Ô ÜëµçËÿõÕ
áõÂÀÑ ±ëÃë×ë ì¿VËí
Ô ÜëµçËÿõÕ
Ô ÜëµçËÿõÕ ±õ áõÂÀ ±ëÃë×ë ì¿VËíÞð_
±ØÛñÖ ÜÍóß ìÜVËÿí ÞëËÀ Èõ. Üñâ
±_Ãþõ°Üë_ áÂëÝõáð_ ±ë ÞëËÀ á_ÍÞÞë
äõVË ±õLÍÜë...
Ô ÜëµçËÿõÕ
Ô ÜëµçËÿõÕ ±õ Àù´ ÕHë ÕþÀëßÞë
ÞëËÀÞë çÖÖ çú×í äÔð åù ×Ýë_ èùÝ
Öõäë ±ëÔðìÞÀ ÞëËÀÞë ´ìÖèëç çÉýÖë
çÉýÞ ÖßíÀõ ÕHë ì...
Ô ÜëµçËÿõÕ - ³ìÖèëç
ÒÔ ÜëµçËÿõÕÓÞð_ ±ãVÖIä 30 Üõ,
1947Þë ßùÉ ßÉ^ ×Ýõáë ßõìÍÝù ÞëËÀ
Ò×þí Oáë¹Í Üë´çÓ (hëHë ±_Ô ªØß) ×í
×Ýð_...
Ô ÜëµçËÿõÕ - ³ìÖèëç
±õ ßõìÍÝù Máõ Õß ±ëÔìßÖ ÞäìáÀë
áÂë´ ±Þõ ÖõÞë Õß×í ÒÔ ÜëµçËÿõÕÓ
ÞëËÀ ÚLÝð_ Èõ. áõìÂÀë ±ëÃë×ë ì¿VËí±õ
±ë...
±õ ÞëËÀ áAÝð_ IÝëßõ ±ëÃë×ë ì¿VËí±õ
ÖõÞë ±ìÔÀëß ÕùÖëÞë Õúhë ÜõJÝð ÕþíÇÍóÞõ
ÉLÜìØÞÞí ÛõË wÕõ ±ëMÝë èÖë_. çë×õ
±õäð_ ÕHë ÉHëë...
Ô ÜëµçËÿõÕ - ³ìÖèëç
äõVË ±õLÍÜë_ Úí½ ìär ÝðKÔ ØßìÜÝëÞ
Ò×þí Oáë´LÍ Üë´çÓ ÞëÜÞð_ ÞëËÀ
ÛÉäë´ ÃÝõáð_ ÜëËõ ±ë ÞëËÀÞð_ ÞëÜ ÒÔ
Üë...
Ô ÜëµçËÿõÕ
±ë ÞëËÀÞë ±ëËáë áë_Úë °äÞÞõ
±ëÔëßõ Öõ ÂñÚ áùÀìÕþÝ ÚLÝð_ Èõ ±Þõ
ØðìÞÝëÛßÜë_×í ±ëäÖë Õþäëçí±ù ÖõÞõ
ÜëHëÖë ßèõ Èõ....
±ë ÞëËÀÞõ ß_ÃÜ_Ç Õß Õèõáí äëß 6
±ù@ËùÚß, 1952Þë ßùÉ ì×ÝõËß
ßùÝá, ÞùìËoÃèëÜÜë_ ßÉ^ ÀßëÝð_. ÖßÖ
ÖõÞí ±ëÂë ìÚþËÞÞë ÜðAÝ ÀõLÄù...
Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí
±ëÃë×ë ì¿VËíÞí ±ëIÜÀ×ëÜë_ ÖõÞù
µSáõ ±ë ßíÖõ ±ëäõ ÈõÑ ÞëËÀÞë Üñâ
ìÞÜëýÖë ÕíËß çëµLÍß çë×õ äëÖÇíÖ
×Öë_ ...
Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí
±ë ÞëËÀÞë Üñâ ÀáëÀëßùÞí ÝëØíÜë_ ßíÇÍó
±õËÞÚßù ±Þõ ÖõÜÞë ÕIÞí åíáë çíÞÞë
ÕHë ÞëÜ Èõ. Üë´çí ÜùLËõ ±Þõ Íõ...
Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí
±ë ÞëËÀ åw ×Ýõáù IÝëßÞë 58 äæùý×í
±õÀ ÀáëÀëß Vä. ÍõßíÀ ÃðáõßÞù ßõÀùÍõýÍ
±äëÉ ÞëËÀÜë_ ±ëäÖë ßõìÍÝù LÝð{...
Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí
±ë ÞëËÀÞí ±öìÖèëìçÀ µÉäHëí±ùÑ
• 22 ±õìÕþá, 1955 – 1000Üù åù
• 13 çMËõQÚß, 1957 – äõVË ±õLÍÜë_
çÖÖ ÛÉäë...
Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí
±ë ÞëËÀÞí ±öìÖèëìçÀ µÉäHëí±ùÑ
• 9 ìÍçõQÚß, 1964 – 5,000Üù åù
•17 ìÍçõQÚß, 1976 – 10,000Üù åù
•16 ìÍçõQ...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Üùáí ßëSçËùÞÑ èùËõá Üùî@çäõá ÜÞùßÞí
ÜëìáÀ ±Þõ ìÃSçÞí ÕIÞí.
ìÃSç ßëSçËùÞÑ ÜùáíÞù ÕìÖ, Éõ ÕIÞí
çë×õ èùËõá...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
ìÜçíç Úù´áõÑ ±õÀ äòKÔ Üìèáë, Éõ Àù´
ÀëßHë ìäÞë Âðå ×Ýë Àßõ Èõ.
ÜõÉß ÜõËÀëÎÑ çõÞëÜë_×í ìÞT²kë ×Ýë Èõ, Öõ...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Õèõáù ±_À - – ÄWÝ Õèõáð_
á_ÍÞÜë_ ±õÀ ÜìèáëÞð_ ÂñÞ ×Ýð_ Èõ. Üùî@çäõá
ÜÞùßÞõ Ú_ÃáëÜë_×í ÃõVË èëµç ÚÞëäí Ý...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Õèõáù ±_À – ÄWÝ Õèõáð_
líÜìÖ ÚùÝáÞõ ØßõÀ äëÖõ ÎìßÝëØ Èõ, ìÃSç
ÖõÜÞõ IÝë_ Þ ßèõäëÞí ±ùÎß Àßõ Èõ, Éõ ÚùÝá...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Õèõáù ±_À – ÄWÝ ÚíÉ_
ÌVçëØëß líÜìÖ Úù´á èäõ Úí½ Úõ ÜèõÜëÞùÞõ
ÕHë ÎìßÝëØ Àßõ Èõ, Õèõáë_ Õèõáë_ ÜõÉß
ÜõËÀ...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Õèõáù ±_À – ÄWÝ ÚíÉ_
líÜìÖ Úù´á çñÇäõ Èõ Àõ ÜëìáÀHë ÜùáíÞõ
çñÇäõ Èõ Àõ ÖõHëõ ÝðäëÞ ßõÞ ìäæõ ÕñÈÕßÈ ÀßíÞ...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Úí½õ ±_À
Øç ìÜÞíË ÚëØ, ÖÕëç Çëáð Èõ. ÖÜëÜ ÕëhëÞí
ÖÕëç ×ëÝ Èõ, ±Þõ ÖÜëÜ Õß å_Àë ÀßëÝ Èõ.
ÜëìáÀ ÕìÖ-ÕIÞí ...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Úí½õ ±_À
ÔëßHëë ÜðÉÚÞë ÂñÞíÞð_ äHëýÞ ±ë ÝðäëÞÞõ
ÜâÖð_ ±ëäõ Èõ. ½õ Àõ, ÖßÖ É ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ
ÂñÞí èëÉß ...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Úí½õ ±_À
Õëhëù ÚíÉ_ ÂñÞ Àõäí ßíÖõ ×Ýð_ ÖõÞí ÕðÞÑÛÉäHëí
Àßõ Èõ, Éõ×í hëíÉ_ ÂñÞ ìÞäëßí åÀëÝ.
