Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Please Read

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Please Read

  1. 1. 1. ൈദവ ി പു റെമ മ ാേരാടം നി ു ൾ ാർ ിക്ക ത്. 2. ന കൽ ിക്കണം തി വിേരാധിക്കണം. 3. എ തികൂലമായാലു ം സതയ്െമ പറയാവ. ൂ 4. യു ക്തിദീശേയാടു ം സദു പേദശം മു േഖനയു ം സ ാർഗതിെലക്ക് ക്ഷണി ക. 5. മിയിെല ജ ക്കളം പക്ഷികളം നി ു ു െള േപാലു സമഹ ൂ ൾ ആണ്. 6. പരദ ഷണം പറയ ത്. ൂ 7. മ ു ളളവെര പരിഹസിക്ക ത്. 8. അസയ അ ത്. ൂ 9. ചാര ിയു ം ഒളി ു േകൾക്കലു ം അ ത്.10. ക സാക്ഷി പറയ ത്.11. സതയ് ി ് സക്ഷി പറയാൻ മടിക്ക ത്.12. സംസാരി ംേബാൾ ശബ്◌ം താഴ് ്ദ ണം.13. പ ഷമായി സംസാരിക്ക ത്.14. ആളകേളാട് െസൗമയ്മായ വാ കൾ പറയണം. ു15. മിയിൽ വിനയേ ാെട നടക്കണം.16. നട ിൽ അഹ അ ത്.17. അഹ ാരം അ ത്.18. അനാവശയ് കാരയ് ളിൽ മു ഴക ത്. ു19. മെ ാരാളെട െത ു കൾ കഴിയു ു മാ ് െചയയ്ണം.20. മ ു വേരാട് ഔദാരയ്േ ാെട െപ മാറണം.21. അതിഥികെള സൽക്കരിക്കണം.22. പാവ ൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ േ രി ിക്കണം.23. അനാഥകെള സംരക്ഷിക്കണം.24. േചാദിച്ചു വ വെര ആ ിക്കളയ ത്.25. വിഷമി വെര കെ ി സഹായിക്കണം.26. െചയത ഉപകാരം എടു ് പറയ ത്.27. വിശ സിേച്ചൽപിച്ച വസക്കൾ തിരിേച്ചലിക്കണം. ്പ28. കരാർ ലംഘിക്ക ത്.29. തി െയ ന െകാ ് തിേരാധിക്കണം.30. ന യിൽ പരസരം സഹകരിക്കണം. ്പ31. തി യിൽ സഹകരിക്ക ത്.32. നീതി വർ ിക്കണം.33. വിധി കൽപി ംേബാൾ നീതിയ സരിച്ച് വിധിക്കണം.34. ആേരാടം അനീതി െചയയ് ത്. ു35. അളവിലു ം ക്ക ിലു ം കര്ി ിമം കാണിക്ക ത്.36. സതയ്വു ം അസതയ്വു ം കൂ ിക്കലർ ത്
  2. 2. 37. വ കർക്ക് കൂ ു നിൽക്ക ത്.38. സതയ് ിൽനി ് വയ്തിചലിക്ക ത്.39. പി ക്ക് അ ത്.40. അനയ് ്െറ ധനം അനയ്ായമായി തി ത്.41. അനാഥകളെട ധനം അപഹരിക്ക ത്. ു42. ധനം ധർ ൂ ടിക്ക ത്.43. ലഹരി ഉപേയാഗിക്ക ത്.44. മദയ്ം കഴിക്ക ത്.45. ൈക ലി അ ത്.46. പലിശ അ ത്.47. വയ്ഭിചാരെ സമീപിക്ക ത്.48. െകാലപാതകം അ ത്.49. ചത് കളിക്ക ത്. ൂ50. മ ു വർക്ക് പാഠം ആകും വിധം കു വളികെള ശിക്ഷിക്കണം.51. ഊഹ ൾ അധികവു ം കളവണ്; ഊഹ ൾ െവടിയണം.52. തി ക, കുടി ക, അധികമാക ത്.53. ശവം, രക്തം, പ ിമാംസം എ ിവ നിഷി മാണ്.54. ഭാഗയ് പരീക്ഷണ ൾ അ ത്.55. മിയിൽ കുഴ ം ഉ ാക്ക ത്.56. മ ഷയ്ർക്കിടയിൽ ഐകയ് ി ് മിക്കണം.57. നി ൾ പരസരം ഭി ്പ ിക്ക ത്.58. ഉച്ചനീചത േബാധം ഉ ാക ത്.59. ൈദവ ഭകതനാണ് നി ളിൽ േ ഷൻ. ്ട60. കാരയ് ൾ പരസരം കൂടിയാേലാചിക്കണം. ്പ61. ഇേ ാ ് യു ം െചയാലലാെത യു ്ത ല് ം അ ത്62. യു മരയ്ാദകൾ പലിക്കണം63. യു ിൽ നി ് പി ിരിയ ത്.64. അഭയാർ ികെള സഹായിക്കണം (സംരക്ഷിക്കണം)65. മ ു വെര കണടച്ച് അ കരിക്ക ത്. ്ണ66. െപൗേരാഹിതയ്ം പടില ല്67. സ യ്ാസം അ ത്.68. ന ത മറക്കണം69. ി( ി) സക്ഷിക്കണം ൂ70. േകാപം അടക്കി നിർ ണം71. സ തം കൂടെത അനയ് െട വീ ിൽ േവശിക്ക ത്.72. രക്ത ബ മു വർ ത ിൽ വിവാഹം അ ത്.
  3. 3. ൂ 73. മാതാക്കൾ മക്കൾക്ക് പർണമായി മു ലയ ണം. ൂ ്ണ 74. മാതാ പിതാക്കൾക്ക് ന െചയയ്ണം 75. മാതാപിതാക്കേളാട് മു ഖം ചു ളിച്ച് സംസാരിക്ക ത്. 76. മാതാപിതാക്കളെട സ കരയ് മു റിയിൽ അ വാദമിലാെത ു ല് േവശിക്ക ത്. 77. കടം വാ ു ം െകാടു ം എഴതി െവക്കണം. ു 78. കടം വീ ു വാൻ ബു ിം ു െവ ിൽ വിഷമി ിക്ക ത്. 79. രിപക്ഷം സതയ് ിെ മാനദ മല. ല് 80. സീകൾ മാനയ്മയി ഒ ക്കേ ാെട കഴിയണം. 81. മരണെ വെ സ ് കുടംബാംഗ ു ൾക്ക് അന രം നൽകണം. 82. സീകൾ ംസ വകാശം ഉ . ് 83. സീ ആയാലു ം പു ഷനായാലു ം കർ ൾക്ക് ലയ് തിഫലം ഉ . ് 84. കുടംബ ു ിെ േന ത ം പു ഷന് നൽകണം. 85. ആർ വ കാല ് ൈലംഗിക സ ർക്കം അ ത് 86. പ ിെല അൽ ത െള കുരിച്ച് ചി ിക്കണം. 87. വി ാനം േനടു വർക്ക് ഉ ത പദവി നൽകും. 88. ഭരണാധികാരികെള ാപി േനാക്കി തിരെ ്ത ടക്കണം. ു 89. ആരാധനലയ ളിൽ നി ് ആളകെള തടയ ത്. ു 90. മ ു മതസ െട ആരാധയ് വസക്കെള നി ിക്ക ത്. ്ത 91. എലാ വചകേരയു ം അംഗീകരിക്കണം. ല് 92. സതയ് ിേലക്ക് ഷണി ത് സദു പേദശേ ാട കുടിയാവണം. ു 93. ആരാധന േവളയിൽ നല വസം അണിയണം. ല് 94. മത ിൽ നിർബ ിക്കാൻ പാടില. ല് 95. ഒരാൾക്ക് കഴിയാ ത് അയാെള നിർബ ിക്ക ത്. 96. കഷപാടു കളിലു ം വിഷമതകളിലു ം ക്ഷമ ൈക െകാ ്ട ണം. 97. അനാചാര ൾെക്കതിെര േപാരാടണം. 