octombrie. 26. Atestarea cadrelor didactice este realizată de următoarele comisii deatestare: a) Comisia de atestare din instituţia de învăţămînt; b) Comisia raională (municipală) de atestare; c) Comisia republicană de atestare pe disciplinele şcolare şi de profil; d) Consiliul Republican de Atestare. 27. Comisiile de atestare sînt constituite anual prin ordinul conducătoruluiinstituţiei de învăţămînt, direcţiei raionale (municipale) de învățămînt, minister şiîşi desfăşoară activitatea conform prezentului Regulament. 28. Preşedinte al Comisiei de atestare din instituţia de învăţămînt estedirectorul instituţiei, al Comisiei raionale (municipale) de atestare – directorulgeneral al direcţiei de învăţămînt, al Comisiei republicane de atestare pedisciplinele şcolare şi de profil - doctor/doctor habilitat/conferenţiaruniversitar/profesor universitar în pedagogie, al Consiliului Republican de Atestare- viceministrul. 4
 5. 5. 29. Comisiile de atestare sînt constituite din cadre didactice cu gradul întîiși superior sau titlu științific în domeniu și sunt monitorizate de ministerele deresort/Ministerul Educației 30. Comisiile de atestare au următoarele atribuţii: a) Comisia de atestare a instituţiei de învăţămînt evaluează activitateadidactică, portofoliul de atestare a candidaţilor prin acumularea şi analizainformaţiilor despre calitatea, eficienţa activităţii și deontologia profesională aacestora.. Constatările Comisiei se înscriu în Fișa de atestare a cadrului didactic(Anexa 5), cu examinarea ulterioară la ședința Consiliului profesoral al instituțieide învățămînt și cu aprobarea următoarei decizii finale: se recomandă sau nu serecomandă pentru conferirea/confirmarea gradului didactic. b) Comisia raională (municipală) de atestare monitorizează procesul de atestareîn instituţiile de învăţămînt, studiază materialele aferente atestării cadrelor didacticeprezentate de Comisiile de atestare din instituţiile de învăţămînt, evalueazăsusţinerea publică a rapoartelor de autoevaluare pentru gradul didactic doi conferire(Anexa 6)/confirmare (Anexa 7) şi ia decizii pentru emiterea ordinului privindconferirea/confirmarea gradului didactic doi. c) Comisia republicană de atestare pe disciplinele şcolare/de profilevaluează susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare (Anexa 6, 7, 9), aLucrării metodice (Anexa 8) şi a Interviului de performanţă pentru graduldidactic întîi şi superior în baza Metodologei (Anexa 10) și recomandă/nurecomandă Consiliului Republican de Atestare conferirea/confirmarea graduluididactic întîi/superior. 31. Organul cu drept de decizie în procesul atestării cadrelor didacticeeste Consiliul Republican de Atestare, constituit prin ordinul ministrului. 32. Consiliul Republican de Atestare are următoarele atribuții: a) studiază materialele aferente atestării cadrelor didactice prezentate de Comisiile de atestare raionale (municipale), de Comisiile republicane de atestare şi de ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt şi aprobă/ respinge deciziile acestora; b) ia decizii care servesc drept temei pentru emiterea ordinului Ministerului Educație privind conferirea şi confirmarea gradelor didactice; c) examinează contestațiile referitore la atestare. 33. Consiliul Republican de Atestare are dreptul de a atribui cadrelor didactice următoarele calificative: a) Se conferă gradul didactic întîi/superior/Nu se conferă gradul didactic întîi/superior; b) Se confirmă gradul didactic întîi/superior/Nu se confirmă gradul didactic întîi, superior. 5
