Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hardware- Dušan Anđelković- Aleksinac

1,503 views

Published on

 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hardware- Dušan Anđelković- Aleksinac

 1. 1. Nasavni predmet: INFORMATIKAProfesor: NEBOJŠA LAZAREVIĆ HARDWARE & SOFTWARE Autori: Dušan Anđelković, Marko Miškulin i Stevan Đurđević 1
 2. 2. HARDWAREHARDWARE = GVOŽĐURIJA 2
 3. 3. PRIČA O ENIAC-uOva reč je u vezi sa prvimračunarima čije dimenzije suiznosile nekoliko kvadrata –tačnije 30 kvadratnih metara.Prva elektronska mašina, jenastala 1942. kada jeangažovan tim i napravljen prviračunar opšte namene.Projekat je nazvan ENIAC(Electronic NumericalIntegrator And Computer).Mogao je da izvodi operacije1000x brže od svog ne takouspešnog prethodnika amašina je bila programiranatako da završava operacijeukljucivanjem i iskljucivanjemkablova i prekidača. 3
 4. 4. KOMPONENTE HARDWARE-a Svaki kućni PC (Personal Computer), se sastoji iz sledećihkomponenti:MonitorTastaturaMišKućišteZvučniciKameraSkenerŠtampačKao i mnogi drugi ... 4
 5. 5. MONITOR Monitor, je fizička komponenta koja nam omogućava dadobijem grafički prikaz slike softwera. Razlikujemo: CRT (Cathode Ray Tube) – Klasicni tip monitora sakatodnom cevi LCD (Liquid Crystal Display) – Savremenija tehnologijamonitora LED (Light Emitting Diode) – Monitori koji sadrže velikibroj dioda koje su povezane u mrežu (svaka diodapredstavlja jedan piksel). 5
 6. 6. PROJEKTOR ZA PREZENTACIJE Za prikazivanje slika sa monitora većoj grupi ljudi koristi se projektori koji mogu da prikažu sliku na proekciono platno, tablu ili zid... Naravno većih dimenzija. Najviše se pak koristi u edukaciji i marketingu, a glavna karakteristika ovog uređaja je rezolucija slike i jačina osvetljenja (svetla). Nekada: Sada: 6
 7. 7. TASTATURATASTATURA, je periferni uređaj računara, napravljen pouzoru na nekada popularnu PISAĆU MAŠINU. Služikako za unos teksta, brojeva i znakova tako i za kontroluoperacija koje računar izvršava.Fizički tastatura, predstavlja skup tastera sa ugraviranimslovima, brojevima ili funkcijama. U većini slučajevapritisak na taster ili više njih ispisuje jedan simbol. 7
 8. 8. MIŠMIŠ, je spoljašnji uređaj za unos podataka računara,jedan od sastavnih delova PC-a i funkcija mu je da sepomoću njega pomera kursor na ekranu.Firma Apple je 1984. predstavila miša u sklop svog PCpaketa. Tadašnji miš je imao samo jedan taster i vezaose preko , za to posebno napravljenog, serijskog porta.Mehanzam koji je omogućio rad je bio elektromehaničkisve do 2000. Medjutim, nakon ove godine pocinjemasovna proizvodjna optičkih miševa sve do danas. 8
 9. 9. KAMERA I ZVUČNICIKAMERA, je fizička komponenta, pc-a, koja namomogućava vizuelni komunikaciju sa drugim korisnikom,koji takođe poseduje kamericu. Takođe kamerica mozeda se koristi i za pravljenje fotografija i video snimaka.ZVUČNICI, nam omogućavaju emitovanje zvuka, uzpomoć ZVUČNE KARTICE. 9
 10. 10. SKENERI I STAMPAČISKENERI su uređaji, koji nam omogućavaju skeniranjedokumenata, fotografija itd... Pojam skenera slika seodnosi na optički ulazni uređaj koji omogućava da secrtez, fotografija ili štampani odnosno rukopisni tekstpretvore u kod koji odgovarajući kompjuterski programimogu da obrade, prikazu na ekranu ili odštampaju...ŠTAMPAČ je uređaj kojim se podaci, slika, tekst ili obojeispisuju na računaru ili se štampaju... 10