98. വർഗീയത അ ത്. ്ഗ 99. ൈദവേ ാട് മാ ം ാർ ി വർക്ക് നിർഭയത ം നൽകും.100. ൈദവം കാ ണയ്വാനാണ്. അവേനാട് പാപേമാചനം േതടക. ു101. ൈദവം എലാ പാപ ല് ളം ഒ ിച്ച് മാ ് െചയയ്ു ു വനാകു .102. ൈദവ കാ ണയ്െ കുരിച്ച് നിരാശരാവ ത്.103. രാജയ്േസഹം ഈമാൻെറ(വിശ ാസ ്ന ിെ ) ഭാഗമാണ്.104. ി ഈമാൻെറ അർ ഭാഗമാണ്.105. ന കൽപിക്കണം തി വിേരാധിക്കണം.106. ഒ വൻ േരാഗിയായാൽ അവെന സ ർശിക്കണം.107. ആെര ിലു ം ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണം സ ീകരിക്കണം. ു108. പരസരം കരാറകൾ പലിക്കണം. ്പ
  4. 4. 109. അതിഥികെള ആദരിക്കണം.110. അസതയ്ം മി ളിലെടേയാ ബ ൂ ു ക്കളിലു െടേയാ വ ാലു ം സ ീകരിക്ക ത്.111. ആപൽക്കരെമ ിലു ം സതയ്ം പറയു ക. വിജയം അതിലാ ത്.112. കു ികേളാട് ക ണ കാണിക്കാ വ ം വലിയവെര ബ മാനിക്കാ വ ംന ിൽ െ വനല. ല്113. വഴിയിൽ നി ് ഉപ വ െള നീ ത് വിശ ാസ ിെ ഭാഗമണ്.114. സ ം ശരീരം െകാ ു മ ു വർക്ക് േസവനം െചയയ്ു വനാണ് വിശ ാസി.115. മ ു വെര ആേക്ഷപി വ ം െതറി വിളി വ ം വിശ ാസിയല.ല്116. ഒരാൾ മെ ാരാളെട നയ്നത മറച്ചു വച്ചാൽ അ ു ൂ യ് നാളിൽ ൈദവം അവെ നയ്നതയു ം മറച്ചു ൂ െവ ം.117. തീ വിറകിെന എ േപാെല അസയ ന ൂ കെള മായ്ച്ചു കളയു ം.118. അസയാർഹരായി ര ൂ ് േപെരയു ൂ .. ധനം നല മാർഗ ല് ിൽ ചിലവഴി വ ം വി ാനം അഭയ്സി വ ം.119. ഒരാൾ കച്ചവടം പറ തിെ േമൽ നി ൾ വിലകൂ ി പരയ ത്.120. നി ൾ പരസരം നി ി ്പ കേയാ വ ി കേയാ െചയയ് ത്.121. നി ൾ പരസരം ഭീഷണിെ ട ്പ ു ത്.122. നി ൾ മരിച്ചവെ േപരിൽ അലമു റ കൂ ത്.123. മരിച്ചവെര പ ി നി ൾ കു ം പറയ ത്.124. ധനം എലാവർ ല് ം നൽകാൻ കഴിയില. എ ല് ാൽ മു ഖ സ യു ം സ ഭാവവു ം എലാവർ ല് ം നൽകാൻ കഴിയു ം.125. ഭക്തിയു ം സ ഭാവവു ം ഒ വെന സ ർഗ രാജയ്േ ്ഗ ക്കട ി ു ം.126. മലയു ല് ിൽ ജയി വനല ശക്തൻ. േകാപം വ േ ല് ാൾ അത് അടക്കി നിർ വനാണ്.127. േകാപം വ ാൽ െമൗനം പാലി ക.128. നി ൾ ആളകൾക്ക് എളു മു ു ാ ക. യാസെ ടു ത്. സേ ാഷി ി ക. െവറു ിക്ക ത്.129. മെ ാരാേളാട് സ തേയാെട പു ിരി തിൽ നി ൾക്ക് പു ണയമു . ്130. നി ളെട അട ു ു ് െകാച്ചു കു ികളെ ു ിൽ നി ളം കു ികെള േപാെലയാവു ക. ു131. നി ൾക്ക് ൾഭിച്ചി ു അ ഹ െള നി ൾ മറച്ചു െവക്ക ത്. അത് ന ി േകടാണ്.132. ലഹരിയു ാ എലാ വസക്കളം നിഷി മാണ്. ല് ു133. മദയ്ം േമച്ച ല് ിയു െട മാതാവാകു .134. ൈക ലി- പലിശ, വാ ു വെനയു ം െകാടു വെനയു ം അതിനിടയിൽ നിൽ വെനയു ം ൈദവം ശപിച്ചിരി135. പി ക്ക് സക്ഷി ൂ ക. അത് കുടംബ ബ ു െള വിേഛദിക്കാൻ േ രി ി ം.136. മു ഖസതി പറയു വെ വായിൽ മണ വാരിയിടണം.137. സ ം ൈകെകാ ്അ ാനിച്ച് ആഹരി തിേനക്കാൾ ഉ മമായ ഭക്ഷണമില. ല്