 6. 6. 34. Ședințele Comisiilor/Consiliului sunt deliberative dacă la ele sînt prezenţi nu mai puţin de două treimi din numărul total de membri. 35. Remunerarea membrilor comisiilor se face în conformitate cu legislația în vigoare în baza normelor de timp prevăzute în anexa 11. IV. Metodologia de conferire a gradelor didactice 36. Gradul didactic doi se conferă în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare; c) rezultatului susţinerii publice a Raportului de autoevaluare în cadrul Comisiei de atestare raionale (municipale). 37. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt secundar profesional şimediu de specialitate vor susţine Raportul de autoevaluare în cadrul ConsiliuluiProfesoral, în prezenţa unui evaluator extern, delegat de minister. 38. Gradul didactic întîi se conferă în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare; c) rezultatul susţinerii publice a Raportului de autoevaluare şi a Interviului de performanţă în cadrul Comisiei republicane de atestare. 39. Gradul didactic superior se conferă în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare; c) rezultatului susţinerii publice a Lucrării metodice şi a Interviului de performanţă în cadrul Comisiei republicane de atestare. 40. Deţinătorilor de titluri/grade ştiinţifico-didactice în pedagogie sau îndomeniul disciplinei predate li se conferă gradul didactic superior în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) actului ce confirmă titlul nominalizat; c) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare; d) rezultatul susţinerii publice a Interviului de performanţă în cadrul Comisiei republicane de atestare. 41. Deţinătorilor de diplome de master în ştiinţele educaţiei li se conferă graduldidactic doi în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) documentului ce confirmă titlul nominalizat; c) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare; 6
 7. 7. V. Metodologia de confirmare a gradelor didactice 42. Confirmarea gradelor didactice se efectuează la expirarea termenului de 5ani de la conferirea/confirmarea gradului. 43. Gradul didactic doi se confirmă în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare; c) prezentării în şedinţa Comisiei raionale/municipale de atestare a Raportului de autoevaluare. 44. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate vor susţine Raportul de autoevaluare în cadrul Consiliului Profesoral, în prezenţa unui evaluator extern, delegat de minister. 45. Gradul didactic întîi se confirmă în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare; c) rezultatelor susţinerii în şedinţa Comisiei Republicane de Atestare a Raportului privind dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale şi a Interviului de performanţă. 46. Gradul didactic superior se confirmă în temeiul: a) Portofoliului de atestare; b) rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare; c) rezultatelor susţinerii în şedinţa Comisiei republicane de atestare a Raportului privind promovarea schimbărilor la nivel local, raional, republican şi a Interviului de Performanţă. 47. Lucrările metodice şi Rapoartele de autoevaluare pentru gradul didacticîntîi şi superior sînt recenzate de specialiştii de la catedrele de profil ale instituţiilorde învăţămînt superior din republică. Recenziile sunt elaborate în baza indicatorilorde evaluare (Anexa 12) cu aplicarea semnăturii și a ștampilei instituției deînvățămînt superior, care certifică semnătura recenzentului. Formula finală pe care opoate acorda recenzentul este: Se recomandă/ Nu se recomandă pentru susţinere. 48. În cazul în care lucrarea metodică/raportul de autoevaluare nu serecomandă pentru susţinere, se solicită o recenzie suplimentară. Dacă şi în acest cazlucrarea/raportul nu se recomandă pentru susţinere, candidatul nu este admis lasusţinerea probelor. În cazul în care a doua recenzie se recomandă pentru susținere,atunci decizia finală îi aparţine Comisiei de atestare. 49. Cadrele didactice care obţin la una din probe calificativul „respins” nusînt admise la celelalte probe. 7
 8. 8. 50. Candidatul care nu susţine una din probele pentru gradul didactic întîi sausuperior, îşi confirmă gradul deţinut în sesiunea dată conform prezentuluiRegulament şi pretinde la următorul grad peste un an. 51. Candidatul la gradul didactic doi care nu susține una din probe, poate ficonfirmat în funcție în sesiunea dată conform prezentului Regulament și poatepretinde la gradul didactic peste un an. 52. Gradul didactic neconfirmat își pierde valabilitatea. V. Dispoziţii finale 53. Cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt privat, cele care activează îninstituţiile de învăţămînt de subordonare republicană beneficiază de dreptul de a fiatestate în conformitate cu prezentul Regulament. 54. Ordinul privind conferirea și confirmarea gradelor didactice doi, întîi șisuperior se emite în luna iulie. 55. Prezentul Regulament nu poate fi modificat decît de ministerul de resort. 56. Ministerul va monitoriza modul de punere în aplicare a prezentuluiRegulament. 8