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
Úí½õ ±_À
±_Öõ çëÉýLË ËÿùËß ÚÔë_Þõ èùáÜë_ ÛõÃë Àßõ Èõ,
ÖõÜÞí ÝùÉÞë å_ÀëåíáùÜë_×í ±õÀÞõ Ûõßääë
ÜëËõ ÈËÀ<_...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
ÞëËÀÞù ±_Ö
ìÕþÝ ÕþõZëÀ,
ÖÜëßõ ÞëËÀÞù ±_Ö ½Hëäù Èõ?
?
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
ÞëËÀÞù ±_Ö
ÂñÞíÞí ±ùâ ÞëËÀ Õñßù ×äëÞí çèõÉ Õèõáë_
ÈÖí ×ëÝ Èõ. ËûäíVË ±õãL$ÍoÃÜë_ ±õäð_ ßÉ^ ×ëÝ Èõ
Àõ Â...
Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù
ßÉ^±ëÖ
nareshkapadia.in
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The Mousetrap Play

747 views

Published on

The Mousetrap is most popular English drama. Here is the presentation I did on 24.10.2010 of the play in Gujarati language.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
747
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Mousetrap Play

 1. 1. Ô ÜëµçËÿõÕ áõÂÀÑ ±ëÃë×ë ì¿VËí
 2. 2. Ô ÜëµçËÿõÕ Ô ÜëµçËÿõÕ ±õ áõÂÀ ±ëÃë×ë ì¿VËíÞð_ ±ØÛñÖ ÜÍóß ìÜVËÿí ÞëËÀ Èõ. Üñâ ±_Ãþõ°Üë_ áÂëÝõáð_ ±ë ÞëËÀ á_ÍÞÞë äõVË ±õLÍÜë_ Õèõáí äÂÖ 6 ±ù@ËùÚß, 1952Þë ßùÉ ÛÉäëÝð_ èÖð_. 58 äæùý×í Öõ ìÞß_Öß ÛÉäëÖð_ ßèõ Èõ. ´ìÖèëçÜë_ çú×í áë_Úë çÜÝ×í ÇëáÖð_ ±ë ÞëËÀ Èõ. ÉõÞë ±IÝëß çðÔí 24000×í äÔð åù ×Ýë Èõ.
 3. 3. Ô ÜëµçËÿõÕ Ô ÜëµçËÿõÕ ±õ Àù´ ÕHë ÕþÀëßÞë ÞëËÀÞë çÖÖ çú×í äÔð åù ×Ýë_ èùÝ Öõäë ±ëÔðìÞÀ ÞëËÀÞë ´ìÖèëç çÉýÖë çÉýÞ ÖßíÀõ ÕHë ìäAÝëÖ Èõ. ±ë ÞëËÀÞí ÂëìçÝÖ ÖõÞë ÒËûäíVË ±õãLÍoÃÓÜë_ ÕHë ßèõáí Èõ, ±Þõ 58 äæý×í çÖÖ ÛÉäëÖë ±ë ÞëËÀÞë ±_Öõ ØåýÀùÞõ ìäÞ_Öí ÀßëÝ Èõ Àõ ÒMáí{, ±ë ÞëËÀÞù ±_Ö Àù´Þõ Àèõåù Þìèo.Ó
 4. 4. Ô ÜëµçËÿõÕ - ³ìÖèëç ÒÔ ÜëµçËÿõÕÓÞð_ ±ãVÖIä 30 Üõ, 1947Þë ßùÉ ßÉ^ ×Ýõáë ßõìÍÝù ÞëËÀ Ò×þí Oáë¹Í Üë´çÓ (hëHë ±_Ô ªØß) ×í ×Ýð_ Èõ. ÉõÞë ÚíÉ çëÇë °äÞÞë ÍõìÞç ±ùìÞá ÞëÜÞë ÚëâÀÞë ÜßHëÞë ìÀVçë Õß ±ëÔìßÖ Èõ. ±õ ÚëâÀÞð_ ±äçëÞ ÖõÞë ÕëáÀ ÂõÍ>Ö ÜëÖëìÕÖëÞí Àëâ°Üë_ 1945Üë_ lùÕåëÝßÜë_ ×Ýð_ èÖð_.