 11. 11. STAMPAČITIPOVI štampača:MATRIČNI – Starija tehnologija za pravljenje otiskakoristi udar iglica na platnenu traku natopljanu mastilom.Ovakvi štampači su vemo bučni i nemaju dobar kvalitetotiska. Međutim još uvek se koriste tamo, gde jepotrebna velika količina jeftinih obrazaca.KOLOR LASERSKI – Standardni laserski štampačivećinom prave crno-bele kopije (mono). Međutim postojei laserski štampači koji mogu da štampaju u boji.LASERSKI – Ovi štampači se karakterišu velikombrzinom i kvalitetom štampanja. Naziv “laserski” jeposledica činjenice da ovi štapači imaju u sebi mali laser. 11
 12. 12. KUĆIŠTEKućište, je osnovni deo jednog pc-a, gde su smeštene najbitnije,fizičke komponente, jednog računara. Tu se nalazi jezgroračunarskog hardwer-aRazlikujemo sledeće osnovne delove:Matična pločaProcesorGrafička kartaRAM memorijaHARD DISKNapajanjeCD-ROMKao i mnogi drugi koji će u nastavnku biti nabrojeni ... 12
 13. 13. MATIČNA PLOČAMatična ploča zauzimacentralni deo u kućištu, i možese slobodno reći da je jedan odnajbitnijih delova jednog pc-a.Na matičnoj ploči su povezanisvi ostali sastavni delovi jednogkućišta. Sastavni delovi su :Grafička kartaRAM memorijaProcesorKartice koje mogu dodatno dase ugrade ( Mrežna, TV,Zvučna, USB kao i mnogedruge ) ... 13
 14. 14. GRAFIČKA KARTAGrafička kartica ili video kartica,daje i obrađuje dvo-dimenzijalnu ilitro-dimenzijalnu sliku.Grafički procesor ( GPU ) je glavnideo kartice, a njegova uloga jeprevođenje binarnog koda uvidljivu sliku na nekom grafičkomizlaznom uređaju. CPU u saradnjisa nekim softverom, kao sto jerecimo neka video igra, šaljeinformacije grafičkom procesorukoji potom obrađuje dobijeneinformacije i šalje ih na monitor.Grafička kartica se ugrađuje umatični ploču, obično u AGP iliPCI Express. 14
 15. 15. GRAFIČKA KARTARazlikujemo:VGA (Video Graphics Array) – Standard je uveden 1987. Videokartice čije karakteristike zadovoljavaju ovaj standard imajumogućnost prikazivanja 256boja i sliku dimenzije 640x480 tačaka(pixel-a).XGA – Ovu je tip grafilčke kartice, koji podržava znatno većurezoluciju od prethodnog modela grafičke.Grafičke kartice namenjene za potrebe video igra - Da bidoživljaj korisnika prilikom igranja video igre bio veći i približenijirealnosti, napravljene su posebne video kartice koje deo poslovaoko obrade slike rade same i imaju svoj procesor, čime se smanjujezauzetost CPU-a računara, i povećava brzina istog. Takođe takvevideo kartice imaju veliku memoriju koja im omogućava da realnijeprikazuju slike. 15
 16. 16. (RAM) - MEMORIJARAM (Random-Access Memory)U ram memoriji, se učitavaju svi programi pre nego što počnu da seizvršavaju. Takođe, kada kreiramo nove podatke (sliku npr.) ona seprvo formira u RAM-u, a tek nakon toga se “pamti” na Hard Disku.Što je veći RAM, perfomanse računara su bolje. Kapacitet RAM-ase meri u MB (megabajtima) i GB (gigabajtima). Tako imamo RAMmemorije 256,512,1024mb-a , odnosno 1,2,3,4gb-a ... 16
 17. 17. (ROM) - MEMORIJAROM (Read Only Memory) je specijalno integrisano kolokoje je smeštenona matičnoj ploči (Motherboard). U sebisadrži program koji omogućava da se proveri hardverračunara i učita operativni sistem u radnu memoriju. 17
 18. 18. CACHE(keš) - MEMORIJAKeš memorija je veoma brza memorija, koja služi zaprivremeno smeštanje podataka koje procesor čestokoristi. Korišćenje ovakve memorije značajno doprinosibrzini jednog računara. Po pravilu, ovu su memorijeveoma malog kapaciteta. 18
