Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Microsoft office Word     Tenjović Pavle   Aleksinačka gimnazija
Uputstvo za rad u Word-u• 1. Početak rada• Word (reč) omogućava pisanje reči odnosno izradu tekstova različite sadržine. ...
Postavljanje osnovnog fonta• Iz menija Format izaberemo karticu Font. Postavimo Font Style – Normal, Size – 12, Font col...
Rad na tekstu• Pre početka rada na tekstu podesimo prikaz strane na ekranu. opcije prikaza strane nalaze se u meniju Vie...
Uređivanje teksta• Poravnanje teksta Word pruža nekoliko načina poravnanja teksta. Prvo moramo označiti ceo tekst ili njeg...
Promena vrste zapisa•  Promena vrste slova (fonta)•  Selektujemo tekst kome menjamo font, pritisnemo strelicu koja se na...
Premeštanje teksta•  Premeštanje povlačenjem•  Markiramo deo teksta koji prevlačimo, pritisnemo na markirani tekst i dr...
• Formatiranje paragrafa• Markiramo paragraf i iz menija biramo Format/Paragraph. Nakon otvaranja dijaloga, uključimo kar...
Tekst u polju• Pomeranje teksta u klasičnim pasusima je vrlo ograničeno. Da bi tekst mogli slobodno da postavljamo na str...
• Podešavanje izgleda teksta oko okvira:• Format/Text Box - otvara se dijlog Format Text Box. U kartici Layout podešavamo...
• U opciji Wrap text određujemo na koji način će tekst iz dokumenta obilaziti okvir s tekstom (Both sides – obostrano, L...
Umetanje objekata u Word• Umetanje sličica iz ClipArt-a• Postavimo kursor na mesto gde želimo da uvezemo sliku, izaberemo...
Pisanje naslova u WordArt-u• Insert/Picture/WordArt/WordArt Gallery - u prozoru Select a WordArt style biramo jednu od 30...
• Umetanje gotovih slika• Postavimo kursor gde želimo da postavimo sliku. Izaberemo Insert/Picture/ From file, Otvara se ...
• Grafikoni u Word-u•  Postavimo kursor na mesto gde želimo da ubacimo grafikon. Izaberemo  Insert/•  Picture/Chart na...
•  Pisanje formula u Word-u  Program Equation Equation 3.0 mora biti obavezno uključen prilikom  instalacije programa...
Uredjivanje dokumenta• Postavljanje zaglavlja i podnožja strane• Zaglavlja i podnožja strane se postavljaju u cilju lepšeg...
Numeracija stranaInsert/Page Numbers - u opciji Position određujemogde će se nalaziti broj stranice (Top of Page – zaglavl...
Rad s tabelama• Pravljenje tabela umetanjem u dokument• Postavimo kursor na mesto gde želimo da počne tabela. Izaberemo T...
• Pravljenje tabela određenog formata• Insert/Table/AutoFormat - u osnovnom meniju biramo Table AutoFormat, u polju Table...
• Pravljenje tabele crtanjem• Table/Draw Table ili na paleti Standard pritisnemo Tables and Borders posle čega se na radn...
• Brisanje linija u tabeli• Na paleti s alatkama Tables and Borders izaberemo ikonu s likom gumice za brisanje(Eraser). ...
• Spajanje više polja tabele u jedno• Za pravljenje složenih oblika tabele često se javlja potreba za spajanjem više ćeli...
• Formatiranje tabele•  Već kod Word-a 2003 tabela se ponaša kao objekat, što znatno  olakšava selektovanje, promenu ve...
• Promena veličine tabele•  Veličinu cele tabele možemo promeniti kao i kod svakog drugog objekta u  Word-u. Kad dođemo...
Štampanje• File/Print/Print Preview (proveravamo kako će izgledati štampa). Word 2003 omogućava da vršimo izmene u ovoj o...
• Način prikazivanja dokumenta• Normal – standardni prikaz za kucanje gde se ne vide slike, zaglavlja i podnožja, ivice s...