 5. 5. Ô ÜëµçËÿõÕ - ³ìÖèëç ±õ ßõìÍÝù Máõ Õß ±ëÔìßÖ ÞäìáÀë áÂë´ ±Þõ ÖõÞë Õß×í ÒÔ ÜëµçËÿõÕÓ ÞëËÀ ÚLÝð_ Èõ. áõìÂÀë ±ëÃë×ë ì¿VËí±õ ±ë ÞëËÀ FÝë_ çðÔí ÛÉäëÖð_ ßèõ IÝë_ çðÔí ±õ ÞäìáÀëÞõ ÕþÃË Þ ÀßäëÞð_ ÀXÝð_ èÖð_, Öõ ÜðÉÚ ãÚþËÞÜë_ Öõ äëÖëý è° ÕþÀëìåÖ ×´ Þ×í. èë, ±ÜõìßÀëÜë_ 1950Üë_ Ò×þí Oáë_´Í Üë´ç ±õLÍ ±Ôß VËùìß{Ó wÕõ Öõ ÕþÀëìåÖ ×´ Èõ.
 6. 6. ±õ ÞëËÀ áAÝð_ IÝëßõ ±ëÃë×ë ì¿VËí±õ ÖõÞë ±ìÔÀëß ÕùÖëÞë Õúhë ÜõJÝð ÕþíÇÍóÞõ ÉLÜìØÞÞí ÛõË wÕõ ±ëMÝë èÖë_. çë×õ ±õäð_ ÕHë ÉHëëTÝð_ èÖð_ Àõ äõVË ±õLÍÞí Úèëß ±ëÂë äæýÜë_ ±ë ÞëËÀÞù Üëhë ±õÀ É åù Àßí åÀëÝ ±Þõ ÞëËÀ ÇëáÖð_ ßèõ (ÈõSáë È Üëç çðÔí ±õÀ ÕHë ÕþÝùÃ Þ ×ëÝ) IÝë_ çðÔí ÖõÞð_ ìÎSÜwÕõ ±äÖßHë ÞèÙ ÀßëÝ.
 7. 7. Ô ÜëµçËÿõÕ - ³ìÖèëç äõVË ±õLÍÜë_ Úí½ ìär ÝðKÔ ØßìÜÝëÞ Ò×þí Oáë´LÍ Üë´çÓ ÞëÜÞð_ ÞëËÀ ÛÉäë´ ÃÝõáð_ ÜëËõ ±ë ÞëËÀÞð_ ÞëÜ ÒÔ ÜëµçËÿõÕÓ ßÂëÝð_ èÖð_. Éõ ì¿VËíÞë ÉÜë´±õ çõ@çìÕÝßÞë ÞëËÀ ÒèõQáõËÓÞõ ±ëÔëßõ çðÇTÝð_ èÖð_. ËùÜ VËùÕëÍóÞë ÞëËÀ ÒÔ ßíÝá ´LçÕõ@Ëß èëµLÍÓ Üë_ ÜëµçËÿõÕÞí ±_Ö çìèÖÞí ÕõßõÍí Àßë´ Èõ.
 8. 8. Ô ÜëµçËÿõÕ ±ë ÞëËÀÞë ±ëËáë áë_Úë °äÞÞõ ±ëÔëßõ Öõ ÂñÚ áùÀìÕþÝ ÚLÝð_ Èõ ±Þõ ØðìÞÝëÛßÜë_×í ±ëäÖë Õþäëçí±ù ÖõÞõ ÜëHëÖë ßèõ Èõ. 1997Üë_ ÖõÞë ìÞÜëýÖë VËíÎÞ äõáí-ÀùèÞõ ÒÜëµçËÿõÕ ×íÝõËß ÕþùÉõ@ËûçÓ ÞëÜÞí çÂëäÖ åw Àßí, Éõ ÝðäëÞ ß_ÃÀÜa±ùÞõ á_ÍÞÜë_ ÖõÜÞë ÞëËÀù ßÉ^ ÀßäëÞí ÖÀ ±ëÕõ Èõ.
