Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I1 geografija vulkanizam_111107

1,746 views

Published on

Prva niška gimnazija "Stevan Sremac"

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

I1 geografija vulkanizam_111107

  1. 1. VULKANIZAM <ul><li>Jovana Milo šević </li></ul><ul><li>Jovana Stajić I-1 </li></ul><ul><li>Dušan Stoiljković </li></ul>
  2. 2. <ul><li>Pod vulkanizmom se podrazumevaju sve pojave i procesi vezani za izbijanje lave na Zemljinu površinu. </li></ul><ul><li>Magma ulazi u sastav astenosfere i predstavlja kašu od rastopljenih stena, temperature 1.400-1.500°C. </li></ul><ul><li>Kad magma izbije na Zemljinu površinu naziva se lava i od nje hlađenjem nastaju lavične ili površinske magmatske stene. </li></ul><ul><li>Velika intruzivna magmatska tela hlade se i do milion godina,lavične ploče po nekoliko stotina godina,a lavični tokovi po više godina. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Vulkanska kupa je sastavljena od materijala izbačenog iz Zemljine unutrašnjosti i može biti sastavljena samo od lave ili od lave,vulkanske šljake,peska i prašine. </li></ul><ul><li>Lavične vulkanske kupe imaju blage strane i izgled štitova,dok se ‚‚mešovite” nazivaju starovulkanske jer su slojevite građe i imaju strme strane. </li></ul><ul><li>Najpoznatiji vulkani tog tipa su Etna,Mauna Kea i Mauna Loa. </li></ul><ul><li>Proste vulkanske kupe se sastoje samo od jednog uzvišenja simetričnih strana,dok kod složenih postoji više manjh kupa. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Krater je okruglasto udubljenje na vrhu vulkanske kupe,kroz koje vulkan izbacuje materijal iz Zemljine unutrašnjosti. </li></ul><ul><li>Ima izgled levka, njegova širina može iznositi od nekoliko desetina metara do više kilometara, a dubina i do 1km. </li></ul><ul><li>Na dnu kratera je grotlo kroz koje rastopljena materija iz astemosfere stiže do vulkanskog kratera. </li></ul><ul><li>Eksplozijom razoren vulkanski krater naziva se kaldera . </li></ul>
  5. 5. Tipovi vulkana <ul><li>U zavisnosti od građe kupe,vulkani se dele na štitaste i stratovulkane, a oni na proste i složene. </li></ul><ul><li>Vulkani mogu biti aktivni i ugašeni, te na kopnu ima više od 700 aktivnih vulkana,dok na morskom dnu ima bar 5 puta više. </li></ul><ul><li>Vulkani se obrazuju i na kopnu i na morskom dnu. </li></ul><ul><li>Narastanjem podmorskih vulkanskih kupa nastaju vulkanska ostrva . </li></ul><ul><li>Izgled i građa vulkanskih kupa ukazuju na karakter vulkanskih erupcija i njihovo trajanje. </li></ul>
  6. 6. Vulkanska ostrva <ul><li>Vulkanska ostrva  obrazuje izlivena vulkanska lava. </li></ul><ul><li>Obično su mala i visoka. </li></ul><ul><li>Ako vulkanska aktivnost traje duže vreme, njihov rast se nastavlja i posle njihovog pojavljivanja na površini. </li></ul><ul><li>Ponekad posle kraćeg ili dužeg vremena nestaju bez traga. </li></ul><ul><li>Najpoznatija vulkanska ostrva su Havaji, Santorini, Kanarska ostrva... </li></ul>
  7. 7. Vulkanske erupcije <ul><li>Utvrđeno je da vulkanski erupcijama prethodi serija zemljotresa i da se zemljište oko vulkana lagano izdiže. </li></ul><ul><li>Pošto takvih preciznih osmatranja nema,tako da su vulkanske erupcije iznenadne. </li></ul><ul><li>Postoje neki znaci buđenja vidu pojačanog izbijanja gasova i slabih potresa,ali to ne znači da će doći do erupcije. </li></ul>
  8. 8. Šta smo naučili? <ul><li>Šta podrazumevamo pod vulkanizmom ? </li></ul><ul><li>Šta je magma ? </li></ul><ul><li>Šta je krater ? </li></ul><ul><li>Kako nastaju vulkanska ostrva ? </li></ul><ul><li>U zavisnosti od građe kupe, vulkani se dele na... ? </li></ul><ul><li>Navesti 3 vulkana i 3 vulkanska ostrva. </li></ul>

×