Osnovni elementi Word-a
Pavle Tenjović I4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

L182 - Računarstvo i informatika - Microsoft Word - Pavle Tenjović - Nebojša Lazarević

3,607 views

Published on

L182 - Računarstvo i informatika - Microsoft Word - Pavle Tenjović - Nebojša Lazarević

 • Be the first to comment

L182 - Računarstvo i informatika - Microsoft Word - Pavle Tenjović - Nebojša Lazarević

 1. 1. Microsoft office Word Tenjović Pavle Aleksinačka gimnazija
 2. 2. Uputstvo za rad u Word-u• 1. Početak rada• Word (reč) omogućava pisanje reči odnosno izradu tekstova različite sadržine. Kad pritisnemo na ikonicu Word pojavi se osnovni prozor na čijoj desnoj strani je Task Pane (prozor s aktivnostima – otvaranje datoteka i sl.).• Na vrhu prozora je osnovni meni s komandama, grupisanim u vidu padajućih menija File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Window i Help. Većina komandi koje se nalaze na padajućim menijima postavljena je u vidu paleta s alatkama koje olakšavaju rad u Word-u.• Naravno, opredeljujemo se za rad preko menija ukoliko želimo da iskoristimo neke od mnogobrojnih opcija koje se tamo nalaze. Dve osnovne palete s alatkama su Standard I Formatting.
 3. 3. Postavljanje osnovnog fonta• Iz menija Format izaberemo karticu Font. Postavimo Font Style – Normal, Size – 12, Font color -postavimo Automatic, Underline style – (none). Sve opcije u Effects isključimo. Na kartici Character Spacing, postavimo Scale – 100, Spacing – Normal, Position – Normal, isključimo Kerning for fonts. Na kartici Text Effects u polju Animations postavimo (none). Kad smo završili sa svim podešavanjima pritisnemo na Default.
 4. 4. Rad na tekstu• Pre početka rada na tekstu podesimo prikaz strane na ekranu. opcije prikaza strane nalaze se u meniju View: Normal, Web layout, Print Layout, Reading Layout, Outline. Najbolje je da postavimo Print Layout jer se u tom slučaju na ekranu vidi strana onako kako će biti odštampana (View, potvrdimo Print Layout). Ovaj izbor je od velike pomoći dok kucamo tekst jer smo stalno u mogućnosti da kontrolišemo položaj teksta na strani. Ako želimo da vidimo i margine u toku kucanja teksta (one se inače ne vide na štampi): Tools/Options i na kartici View uključimo opciju Text boundaries.
 5. 5. Uređivanje teksta• Poravnanje teksta Word pruža nekoliko načina poravnanja teksta. Prvo moramo označiti ceo tekst ili njegov deo, koji želimo poravnati. Označavanje obavljamo tako što pritisnemo mišem na početak teksta koji poravnavamo i držeći taster prelazimo preko teksta koji poravnavamo. Kad dođemo do kraja 3 teksta koji želimo poravnati puštamo taster miša a tekst koji smo markirali pojavljuje se u negativu (bela slova na crnoj podlozi). Za obeležavanje celog teksta (naročito ako je tekst većeg obima) koristimo: Edit/Sellect All. Pošto smo označili tekst pristupamo poravnanju. Na paleti Formatting pritiskom na odgovarajuće dugme biramo način poravnanja: Align Left (poravnanje po levoj margini) · Center (poravnanje po sredini) · Align Right (poravnanje po desnoj margini) · Justify (poravnanje i levo i desno). Poravnanje možemo postaviti i pre unosa teksta, tako da je tekst po unosu već poravnat.
 6. 6. Promena vrste zapisa• Promena vrste slova (fonta)• Selektujemo tekst kome menjamo font, pritisnemo strelicu koja se nalazi s desne strane polja s nazivom fonta u paleti Formatting, na padajućem meniju izaberemo vrstu slova. Markirani tekst će promeniti font u onaj koji smo izabrali. Izmenu fonta možemo vršiti na sadržaju od jednog slova do celog teksta.• Promena izgleda slova• Za selektovani tekst pored osnovnog stila (Normal) možemo izabrati Bold – podebljan, Italic – iskošen i Underline – podvučen. Izgled slova možemo definisati i pre unosa teksta.• Promena veličine slova• Za promenu veličine slova pritisnemo strelicu koja stoji s desne strane od broja za veličinu slova. Od ponuđenih veličina izaberemo jednu. Tekst možemo da unosimo tek pošto smo izabrali veličinu slova ili označimo uneti tekst koji prevodimo u drugu veličinu slova pa izaberemo veličinu. Ako nam ne odgovara ni jedan od ponuđenih parnih brojeva možemo uneti i neparan broj uz prethodni klik na polje. Po unosu vrednosti za veličinu slova pritisnemo enter.