 9. 9. Anexe Anexa 1(cerere) Domnule Preşedinte al comisiei de atestare, Subsemnat(ul)/(a) ________________(nume, prenume, instituţia de învăţămînt) solicit săfiu evaluat(ă) în anul __________ pentru conferirea/confirmarea gradului didactic __________ ,la disciplina ____________________________________________________________________Date generale:Studii (denumirea instituţiei absolvite, specializarea şi calificarea obţinută)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) ____ ani, stagiu general ________ ani, îninstituţia dată____________________________________________________________________„___” ___________ 20_________ Semnătura_____________ Preşedintelui Comisiei de atestare ________________________ ________________________ ________________________ 9
 10. 10. Anexa 2Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic_____________________________________________________________________ (numele, prenumele)_____________________________________________________________________ (instituţia de învăţămînt)Activităţi realizate Data desfăşurării, Total număr instituţia/ nr.__, de credite an, locul acumulatTotal general acumulatSemnătura Preşedintelui Comisiei de atestare din instituţia de învăţămînt ________________ 10
 11. 11. Anexa nr.3 Harta creditară şi metodologia cuantificării, acumulării şi recunoaşterii creditelor profesionaleActivităţile de formare profesională continuă Volumul de muncă Credite Obligativitate cuantificat în ore profesiona a activităţii leI. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuă*Formarea profesională continuă pe parcursul a5 ani ( în instituţii educaţionale de formareprofesională continuă, universităţi şi în alte tipuride instituţii de învăţămînt care sînt acreditate saucare activează în baza de licenţă şi sînt abilitatepentru această activitate în conformitate culegislaţia în vigoare)Cursuri, stagii, ateliere, training-uri şi alte forme 150 ore 20 obligatoriuprevăzute de acte normative (la nivel naţional) auditoriale şi 450 ore activitate individuală – total 600 ore**Cursuri, stagii, ateliere, training-uri şi alte forme 75 ore auditoriale 10 obligatoriuprevăzute de acte normative (la nivel local, la diverseraional, municipal, etc.) întruniri şi formări şi 125 ore activitate individuală – total 300 oreII. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de mentorat, etc.1. Pregătirea şi prezentarea orelor demonstrative 30 ore pentru o 1 la o obligatoriu(minimum 3 ore) lecție oră***2. Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor 30 ore pentru o 1 la o obligatoriuextracurriculare /extraşcolare (minimum 2 activitate activitateactivităţi)3. Participări la consiliile metodice, la conferinţe, 6 ore pe zi 1 pentru Obligatoriuseminare, mese rotunde, training-uri, sesiuni de 5 asistări la nivel localformare etc. şi raionalPrezentări de comunicări la consiliile metodice, la 30 ore pentru o 1 Opţional laconferinţe, seminare, mese rotunde, training-uri, comunicare nivelsesiuni de formare etc. naţional/ internaţional* Programele de formare continuă realizate de către cadrele didactice pot fi de diverse tipuri: programe tematice;programe de scurtă durată, programe de durată medie, programe de lungă durată, programe modulare etc.** Cadrul didactic îşi poate alege diverse categorii şi tipuri de programe de formare continuă la nivel naţional şi/sauinternaţional în diferite instituţii de formare reieşind din: a)nevoile şi opţiunile proprii; b) necesităţile/oportunităţileinstituţiei de învăţămînt; c)direcţiile dezvoltării sistemului de învăţămînt din ţară. Creditele profesionale seacumulează pe parcursul a 5 ani, obligatoriu fiind 20 de credite profesionale acumulate la formări de nivel naţional şiinternaţional Raportul între orele auditoriale (de contact direct) şi cele de lucru individual este 1:3, astfel 150 de ore auditorialese vor completa cu 450 de ore de lucru individual, evaluări etc. şi vor însuma 600 de ore echivalate cu 20 de crediteprofesionale.*** Evaluarea activităților educaționale ( lecții, activități extracurs ect. ) se apreciază cu calificativul nesatisfăcător,satisfăcător, bine și foarte bine.Se vor cuantifica în credite doar activitățile educaționale susţinute pe bine şi foarte bine. 11
