5 technology

830 views

Published on

Published in: Design, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 technology

 1. 1. TECHNOLOGY ENVIRONMENT<br />1<br />
 2. 2. INTRODUCTION<br />2<br />
 3. 3. CHANGES IN TECHNOLOGY<br />Communication (perhubungan)<br />Production (pengeluaranbarangan)<br />Supply of services (penawaranperkhidmatan)<br />Management of finance (urusankewangan)<br />Insurance (insurans)<br />3<br />
 4. 4. TECHNOLOGY <br />PLATFORM<br />4<br />
 5. 5. TECHNOLOGY IN PROCESSING<br />5<br />
 6. 6. Kebaikan<br />Mencepatkanpenghasilanproduk<br />Produk yang pelbagai<br />Menjimatkanmasa<br />ENVIROMENTAL FRIENDLY<br />Menjimatkantenagakerja<br />Memperbanyakkanhasilan<br />6<br />
 7. 7. KEBAIKAN INDUSTRI<br />Mempelbagaikanproduk<br />Menjimatkan<br />Keuntungan yang lebih<br />Lebihcepatsampaikepalangan<br />Memenuhicitarasa<br />Berkongsiteknologi yang lebihmodenuntukkebaikanindustri, danmasyarakat<br />7<br />
 8. 8. KEBURUKKAN<br />Kehilanganpekerjaanakibatkebanyakkankerjaatautugastelahdipermudahkan<br />Penghasilanproduk yang sama<br />Pertambahankosdanmemerlukan modal yang besaruntukmendapatkanteknologiterkini<br />8<br />
 9. 9. Contohteknologipemprosesan<br />Penggunaan Teknologi Bagi Merekabentuk Produk<br />Hasil rekabentuk produk telefon bimbit Nokia yang menggunakan teknologi canggih bagi menarik citarasa pelanggan untuk membeli produk mereka.<br />Ini membuktikan bahawa penggunaan teknologi memainkan peranan yang paling penting untuk merekabentuk sesebuah produk supaya lebih kelihatan menarik, canggih, dan memenuhi kehendak pelanggan semasa seiring dengan arus pemodenan yang sedang pesat membangun<br />9<br />
 10. 10. “Dunia tanpa sempadan”<br />10<br />
 11. 11. contohbidang yang menghasilkanpengeluaran<br />Bidangpertanian<br />Bidangperindustrian<br />Bidangpembuatandanpembinaan<br />Bidangkraftangan<br />Bidangtekstil<br />Bidangmakanan<br />11<br />
 12. 12. TECHNOLOGY IN PRODUCT DESIGN<br />12<br />
 13. 13. Technology In Product Design<br />Product design can be defined as the idea generation, concept development, testing and manufacturing or implementation of a physical object or service. Product Designers conceptualize and evaluate ideas, making them tangible through products in a more systematic approach. The role of a product designer encompasses many characteristics of the marketing manager, product manager, industrial designer and design engineer.<br />13<br />
 14. 14. Impact From Technology Design<br />Manufacture/ Pembuatan<br />Distribution/ Pengedaran<br />Fashion Industry/ Industrirekaanbaju<br />Film Industry/ FilemIndustri<br />14<br />
 15. 15. Example Of Software<br />- Photoshop<br />- Computer-aided design (CAD)<br />15<br />
 16. 16. Changes of design - Telephone<br />Changes of design - Burner<br />16<br />
 17. 17. BIOTECHNOLOGY<br />17<br />
 18. 18. DEFINISI<br />Prosesselatauorganismedigunakansebagaibahanasasdalamprosesteknologiuntukpenghasilansesuatuproduk.<br />Kajiansainsmengenaibendahidupdenganmenggunakanteknikatauprosesteknologiuntukmeningkatkanpenghasilansumberhidupandanpenghasilanpelbagaiproduk lain. <br />18<br />
 19. 19. PERKEMBANGAN BIOTEKNOLOGI<br />DigunakanolehtamadunmanusiaterawalsepertiMesir & Babylon<br />Penemuanolehsaintisspt : Meisher, James D. Watson & Francis Crick (1953) menjadikanbidangbioteknologiberkembangpesat.<br />Sebelum 1970-an, istilahbiotekdigunakandlmindustripemprosesan & pertanian<br />19<br />