 7. 7. Premeštanje teksta• Premeštanje povlačenjem• Markiramo deo teksta koji prevlačimo, pritisnemo na markirani tekst i držimo pritisnuti taster miša pri čemu se kursor pretvori u isprekidanu liniju a u podnožju strelice se pojavi isprekidani kvadrat. Kad dođemo na željeno mesto otpuštanjem tastera vršimo upis.• Premeštanje isecanjem Markiramo tekst, na paleti Standard pritisnemo Cut, markirani tekst nestaje s ekrana, idemo na mesto gde želimo da smestimo tekst i dvostruko pritisnemo levim tasterom, pritisnemo dugme Paste na paleti, tekst koji premeštamo pojavljuje se na ekranu.• Umnožavanje pomoću alatki Markiramo tekst, na paleti Standard pritisnemo Copy, postavimo kursor na mesto gde želimo da počne tekst koji umnožavamo, pritisnemo Paste, tekst se pojavljuje na izabranom mestu. Umnožavanje možemo ponoviti višestrukim klikom na dirku Paste.
 8. 8. • Formatiranje paragrafa• Markiramo paragraf i iz menija biramo Format/Paragraph. Nakon otvaranja dijaloga, uključimo karticu Indents and Spacing: u opciji Alignment biramo ravnanje teksta (Left, Right, Center ili Justify), u Identation opciji podešavamo udaljenost od margine (Left, Right), u opciji Special (Frst line – za uvlačenje prve linije, Hanging – uvlačenje svih linija osim prve), u opciji Spacing (Before – razmak izmedju prethodnog i selektovanog paragrafa, After – razmak između selektovanog i narednog paragrafa), Line spacing – prored unutar paragrafa. Na kartici Line and Page Breaks podešavamo sledeće parametre paragrafa: Widow/Orphan control – sprečava štampanje poslednjeg reda pasusa nsledećoj Strani Keep lines together – svi redovi jednog pasusa ostaju na istoj strani Keep with next – dva pasusa ostaju na istoj strani Page break before – prinudni prelom strane pre pasusa Suppress line numbers – isključivanje numerisanje redova ako je uključena funkcija Line numbering Don’t hyphenate – ne prelamaju se reči na kraju reda. U prozoru Preview pratimo šta radimo.
 9. 9. Tekst u polju• Pomeranje teksta u klasičnim pasusima je vrlo ograničeno. Da bi tekst mogli slobodno da postavljamo na strani potrebno je otvoriti polje za tekst i onda u njega smestiti tekst: Insert/Text Box - pojavi se okvir za crtanje, a kursor je u obliku krstića. Na željenom mestu držeći pritisnut levi taster formiramo okvir željene veličine. Kad pustimo taster pojavi se kursor za pisanje teksta. Za razliku od teksta u dokumentu koji možemo pisati samo horizontalno,u okviru možemo pisati tekst i horizontalno i vertikalno i to prema gore i prema dole: Format/Text direction/Text box, u opciji Orientation izaberemo smer pisanja. Kad je tekst formiran možemo ga premestiti na bilo koje mesto u dokumentu (kursor dovedemo iznad polja, pritisnemo levim tasterom miša, polje će biti uokvireno i spremno za pomeranje, dovedemo strelicu miša na ivicu okvira, pojavi se na njenom vrhu krstić u obliku strelica, pritisnemo levi taster miša i držimo ga dok pomeramo okvir s tekstom). Pomeramo okvir dok ne dođemo na željeno mesto.
