Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

استفاده از رنگ در اسلاید

داشتن شناخت و درک بهتر از رنگ‌ها می‌تواند در زندگی روزمره و یا شغلی افراد تاثیرات فراوانی داشته باشد. تاثیر روانی رنگ‌ها را به‎هیچ عنوان نمی‌توان نادیده گرفت.

 • Login to see the comments

استفاده از رنگ در اسلاید

 1. 1. ‫رنگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اسالید‬ ‫در‬
 2. 2. ‫مربوطه‬ ‫استاد‬: ‫آقای‬ ‫جناب‬ ‫دیلمی‬ ‫دکتر‬ ‫نگارنده‬: ‫نریمان‬‫لعل‬ ‫دهقانی‬ ‫سمینار‬ ‫درس‬
 3. 3. ‫رنگ‬ ‫انواع‬
 4. 4. ‫رنگ‬ ‫انواع‬ •‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ •‫گرم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ •‫سرد‬ ‫های‬ ‫رنگ‬
 5. 5. ‫خنثی‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ •‫هایی‬‫رنگ‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سایر‬‫هایی‬‫رنگ‬‫كه‬‫در‬‫كنار‬‫آنها‬ ‫قرار‬‫گیرند‬‫می‬‫شوند‬‫می‬ ، •،‫سفید‬ ،‫سیاه‬‫خاکستری‬ ،‫شیری‬ ،‫بژ‬ ‫و‬‫ای‬ ‫قهوه‬‫های‬‫رنگ‬‫هستند‬ ‫خنثی‬
 6. 6. ‫گرم‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ •‫بوده‬ ‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫محرک‬‫و‬ ‫احساسات‬‫تشدید‬ ‫را‬‫کنند‬‫می‬ •‫و‬ ‫بوده‬ ‫رویت‬ ‫قابل‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫باعث‬‫شوند‬‫می‬ •‫و‬ ‫زرد‬ ،‫نارنجی‬ ،‫قرمز‬‫ارغوانی‬ ‫های‬‫رنگ‬‫گرم‬‫هستند‬
 7. 7. ‫سرد‬ ‫های‬ ‫رنگ‬ •‫های‬ ‫رنگ‬‫آرامش‬‫بخش‬ ‫هستند‬ •‫زیاد‬‫در‬‫نیستند‬ ‫چشم‬ •،‫نیلی‬،‫آبی‬‫و‬ ‫سبز‬ ‫از‬ ‫بنفش‬‫های‬‫رنگ‬‫سرد‬ ‫هستند‬
 8. 8. ‫ویژگی‬‫ها‬‫رنگ‬‫و‬ ‫کاربردشان‬‫اسالید‬ ‫در‬
 9. 9. ‫آبی‬ •‫برای‬ ‫زمینه‬ ‫رنگ‬ ‫ترین‬‫محبوب‬‫اسالید‬ ‫است‬ •‫رنگی‬‫آرام‬‫است‬ ‫بخش‬ ‫آرامش‬ ‫و‬ •‫روشن‬ ‫متن‬ ‫با‬ ‫تیره‬ ‫آبی‬ ‫ی‬‫زمینه‬ ‫برای‬‫ی‬‫ارائه‬‫رسم‬‫ی‬‫است‬ ‫مناسب‬ •‫ی‬‫زمینه‬‫آبی‬‫روشن‬‫برای‬‫های‬‫محیط‬
 10. 10. •‫ه‬‫نمونه‬ ‫ایی‬‫از‬ ‫اسالید‬ ‫پس‬ ‫با‬ ‫زمینه‬ ‫آبی‬
 11. 11. ‫سبز‬ •‫پس‬‫ی‬‫زمینه‬‫در‬ ‫سبز‬‫هایی‬‫اسالید‬ ‫که‬‫و‬ ‫بحث‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫گفتگوست‬،‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫گیرد‬‫می‬ •‫زیست‬ ‫مباحث‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫رنگ‬ ‫است‬ ‫محور‬ ‫زمین‬ ‫و‬ ‫محیطی‬
 12. 12. •‫ه‬‫نمونه‬ ‫ایی‬‫از‬ ‫اسالید‬ ‫پس‬ ‫با‬ ‫زمینه‬
 13. 13. ‫قرمز‬ •‫ها‬‫رنگ‬ ‫مؤثرترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫ست‬ ‫خودش‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫منفی‬ ‫باری‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ •‫قرمز‬‫به‬ ‫احتیاط‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫کار‬‫گرفت‬ •‫رنگ‬‫برای‬ ‫ای‬‫العاده‬‫فوق‬
 14. 14. •‫ه‬‫نمونه‬ ‫ایی‬‫از‬ ‫اسالید‬ ‫پس‬ ‫با‬ ‫زمینه‬ ‫قرمز‬