  5. 5. 138. ഭാത ാർ ന ക്ഴി ാൽ അ െ ആഹാരം അേന ഷിക്കാെത നി ൾ വി മിക്ക ത്.139. െതാഴിലാളികെള െകാ ് പണിെയട ിച്ച് അർഹമായ കൂലി െകാടക്കാ ു ു വ മായി അ യ് നാളിൽ ഞാൻ ശ ു തയിലായിരി ം.140. വി ാനം വിശ ാസിയു െട കള ു േപായ സ ാകു . അത് േനടു വൻ അതീവ ഭാഗയ്വാൻ.141. അധികാരം അനർഹരിൽ ക ാൽ നി ൾഅ യ്നാൾ തീക്ഷി ക.142. ഭരണാധികാരിയു െട വ െനെയക്കാൾ കടു വ നയില. ല്143. മർ ിതെ ാർ ന നി ൾ സക്ഷി ൂ ക. അവ ം അലാ ല് വി ം ത ിൽ യാെതാ മറയു ം ഇല. ല്144. നി ളിൽ േ ഷൻ ഭാരയ്േയാട് ന ്ട ായി വർ ി വനാണ്.145. കനയ്കയു െട അ വാദമിലാെത അവെള വിവാഹം കഴിച്ച് െകാടു ക്ക ത്. ല്146. വിവാഹം നി ൾ പരസയ് െ ടു ണം.147. ഭാരയ്യു െട രഹസയ് ൾ പു റ ് പറയു പു ഷന് അ യ്നാളിൽ ഏ വു ം നീചമായ സ്ഥാനമാ ത്. ു148. ൈദവം ഏ വു ം െവറേ ാെട അ വധിച്ച കാരയ്മാണ് വിവാഹ േമാചനം.149. നി ൾ കഴിയു ം വിവഹ േമാചനം െചയയ് ത്. നി ളത് െചയയ്േ ു ാൾ ൈദവ സിംഹാസനം േപാലു ം വിറ ം150. സ ം ഭാരയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നൽകു തിൽ േപാലു ം നി ൾക്ക് തിഫലമു . ്151. സദ് യായ ഭാരയ്യാണ് ഐഹികവിഭവ ളിൽ ഏ വു ം ഉ മമായത്.152. ൈദവ ീതി മാതാപിതാക്കളെട ു പിയിലാണ്. ൈദവ േകാപം മാതാപിതാക്കളെട ്ത ു േകാപ ിലാണ്.153. ൈദവം ഏ വു ം േവഗം തിഫലം നൽകു ത് ദാന ി ം കുടംബ ബ ു ം േചർ തി മാണ്.154. ൈദവം ഏ വു ം േവഗം ശിക്ഷ നൽകു ത് കുടു ംബ ബ ം വിേഛദി തിനാണ്.155. അടു ബ ു ക്കൾക്ക് ആവശയ്മായിരിെക്ക മ ു വർക്ക് െചയയ്ു ദാനം സ ീകരിക്കെ ടകയില. ു ല്156. നി ൾ ദാരി െ ഭയെ ടേ ു ാൾ ൻൽകു ദാനമാണ് ദാന ളിൽ ഉ മം.157. ദരി ന് ൻൽകു ദാനം ഒ തിഫലം നൽകു . ദരി നായ ബ ു വി ദാനം ര ് തിഫലം നൽകു . ദാന ിെ ംബ ം േചർ തിെ ം.158. മതം ഗുണകാഷയാകു .159. മത ിൽ നി ൾ പാ ഷയ്ം ഉ ാക്ക ത്.160. ു ണഹതയ്യു ം ശി ഹതയ്യു ം നി ൾ നട ത്.161. അനാധ ം അഗതി ം വഴി േപാക ം അവ െട അവകാശ ൾ നലക ്കു162. മരിച്ചവെര ചീ പറയ ത്163. കറിയിൽ അലം െവ ്പ ം െചർ ി ാെന ിലു ം അയൽകാരെന ക ക.