 10. 10. • Podešavanje izgleda teksta oko okvira:• Format/Text Box - otvara se dijlog Format Text Box. U kartici Layout podešavamo kako će se ponašati tekst u odnosu na okvir za crtanje grafike. Ako je okvir za tekst izvan okvira za grafiku u opciji Wrapping Style na raspolaganju su sledeće mogućnosti:• In line with text – okvir je u liniji s tekstom tj. nema međusobnog prekrivanja.• · Square – tekst okružuje okvir• · Tight• · Behind Text – okvir je ispod teksta• · In front of Text – okvir je iznad teksta• Da bi detaljnije definisali kako okvir potiskuje tekst pritisnemo Advanced, biramo karticu Text Wrapping. U opciji Wrapping style ponuđeno je sedam načina na koje tekst iz dokumenta obilazi oko okvira s tekstom. Pored pet već ponuđenih mogućnosti javljaju se još dve:• · Through• · Top and bottom – tekst je ispod i iznad okvira s tekstom
 11. 11. • U opciji Wrap text određujemo na koji način će tekst iz dokumenta obilaziti okvir s tekstom (Both sides – obostrano, Left only – levo, Right only – desno, Largest only – po većoj strani). U opciji Distance from text određuje se koliko će tekst iz dokumenta biti udaljen od okvira teksta. U kartici Color and lines opcije definišu:• Fill - boju kojom se puni okvir s tekstom,• Line - parametre linije okvira,• Color – boju linije okvira• Dashed – vrste linija (puna, isprekidana, ...)• Weight – debljinu linija• Style – debljina i broj linija• U kartici Size određujemo tačnu veličinu okvira s tekstom.• Umetanje postojećeg teksta u polje• Markiramo tekst, izaberemo Format/Text Box, tekst se smešta u polje i s njim manipulišemo na već opisan način.
 12. 12. Umetanje objekata u Word• Umetanje sličica iz ClipArt-a• Postavimo kursor na mesto gde želimo da uvezemo sliku, izaberemo Insert/ Picture, otvori se meni s izborom: Clip Collection - kolekcija sličica, Clip Art - sličice (crteži), From file – iz datoteke, AutoShapes – ponuđeni okviri koje možemo crtati, WordArt - umetničko oblikovanje teksta za naslove, Chart - za grafikone. Izaberemo Clip Collection/Insert ClipArt, u kartici Browse izaberemo u polju Categories grupu u kojoj se nalazi sličica koju želimo umetnuti u Word. U velikom prozoru selektujemo željenu sličicu, Insert.
 13. 13. Pisanje naslova u WordArt-u• Insert/Picture/WordArt/WordArt Gallery - u prozoru Select a WordArt style biramo jednu od 30 mogućnosti za izgled teksta, otvara se okvir za dijalog Edit WordArt text, u prozoru Text upisujemo željeni tekst, izaberemo font za naslov, a u polju Size podešavamo veličinu fonta.• Slova možemo pretvoriti u bold (B) i italic (I), po završetku ispisa pritisnemo na OK. Na radnoj površini se pojavljuje umetnički oblikovan tekst, a ispod njega paleta s alatkama Word Art pomoću kojih možemo naknadno oblikovati naslov (sadržaj, oblik, boja, veličina). Kad smo postavili tekst u WordArt-u možemo formirati ostali tekst koji se nalazi oko njega.
 14. 14. • Umetanje gotovih slika• Postavimo kursor gde želimo da postavimo sliku. Izaberemo Insert/Picture/ From file, Otvara se dijalog Insert Picture, pronađemo mesto gde se nalazi slika koju želimo da umetnemo – Look in a zatim u polju ispod selektujemo naziv slike. Pritiskom na Insert smeštamo sliku u dokument.• Tačnu kontrolu položaja slike ostvarujemo desnim pritiskom na sliku, Format Picture (postupak je sličan kao formatiranje bilo kog objekta u Word-u).