 15. 15. ‫بنفش‬ •‫پس‬ ‫برای‬‫ی‬‫زمینه‬‫اسالیدهای‬‫و‬ ‫تمثیلی‬ ‫عاطفی‬‫شود‬‫می‬ ‫استفاده‬ •‫ها‬‫نمونه‬ ‫یی‬‫از‬ ‫اسالید‬ ‫پس‬ ‫با‬ ‫زمینه‬ ‫بنف‬ ‫ش‬
 16. 16. ‫طالئی‬ ‫و‬ ‫نارنجی‬ ،‫زرد‬ •‫سرخوردگی‬ ‫احساس‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫زرد‬ ‫رنگ‬ ‫بوجود‬ ‫را‬ ‫خشم‬ ‫و‬‫آورد‬ •‫دست‬ ‫از‬ ‫احتمال‬ ‫زرد‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫آرامش‬ ‫دادن‬‫دهد‬‫می‬ •‫رنگ‬ ‫ترین‬‫روئیت‬ ‫قابل‬ ‫زرد‬ ‫رنگ‬ ‫است‬،‫توان‬‫می‬‫آن‬ ‫از‬‫برای‬‫نشان‬
 17. 17. •‫های‬‫نمونه‬ ‫ی‬‫از‬ ‫با‬ ‫اسالید‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫زرد‬، ‫نارنجی‬‫و‬
 18. 18. ‫سیاه‬ •‫زمینه‬ ‫پس‬‫سیاه‬‫با‬‫مطالب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫کاربرد‬ •‫زمینه‬ ‫پس‬‫برای‬ ‫سیاه‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫انتقال‬ •‫ها‬‫نمونه‬ ‫یی‬‫از‬ ‫اسالید‬
 19. 19. ‫سفید‬ •‫در‬ ‫خنثی‬ ‫و‬ ‫آرامش‬ ‫رنگ‬ ‫سفید‬‫ارائه‬ ‫باشد‬‫می‬ •‫پس‬‫ای‬‫زمینه‬‫است‬ ‫مناسب‬‫اما‬ ‫تواند‬‫می‬‫کننده‬ ‫خسته‬‫باشد‬ •‫ها‬‫نمونه‬ ‫یی‬‫از‬ ‫اسالید‬ ‫پس‬ ‫با‬
 20. 20. ‫ای‬‫نقره‬ ‫و‬ ‫خاکستری‬ •‫گرایش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محرک‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫عاری‬ ‫است‬ ‫روانی‬ •‫نه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آفرین‬ ‫اضطراب‬ ‫نه‬ ‫بخش‬ ‫آرام‬ •‫یک‬‫رنگ‬‫کار‬‫محافظه‬‫انه‬‫و‬ ‫است‬ ‫جایگزینی‬‫مناسب‬‫برای‬‫پس‬
 21. 21. •‫های‬‫نمونه‬ ‫ی‬‫از‬ ‫با‬ ‫اسالید‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫خاکستری‬ ‫و‬‫ای‬‫نقره‬
 22. 22. ‫نامناسب‬ ‫بندی‬ ‫ترکیب‬ ‫ها‬‫رنگ‬
 23. 23. •‫های‬‫خالقیت‬‫نامناسب‬ ‫نامتعارف‬ ‫اند‬ •‫روی‬ ‫سبز‬ ‫فونت‬‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫نامناسب‬ ‫آبی‬ ‫روی‬ ‫سبز‬ ‫فونت‬‫پس‬ ‫زمینه‬‫آبی‬ ‫است‬ ‫نامناسب‬ •‫فونت‬‫نارنجی‬ ‫و‬ ‫زرد‬‫پس‬ ‫روی‬ ‫زمینه‬‫سبز‬‫است‬ ‫نامناسب‬‫فونت‬‫زرد‬‫پس‬ ‫روی‬ ‫زمینه‬‫سبز‬ ‫است‬ ‫نامناسب‬ •‫فونت‬‫بنفش‬‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫روی‬ ‫آبی‬‫است‬ ‫نامناسب‬‫فونت‬‫بنفش‬‫روی‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬‫آبی‬ ‫است‬ ‫نامناسب‬ •‫فونت‬‫قرمز‬‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫روی‬ ‫سبز‬‫است‬ ‫نامناسب‬ ‫فونت‬‫قرمز‬‫روی‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬‫سبز‬ ‫است‬ ‫نامناسب‬
 24. 24. •‫ی‬‫مشاهده‬‫و‬ ‫قرمز‬ ‫رنگ‬ ‫ترکیب‬ ‫رنگ‬ ‫کور‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫سبز‬ ‫است‬ ‫دشوار‬ •‫از‬ ‫استفاده‬‫ها‬‫فونت‬‫با‬ ‫های‬‫رنگ‬‫اسالید‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫مناسب‬‫باشد‬‫نمی‬ •‫رنگ‬ ‫از‬ ‫نباید‬‫هایی‬‫فونت‬‫که‬ ‫ندارند‬ ‫تضاد‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫با‬