 12. 12. 4. Activităţi în diverse tipuri de comisii, 30 ore pe an 1 opţionalcomitete, grupuri de lucru, consilii etc.,certificate prin ordine şi dispoziţii5. Pregătirea şi publicarea materialelor 60 ore 2 opţionaldidactice suport, ghiduri metodologice6. Elaborarea şi editarea manualelora) autor 300 ore 10 opţionalb) coautor 120 ore 4 opţional7. Evaluarea şi recenzarea manualelor şi 30 ore 1 opţionalmaterialelor didactice8. Pregătirea şi publicarea articolelor 90 ore pentru un 3 Opţional pentruştiinţifice, didactice în reviste de articol gradele doi şispecialitate şi culegeri de articole întîi, obligatoriu pentru gradul superior9. Pregătirea şi publicarea materialelor din 30 ore pentru un 1 Obligatoriudomeniul profesional în ziarele de articol pentru gradulspecialitate superior10. Elaborări de curricula la decizia 150 ore pentru un 5 opţionalinstituției de învățămînt (discipline curriculumopţionale) aprobate de consiliileprofesionale11. Participarea la proiecte naţionale opţional(internaţionale) educaţionale- participant: la nivel de instituţie 30 ore pe an 1 la nivel de raion, municipal 60 ore pe an 2 la nivel naţional 150 ore pe an 5 la nivel internaţional 240 ore pe an 8- coordonator: la nivel de instituţie 90 ore pe an 3 la nivel de raion, municipal 180 ore pe an 6 la nivel naţional 240 ore pe an 8 la nivel internaţional 300 ore pe an 1012. Participarea la concursul „Pedagogul opţionalanului”;Participarea la nivel local; 30 ore 1Participare la nivel de raion/municipiu; 60 ore 2Participarea la nivel naţional; 90 ore 3Laureat al Concursului „Pedagogul anului” Locul II, III (IV şi V)Învingător al Concursului, deţinător al 150 ore 5titlului „Pedagogul anului” 300 ore 1013. Activităţi de mentorat: mentor formator, 60 ore 2 opţionalmentor la stagiile de practică, coordonareacatedrelor de specialitate14. Activităţi de consiliere a familiilor şi 120 ore 4 opţionalelevilor cu CES;15. Activităţi de voluntariat şi în 60 ore 2 opţionalcomunitate;16. Activităţi de parteneriat cu ONG de 60 ore 2 opţional 12
 13. 13. profil, activitate de voluntariat17. Formator în activităţile de formarecontinuă:a) local 90 ore 3b) raional/municipal 150 ore 5c) naţional 300 ore 10III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue*Prezentarea şi susţinerea (se va lua înconsideraţie conţinutul, perfectarea,calitatea susţinerii) obligatoriuPortofoliul de atestare 90 ore 3Raportul de autoevaluare 60 ore 2Interviul de performanţă 90 ore 3 obligatoriu pentru gr. întîi şi superiorLucrarea metodică 300 ore 10 obligatoriu pentru gradul superior* Activităţile se vor credita doar cu condiţia promovării lor. Evaluarea, validarea şi recunoaşterea formării profesionale continue a cadrelor didactice se realizează pe baza sistemului de credite profesionale. Sistemul de credite profesionale reprezintă valori numerice care exprimă rezultatele formării profesionale continuă exprimate în volumul de muncă pretins fiecărei persoane pentru dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniu. Sistemul de credite profesionale reglementează procesul de acumulare, recunoaştere şi transfer al creditelor profesionale. Creditele profesionale sunt valori numerice, care se alocă fiecărei activităţi de formare continuă. Un credit profesional presupune un volum pretins de muncă cuantificat cu 30 de ore, care include activităţi auditoriale şi activităţi individuale realizate de cadru didactic. Creditul nu este divizibil. Acumularea creditelor profesionale se va realiza în conformitate cu stipulările prevăzute în Anexa nr.3. Acumularea creditelor profesionale se realizează prin recunoaşterea rezultatelor formării în contexte formale, nonformale şi informale. Cadrele didactice îşi vor gestiona formarea continuă în aşa mod încât acumularea creditelor profesionale să se deruleze pe parcursul a 5 ani fiind responsabile de traseul personal de dezvoltare profesională şi formare continuă pe parcursul a 5 ani şi de acumularea creditelor profesionale. Numărul creditelor acumulate vor fi confirmate prin semnătura personală în fişa de atestare (Anexa 5) 13