 9. 9. ±ë ÞëËÀÞõ ß_ÃÜ_Ç Õß Õèõáí äëß 6 ±ù@ËùÚß, 1952Þë ßùÉ ì×ÝõËß ßùÝá, ÞùìËoÃèëÜÜë_ ßÉ^ ÀßëÝð_. ÖßÖ ÖõÞí ±ëÂë ìÚþËÞÞë ÜðAÝ ÀõLÄùÜë_ çÎß ×´ ±Þõ 25 ÞäõQÚß, 1952×í Öõ á_ÍÞÜë_ ÛÉäëÝ Èõ. 10 ±õìÕþá, 2008Þë ßùÉ ±ë ÞëËÀÞù ìä¿ÜÉÞÀ 23,376 Üù åù ×Ýù. è° Öõ çõîË ÜëìËóÞ ì×ÝõËßÜë_ ÛÉäëÝ Èõõ.
 10. 10. Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí ±ëÃë×ë ì¿VËíÞí ±ëIÜÀ×ëÜë_ ÖõÞù µSáõ ±ë ßíÖõ ±ëäõ ÈõÑ ÞëËÀÞë Üñâ ìÞÜëýÖë ÕíËß çëµLÍß çë×õ äëÖÇíÖ ×Öë_ çëµLÍßõ Àèõáð_ Ò±ë ÞëËÀ äÔðÜë_ äÔð 18 Üëç Çëáåõ.Ó ì¿VËí±õ ÉäëÚ ±ëÕõáù, Òèð_ ±õËáð_ áë_Úð Çáëääë Þ×í Üë_ÃÖí, ±ëÌ Üëç, èë, ±ëÌ Üëç Çáëäíå.Ó ÕHë ±ëÉõ Öõ 58 äæý×í Çëáõ Èõ.
 11. 11. Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí ±ë ÞëËÀÞë Üñâ ÀáëÀëßùÞí ÝëØíÜë_ ßíÇÍó ±õËÞÚßù ±Þõ ÖõÜÞë ÕIÞí åíáë çíÞÞë ÕHë ÞëÜ Èõ. Üë´çí ÜùLËõ ±Þõ ÍõìäÍ ßõäõÞ ÞëÜÞë ÀáëÀëßù±õ ±ë ÞëËÀÞí ÜðAÝ ÛñìÜÀë±ù 11 äæý çðÔí çÖÖ ÛÉäí èÖí. Öõ±ù ìÞT²kë ×Ýë IÝëß×í ìÞÝÜ ÀßëÝù Àõ Øß äæõý ÞëËÀÞë ÀáëÀëßù ÚØáÖë ßèõäð_. ìßäëÉ ±õäù Èõ Àõ ÉÖí ±Þõ ±ëäÖí ËíÜÞë ÜðAÝ jëí Õëhëù çë×õ ÒÜëµçËÿõÕ ÀõÀÓ ÀëÕõ ±Þõ ±ØáëÚØáí ×ëÝ.
 12. 12. Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí ±ë ÞëËÀ åw ×Ýõáù IÝëßÞë 58 äæùý×í ±õÀ ÀáëÀëß Vä. ÍõßíÀ ÃðáõßÞù ßõÀùÍõýÍ ±äëÉ ÞëËÀÜë_ ±ëäÖë ßõìÍÝù LÝð{ wÕõ ç_ÛâëÝ Èõ, Éõ ÕHë ±õÀ ´ìÖèëç Èõ. 1965 ±Þõ 1999Üë_ ÞëËÀÞù çõË ÚØáëÝõáù ÕHë ±õÀ ØùßÍ<_ ±Þõ CëìÍÝëâ ÈõÀ åw±ëÖ×í ÚØáëÝë Þ×í.