  6. 6. 164. മി തരിശാക്കി ഇട ത്.165. നാെള അ യ്നാൾ ആെണ ിലു ം കയയ്ിലു മരം ന ു പിടി ി ക.166. ഒ മു സിം നടപിടി ി ല് ു െചടിയിൽ നി ം ആര് ആഹരിചാലു ം (േമാഷാവ് ്ട ആെണ ിലു ം)ന യാൾക്ക് തിഭലം ഉ . ്167. ഒഴകു ു നദിയു െട തീര ് ആെണ ിലു ം ജലം ദു ർവയ്യം െചയയ് ത് .168. െക ി നില ജല ിൽ മ ൂ െമാഴിക്ക ത്.169. മര ൾ അനാവശയ്മായി മു റിക്ക ത്.170. അകര്മം ക ാൽ കയ് െകാ ു തടയു ക.171. തിേരാധ ിന് ആവശയ്െമന്കിൽ ആയു ധം എടക്കാം ു172. യു ിൽ ,സീകെളയു ം, കു ികെളയു ം, േരയു ം,മ ു മത ളിെല പു െരാഹിതെരയു മ് ഉപ വിക്ക ത്.173. നിരപരാധികൾ അകര്മ ിന് അർഹരല ല്174. ഭല ക്ഷ ൾ നശി ിക്ക ത്.175. നാ ിൽ കുഴ ം ഉ ാക്ക ത്.176. ഒ വിഭാഗേ ാടു അമർഷം അവേരാട് അനീതി കാണി തിന് കാരണമാവ ത്.177. മത ിെ കാരയ് ിൽ ബല േയാഗം അ ത്.178. ജീവികെള തീ െകാ ു ശിക്ഷിക്ക ത്.179. നിരപരാധിെയ െകാ വെന ഈ േലാകെ മു ഴവൻ േപെരയു ം െകാ ു വന് ലയ്മായി കണക്കാക്കണം.180. ഒ മ ഷയ്െന രക്ഷിച്ചാൽ ഈ േലാകെ മു ഴവൻ േപെരയു ം രക്ഷിച്ചതിന് ു ലയ്ം.181. അമു സിമിേനാട് നീതി പു ലർ ല് ക,ന െചയയ്ക . ു182. എലാവർകും ന ല് െചയയ്ക ു183. ജീവ ജാല ൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയാൽ അതി ം പു നയ്മു ന്ട. ്184. ഒരാെള കൂലിക്ക് വിളിച്ചാൽ ആദയ്ം കൂലി അയാെള അറിയി ക.185. െതാഴിലാളിക്ക് വിയർ ു ആറു തി മു ന്പ് കൂലി െകാടു ക.186. കരാർ ലന്ഖിക്ക ത്.187. ിതയ്െ േജാലി ഭാരം കുറയക.188. ഇസാമിക രാജയ് ല് ് അമു സിംകെള അടിച്ചമര്ത ത്. ല്189. അവേരാട് കഴിവി തീതമായ നികുതി ചു മ ു കേയാ േമാശമായി െപ മാറകേയാ അ ത്.190. സകാ ് ദാരി യ്െ അവകാശമാണ്.ഔദാരയ്മല. ല്

×