 15. 15. • Grafikoni u Word-u• Postavimo kursor na mesto gde želimo da ubacimo grafikon. Izaberemo Insert/• Picture/Chart na radnoj površini dokumenta pojaviće se grafikon i tabela Datasheet, u tabeli upisujemo podatke koje želimo da prikažemo na grafikonu. Kursor je u obliku krsta a polje u tabeli aktiviramo pritiskom na njega. Tokom upisivanja podataka možemo odmah na grafikonu videti sve izmene koje smo uneli. Kad je unos gotov formiramo grafikon. Chart, Chart Type (grupe grafikona), Chart sub-type (biramo željeni oblik).• Ako želimo da tokom rada na formiranju dijagrama odmah vidimo efekat promena pritisnemo i držimo pritisnuto dugme Press and Hold to View Sample. Na kartici Custom Types postoji nekoliko vrsta grafikona sa detaljnim grafičkim uređenjem. Posle izbora pritisnemo OK.• Pritisnemo desnim tasterom na grafikon a zatim izaberemo Chart Options da bi upisali oznake na grafikonu i odredili kako će on izgledati:• · Titles – upisujemo naslov grafikona• · Axes – koordinatne ose grafikona• · Gridlines – pomoćne linije• · Legend – biramo način prikaza legende• · Data Labels – ispisivanje vrednosti na samom grafikonu• · Data table – tabela vrednosti• Kad smo završili rad na grafikonu pritisnemo levim tasterom miša na radnu površinu I vraćamo se u Word.
 16. 16. • Pisanje formula u Word-u Program Equation Equation 3.0 mora biti obavezno uključen prilikom instalacije programa Word. U njemu možemo vrlo lako i brzo pisati i najsloženije formule i matematičke izraze. Postavimo kursor na mesto gde želimo da napišemo formulu. Izaberemo Insert/Object/Create New i u polju Object Type biramo Microsoft Equation 3.0 selektujemo i pritisnemo na OK. Na radnoj površini se pojavljuje okvir u kome pišemo formulu a ispod njega paleta s alatkama Equation. Formule pišemo jednostavno upisivanjem teksta u aktivna polja i izborom šablona I simbola iz palete Equation. Brojevi (24, 145), promenljive (x, y, z) i matematički operatori (=, +, -) mogu se unositi direktno s tastature. Da bismo uneli operator ili simbol koji ne postoji na tastaturi, pritisnemo odgovarajuće dugme u gornjem redu palete alatki Equation i izaberemo jednu od opcija koje se pojavljuju u padajućem meniju. Složeni izrazi kao što su razlomci, kvadratni koreni sume ili integrali, mogu se dodavati pritiskom na odgovarajuće dugme u donjem redu palete alatki I izborom jedne od opcija iz padajućeg menija.• Kao i kod slika, ako želimo nešto da izmenimo u formuli dvaput pritisnemo tasterom miša na okvir s formulama i automatski se ulazi u Equation editor. Posle izmena se vraćamo u Word a na mestu stare formule biće formula s izmenama. Formula se može pisati u okviru teksta, tako da ona automatski određuje razmak izmedju redova.
 17. 17. Uredjivanje dokumenta• Postavljanje zaglavlja i podnožja strane• Zaglavlja i podnožja strane se postavljaju u cilju lepšeg i praktičnijeg izgleda dokumenta a ponavljaju se na celom dokumentu.• View/Header and Footer - u vrhu strane se otvara isprekidani pravougaonik za Header a u dnu strane za Footer. Tekst na radnom delu strane postaje siv (neaktivan). U polju za zaglavlje možemo, pored teksta, uneti i bilo kakav grafički objekat, datum i vreme kao i automatsku numeraciju strana. Podnožje se kreira na isti način kao zaglavlje. Ako želimo da zaglavlja budu različita za levu i desnu stranu: Page Setup, Layout, Headers and Footers, Different odd and even. Pristupamo izradi zaglavlja i podnožja za levu i desnu stranu. Ako želimo da prva strana ima posebno zaglavlje i podnožje onda u kartici Layout uključimo opciju Different first page. Zatvaramo paletu s alatkama Header and Footer i vraćamo se u osnovni tekst.
 18. 18. Numeracija stranaInsert/Page Numbers - u opciji Position određujemogde će se nalaziti broj stranice (Top of Page – zaglavlje,Bottom of Page – podnožje), u Alignment opcijiodređujemo horizontalni položaj broja strane (levo,desno, centar) i ako su strane simetrične (Inside -unutar iOutside – van). Ako želimo da na prvoj strani ne pišebroj strane onda isključimo opciju Show number onfirst page. Pritisnemo na Format i pojavi se okvir zadijalog Page Number Format, u opciji Number formatbiramo način numerisanja strana (arapski i rimskibrojevi, velika i mala slova I 10 sl.), u opciji Pagenumbering biramo Continue from previous sectionako želimo da se brojevi stranica normalno nastavljaju(1, 2, 3, ...) ili u polje Start at upišemo broj od kojegželimo da počne numerisanje dokumenta.