 25. 25. ‫مناسب‬ ‫بندی‬ ‫ترکیب‬ ‫ها‬‫رنگ‬
 26. 26. •‫از‬ ‫استفاده‬‫ها‬‫فونت‬‫با‬ ‫های‬‫رنگ‬‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫تیره‬ This is a good mix of colours. Readable! This is a good mix of colours. Readable! •‫از‬ ‫استفاده‬‫ها‬‫فونت‬‫با‬ ‫های‬‫رنگ‬‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫تیره‬ ‫روشن‬‫است‬ ‫مناسب‬
 27. 27. ‫هایی‬‫نمونه‬‫از‬ ‫نامناسب‬ ‫اسالیدهای‬
 28. 28. ‫نامناسب‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ •‫پس‬ ‫از‬‫هایی‬‫زمینه‬‫که‬ ‫پرت‬ ‫را‬ ‫حواس‬،‫کنند‬‫می‬ ‫پرهیز‬‫شود‬ •‫پس‬ ‫از‬‫هایی‬‫زمینه‬‫خواندن‬ ،‫است‬ ‫دشوار‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫پرهیز‬
 29. 29. ‫اسالید‬ ‫نامناسب‬: •‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫نامناسب‬ ‫است‬ •‫خوانا‬ ‫نبودن‬
 30. 30. ‫اسالید‬ ‫نامناسب‬: •‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫نامناسب‬ ‫است‬ •‫خوانا‬ ‫نبودن‬
 31. 31. ‫هایی‬‫نمونه‬‫از‬ ‫مناسب‬ ‫اسالیدهای‬
 32. 32. ‫مناسب‬ ‫اسالید‬: •‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫مناسب‬ •‫خوانا‬‫بودن‬ ‫کلمات‬ •‫بین‬ ‫تضاد‬ ‫رنگ‬‫ها‬‫فونت‬ ‫پس‬ ‫و‬‫زمینه‬
 33. 33. •‫خوانا‬‫کلمات‬ ‫بودن‬ •‫رنگ‬ ‫بین‬ ‫تضاد‬‫ها‬‫فونت‬‫رنگ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ •‫زمینه‬ ‫پس‬‫و‬ ‫سیاه‬‫رنگ‬ ‫با‬ ‫فونت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫روشن‬‫ترین‬‫قوی‬‫نوع‬ ‫اسالید‬‫باشد‬‫می‬ •‫زمینه‬ ‫پس‬‫تیره‬ ‫آبی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سیاه‬ ‫مناسب‬ ‫اسالید‬
 34. 34. •‫خوانا‬‫کلمات‬ ‫بودن‬ •‫رنگ‬ ‫بین‬ ‫تضاد‬‫ها‬‫فونت‬‫رنگ‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬‫دارد‬ ‫وجود‬ •‫زمینه‬ ‫پس‬‫رنگ‬ ‫با‬ ‫فونت‬ ‫و‬ ‫سفید‬ ‫برای‬ ‫تیره‬‫در‬ ‫ارائه‬‫های‬‫سالن‬ ‫کوچک‬‫تواند‬‫می‬‫باشد‬ ‫مناسب‬ •‫پس‬ ،‫شود‬ ‫توجه‬ ‫ولی‬‫ی‬‫زمینه‬ ‫اسالید‬‫مناسب‬
 35. 35. ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫معرفی‬ ‫تهیه‬‫پاورپوینت‬
 36. 36. ‫پاورپوینت‬ ‫دریافت‬ • www.Noteandpoint.com • www.Slideshare.net • www.Sliderocket.com/gallery • www.Slidesnack.com/templates-examples
 37. 37. Slideshare.net/popular
 38. 38. ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫رنگ‬ ‫انتخاب‬ ‫پاورپونت‬ • www.Kuler.adobe.com • www.Colourlovers.com • www.Colorschemedesigner.com • www.Colorhunter.com
 39. 39. www.Colorhunter.com
 40. 40. ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫پاورپوینت‬ • www.Store.office.live.com/templates • www.Free-power-point-templates.com • www.Templateswise.com • www.Leek.ir
 41. 41. Store.office.live.com
 42. 42. ‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫توجه‬

×