Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫عنکبوت‬
‫اسالید‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬
‫پارسا‬ ‫فرخنده‬
‫عنکبوت‬ ‫تار‬
‫هستند‬ ‫چه‬ ‫عنکبوتیان‬
‫هستند‬ ‫پایان‬ ‫بند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫خیلی‬ ‫حیوانی‬ ‫شاخه‬ ‫اعضای‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫پایان‬ ‫بند‬ ‫...
‫زیرا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫ششی‬ ‫صفحات‬ ‫ها‬ ‫عنکبوت‬ ‫تنفسی‬ ‫اندام‬
‫عنکبوتها‬ ‫است‬ ‫کتاب‬ ‫صفحات‬ ‫شبیه‬ ‫که‬ ‫هستند...
‫قلب‬ ‫مغز‬
‫ها‬ ‫چشم‬
‫عنکبوت‬ ‫بدن‬ ‫داخلی‬ ‫ساختمان‬
‫غددسم‬
‫های‬ ‫شش‬
‫کتابی‬ ‫کلیسر‬
(‫گیره‬)
‫لیپ‬ ‫پدیپا‬
(‫فکی‬ ‫...
‫برگ‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عنکبوتی‬
‫را‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫باشیدو‬ ‫خود‬ ‫جهان‬ ‫حاکم‬
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باافتخار‬
‫را‬ ‫جانشان‬ ‫عزت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫غز...
عنکبوت
عنکبوت
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

عنکبوت

687 views

Published on

An information about Spider

Published in: Science
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

عنکبوت

  1. 1. ‫عنکبوت‬ ‫اسالید‬ ‫کننده‬ ‫تهیه‬ ‫پارسا‬ ‫فرخنده‬
  2. 2. ‫عنکبوت‬ ‫تار‬
  3. 3. ‫هستند‬ ‫چه‬ ‫عنکبوتیان‬ ‫هستند‬ ‫پایان‬ ‫بند‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫بزرگ‬ ‫خیلی‬ ‫حیوانی‬ ‫شاخه‬ ‫اعضای‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫پایان‬ ‫بند‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫رده‬ ‫ها‬ ‫کنه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫،هیره‬ ‫ها‬ ‫کژدم‬ ‫با‬ ‫عنکبوتیان‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫عنکبوتیان‬ ‫ندارد‬ ‫حساس‬ ‫شاخک‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫پا‬ ‫هشت‬ ‫عنکبوت‬‫عنکبوت‬ ‫سینه‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫است‬ ‫یکسره‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫توخالی‬ ‫آن‬ ‫جفت‬ ‫یک‬ ‫دارد‬ ‫سرش‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫زایده‬ ‫جفت‬ ‫دو‬ ‫/عنکبوت‬ ‫میان‬ ‫غده‬ ‫،سم‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫نوک‬ ‫در‬ ‫منافذی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خالی‬ ‫شود‬ ‫تزریق‬ ‫جانور‬ ‫طعمه‬ ‫بدن‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عنکبوت‬ ‫سر‬ ‫های‬. ‫معموأل‬ ‫عنکبوت‬‫هشت‬‫سرشان‬ ‫روی‬ ‫خاصی‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫چشم‬ ‫طبقه‬ ‫برای‬ ، ‫چشمها‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫فرم‬ ‫از‬ ‫دانشمندان‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫عنکبوتها‬ ‫مختلف‬ ‫انواع‬ ‫بندی‬
  4. 4. ‫زیرا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫ششی‬ ‫صفحات‬ ‫ها‬ ‫عنکبوت‬ ‫تنفسی‬ ‫اندام‬ ‫عنکبوتها‬ ‫است‬ ‫کتاب‬ ‫صفحات‬ ‫شبیه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ ‫الیه‬ ‫دارای‬ ‫در‬ ‫شکافی‬ ‫از‬ ‫هوا‬ ‫دارند‬ ‫کتابی‬ ‫شش‬ ‫عدد‬ ‫چهار‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫معموأل‬ ‫بسیاری‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫کتابی‬ ‫ششهای‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫عنکبوت‬ ‫شکم‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫تارریس‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫زائده‬ ‫جفت‬ ‫سه‬ ‫عنکبوتها‬ ‫از‬ ‫لوله‬ ‫ها‬ ‫صد‬ ‫از‬ ‫تارریس‬ ‫داردهر‬ ‫قرار‬ ‫شکمشان‬ ‫زیرین‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫عنکبوت‬ ‫تار‬ ‫مولد‬ ‫غدد‬ ‫از‬ ‫تار‬ ‫مایع‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫سفت‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫هوا‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫لوله‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫تار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫عنکبوت‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫تار‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫تخمهایش‬ ‫برای‬ ‫آشیانه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پیله‬ ‫ساختن‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫تنیدن‬ ‫پائیز‬ ‫فصل‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬/‫تار‬ ‫نابالغ‬ ‫عنکبوتهای‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫خزان‬ ‫تنند‬ ‫می‬ ‫بلندی‬ ‫های‬/‫می‬ ‫دور‬ ‫نقاط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باد‬ ‫و‬ ‫بافند‬ ‫می‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫زنند‬ ‫نمی‬ ‫نیش‬ ‫عنکبوتها‬ ‫برد‬‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫گزند‬ ‫می‬ ‫می‬ ‫گاز‬‫این‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫تزریق‬ ‫زخم‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫سم‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫گیرند‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تورم‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫باعث‬ ‫سم‬
  5. 5. ‫قلب‬ ‫مغز‬ ‫ها‬ ‫چشم‬ ‫عنکبوت‬ ‫بدن‬ ‫داخلی‬ ‫ساختمان‬ ‫غددسم‬ ‫های‬ ‫شش‬ ‫کتابی‬ ‫کلیسر‬ (‫گیره‬) ‫لیپ‬ ‫پدیپا‬ (‫فکی‬ ‫پای‬) ‫معده‬ ‫غدد‬ ‫گوارشی‬ ‫روده‬ ‫ریس‬ ‫تار‬ ‫تناسلی‬ ‫سوراخ‬ (‫ها‬ ‫تخم‬ ‫خروج‬ ‫راه‬) ‫حاوی‬ ‫اسپرم‬ ‫تخمدان‬ ‫معقد‬ ‫تار‬ ‫مولد‬ ‫غدد‬
  6. 6. ‫برگ‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫عنکبوتی‬
  7. 7. ‫را‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫باشیدو‬ ‫خود‬ ‫جهان‬ ‫حاکم‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫باافتخار‬ ‫را‬ ‫جانشان‬ ‫عزت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫غزه‬ ‫های‬ ‫بچه‬ ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫کردند‬ ‫شان‬ ‫سرزمین‬ ‫فدای‬ ‫هستند‬ ‫زنده‬ ‫همیشه‬ ‫غزه‬ ‫شهیدان‬ ‫پارسا‬ ‫فرخنده‬-‫بهمن‬87

×