 19. 19. Rad s tabelama• Pravljenje tabela umetanjem u dokument• Postavimo kursor na mesto gde želimo da počne tabela. Izaberemo Table/ Insert/ Table u polje Numbers of columns upišemo broj kolona a u polje Numbers of rows broj redova. Ako želimo jednostavnu kolonu pritisnemo na OK. Na radnoj površini se pojavljuje tabela sa zadatim brojem kolona i redova pri čemu su kolone jednake širine.
 20. 20. • Pravljenje tabela određenog formata• Insert/Table/AutoFormat - u osnovnom meniju biramo Table AutoFormat, u polju Table styles izaberemo oblik tabele kakav bi najviše odgovarao (izbor vidimo u prozoru Preview), pritisnemo na Modify za detaljno formatiranje izabrane tabele, u opciji Apply special formats to možemo podesiti da bude podebljan (zacrnjen) sadržaj prvog reda (Heading rows), prve kolone (First column), zadnjeg reda (Last row) i zadnje kolone (Last column), u opciji Formatting formiramo tabelu (okvir, senku, slova, boju i širinu cele tabele), kad završimo izbor pritisnemo na OK. Vraćamo se u okvir Insert Table, u njemu odredimo željeni broj redova i kolona. Na radnoj površini se pojavljuje tabela u koju se mogu unositi podaci.
 21. 21. • Pravljenje tabele crtanjem• Table/Draw Table ili na paleti Standard pritisnemo Tables and Borders posle čega se na radnoj površini pojavljuje paleta s alatkama Tables and Borders. Na paleti aktiviramo ikonu s likom olovke – Draw Table. Strelica miša je sada u obliku olovke. Prvo nacrtamo okvir tabele na taj način što držimo levi taster miša sve vreme dok crtamo okvir. Kad završimo crtanje okvira puštamo taster. Isprekidana linija okvira pretvoriće se u punu liniju, a kursor za tekst naći će se u okviru. Crtamo horizontalne i vertikalne linije kojima od okvira pravimo tabelu. Linije se mogu crtati i ukoso, praviti redove i kolone u određenom segmentu okvira i sl. Prilikom unosa podataka tabelu veličina redova povećavaće se automatski kada podaci popune neko polje u redu. Formatiranje teksta u tabeli (ravnanje, font, stil fonta) isto je kao kod teksta u dokumentu.
 22. 22. • Brisanje linija u tabeli• Na paleti s alatkama Tables and Borders izaberemo ikonu s likom gumice za brisanje(Eraser). Kursorom dođemo na liniju koju želimo da izbrišemo i pritisnemo levim tasterom miša.Linija, tačnije deo linije ograničen drugim linijama biće izbrisan. Ako želimo da izbrišemo više segmenata linije odjednom, držimo pritisnut levi taster miša i pomeramo ga duž linije preko tih segmenata.
 23. 23. • Spajanje više polja tabele u jedno• Za pravljenje složenih oblika tabele često se javlja potreba za spajanjem više ćelija u jednu. Markiramo sve sukcesivne ćelije u tabeli (koje spajamo u jednu), desni klik, Merge cells. Uokviravanje tabele• Markiramo onaj deo tabele koji želimo da uokvirimo. Izaberemo Format/ Borders and Shading u kartici Borders definišemo kako će izgledati okvir: način uokviravanja (Setting), vrsta linija (Style), boja linije (Color) i njenu debljinu (Width). U prozoru Preview možemo videti izgled.• Ispunjavanje tabela ili polja bojom• Markiramo polja ili celu tabelu. Izaberemo Format/Borders and Shading i u kartici Shading biramo boju kojom punimo markiranu površinu.
