Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic

21,501 views

Published on

 • Be the first to like this

Funkcionalni stilovi savic dusan -mirjana radojkovic

 1. 1. Јелена Вељковић Илија Ранковић Душан Савић II-Ф3 ПРОФЕСОР: Мирјана Радојковић ЕКОНОМСКА ШКОЛА НИШСтил као појамФункционална стилистика је наука о начинимапреношења информација посебним језичким 1
 2. 2. средствима за посебне области човековеактивности.Сврха функционалног стила се састоји у томе дасе одређеној мисли прида све оно што је нужнокако би се постигао потпун учинак који та мисаотреба да постигне.Подела функционалних стиловаКњижевноуметнички стилКњижевноуметнички стил је веома значајанфункционални стил, јер покрива једну однајсложенијих делатности – уметност. 2
 3. 3. Он представља посебан поглед на реалност.Заснива се на личним осећањима и утисцима, пасе добија индивидуална слика стварности.Испољава се у делима лепе књижевности.Пример:Лаза КостићМеђу јавом и мед сномСрце моје самохрано,ко те дозва у мој дом?неуморна плетисанко,што плетиво плетеш танкомеђу јавом и мед сном.Срце моје, срце лудо,шта ти мислиш с плетивом?ко плетиља она стара,дан што плете, ноћ опара,међу јавом и мед сном.Срце моје, срце кивно,убио те живи гром!што се не даш мени живуразабрати у плетивумеђу јавом и мед сном! Питања за рад: 1. Какве доживљаје у читаоцу производи овај опис? Шта те доживљаје чини уметничким доживљајима? 3
 4. 4. 2. Анализирајте језик песме. У којим деловима уочавате појачану употребу стилских изражајних средстава? Која су то стилска изражајна средства? (Наведите примере). 3. Проучите дужину и састав реченица? 4. Шта је настојао аутор ове песме? По чему се најбоље види да јој је дао лични печат, своје виђење и обележје? 5. У којим деловима песме се запажа маштовитост описа и подстицање замишљања? 6. Каква је разноврсност речи у овој песми?Новинарски стилПублицистика је врста људске активности, којапрати и анализира актуелне појаве и проблемесвакодневног живота. Она иде у корак сдогађајима, прати их, анализира и извлачизакључке.Публицистика захтева одговарајући стилизражавања јер је информација која се пласиранамењена широком кругу прималаца.Стога, новинарски (публицистички) стил садржајпредставља у доступној и разумљивој форми.Њиме се пишу вести, чланци, извештаји,коментари, колумне и репортаже. 4
 5. 5. Пример:POP pevač SergejĆetković održaće 17. junau Sava centruhumanitarni koncert podnazivom „PomozimoMarijani da dobije novosrce“. Sav prihod odprodatih ulaznicanamenjen je zatransplantaciju srcadvadesetčetvorogodišnjojMarijani Ševo iz NovogSada. Operacija će bitiobavljena u inostranstvu,a za to je potrebno višeod 100.000 evra. Na konferenciji za novinare, u utorak u „Art kafeu“Sava centra, crnogorski pop pevač je predstavio i DVD saprošlogodišnjeg nastupa u Beogradskoj areni, čiji će prihod takođeotići za pomoć oboleloj Marijani. Питања за рад: 1. Размислите и установите на којим је местима заступљена оваква врста тектова? 2. Чему је овај текст намењен? Кога овај текст информише? 3. Каква је структура реченице? 4. Чиме се постижу јасност, прегледност и разговотност? 5. Има ли у тексту речи чије значење је тешко установити? 6. Шта овом тексту омогућава да га разумеју читаоци различитог узраста и нивоа образовања? 5
 6. 6. Научни стилНаука је врста људске делатности усмерена наобјективно сагледавање стварности. Она тежи даоткрије законитости и да објасни и предвидипојаве и процесе који се дешавају.Научни стил се базира на појмовном мишљењу.Њега карактерише објективно сагледавањестварности.На природу научног стила утиче карактер науке.Научни стил се налази у служби трију глобалнихсистема: приридних (математика, физика, хемија),друштвених (филозофија, психологија), итехничких (електротехника).Пример:Тахикардија је симптом којипредставља повећање бројаоткуцаја срца (срчанафреквенција) изнадфизиолошке границе. Кодчовека физиолошка границазависи од животног доба, а кододраслих људи она износи вишеод 100 откуцаја у минуту. 6
 7. 7. Питања за рад: 1. У којим књигама се појављују овакви текстови? Ко овакве текстове пише, који стручњаци? 2. Шта је основна сврха оваквих и сличних текстова? 3. Објасните зашто је изузетно важна тачност информација и целога садржаја који ови текстови саопштавају. 4. Анализирајте каква је дужина реченице у тексту. 5. Установите на који начин се у текст уводе и објашњавају појмови и стручни изрази. 6. Да ли писац овога текста настоји да му да обележје свог, личног, начина изражавања или тежи да буде “неприметан”, што више “објективан”?Административни стилАдминистративни стил покрива правну изаконодавну делатност и писану комуникацијуизмеђу појединаца, тела, органа и установадржавних и друштвених субјеката.Он је обично везан за писану комуникацију имонолошко излагање.Основна функција административног стила јесаопштавање, али поред ове функције има ифункције деловања, општења итд. 7
 8. 8. Пример: ŽalbaUstanova za osobe sa srčanim oboljenjima ‘‘Srce’’Vojvode Tankosića 34a protiv rešenja Opštinskogsuda u Nišu broj 24 od 24.03 2012 godine.Navedeno rešenje pobijam u celosti, jer nije uzetau obzir činjenica da je urbanistički plan ovoggrada menjan tokom godina, kao I da je ovo ustanovaod vitalnog značaja kako za grad Niš, tako i zanjegovu okolinu. Питања за рад: 1. Каква се информација преноси оваквом врстом текста? 2. Који су текстови слични овом тексту? У којим се областима нашег живота овакви текстови појављују? Шта им је сврха? 3. Како се у тексту постиже прецизност изражавања? 4. У којим детаљима уочавате посебну прецизност у саопштавању информација? 5. Зашто су информације сасвим прецизне и без икаквих додатака, улепшавања, описивања или ширег приповедања? 6. Зашто се за овај начин употребе књижевног језика понекад каже да је ”безличан”? 8
 9. 9. Разговорни стилРазговорни стил одликује незванични, неусиљени,спонтани и претежно усмени начин изражавања.Разговорни стил има готово у потпуностидијалошки карактер.Он стоји у опозицији са књишкимстиловима(књижевноуметнички, новинарски,научни и административни стил).Нема теме која се у разговору не може дотаћи,што разговорном стилу даје велику ширину.Разговор обично тече у мирном тону, али зна дадобије заоштрену и појачану емоцијалност.Пример: - Ћао! - Ћао! Шта радиш? - Ништа, ево читам новине и мислим на тебе. - Баш си срце! - Је л’ хоћеш да вечерас идемо на онај хуманитарни концерт? - Е, хоћу. Је л’ беше почиње у десет? - Јесте, срце. Е, доћи ћу по тебе у пола десет. Немој да касниш! Ћао! - Ћао! 9
 10. 10. Питања за рад: 1. Која одступања од књижевног језика запажате? Наведите их. Размислите – да ли су одступања граматичка или само у значењима речи. 2. Каква је дужина реченица? 3. Који су реченични чланови изостављени? Размислите због чега. 4. Какве се информације размењују од стране саговорника? 5. У којим се животним ситуацијама остварује овај облик коришћења књижевног језика? 10

×