 13. 13. Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí ±ë ÞëËÀÞí ±öìÖèëìçÀ µÉäHëí±ùÑ • 22 ±õìÕþá, 1955 – 1000Üù åù • 13 çMËõQÚß, 1957 – äõVË ±õLÍÜë_ çÖÖ ÛÉäëÝõáð_ ÞëËÀ ÚLÝð_. •22 ±õìÕþá 1958 – äõVË ±õLÍÜë_ çú×í äÔð 2239 åù ÀÞëß ÞëËÀ ÚLÝð_. (±ë Õèõáë_ ±õ ìä¿Ü ÒÇñ gÇ ÇùÓÞë ÞëÜõ èÖù) •ÀõÞõÍëÞë ËùßùLËùÞë ËÿÀ ì×ÝõËßÜë_ 1977×í 2004 çðÔí ÖõÞë 9 è½ß åù.
 14. 14. Ô ÜëµçËÿõÕ - ÛÉäHëí ±ë ÞëËÀÞí ±öìÖèëìçÀ µÉäHëí±ùÑ • 9 ìÍçõQÚß, 1964 – 5,000Üù åù •17 ìÍçõQÚß, 1976 – 10,000Üù åù •16 ìÍçõQÚß, 2000 – 20,000Üù åù •Üõ, 2001Üë_ ±ëÃë×ë ì¿VËíÞë Q²IÝðÞë 25 äæý µÉäëÝë ±Þõ Ò±ëÃë×ë ì¿VËí ì×ÝõËß ÎõãVËäá, 2001Ó µÉäëÝù, IÝëßõ ±ë ÞëËÀÞð ±õÀ ØûWÝ ßëÉÜèõáÜë_ ÛÉäëÝð_ èÖð_.
 15. 15. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Üùáí ßëSçËùÞÑ èùËõá Üùî@çäõá ÜÞùßÞí ÜëìáÀ ±Þõ ìÃSçÞí ÕIÞí. ìÃSç ßëSçËùÞÑ ÜùáíÞù ÕìÖ, Éõ ÕIÞí çë×õ èùËõá Üùî@çäõá ÜÞùß Çáëäõ Èõ. ì¿VËùÎß ßõÞÑ èùËõáÞù Õþ×Ü ÜèõÜëÞ. ÇÕâ ÝðäëÞ, Öõ ±õÀØÜ Âëç ßíÖõ äÖýÞ Àßõ Èõ. Öõ Àèõ Èõ Àõ Öõ ÀåëÀ×í ÛëÃõ Èõ, ÕHë åõÞë×í, Öõ ÀèõÖù Þ×í. Öõ Øëäù Àßõ Èõ Àõ ÖõÞë Üë-ÚëÕõ ±õÉ ÞëÜÞë ±ëìÀóËõ@ËÞë ÞëÜ Õß×í ÖõÞð_ ÞëÜ ÕëÍuð_ Èõ.
 16. 16. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù ìÜçíç Úù´áõÑ ±õÀ äòKÔ Üìèáë, Éõ Àù´ ÀëßHë ìäÞë Âðå ×Ýë Àßõ Èõ. ÜõÉß ÜõËÀëÎÑ çõÞëÜë_×í ìÞT²kë ×Ýë Èõ, ÖõÜÞë ìäæõ Àù´ Âëç Ào´ ½HëÖð_ Þ×í. Üíç ÀõçäõáÑ ±ë ±õÀ ÛëÝÍëÈëÕ ìäìÇhë ÉHëëÖí Üìèáë Èõ, Éõ ÖõÜÞë ÚÇÕHëÞë ÛÝëÞÀ ±ÞðÛäù äHëýäÖë ßèõ Èõ. ìÜ. ÕßëìäLçíÞíÑ ±õÀ ±½HÝë ìäVÖëßÞù ±ëÃ_ÖðÀ, ÉõÞí Àëß ÚßÎÜë_ Îçë´ Ã´ Èõ. ìÍËõ@Ëíä ËÿùËßÑ ÚßÎÞë ÖùÎëÞÜë_ ±ëäí ÇÍõáù ±ë Õùáíç Àèõ Èõ Àõ Öõ ÜèõÜëÞùÞõ ÂñÞí×í ÚÇëääë ±ëTÝù Èõ.
