Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M47 30

99 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

M47 30

 1. 1. พรบ.ว่าดว้ยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี50 โดย นางสาว พัชรพร พรหมรัตน์ เลขที่30 ม.4/7
 2. 2. มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ ที่ เชื่อมการทางานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกาหนดคาสั่ง ชุดคาสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทาง ปฏิบัติงานใหอุ้ปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทา หนา้ที่ประมวลผลขอ้มูลโดยอัตโนมัติ “ขอ้มูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ขอ้มูล ขอ้ความ คา สัง่ ชุดคา สัง่ หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่อยู่ใน ระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้และใหห้มายความรวมถึงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ย “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมาย ความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบ คอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกา เนิด ต้นทาง ปลายทาง เสน้ทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นนั้
 3. 3. “ผูใ้หบ้ริการ” หมายความว่า (๑) ผูใ้หบ้ริการแก่บุคคลอื่นในการเขา้สู่อินเทอร์เน็ต หรือใหส้ามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทาง ระบบคอมพิวเตอร์ทงั้นี้ ไม่ว่าจะเป็นการใหบ้ริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคล อื่น (๒) ผูใ้หบ้ริการเก็บรักษาขอ้มูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น “ ผู้ใ ช้บ ริก า ร ” ห ม า ย ค ว า ม ว่า ผู้ใ ช้บ ริก า ร ข อ ง ผู้ใ ห้บ ริก า ร ไ ม่ว่า ต้อ ง เ สีย ค่าใชบ้ริการหรือไม่ก็ตาม “พนักงานเจา้หน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ึ่งรัฐมนตรีแต่งตงั้ใหป้ฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 4. 4. มาตรา ๕ ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกัน การเขา้ถึงโดยเฉพาะและมาตรการนนั้มิได้มีไวส้า หรับตน ต้องระวางโทษจา คุกไม่เกินหก เดือน หรือปรับไม่เกินหน่งึหมื่นบาท หรือทงั้จา ทงั้ปรับ
 5. 5. มาตรา ๘ ผูใ้ดกระทา ดว้ยประการใดโดยมิชอบดว้ยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไวซ้ึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ของผูอ้ื่นที่อยู่ระหว่างการ ส่งในระบบคอมพิวเตอร์และขอ้มูลคอมพิวเตอร์นนั้มิไดมี้ไวเ้พื่อ ประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปใช้ประโยชน์ได้ ตอ้ง ระวางโทษจา คุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทงั้จา ทงั้ปรับ
 6. 6. มาตรา ๑๔ ผูใ้ดกระทา ความผิดที่ระบุไวดั้งต่อไปนี้ตอ้งระวาง โทษจา คุกไม่เกินหา้ปี หรือปรับไม่เกินหน่งึแสนบาท หรือทงั้จา ทงั้ปรับ (๑) นา เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ปลอมไมว่่าทงั้หมดหรือบางส่วน หรือ ขอ้มูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผูอ้ื่นหรือประชาชน (๒) นา เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย ต่อความมัน่คงของประเทศหรือก่อใหเ้กิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (๓) นา เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมัน่คงแห่ง ราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการรา้ยตามประมวลกฎหมายอาญา
 7. 7. (๔) นา เขา้สู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามก และขอ้มูลคอมพิวเตอร์ นนั้ประชาชนทัว่ไปอาจเขา้ถึงได้ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์โดยรูอ้ยู่แลว้ว่าเป็นขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
 8. 8. มาตรา ๑๕ ผูใ้หบ้ริการผูใ้ดจงใจสนับสนุนหรือยินยอมใหมี้การกระทา ความผิดตาม มาตรา ๑๔ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ตอ้งระวางโทษ เช่นเดียวกับผูก้ระทา ความผิดตามมาตรา ๑๔
 9. 9. มาตรา ๒๐ ในกรณีที่การกระทา ความผิดตามพระราชบัญญัติ เป็นการทา ใหแ้พร่หลายซึ่ง ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที่อาจ กระทบกระเทือน ต่อความมัน่คงแห่งราชอาณาจักรตามที่ กา หนดไวใ้นภาคสอง ลักษณะ ๑ หรือลักษณะ ๑/ ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือที่มีลักษณะขัดต่อ ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน พนักงานเจา้หน้าที่โดยไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอาจยื่นคา รอ้งพรอ้ม แสดง พยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอา นาจขอใหมี้คา สัง่ระงบั การทา ใหแ้พร่หลายซึ่ง ขอ้มูลคอมพิวเตอร์นนั้ไดใ้นกรณีที่ศาลมีคา สัง่ให้ระงบัการทา ใหแ้พร่หลายซึ่ง ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ตามวรรคหน่งึ ใหพ้นักงานเจา้หน้าที่ทา การระงบัการทา ใหแ้พร่หลาย นนั้เอง หรือสัง่ใหผู้ใ้หบ้ริการระงบัการทา ใหแ้พร่หลายซึ่งขอ้มูลคอมพิวเตอร์นนั้ก็ ได้
 10. 10. มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่ เป็น พนักงานฝ่ายปกครองหรือตา รวจชนั้ผูใ้หญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มี อา นาจรับคา รอ้งทุกข์หรือรับคา กล่าวโทษ และมีอา นาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตาม พระราชบัญญัตินี้ ในการจับ ควบคุม คน้ การทา สา นวนสอบสวนและดา เนินคดีผูก้ระทา ความผิดตามพระราชบัญญัติ นี้ บรรดาที่เป็นอา นาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตา รวจชนั้ผูใ้หญ่ หรือพนักงานสอบสวนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่ประสานงาน กับพนักงานสอบสวน ผูรั้บผิดชอบเพื่อดา เนินการตามอา นาจหนา้ที่ต่อไป ใหน้ายกรัฐมนตรีในฐานะผูก้า กับดูแลสา นักงานตา รวจแห่งชาติและรัฐมนตรี มีอา นาจร่วมกันกา หนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดา เนินการตามวรรคสอง
 11. 11. มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจา้หน้าที่ตอ้งแสดงบัตรประจา ตัวต่อบุคคลซึ่ง เกี่ยวขอ้งบัตรประจา ตัวของพนักงานเจา้หน้าที่ใหเ้ป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศ ในราช กิจจานุเบกษา

×