Service plan

17,550 views

Published on

แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของเครือข่ายบริการ

Published in: Health & Medicine
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
17,550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,234
Actions
Shares
0
Downloads
287
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Service plan

 1. 1. แนวทางการบูรณาการแผนพัฒนาระบบ บริการส ุขภาพของเครือข่ายบริการ 22 พ.ย. 2555
 2. 2. ั จํานวนผูปวยนอกจําแนกตามประเภทสถานบริการสงก ัดกระทรวงสาธารณสุข 2538 - 2552 ้่ 200 180 160จํานวนผู้ป่วยนอก (ล้ านครัง) 140 120 100 สอ.,สสช. 80 รพช. รพศ.,รพท. 60 40 20 0 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 ปี Source:  การสาธารณสุข ไทย 2551 - 2553
 3. 3. ้ ิ ัจํานวนการใชบริการผู ้ป่ วยนอกสทธิ UC ของ รพ.สงกัด สป.สธ. 150 ้ จํานวนการใชบริการผูปวยนอก ปี 46-52 (ล้านครง) ้่ ั 140.7 140 128.8 130 ล้ านครัง 119.3 120 114.8 111.9 112.5 111.6 110 100 ปี 2546 ปี 2547 ปี 2548 ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 หมายเหตุ ผู ้ป่ วยนอกของปี 2552 เพิมขึนจากปี 2545 ในอัตรา 32% ทีมาข้อมูล: จากระบบรายงาน0110 รง.5 กรมสนับสนุ นบริการสุขภาพ
 4. 4. Source: วิพรรณ ประจวบเหมาะ 2554
 5. 5. คาดการณ์ ประชากรสูงอายุไทย
 6. 6. จํานวนและสัดส่ วนผู้ป่วยตามระดับของสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 16.9% (29.6) รพศ./2552 35.3% (61.7) รพท. รพช. 47.8% (83.5) สอ./สสช. ( ) : จํานวนผู้ป่วยนอกล้ านคน
 7. 7. ระบบบริการของไทย
 8. 8. ระดับ จํานวน รวม รพศ. ( A ) 33 ระดับ ตติยภูม ิ รพท. ( S ) 48 113 แห่งรพท.ขนาดเล็ก ( M 1) 35 รพช.แมขาย ( M 2) ่ ่ 91 ระดับทุตยภูม ิ ิรพช.ขนาดใหญ่ ( F1 ) 73 774 แห่งรพช.ขนาดกลาง ( F2 ) 518รพช.ขนาดเล็ก (F3 ) 35 รพช.สรางใหม่ ้ 57 ศสม. 226 ระดับปฐมภูม ิ รพ.สต 9750 10,174 แห่ง สสช 198
 9. 9. อัตราSTEMI ได้ ยา SK90 82.8180 77.11 71.82 7270 64.38 59.38 6060 57.02 58.41 55.24 52.54 53.4450 45.03 46.07 41.9640 34.3330 22.46 19.620 12.8210 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 เฉลีย 19
 10. 10. เหตุทต้องทํา ี1.งบลงทุนไม่พอ งบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข ตงแต่ปี 2540 ถึง 2554 ั 30,000 จา ํ น ว น เง นิ ( ล า้ น บ า ท ) 25,000 20,000 15,000 งบลงทุน ก.สธ. 10,000 5,000 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ปี งบประมาณ
 11. 11. งบลงทุนของกระทรวงสาธารณสุข และ สป.สช. ตังแต่ปี 2540 ถึง 2554 30,000 25,000จา ํ น ว น เง นิ ( ล า ้ น บ า ท ) 20,000 งบลงทุน ก.สธ. 15,000 10,000 งบลงทุน สป.สช. 5,000 รวม กสธ.+สป.สช. 0 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 ปี งบประมาณ
 12. 12. ยุทธศาสตร์การจ ัดบริการ( SERVICE PLAN)แนวคิด (Concept)สอดคล้องยุทธศาสตร์ระบบบริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3.One Province same Hospital One Region One Ownership