 17. 17. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Õèõáù ±_À - – ÄWÝ Õèõáð_ á_ÍÞÜë_ ±õÀ ÜìèáëÞð_ ÂñÞ ×Ýð_ Èõ. Üùî@çäõá ÜÞùßÞõ Ú_ÃáëÜë_×í ÃõVË èëµç ÚÞëäí ÝðäëÞ ÝðÃá Üù´áí ±Þõ ìÃSç ßëSçËùÞõ èùËõá åw Àßí Èõ. ÖõÜÞë Õèõáë Çëß ÜèõÜëÞ ±ëäõ Èõ. ì¿VËùÎß ßõÞ, líÜìÖ ÚùÝá, ÜõÉß ÜõËÀëÎ ±Þõ Üíç Àõçäõá. ÞëËÀÞí CëËÞë Üùî@çäõá ÜÞùßÞë ìØäëÞÂ_ÍÜë_ CëËõ Èõ. çÜÝÑ èëáÞù (1952)
 18. 18. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Õèõáù ±_À – ÄWÝ Õèõáð_ líÜìÖ ÚùÝáÞõ ØßõÀ äëÖõ ÎìßÝëØ Èõ, ìÃSç ÖõÜÞõ IÝë_ Þ ßèõäëÞí ±ùÎß Àßõ Èõ, Éõ ÚùÝá Ì<Àßëäõ Èõ. Öõ±ù çë×õ É Èõ ±Þõ Úèëß ÚßÎäæëý ×ëÝ Èõ, Öõ±ù ±ÂÚëßÜë_ ÜìèáëÞë ÂñÞ ìäæõ äë_Çõ Èõ. IÝë_ ÕëßëìäLçí ÞëÜÞù ÜðçëÎß ±ëäí ÇÏõ Èõ, ÖõÞí Àëß ÚßÎÜë_ Îçë´ Èõ. ÖõÞí èëÉßí×í ÚÔë_ ±ÀâëÝ Èõ.
 19. 19. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Õèõáù ±_À – ÄWÝ ÚíÉ_ ÌVçëØëß líÜìÖ Úù´á èäõ Úí½ Úõ ÜèõÜëÞùÞõ ÕHë ÎìßÝëØ Àßõ Èõ, Õèõáë_ Õèõáë_ ÜõÉß ÜõËÀëÎÞõ ±Þõ ÕÈí Üíç ÀõçäõáÞõ. Öõ Ú_Þõ Úù´á×í Øñß ßèõäëÞù ÕþÝëç Àßõ Èõ. ÝðäëÞ ßõÞ ±ëäíÞõ Øëäù Àßõ Èõ Àõ ÖõHëõ líÜìÖ Úù´áÞõ áë´ÚþõßíÜë_ ÛÃëÍí Üñ@Ýë_ Èõ. ×ùÍí É äëßÜë_ ÕùáíçÞù ±õÀ ÎùÞ ±ëäõ Èõ, Éõ ÖÜëÜ ÜèõÜëÞùÞõ çëäÇõÖ Àßí Øõ Èõ.
 20. 20. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Õèõáù ±_À – ÄWÝ ÚíÉ_ líÜìÖ Úù´á çñÇäõ Èõ Àõ ÜëìáÀHë ÜùáíÞõ çñÇäõ Èõ Àõ ÖõHëõ ÝðäëÞ ßõÞ ìäæõ ÕñÈÕßÈ ÀßíÞõ ìäÃÖ Üõâääí ½õ´±õ. IÝë_ É ìÍËõã@Ëä çëÉýLË ËÿùËß ±ëäí ÇÍõ Èõ, ±Þõ Àèõ Èõ Àõ á_ÍÞÜë_ Éõ Üìèáë ÜùìßÞ áëÝÞÞð_ ÂñÞ ×Ýð_ Èõ, ÖõÞù ÂñÞí ±ë èùËõá ÖßÎ ±ëäõ Èõ, Öõäð_ ÖõÞð_ ÜëÞäð_ Èõ. IÝë_ É líÜìÖ Úù´áÞí èIÝë ×ëÝ Èõ ±Þõ ÚÔë_Þõ çÜ½Ý Èõ Àõ ÂñÞí IÝë_ èëÉß Èõ. ±èÙ Õèõáù ±_À Õñßù ×ëÝ Èõ.