 20. 20. Sejak 1970-an, iamulaidigunakanolehsaintifik Barat utkmerujukkepadateknikberasaskanmakmalygdibangunkandlmpenyelidikanBiologiseperti<br />Penggabungansemula DNA<br />Prosesberasaskanpenkulturantisu<br />20<br />
 21. 21. KEGUNAAN BIOTEKNOLOGI<br />Pencapjarian DNA bagimengesanpenjenayah<br />Mengenalpastipenyakitgenetik<br />Penghasilanbahanubatansepertivaksin<br />Penghasilantanamantransgenik (transgenic crops) dalamsektorpertanian. <br />21<br />
 22. 22. DASAR BIOTEKNOLOGI NEGARA<br />BioteknologimerupakansalahsatubidangberkepentinganuntukdimajukandalamPelanRancangan Malaysia ke 8.<br />Dilancarkanpada 28 April 2005 olehmantanPerdanaMenteri, Tun Abdullah Ahmad Badawi.<br />Menggariskan 9 terasutamadlmmembangunkanbidanginisebagaienjinpertumbuhanekonomibaru.<br />22<br />
 23. 23. Cont…<br />Usaha kerajaanmerealisasikan DBN :<br /><ul><li>Peruntukkan RM 4 billion utkpembangunanbidangbioteknologi
 24. 24. Sektorawam & swastadijangkamelabursebanyak RM 30 billion.
 25. 25. Pembangunan Bionexus Malaysia untukmenggalakkanpertumbuhanbidangBioteknologi</li></ul>23<br />
 26. 26. TERAS-TERAS DALAM DBN<br />Pembangunan BioteknologiPertanian<br />PenubuhanPerbadananBioteknologi Malaysia (MBC)<br />Pembangunan Bioteknologi & PenjagaanKesihatan.<br />Pembangunan BioteknologiPerindustrian<br />Penyelidikan & Pembangunan (R&D) danpengambilalihanteknologi<br />24<br />
 27. 27. Cont..<br />Pembangunan SumberTenaga<br />Pembangunan PrasaranaKewangan<br />Pembangunan KerangkaKerjaPeraturandanPerundangan<br />KedudukanStrategik<br />25<br />
 28. 28. KESAN BIOTEKNOLOGI TERHADAP TEKNOLOGI<br />Menggalakkanpenggunaanteknologiterkinihasilperkongsian/pertukarandengannegara-negaramaju yang telahpunmencapaikemajuandalambidangBioteknologi.<br />Membantuperkembanganteknik-teknikbiologisepertipengkulturantisu, penggabungan DNA danpenyelidikanbiologi.<br />26<br />
 29. 29. KELEMAHAN BIOTEKNOLOGI<br />Keselamatanprosesujikajikajianbolehdipersoalkan<br />‘PencemaranGenetik’ tidakdapatdibersihkan<br />Memberikankesannegatifterhadapusus, badan, tahapmetabolismedansistemimunisasi<br />Mengubahsuaistrukturgenetiksuatumakanandanjugamewujudkantoksinpembunuh yang padaasalnyaadalahselamatbagitubuhbadan. <br />27<br />
 30. 30. KELEBIHAN BIOTEKNOLOGI<br />Produk yang dihasilkanberkualiti<br />Haiwantransgenik (cth:lembu) yang digemukkanakanhasilkansusu yang banyak<br />Penghasilantanaman yang dapatpenuhipermintaansesetengahpelanggan. Cth : cili yang tidakpedas, tomato yang tiadabiji<br />28<br />
 31. 31. PELAN JALUR LEBAR NEGARA<br />29<br />
 32. 32. LatarBelakang<br /><ul><li>Dilancarkanpada 2008
 33. 33. Pemangkinuntukmembawa Malaysia kearahekonomiberasaskanpengetahuan</li></ul> (K-Economy)<br /><ul><li>Pencapaian50% penembusanjalurlebarisirumahmenjelangakhirtahun 2010 akanmenyumbangsebanyak 0.5% -1% kepada KDNK sertamewujudkan 135,000 peluangpekerjaanbaru.</li></ul>30<br />
 34. 34. <ul><li>Impakjalurlebarkeatasnegara-negara ASEAN termasuk Malaysia, peningkatanpenembusanjalurlebarturutmenyumbangkepadapeningkatan KDNK danproduktiviti.
 35. 35. Bagisetiappeningkatan 10% dalampenembusanjalurlebarakanmemberiimpakkepadapeningkatan 0.8%-0.9% KDNK di Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam.</li></ul>31<br />
 36. 36. FAEDAH PELAKSANAAN JALUR LEBAR<br /><ul><li>Kelajuancapaian Internet yang tinggimembolehkanakseslancarkepadaaplikasi digital (persidangan video, tele-kesihatan, e-pembelajaran, dll)