 13. 13. OBJECTIVE หล ัก1. Better Service2.More Efficiency3.Cost Containment ระยะยาว
 14. 14. OBJECTIVE หล ัก1. Better Service 1) Accessibility 2) Faster -คิ วสันลง 3)Safer -ตายน้ อยลง -โรคแทรกซ้อนน้ อยลง
 15. 15. OBJECTIVE หล ัก2.More Efficiency -Management Efficiency -Clinical Efficiency -System Efficiency
 16. 16. เป้าหมาย1. ลดอัตราป่วย2. ลดอัตราตาย3. มาตรฐานการบริการ4. เข้าถึงบริการ5. ลดค่าใช้จ่าย
 17. 17. กลยุทธ์ในการดําเนินการ3 Approach 1. เครือข่ายมาตรฐาน 2. ระบบการบริการที่มีประสิทธิภาพ 3. โรคที่เป็นปัญหา
 18. 18. ภาพรวมยุทธศาสตร์การดําเนินงานสุขภาพ Basic Strategic Package Focus ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจเติบโต Specific Issue M&E
 19. 19. SERVICE ACHIEVEMENT PLAN 10 สาขา1.สาขาหัวใจ และหลอดเลือด2.สาขามารดาและทารกแรกเกิ ด3.สาขามะเร็ง4.สาขาอุบติเหตุ ั5.1สาขาตา 5.2 สาขาไต6.สาขาจิ ตเวช7.สาขาหลัก 5 สาขา(สูติ ศัลย์ อายุรกรรม กุมารฯ Ortho)8.สาขาทันตกรรม9.สาขาบริ การปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม10.สาขา โรคไม่ติดต่อเรือรัง (NCD)
 20. 20. 1. หัวใจและหลอดเลือด2. มะเร็ง3. อุบัติเหตุ4.ทารกแรกเกิด5. จิตเวช บรรลุ KPI6. ตาและไต7. 5 สาขา8. ทันตกรรม9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม10. NCD1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขดความสามารถ ี2. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค/ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ ระบบบริการคุณภาพ3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร
 21. 21. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้1.สาขาหัวใจ1) ผูป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉี ยบพลันได้รบการ ้ ั รักษาด้วยการเปิดเส้นเลือดด้วยการให้ยา Fibrinolytic Agent หรือขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน หรือได้รบการส่ง ั ต่อเพือให้ยาละลายลิมเลือด/ทําบอลลูนขยายเส้นเลือด เท่ากับหรือมากกว่า ร้อยละ 50 ในปี 2556 ,> 80% ในปี 25582)ผูป่วย STEMI เสียชีวิต เท่ากับหรือน้ อยกว่า ร้อยละ 10 ในปี ้ 2558 (Hos.Base)
 22. 22. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้สาขาหลอดเลือด1) มีStroke Unit ทุก รพ. ระดับ A เป็ นอย่างน้ อย และ รพ. ระดับ S ทีพร้อม2)ระดับ S ,M1 ทุก รพ. สามารถให้ Thrombolytic agent ได้ใน 1 ปี และมีจานวนผูป่วยมากขึนตามลําดับทุกปี ํ ้2.สาขามารดาและทารกแรกเกิ ด 1.มี NICU ตามเกณฑ์เพียงพอ จนไม่มีการ Refer นอกจังหวัด นอกเครือข่าย ตามชนิดคนไข้ใน 3 ปี
 23. 23. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้3.สาขามะเร็ง 1) ภาคอีสานมีไข่พยาธิใบไม้ตบ น้ อยกว่า 10% ใน 5 ปี (2560) ั ทุกจังหวัด ประเมินผลทุก 1-2 ปี โดย External Audit 2) สตรีไทยมีการตรวจเต้านม จนสามารถพบมะเร็งระยะ 1-2มากกว่า หรือเท่ากับ 80% ในปี 2557 และเพิมขึนทุกปี 3) ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก >80% ใน 3 ปี 4) คิวระยะฉายแสงลดลงกว่า 50% ใน 3 ปี