 14. 14.  Prin Creditele profesionale acumulate se va solicita:  Confirmarea în funcţie – 30 de credite;  Conferirea şi confirmarea gradului doi – 50 de credite  Conferirea şi confirmarea gradului întîi – 60 de credite  Conferirea şi confirmarea gradului superior – 80 de credite *Activităţile opţionale nu trebuie să depășească 30% din numărul total de credite acumulate pentru conferirea/confirmarea gradelor didactice. Echivalarea şi recunoaşterea creditelor profesionale acumulate de către cadrul didactic este realizată: a) La nivel de instituţie de învăţământ de către Comisia de Atestare alcătuită din:  Responsabilul de formare continuă;  Preşedintele comitetului sindical;  Directorul instituţiei care este responsabil de corectitudinea cuantificării acumulării creditelor profesionale, confirmă prin semnătură şi ştampila instituţiei numărul de credite acumulate de către cadrul didactic. b) La nivel de raion/municipiu de către Comisia Raională / Municipală de Atestare; c) La nivel republican de comisie republicană de atestare la discipline şcolare. Recunoaşterea rezultatelor formării continue şi a creditelor profesionale acumulate se prezintă Consiliului Republican de Atestare. Se vor echivala cu 70 de credite profesionale următoarele forme de dezvoltare profesională şi formare continuă:  Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice sau în domeniul de specialitate. Se vor credita cu 30 de credite profesionale următoarele forme de dezvoltare profesională şi formare continuă: 1. Obţinerea în perioada respectivă a unei noi calificări sau absolvirea unui program de recalificare profesională; 2. Absolvirea studiilor de master în domeniul ştiinţelor educaţiei sau a domeniului de specialitate; 3. Deţinerea titlurilor onorifice şi a ordinelor Republicii Moldovei; 4. Autori de manuale recomandate de către Ministerul Educaţiei; 5. Autori/coordonatori de proiecte educaţionale naţionale/internaţionale. Creditele profesionale acumulate sunt valabile pe o perioadă de 5 ani şi sunt transferabile în această perioadă de la o instituţie de învăţămînt la alta instituţie şi/sau altă funcţie. 14
 15. 15. Anexa 4Portofoliul de atestare a cadrului didactic: 1. Cererea, ( Anexa 1), curriculum vitae; 2. Copia actului /actelor de studii; 3. Copiile certificatelor de obţinere a gradului didactic; 4. Proiectul de lungă durată; 5. Proiecte de lecţii; 6. Proiecte de activităţi extracurs; 7. Elaborări de diverse materiale didactice (Ghiduri, teste, fişe, indicaţii etc.); 8. Publicaţii; 9. Participări la diverse acţiuni ştiinţifico-metodice (seminare, conferinţe, concursuri, stagii, întruniri, activităţi didactice etc.); 10. Analize ale evaluării rezultatelor şcolare; 11. Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic ( Anexa 2); 12. Harta creditară (Anexa 3); 13. Fişa de atestare (Anexa 5); 14. Raportul de autoevaluare/ Lucrarea metodică; 15. Raportului privind dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale pentru confirmarea gradului întîi şi superior; 16. Dovezile de participare la activităţile profesionale desfăşurate la nivel de unitate şcolară, raion, municipiu, nivel naţional, nivel internaţional.Notă: Portofoliul în baza examinării se recomandă/nu se recomandă pentru conferirea/confirmarea gradului didactic și se păstrează în instituția de învățămînt timp de 5 ani. 15