 19. 19. VELIČINA MEMORIJE Za razliku od ljudi koju u svakodnevnom životu koriste brojni sistem sa osnovom 10, računari koriste brojni sistem sa osnovom 2 (binarni sistem).To znači da su cifre sa kojima barata računar 1 ili 0.( uključeno ili isključeno ). Memorijska jedinica koja u sebi sadrži vrednosti 1 ili 0 naziva se BIT. Bit je najmanja jedinica za količinu informacija.Kada se za procesor kaže da je 32-bitni ili 64-bitni, znači da u isto vreme može da obrađuje 32ili64bitova. BYTE (BAJT). 1byte = 8bitov-a. KILOBYTE (KILOBAJT) - Kb 1kilobajt=1024bajtova MEGABYTE (MEGABAJT) – Mb 1megabajt=1024kilobajta GIGABYTE (GIGABAJT) - Gb 1gigabajt=1024megabajta TERABYTE (TERABAJT) – TB 1terabajt=1024megabajta 19
 20. 20. PROCESORPROCESOR, je mozak računara. Korišćenjem osnovnihračunarskih operacija, CPU preko operativnog sistemaupravlja radom računara i izvršava programe.Na mnogo načina, brzina CPU-a određuje brzinu radaračunara. Brzina rada procesora se meri u MHz. PrviIBM-ov personalni računar iz 1981. imao je brzinuprocesora 4.77MHz. Dok današnji procesori imaju brzinui preko 1000Mhz ( 1GHz ) ... 20
 21. 21. SOFTWARE SOFT = MEKOTermin “SOFTWARE” prvi put koristi W.Tukey 1957. 21
 22. 22. SOFTWAREAlan Turing je bio prvi čovek koji je propisao konceptsoftvera u svom naučnom radu.U informatici, računarski softver su sve informacije kojese obrađuju preko računara ili programa.Softverov glavni zadatak je da upravlja HARWEROM,izvršava izračunavanja, te da obezbedi komunikaciju saostalim programima.Međusobna povezanost između hardwera i softwera jevelika , pa ako dodje do kvara na jednoj od ove dvestavke ni druga nece moci raditi kako treba. 22
 23. 23. PODELA SOFWERAOPERATIVNIAPLIKATIVNIPROGRAMSKI 23
 24. 24. OPERATIVNI SOFTWER Operativni sistem je specijalna vrsta softwera (programa) koji se automatski pokreće pri uključivanju računara. Operativni sistem obezbeđuje da korisnik jednostavno i lako upotrebljava računar bez posebnog znanja. Postoji veliki broj različitih operativnih sistema :(DOS, UNIX, LINUX, MICROSOFT WINDOWS,OS/2... ) Prvi operativni sistem koji je koristio IBM-ov PC iz 1981. je bio DOS (Disk Operating System). Naredbe su se zadavale preko tastature, a korisnici su morali da znaju puno komandi sa relativno komplikovanom sintaksom. Kasnije Microsoft pravi Windows operativni sistem, koji se (uz mnoge modifikacije) zadržao do danas... 24
 25. 25. APLIKATIVNI SOFTWERNakon startovanja operativnog sistema, korisnik premasvojim potrebama pokreće i neki aplikativni program.Npr, “Word” (program za obradu teksta), “Excel”(program za izradu tabela), “Photoshop” (program zaobradu slika). Zakljucujemo da pod “ APLIKATIVNIMSOFTVEROM “ podrazumevamo sve programe jednogpc-a u kojima svakodnevno radimo. Može biti poslovnisoftwer, edukacioni softwer, softwer namenje za zabavu,itd... 25
 26. 26. PROGRAMSKI SOFTWER Programski softver je obično alat koji pomaže nekom programeru da izvrši zadatak koristeći odgovarajući programski jezik. To može biti uređivač teksta, kompajler, interpreter, linker, debugger itd... U računarskoj grafici se koristi termin grafički softver, koji je specijalizovan za rad sa grafikom.* Programski jezik je formalni jezik, kompjuterskih programa.* Kompajler jeste program koji izvorni jezik (onaj kojim mi kucamo), prevodi u kompjuterski (mašinski) jezik.* Interpreter je računarski program, koji pokreće ostale programe.* Linker je program koji uzima jedan ili više objekta stvorenih uz pomoć kompajlera i sastavlja ih u jedan izvršni exe program.* Debbuger jeste program koji otklanja bagove (greške) ostalih programa. 26
 27. 27. K Ako vam se svidela ova prezentacija, glasajte za nju...  R A J 27

×