 24. 24. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้4. อุบติเหตุ ั 1) ทุก รพ.ได้มาตรฐาน 1,2,3,4 ตามทีกําหนด ใน 3-5 ปี 2) การตายใน รพ.ทีมีการให้ PS(>0.75) ตายน้ อยกว่า 30% ใน 1-3 ปี และทุกราย ทีตายต้องถูกทบทวน (ระยะ ยาว 5 ปี 2560 ลดตายต่อแสน ลดปี ละ 1 ต่อแสน)
 25. 25. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้ 5.1 สาขาตา 1. ระยะเวลารอคอย Cataract (10/200) < 30 วัน 2. ระยะเวลารอคอย Cataract Low Vision (20/70) < 90 วัน5.2 สาขาไต 1. มี CKD Clinic ตังแต่ระดับ F1 ขึนไปเป็ นอย่างน้ อย ใน 1 ปี และพัฒนาดีขึนตามลําดับ 2. คิวบริการ HD, CAPD มีบริการอย่างไม่มีคิวใน 3 ปี
 26. 26. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้6. สาขาจิตเวชมีจิตเวชบริการทุกระดับตามมาตรฐานใน 5 ปี อย่างมีเป้ าหมายเป็ นระยะทุกปี ทุกระดับโรงพยาบาล
 27. 27. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้7 สาขาหลัก 1) มีการกระจายการผ่าตัดผูป่วยไส้ติงอักเสบ ออกจาก ้ รพศ.(A) ไปยัง รพ.ในเครือข่ายทีเครือข่ายเป็ นผู้ กําหนด >50% ใน 2 ปี 2) ลดอัตรามารดาตาย ไม่เกิน 20 /แสนการเกิ ดมีชีพ ภายใน 5 ปี (ปัจจุบน 30/แสนการเกิ ดมีชีพ) ั 3) CMI รายแผนกมีระบบจัดการตามเป้ าหมายเพือ กระจายผูป่วยทีไม่มีความจําเป็ นหรือส่งกลับไปรักษา ้ รพ.เป้ าหมาย
 28. 28. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้8.สาขาทันตกรรม 1) มีการจัดบริการทันตสุขภาพโดยทันตแพทย์และ/หรือ ทันตาภิบาล ในศสม.ทุกแห่ง ใน 1 ปี และพัฒนาดีขึน ตามลําดับ 2) ใน รพ.สต. มีบริการทันตสุขภาพเพียงพอและเข้าถึงใน 3-5 ปี ตามแผนทีเครือข่ายดําเนินการพร้อมเครืองมือที เหมาะสม
 29. 29. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้9.สาขาบริ การปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม 1) มี ศสม. ตามเกณฑ์มาตรฐานได้ครอบคลุมประชากร ในเขตเมืองทังหมดอย่างได้มาตรฐานใน 3ปี - 5 ปี 2) OP ใน รพ.ระดับ A, S, M1,M2,F1,F2 อย่างน้ อย ไม่เพิมขึนในปี 2556 และลดลง 30% ใน 5 ปี 3) สัดส่วน OPD ผป.เรือรัง ดูแลใน รพ.สต., ศสม. > 50% ภายใน 3 ปี
 30. 30. เปาหมาย SERVICE PLAN 10 สาขา ้10.สาขาโรคไม่ติดต่อเรือรัง(NCD) 1) มี CQI ในทุกระดับ ในตัวชีวัดหลัก (ควบคุมนําตาล, ความดันได้ดีกว่าปี ทีผ่านมาปี ละ 3-5%)
 31. 31. Service Plan ประกอบด้วย1. Service Achievement Plan - 10 เรือง+ อืนๆทีเปนปัญหาในพืนที ็ -Integrated & Blend - แผน พืนทีชาวเขาภาคใต้ ่ - โครงการพระราชดําริในพืนทีเชน Iodineฯลฯ -การบาดเจ็บจากความไม่สงบในภาคใต้2. Investment Plan -ก่อสร้าง -ครุภ ัณฑ์
 32. 32. Service Plan ประกอบด้วย ่3. HRD เชน - พยาบาล NP -พยาบาลดมยา -พยาบาลล้างไต -หมอเวชศาสตร์ครอบคร ัว - น ักวิชาการประเมินผลการวิจ ัย -พยาบาลจิตเวช ฯลฯ -Integrated & Blend4. Financing5. Governance & Administrative6. MIS , IT7. Technology Assessment
 33. 33. กลยุทธ์ในการดําเนินการ 1. การบริหารจัดการ1 2. พบส. 3. HR2 4. Investment การลงทุน