 16. 16. Numărul creditele profesionale acumulate pe parcursul a 5 ani _______ Anexa 5 Data Semnătura candidatului Confirmat FIŞA* Ştampila Semnătura Directorul instituţiei instituţiei de învăţămînt de atestare a cadrului didactic DataDovezile se anexează Volumul de __________________________ Credite Numele Activităţile de formare profesională Volumul de muncă muncă echivalat profesionale continuă cuantificat în ore în credite acumulate profesionale III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue __________________________ Prenumele Prezentarea şi susţinerea (se va lua în consideraţie conţinutul, perfectarea, calitatea susţinerii) Portofoliului de atestare 90 ore 3 __________________________________________ Raportului de autoevaluare 60 ore 2 Funcţia Interviului de performanţă 90 ore 3 Lucrarea metodică 300 ore 10 _________________________________________ instituţia de învăţămînt (denumirea, localitatea, raionul)Concluziile şi recomandările comisiei _________________________________________Preşedintele comisiei _________________Membrii ________________ _________________________________________ ________________ gradul didactic deţinut şi anul conferirii, confirmării ________________ _________________________________________ _________________Data _________________ 16
 17. 17. Volumul de muncă CrediteActivităţile de formare profesională Volumul de muncă echivalat în credite profesionale continuă cuantificat în ore profesionale acumulateI. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuăCursuri, stagii, ateliere, 150 ore auditorialetraining-uri şi alte forme şi 450 ore activitateprevăzute de acte normative (la individuală – total 20nivel naţional) 600 oreCursuri, stagii, ateliere, trening- 75 ore auditoriale lauri şi alte forme prevăzute de diverse întruniri şiacte normative (la nivel local, formări şi 125 ore 10raional, municipal, etc.) activitate individuală – total 300 oreII. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, dementorat, etc.1. Pregătirea şi prezentarea 30 ore pentru o oră 1 la o orăorelor demonstrative (minimum3 ore)2. Pregătirea şi desfăşurarea 30 ore pentru o 1 la o activitateactivităţilor extracurriculare activitate/extraşcolare (minimum 2activităţi)3. Participări la consiliile meto- 6 ore pe zi 1 pentru 5 asistăridice, la conferinţe, seminare,mese rotunde, trening-uri,sesiuni de formare etc.Prezentări de comunicări la 30 ore pentru o 1consiliile metodice, la conferin- comunicareţe, seminare, mese rotunde,trening-uri, sesiuni de formareetc.4. Activităţi în diverse tipuri de 30 ore pe an 1comisii, comitete, grupuri delucru, consilii etc., certificateprin ordine şi dispoziţiiAlte activităţi efectuate 2. Fișa se va completa conform modelului de mai jos 17
 18. 18. Numărul creditelor profesionale acumulate pe parcursul a 5 ani _______ Anexa 5 Data Semnătura candidatuluiConfirmat FIŞA de atestare Ştampila Semnătura Directorul instituţiei a cadrului didactic instituţiei de învăţămînt DataDovezile se anexează __________________________ Numele Volumul de Activităţile de formare profesională Volumul de muncă muncă echivalat Credite profesionale __________________________ continuă cuantificat în ore în credite Prenumele acumulate profesionale III. Evaluarea rezultatelor dezvoltării profesionale şi a formării continue Prezentarea şi susţinerea (se va lua în considerare __________________________________________ conţinutul, perfectarea, Funcţia calitatea susţinerii) Portofoliului de atestare 90 de ore 3 Raportului de autoevaluare 60 de ore 2 _________________________________________ Interviului de performanţă 90 de ore 3 instituţia de învăţămînt (denumirea, localitatea, raionul) Lucrarea metodică 300 de ore 10 _________________________________________Concluziile şi recomandările comisiei _________________________________________Preşedintele comisiei __________________ gradul didactic deţinut şi anul conferirii, confirmăriiMembrii comisiei __________________ __________________ _________________________________________ __________________Data _________________ 18
