Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(สําเนา)                                    ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริน...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปฏิทินการับสมัครม อ ปัตตานี

1,973 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ปฏิทินการับสมัครม อ ปัตตานี

 1. 1. (สําเนา) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา --------------------------------- ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยไดดําเนินการรับนัก ศึก ษาเขาศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษาประจําปก ารศึก ษา 2554 นั้น เพื่อ ใหก ารดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอ งกับการ เปด ภาคการศึก ษาของหลัก สูตรตาง ๆ ที่เป นระบบทวิภาค บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดปฏิ ทินการรับสมัค รนัก ศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษาประจําปก ารศึก ษา 2554 ดังนี้ รับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษาเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2554 ตลอดปการศึกษา 2554 กําหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ครั้ง ที่ 1 ครั้ง ที่ 2 รับสมัค รทางอินเตอรเน็ต 15 ตุล าคม – 30 พฤศจิก ายน 2553 3 – 31 มีนาคม 2554 1 ธันวาคม 2553 – 29 เมษายน 2554 9 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2554 รับสมัค รดวยตัวเอง 17 – 25 พฤศจิก ายน 2553 - หลัก สูตรตาง ๆ ดําเนินการสอบคัดเลือ ก 22 ธันวาคม 2553 - 31 มกราคม 2554 7 – 22 เมษายน 2554 2 มกราคม – 30 เมษายน 2554 1 มิถ ุนายน – 30 กันยายน 2554 ประกาศผลการสอบ 2 กุมภาพันธ 2554 4 พฤษภาคม 2554 4 กุมภาพันธ - 7 พฤษภาคม 2554 1 กรกฎาคม – 7 ตุล าคม 2554 นัก ศึก ษาขึ้นทะเบียนการเปนนัก ศึก ษา 9 – 25 กุมภาพันธ 2554 9 – 20 พฤษภาคม 2554 - - ลงทะเบียนเรีย น 30 พฤษภาคม 2554 30 พฤษภาคม 2554 30 พฤษภาคม 2554 20 ตุล าคม 2554 เปด ภาคการศึก ษา 6 มิถ ุนายน 2554 6 มิถ ุนายน 2554 6 มิถ ุนายน 2554 24 ตุล าคม 2554 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วัน ที่ 15 ธั นวาคม 2553 (ลงชื่อ ) วรสันติ์ โสภณ (นายวรสันติ์ โสภณ)สําเนาถูกตอง ผูชวยคณบดีบัณ ฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย(นางสาวแววตา เลงวงศ)นักวิชาการศึกษา แววตา/ราง/พิมพ/ทาน

×