 34. 34. การดําเนินการของ 12 เครือข่าย 1. ตั้งคณะกรรมการดําเนินการของเครือข่าย - คณะกรรมการบริหารเครือข่าย - คณะกรรมการจัดทําแผน 10 สาขา 2. กําหนดระดับของสถานบริการในเครือข่าย 3. ทําแผนพัฒนาเครือข่าย
 35. 35. ทําแผนอย่างไร1) แผน Service Achievement Plan 1.1 ฐานเดิม ( Situation analysis) ปัจจุบ ัน 1.2 ทําอะไรตามแผน 3 มิต ิ 1.2.1 มิต ิ – มาตรฐานระด ับ 1,2,3 (เฉพาะ 4 สาขา) -มาตรฐานระด ับสถานบริการ A,S,M1,M2 ํ -โรคทีสาค ัญๆ ในสาขานนๆ ั -Critical Point ในสาขานนๆ ั
 36. 36. ทําแผนอย่างไร 1.2.2 มิต ิ Better Service - Accessibility ทําได้มากขึนทีไหน มาก ขึนเท่าใด เมือใด ั -Faster คิวสนลง รอน้อยลง ้ -Safer ตายน้อยลง โรคแทรกซอนน้อยลง
 37. 37. ทําแผนอย่างไร 1.2.3 มิต ิ More Efficiency ้ - ใชยาน้อยลง แต่ร ักษาโรคได้ดขน ี ึ ้ ุ - ใชบคลากรร่วมก ันมากขึน - ลดต้นทุนคน ของ ฯลฯ - ให้เอกชนทําถูกกว่า - กระจายผูปวยจากรพ.ใหญ่ ไปย ังรพ ้่ ขนาดเล็ก และชุมชน -ทํา Ambulatory และ Day Care Surgery ฯลฯ
 38. 38. ทําแผนอย่างไร ี 1.3 มีต ัวชว ัดอะไร ทีไหน เมือใด ทําอย่างไร2) แผน Investment ครุภ ัณฑ์ / ก่อสร้าง3) แผนพ ัฒนากําล ังคน4) แผนสร้างว ัฒนธรรมทํางานร่วมก ัน “พบส. ยุคใหม่” KM Good Practice Best Practice ื5) แผนการจ ัดซอยา ว ัสดุการแพทย์ Lab. ร่วมก ัน -PPP -ฯลฯ
 39. 39. กลไกการข ับเคลือน1) Leadership - กระทรวง – สป +กรม+ สวรส+ สปสช+สพร+ฯลฯ -M&E -แก้ปญหา ั2) พล ังทางปัญญา ่ - การทําข้อมูลโดยสร้างการมีสวนร่วมระด ับต่างๆ ทาง Horizontal จากเครือข่ายวิชาชพ ี ้ ี เครือข่ายผูเชยวชาญต่างๆ ื พล ังทางการสอสาร -จากData Information ความรู ้ การปฏิบ ัติ
 40. 40. กลไกการข ับเคลือน3) เครือข่ายวิชาชพในระด ับชาติ พวง จ ังหว ัด ี ั - เภสช ท ันต พยาบาล น ักเทคนิค น ักกายภาพ ้ ี4) เครือข่ายผูเชยวชาญ 10Care จิตเวช ห ัวใจ อุบ ัติเหตุ ไต ตา CFO ฯลฯ5) ว ัฒนธรรมการทํางานร่วมก ัน ่ “พบส. ยุคใหม่” “พีน้องชวยก ัน” Seamless & Lean Service One Province Same Hospital One Region One Ownership
 41. 41. กลไกการข ับเคลือน6) สาน ักงานเครือข่ายบริการ( Area Health Board) ํ - Provider Board ประกอบด้วย ผตร เปน ็ ประธาน ฯลฯ หน้าที * Strong Secretarial Off. * บริหารแผน / ทําแผน * กําก ับ แก้ปญหา ั * ประเมินงาน คน7) งบประมาณผล ักด ัน ข ับเคลือนเครือข่ายบริการ ละ 5ล้าน -ปร ับระเบียบทีเปนอุปสรรค ็
 42. 42. ิประสทธิภาพ1.เครือข่าย – วิชาชพ ี ั บริหาร / พยาบาล / เภสชกร / ท ันตแพทย์ / เทคนิค การแพทย์2. CFO ... เขต / จ ังหว ัด3. แผนเงินบํารุง - ทุกโรงพยาบาล ? - โรงพยาบาลทีมีปญหาั4. เงินลงทุน UC ระด ับต่างๆ How to Synchronize ก ับ Service Achievement Plan5. Bargaining - ระด ับพวง / เขต / จ ังหว ัด - ยา / ว ัสดุการแพทย์ / ครุภ ัณฑ์ / Lab - ฯลฯ
 43. 43. Time Lineลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา 1. ชี้แจงการจัดทําแผนฯ 22 พย.55 2. 12 เครือข่ายจัดทําแผน พย.55 – 14 ธค.55 3. คณะกรรมการระดับกระทรวงพิจารณาแผน 1 28ธค.55 (บริหารจัดการ,พบส) 4. เสนอผู้บริหาร มค.56 5. ประกาศใช้แผน1 มค.56 6. ดําเนินการจัดทําแผน2 (HR, Investment) กพ.56

×