 19. 19. Volumul de Credite 10. Elaborări de curricula la decizia 150 de ore pentru un muncă profesion şcolii (discipline opţionale) aprobate de curriculum 5 Volumul de muncăActivităţile de formare profesională continuă echivalat în ale consiliile profesionale cuantificat în ore credite acumulat 11. Participarea la proiecte naţionale profesionale e (internaţionale) educaţionaleI. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuăCursuri, stagii, ateliere, training-uri şi 150 de ore auditoriale şi - participantalte forme prevăzute de acte normative 450 de ore activitate la nivel de instituţie 30 ore pe an 1(la nivel naţional) individuală – total 600 20 la nivel de raion, municipal 60 ore pe an 2 de ore la nivel naţional 150 ore pe an 5 la nivel internaţional 240 ore pe an 8Cursuri, stagii, ateliere, training-uri şi 75 de ore auditoriale la - coordonatoralte forme prevăzute de acte normative diverse întruniri şi la nivel de instituţie 90 ore pe an 3(la nivel local, raional, municipal, etc.) formări şi 125 de ore 10 la nivel de raion, municipal 180 ore pe an 6 activitate individuală – la nivel naţional 240 ore pe an 8 total 300 de ore la nivel internaţional 300 ore pe an 10 12. Participarea la concursulII. Activităţi didactice evaluate, activităţi ştiinţifico-metodice, comunitare, de „Pedagogul anului”;mentorat, etc. Participarea la nivel local; 30 ore 11. Pregătirea şi prezentarea orelor 30 de ore pentru o oră 1 la o oră Participare la nivel de raion / municipiu; 60 ore 2demonstrative (minim 3 ore) Participarea la nivel naţional; 32. Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor 30 de ore pentru o 1 la o Laureat al Concursului „Pedagogul 90 oreextracurriculare /extraşcolare (minim 2 activitate activitate anului”; Locul II, III (IV şi V) 5activităţi) Învingător al Concursului, deţinător al 150 ore3. Participări la consiliile metodice, la 6 ore pe zi 1 pentru 5 titlului „Pedagogul anului”; 300 ore 10conferinţe, seminare, mese rotunde, asistări 13. Activităţi de mentorat: mentor 60 ore 2training-uri, sesiuni de formare etc. formator, mentor la stagiile de practică,Prezentări de comunicări la consiliile 30 ore pentru o 1 coordonarea catedrelor de specialitatemetodice, la conferinţe, seminare, mese comunicare 14. Activităţi de consiliere a familiilor 120 ore 4rotunde, training-uri, sesiuni de formare etc. şi elevilor cu CES4. Activităţi în diverse tipuri de comisii, 30 ore pe an 1 15. Activităţi de voluntariat şi în 60 ore 2comitete, grupuri de lucru, consilii etc., comunitatecertificate prin ordine şi dispoziţii 16. Activităţi de parteneriat cu ONG de 60 ore 25. Pregătirea şi publicarea materialelor 60 ore 2 profil în calitate de profesordidactice suport, ghiduri metodologice 17. Formator în activităţile de formare6. Elaborarea şi editarea manualelor continuă:a) autor 300 de ore 10 a) local; 90 ore 3b) coautor 120 de ore 47. Evaluarea şi recenzarea manualelor şi 30 de ore 1 b) raional/municipal; 150 ore 5materialelor didactice c) naţional 300 ore 108. Pregătirea şi publicarea articolelor 90 ore pentru un articol 3ştiinţifice, didactice în reviste de 18. Alte activităţi efectuatespecialitate şi culegeri de articole 9. Pregătirea şi publicarea materialelor 30 de ore pentru un din domeniul profesional în ziarele de articol 1 specialitate 19
 20. 20. Anexa 6 Structura Raportului de autoevaluare pentru conferirea gradului didactic doi, întîi 1. Date generale 2. Argumente în favoarea solicitantului gradului didactic:  preocupările pentru dezvoltarea profesională;  implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt;  contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţămînt. 3. Îmbunătăţirea continuă a competenţelor profesionale 4. Direcţii de perspectivă 5. Rezultatele elevilor Raportul se prezintă în variantă redactată la calculator (volum de 8-10 pagini). Anexa 7 Structura Raportului de autoevaluare pentru confirmarea gradului didactic doi, întîi 1. Date generale 2. Argumente în favoarea performanţelor obţinute:  Dovezi despre progresul şcolar al elevilor;  Dovezi despre preocupările pentru dezvoltarea profesională;  Dovezi despre implementarea rezultatelor formării continue în proiectarea şi desfăşurarea demersului didactic;  Dovezi despre implicarea în activitatea instituţiei de învăţămînt;  Dovezi despre contribuţia personală la prestigiul şi imaginea unităţii de învăţământ. 3. Îmbunătăţirea continuă a performanţelor profesionaleDOMENIUL DE COMPETENŢĂIndicatorul Obiectiv Acţiuni Rezultate Dovezi Concluziide întreprinse acumulateperformanţăvizat 4. Direcţii de perspectivă