 24. 24. • Formatiranje tabele• Već kod Word-a 2003 tabela se ponaša kao objekat, što znatno olakšava selektovanje, promenu veličine i premeštanje dokumenta.• Selektovanje tabele Kad dođemo kursorom iznad tabele u gornjem levom uglu pojavi se oznaka, na koju pritisnemo levim tasterom miša i tabela je selektovana.• Selektovanje kolone ili reda Za selektovanje kolone dodjemo kursorom iznad kolone i približavamo se gornjoj granici dok se kursor ne pretvori u strelicu okrenutu na dole. Tada pritisnemo levi taster miša i kolona je selektovana. Ako želimo da selektujemo više kolona odjednom, držimo pritisnut taster miša I prevlačimo ga preko kolona koje želimo da selektujemo. Za selektovanje reda potrebno je doći kursorom s leve strane tabele u nivo reda koji selektujemo i pritisnemo levim tasterom miša. Za selektovanje više redova odjednom držimo pritisnut levi taster miša i prelazimo preko redova koje želimo da selektujemo
 25. 25. • Promena veličine tabele• Veličinu cele tabele možemo promeniti kao i kod svakog drugog objekta u Word-u. Kad dođemo kursorom iznad tabele u donjem desnom uglu izvan tabele pojaviće se mali kvadratić. Dođemo kursorom na njega i kad se kursor pretvori u dvostruku strelicu pritisnemo levi taster miša. Držimo pritisnut taster dok povlačimo ugao tabele unutar ili van tabele. Kad smo završili s promenom veličine puštamo taster. Promenom veličine tabele ne menjamo veličinu unetog teksta (slova i brojevi) jer njihovu veličinu menjamo kao svaki drugi tekst.• Premeštanje tabele Dođemo kursorom iznad tabele, selektujemo tabelu pomoću oznake u gornjem levom uglu, držimo pritisnut levi taster miša i premestimo tabelu kao objekat do željenog mesta u dokumentu. Kad postavimo tabelu u tekst potrebno je da odredimo položaj teksta i tabele. Selektujemo tabelu, desni klik, Table Properties, u kartici Cell podešavamo ponašanje oznaka unetih u tabelu, u opciji Vertical alignment određujemo vertikalno ravnanje u tabeli. Options, definišemo da li će oznake u polju tabele proširivati tabelu ili će se smanjivati na fiksnoj širini tabele (Fit text) ili će povećavati visinu polja (Wrap text).
 26. 26. Štampanje• File/Print/Print Preview (proveravamo kako će izgledati štampa). Word 2003 omogućava da vršimo izmene u ovoj opciji bez vraćanja u dokument. Zumiranje možemo vršiti do 500% a za vizuelni izgled možemo prikazati do 40 strana odjednom, iz Print Preview izlazimo s Close. Dokument štampamo sa File/Print u opciji Printer biramo naziv printera na kome ćemo odštampati dokument, da bi podesili štampanje pritisnemo Properties/Layout/Orientation – određujemo orijentaciju papira. U polju Paper source određujemo način ulaganja papira u štampač (Auto Select), Advanced podešavamo kvalitet štampe, OK, Page range (All, tekuća strana ili koje strane), u opciji Copies unosimo Number of copies (broj kopija), u polju Print možemo 14 selektovati jednu od tri mogućnosti – All pages in range (štampa svih strana), Odd pages (štampa samo neparnih strana) i Even pages (štampa samo parnih strana), ako pritisnemo na Options, potvrdimo Allow A4/Letter paper resizing (automatsko pdešavanje dokumenta prema veličini papira), u opciji Options for Duplex Printing podešavamo štampu dokumenta s obe strane.
 27. 27. • Način prikazivanja dokumenta• Normal – standardni prikaz za kucanje gde se ne vide slike, zaglavlja i podnožja, ivice strana i pozadina.• Print Layout – vidimo stranu onako kako će izgledati u dokumentu odnosno na papiru kad bude štampana.• Reading Layout – ako na paleti pritisnemo na Thumbnails kroz dokument se možemo kretati klikom na umanjene strane u levom prozoru, u opciji Document map u levom prozoru su prikazani samo naslovi i veze među njima. Pritiskom na naslov idemo odmah na stranu dokumenta gde se on nalazi.
 28. 28. Osnovni elementi Word-a
 29. 29. Pavle Tenjović I4

×