รายงานคอมพิวเตอร์

66,470 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
66,470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. รายงาน เรื อง Page Properties เสนอ คุณครู สุ ชาติ นาดี จัดทําโดยนางสาวนริ นทร์ทิพย์ วากุรัมย์ เลขที ๑๕ นางสาวอนุษา ชะรอยรัมย์ เลขที๒๖ ชันมัธยมศึกษาปี ที๕/๓ โรงเรี ยนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมเขต ๓๒
  2. 2. สารบัญตารางPage Properties 1-2
  3. 3. คํานํา รายงานฉบับนี เป็ นส่ วนหนึ งของวิชาการงานอาชีพ ง 30203 ชันมัธยมศึกษาปี ที 5โดยมีจุดประสงค์เพือทีศึกษาเกียวกับ Page Properties ตลอดจนกับการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวัน และใช้เพือเป็ นเอกสารในการประกอบการเรี ยนรู้ ในรายวิชานีจะต้องขอขอบคุณ อาจารย์สุชาติ นาดี ทีให้คาปรึ กษาและแนวทางการศึกษา และ ํเพือนๆทุกคนทีค่อยให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด หวังเป็ นอย่างยิงว่ารายงานฉบับนีจะให้ความรู้และประโยชน์แก่ทุกๆคน ถ้าหากรายงานฉบับนี มีขอผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ทีนี ด้วย ้ คณะผูจดทํา ้ั
  4. 4. ชือภาษาอังกฤษ ชือภาษาไทย วิธีการใช้งานAppearance รู ปร่ าง รู ปร่ างหน้าตา , รู ปร่ าง, รู ปลักษณะ, รู ปลักษณ์, รู ปโฉมPage font ตัวอักษรหน้า กําหนดชุดฟอนต์ตวอักษรที ั ั ต้องการใช้กบเว็บเพจทังหน้าSize ขนาด ขนาดของตัวอักษรText color สี ขอความ ้ สี ของข้อความทัวไปBackground color สี พืนหลัง สี พืนหลังของเว็บเพจRepeat วิธีการแสดงภาพฉากหลังแบบ ซําๆกันBackground image ภาพพืนหลัง ภาพฉากหลังของเว็บเพจLeft margin ขอบซ้าย ระยะขอบของเว็บเพจด้านซ้ายTop margin ขอบบน ระยะขอบของเว็บเพจด้านบนRight margin ขอบขวา ระยะขอบเว็บเพจด้านขวาBottom margin ขอบล่าง ระยะขอบของเว็บเพจด้านล่างLinks ลิงค์ หัวข้อต่างๆ ทีสามารถโยงหรื อว่า คลิก ไปยังเวบไซต์หรื อ รายละเอียดทีระบุเอาไว้Links font ตัวอักษรลิงค์ ั ฟอนต์ทีจะใช้กบข้อความทีเป็ น ไฮเปอร์ ลิงค์Size ขนาด ขนาดตัวอักษร
  5. 5. Link color สี ลิงค์ สี ของข้อความทีเป็ นไฮเปอร์ ลิงค์ชือภาษาอังกฤษ ชือภาษาไทย วิธีการใช้งานRollover links การเชือมโยงแบบโรลโอเวอร์ สี ของข้อความไฮเปอร์ ลิงค์ขณะที เลือนเมาส์ไปบนข้อความVisited links การเชือมโยงเข้าเยียมชม สี ของข้อความไฮเปอร์ ลิงค์เมือเกิด การคลิกไปแล้วActive links ลิงค์ทีใช้งานล่าสุ ด สี ของข้อความไฮเปอร์ ลิงค์ทีกําลัง คลิกอยู่Underline Style กําหนดลักษณะการขีดเส้นใต้ ข้อความทีเป็ น ไฮเปอร์ ลิงค์Heading font ตัวอักษรหัวข้อ ฟอนต์ของข้อความทีเป็ นหัวเรื องHeading 1 ถึง 6 หัวข้อ 1 ถึง 6 กําหนดขนาดตัวอักษรและสี ของ ข้อความทีเป็ นหัวเรื องระดับต่างๆTracing Image ภาพทีติดตาม เลือกภาพทีจะนํามาเป็ นตัวอย่างTransparency ความโปร่ งใส่ ปรับความโปร่ งใสของภาพ ตัวอย่าง ให้จางลงหรื อเข้มขึน
  6. 6. บรรณานุกรมhttp://www.getweb.thai2ads.com

×