 21. 21. Anexa 8 Structura lucrării metodice pentru conferirea gradului didactic superior1. PRELIMINARII Actualitatea temei:  Importanţa şi actualitatea problemei cercetate;  Problema cercetării;  Scopul cercetării;  Obiectivele cercetării;  Valoarea practică a lucrării;  Metodologia cercetării.2. CAPITOLUL I (Reperele conceptuale ale problemei abordate, aspecteleteoretice de bază (sinteza ideilor din bibliografia parcursă, controverse, gradul decercetare a temei, ordonarea ideilor, atitudinea proprie, aspecte nerezolvate))3. CAPITOLUL II (Prezentarea experimentului; argumentarea propriei opţiuniprivind fenomenul abordat, conţinutul şi acţiunile pro-schimbare; sugestii pentruîmbunătăţirea performanţelor; prelucrarea şi interpretarea datelor)4. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI (valabile la nivel de sistem)5. BIBLIOGRAFIE6. ANEXE (nu se ia în calcul volumul total) Volum: 20 – 30 pag. 21
 22. 22. Anexa 9 Structura raportului privind promovarea schimbărilor/asigurarea calităţii educaţiei la nivel local, raional, republican (pentru confirmarea gradului didactic superior) 1. Date generale 2. Obiective generale privind promovarea schimbărilor/asigurarea calităţii educaţiei la nivel local, raional, republicanObiective Acţiuni Rezultate Dovezi Concluziispecifice întreprinse acumulate3. Direcţii de perspectivă 22
 23. 23. Anexa nr.10 Metodologia susţinerii Lucrării metodice/Raportului/Interviului de performanţă Lucrarea/raportul se aprobă şi se înaintează pentru susţinere de către Consiliul profesoral al instituţiei de învăţămînt. Susţinerea se realizează în faţa comisiei de evaluare şi este deschisă pentru cadre didactice şi părinţi. Înainte de susţinere, lucrarea/raportul este dată la recenzie (la nivel de doctori în ştiinţe sau cadre didactice cu grade didactice întîi sau superior) de către minister. Susţinerea începe cu prezentarea de către preşedinte a pretendentului la grad didactic (curriculum vitae). Pretendentul prezintă rezumatul lucrării/raportului (7-10 min.) şi răspunde la întrebările comisiei şi ale participanţilor. Preşedintele comisiei prezintă avizul. Pretendentul formulează răspunsuri în cadrul interviului de performanţă, punînd accentul, în mod special, asupra modalităţilor de aplicare a unor idei, concepte, păreri, la nivel de clasă (grupă, unitate educaţională). Interviul va include 3-5 întrebări. Constatările comisiei se înscriu în Procesul-verbal pe care îl elaborează secretarul comisiei.Notă:Lucrările/raportul de autoevaluare şi interviul de performanţă obţinut în baza susţineriicalificativului admis/respins. 23
 24. 24. Anexa 11 NORMA DIDACTICĂa membrilor comisiilor de atestare a cadrelor didactice pentru conferirea/confirmarea gradului didactic doi, întîi şi superior Nr. Activităţi realizate Ore atribuite crt. 1. Recenzarea lucrărilor metodice (pentru conferirea 4 gradului superior) 2. Recenzarea rapoartelor de autoevaluare (pentru 2 conferirea/ confirmarea gradelor întîi şi superior) 3. Asistenţa la susţinerea publică a lucrărilor/rapoartelor și a 1/candidat interviului de performanță 4 Evaluarea activității cadrelor didactice 1/candidat 24
 25. 25. Anexa 12Indicatorii de evaluare a lucrării metodice şi a rapoartelorla aprecierea lucrării metodice/rapoartelor se va ţine cont de următoarele aspecte:  actualitatea temei;  calitatea fundamentării ştiinţifice;  realizarea obiectivelor cercetării;  calitatea/complexitatea metodologiei cercetării;  originalitatea şi relevanţa practică a cercetării efectuate;  calitatea textului (lizibilitate, grafică, elocvenţă etc.,); coerenţă în succesiunea ideilor, corectitudinea exprimării ştiinţifice, caracter logic, convingător, argumentat; cum a reuşit autorul să dezvăluie tema propusă în titlu; cît de adecvat a selectat şi a sintetizat sursele bibliografice; în ce măsură a reuşit să argumenteze propriile ideii, opinii, ipoteze, argumente ale cercetătorilor în domeniu; cum poate să accepte anumite idei şi să le valorifice, cum poate lua o atitudine critică, dar constructivă, în raport cu alte idei; cum s-a axat autorul pe experienţa metodică personală şi la ce nivel reuşeşte s-o reflecte în lucrare/raport;  nivelul de pregătire a autorului în domeniul noilor orientări în sistemul educaţional modern; 25

×