 21. 21. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Úí½õ ±_À Øç ìÜÞíË ÚëØ, ÖÕëç Çëáð Èõ. ÖÜëÜ ÕëhëÞí ÖÕëç ×ëÝ Èõ, ±Þõ ÖÜëÜ Õß å_Àë ÀßëÝ Èõ. ÜëìáÀ ÕìÖ-ÕIÞí Üùáí ±Þõ ìÃSç äEÇõ ÖÀßëß ×ëÝ Èõ. ÝðäëÞ ßõÞ ±Þõ ÕìÖ ìÃSç äEÇõ ÇÇëý ×ëÝ Èõ Àõ ÜùáíÞð_ ßZëHë ÀùHë Àßõ. å_ÀëÞí Õèõáí çùÝ ÝðäëÞ ì¿VËùÎß ßõÞ ÖßÎ ½Ý Èõ.
 22. 22. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Úí½õ ±_À ÔëßHëë ÜðÉÚÞë ÂñÞíÞð_ äHëýÞ ±ë ÝðäëÞÞõ ÜâÖð_ ±ëäõ Èõ. ½õ Àõ, ÖßÖ É ±õäð_ áëÃõ Èõ Àõ ÂñÞí èëÉß ÜèõÜëÞùÜë_×í É Àù´À Èõ. ±×äë ÝÉÜëÞÜë_×í Àù´ ÕHë ÂñÞí èù´ åÀõ.
 23. 23. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Úí½õ ±_À Õëhëù ÚíÉ_ ÂñÞ Àõäí ßíÖõ ×Ýð_ ÖõÞí ÕðÞÑÛÉäHëí Àßõ Èõ, Éõ×í hëíÉ_ ÂñÞ ìÞäëßí åÀëÝ.
 24. 24. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù Úí½õ ±_À ±_Öõ çëÉýLË ËÿùËß ÚÔë_Þõ èùáÜë_ ÛõÃë Àßõ Èõ, ÖõÜÞí ÝùÉÞë å_ÀëåíáùÜë_×í ±õÀÞõ Ûõßääë ÜëËõ ÈËÀ<_ ÃùÌäõ Èõ – ÕÈí? Õë_ÉßëÜë_ ÀùHë çÕÍëÝ Èõ?
 25. 25. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù ÞëËÀÞù ±_Ö ìÕþÝ ÕþõZëÀ, ÖÜëßõ ÞëËÀÞù ±_Ö ½Hëäù Èõ? ?
 26. 26. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù ÞëËÀÞù ±_Ö ÂñÞíÞí ±ùâ ÞëËÀ Õñßù ×äëÞí çèõÉ Õèõáë_ ÈÖí ×ëÝ Èõ. ËûäíVË ±õãL$ÍoÃÜë_ ±õäð_ ßÉ^ ×ëÝ Èõ Àõ ÂñÞí çëÉ*_Ë ËÿùËß Èõ. Öõ Àù´ ÕùáíçÜõÞ Þ×í. ÕHë ÕëÃá ÂñÞí Èõ, Éõ ÕùÖëÞë Ûë´Þë ÜùÖÞù ÚØáù áõäë Üë_Ãõ Èõ. Üíç Àõçäõá ÖõÞí ÚèõÞ Èõ, Éõ ÖõÞõ åùÔäë ±èÙ ±ëäí èÖí. ÜëìáÀHë Üùáí ±ë Õèõáë_ ìåìZëÀë èÖí ±Þõ ÖõÞë ÚâÀùÞõ ÛHëëäÖí èÖí. ±Þõ ÜõÉß ÜõËÀëÎ È^Õë äõåÜë_ Õùáíç èÖë, Éõ ÂñÞíÞõ åùÔäë ±èÙ ±ëäõáë.
 27. 27. Ô ÜëµçËÿõÕ - Õëhëù ßÉ^±ëÖ nareshkapadia.in

×