 37. 37. Meningkatkankeberkesananpenyampaianperkhidmatan e-Kerajaan yang lebihpantasdengankebolehpercayaan yang tinggi
 38. 38. Menggalakkanaktiviti e-dagang
 39. 39. Infrastruktursetaradenganpiawaianantarabangsamenariklebihbanyakpelaburanasing</li></ul>32<br />
 40. 40. KESIMPULAN<br />Jalur Lebar mampu untuk memberi impak kepada ekonomi dan pembangunan negara<br />Insfrastruktur yang penting kepada <br /> K-ekonomi yang akan memberi kesan dalam penambahbaikan pesaingan negara.<br />Jalur Lebar –Infrastruktur bertaraf dunia untuk pembangunan aplikasi dan Kandungan.<br />33<br />
 41. 41. NANO TEKNOLOGI<br />34<br />
 42. 42. Pengenalan <br />Nano dalam bahasa Yunani bermaksud kerdil dan pada skala merik, ukuran nanometer adalah per satu bilion setiap meter. Bagi memudahkannya, sehelai rambut manusia bergaris pusat 50mikrometer dan satu nanometer bersamaan satu perseribu mikrometer. Ini bermakna setiap satu nanometer menyamai rambut manusia yang dibelah 50.000kali.<br />Teknologi nano membolehkan saintis memanipulasi atom supaya bahan itu dapat diperkecil, diperkukuh dan rigan semuanya pada masa serentak. Hakikatnya, semua bahan terbentuk daripada susunan atom dan cip komputer misalnya terhasil daripada susunan semula atom dengan unsur lain<br />semakin objek-objek menjadi kecil, semakin besar nisbahnya antara luas permukaan dengan isi padu.<br />Apabila sesuatu struktur, peralatan atau sistem wujud dalam skala nanometer, ciri - ciri bahan tersebut boleh berubah, dan membolehkan perkara- perkara yang unik dihasilkan<br />35<br />
 43. 43. Contohnya bahan-bahan yang legap menjadi lut sinar (tembaga), bahan-bahan yang stabil menjadi bahan boleh bakar (aluminium), pepejal menjadi cecair pada suhu bilik (emas) dan penebat menjadi konduktor (silikon).<br />Teknologi Nano dikatakan mempunyai potensi untuk mempengaruhi setiap sudut kehidupan, dari produk consumer, penggunaan tenaga , perubatan dan lain- lain.<br />36<br />
 44. 44. Struktur-struktur Nano<br />Struktur-struktur nano terdiri daripada tiga jenis, berdasarkan bilangan dimensinya:<br />satu dimensi: permukaan objek antara 0.1 dan 100 nm;<br />dua dimensi: nanotiub yang mempunyai diameter antara 0.1 dan 100 nm;<br />tiga dimensi: zarah dengan saiz antara 0.1 dan 100 nm.<br />37<br />
 45. 45. Risiko Teknologi Nano<br />Risiko nanoteknologi boleh diluaskan kepada tiga bahagian:<br />risiko kepada kesihatan dan persekitaran yang berpunca daripada zarah dan jirim nano.<br />risiko yang disebabkan oleh pengilangan atau penghasilan molekul (atau teknologi nano lain)<br />risiko yang datangnya daripada masyarakat sendiri.<br />38<br />
 46. 46. Kebaikan <br /><ul><li>Mewujudkanpasaran yang besar
 47. 47. Dapatmenanganikrisis global darisegi :</li></ul>Makanan<br />Bidangelektronik<br />Bidangperubatan<br />Teknologimaklumat<br />Penjimatanbahanmentahdantenaga<br />39<br />
 48. 48. Bidang makanan<br />40<br />
 49. 49. Bidang elektronik<br />Tiub Nano Karbon (Carbon Nanotube)<br />41<br />
 50. 50. nano tiub karbon<br />debu pintar / smart dust<br />Solid State Transistor <br />42<br />
 51. 51. Perubatan<br />Sistem rawatan air <br />43<br />
 52. 52. Bidang teknologi maklumat<br />44<br />
 53. 53. Bahan mentah dan tenaga<br />45<br />
 54. 54. Keburukan<br />Kesan pada kesihatan :<br />Bertindak sebagai racun alam sekitar dan boleh membiak dalam organ binatang.<br />Menyebabkan kerosakan paru-paru yang serius berbanding ancaman debu toksik yang sedia ada.<br />46<br />

×