Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

District health system

17,298 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยาย ในพิธีเปิดโรงเรียนผู้นำ 3 หลักสูตร ของ สสจ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

Published in: Health & Medicine

District health system

 1. 1. Wisdom Awakening Spirituality Inspiration การพัฒนาทีม เครื อข่ ายสุขภาพอาเภอทีตอบสนองต่ อ ชุมชนและอาเภอสุขภาวะ ่
 2. 2. DHS คืออะไรระบบการทางานเพือร่ วมแก้ ไขปัญหาสาธารณสุ ข ่ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ บูรณรการภาคี เน้ นเป้ าหมาย ผ่ านกระบวนการชื่นชม และจัดการความรู้ แบบอิง บริบทของแต่ ละสถานที่
 3. 3. “ถ้ าเลือกที่แก่ได้ ก็จะขอมาแก่ที่อาเภอนี้”ภาพที่ คนในพืนที่ ไม่ ทอดทิงกัน, การดูแลคนพิการทีมากกว่ าหน้ าที่ ้ ้ ่ อาจจะไม่ เคยคาดหวังว่ า ในชิวตนีจะพบได้ แต่ มนทาให้ อาจารย์ ทุก ิ ้ ั ท่ าน คุณหมอทุกคน ทีได้ มโอกาสมาเยียมเยียน สั มผัส…มันยากที่จะ ่ ี ่ อธิบาย แต่ ไม่ ยากที่จะบอกว่ า
 4. 4. ทาไม? ต้ อง DHS• เนื่องจากปัญหาสาธารณสุ ข หลายด้ านในปัจจุบัน ไม่ สามารถแก้ ด้ วยตัวเจ้ าหน้ าทีสาธารณสุ ข เพียงด้ านเดียว ่• การมีเปาหมาย หรือตัวชี้วดมากมาย ซ้าซ้ อน ขาดหัวใจในการ ้ ั ทางาน มุ่งตอบตัวชี้วด ั• บริบทที่แตกต่ างกัน แต่ ได้ เสื้อโหลที่ตัดมาจากส่ วนกลาง ทางาน ก็ไม่ คล่ องตัว• การทางานด้ วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ การผลักดันผ่ านระบบ บริการปฐมภูมิ
 5. 5. วิธีเอาตัวรอดในปัจจุบัน• เดินตามช่ อง• มองแค่ ทเี่ ห็น จริง• เน้ นตัวชี้วด ั หรือไม่• วิสัยทัศน์ เอาไว้ ท่องจา• งานทีทาไม่ มีความหมาย ่
 6. 6. Team (ไม่) Work
 7. 7. สสอ สสจ สคร รพ.สต. สภาฯสภาพปัจจุบันของ สปสช กสสถานีอนามัยและรพช. อบต สสจ สวรส สอ. รพช.
 8. 8. Goal ภาพฝันทีต้อง ่ไปให้ถึง คือ ????
 9. 9. สุขภาวะ เป้ าหมายไปให้ถึง Goal 1. ชุมชนไม่ทอดท้ ิ งกันBegin with the end in mind 2. พึงตนเองได้ในความเจ็บป่ วยทีพบบ่อย ่ ่ 3. โรคเรื้อรังสาคัญ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง สามารถควบคุม และดูแลได้ ในชุมชน 4. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิน เช่น ไข้เลือดออก และโรค ่ ไม่ติดต่อ 5. ผูสงอายุ ผูทีต้องพึงพา สามารถได้รบ ้ ู ้ ่ ่ ั การดูแล ได้ในชุมชน และทีบาน ่ ้ 6. เกิดการสร้างสุขภาวะของชุมชน โดย ความเข้มแข็งของชุมชน มีภมิค้มกัน ู ุ
 10. 10. • Essential Care1. ผูสงอายุ ผูทีต้องพึงพา สามารถได้รบการดูแล ได้ในชุมชน และทีบาน ้ ู ้ ่ ่ ั ่ ้2. โรคเรือรัง (เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หืด ้ ถุงลมปอดโป่ งพอง วัณโรคปอด เอดส์ โรคไต โรคตับ มะเร็ง)3. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิน เช่น ไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ ่4 . งานส่งเสริมสุขภาพ - ป้ องกันโรค - ควบคุมโรค - คัดกรองโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก อาชีวอนามัย5. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน6. สุขภาพฟัน7. โรคจิตเวช - สุขภาพจิต8. ผูพิการ ( อัมพาต เบาหวานถูกตัดเท้า แผลเรือรัง) ้ ้ ่9. เด็กเล็ก วัยรุน วัยทางาน ผูสงอายุ ผูด้อยโอกาส คนยากคนจน ้ ู ้10. ผูป่วยระยะท้าย ้ ที่มา อ.สุ รเกียรติ อาชานุภาพ
 11. 11. ตั วรจะเกิด กลุ่ม ผลทีควชี้วด 4 ขึ้นในระบบ primary care ่ ั• Essential Care• Unity District Health Team• Health Status• Self Care ที่มา อ.บุษกร อนุชาติวรกุล
 12. 12. เครือข่ ายสุขภาพระดับอาเภอ District Health System Network การทางานร่ วมกันของรพ.+ สสอ. + รพสต. + อปท.+ประชาสั งคม
 13. 13. เป้ าหมาย ประชาชนและช ุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภ ูมิที่มีค ุณภาพ และได้รบความไว้วางใจจาก ั ประชาชน
 14. 14. การชื่นชมและเชิดชูเครื อข่ ายสุขภาพระดับอาเภอ DISTRICT HEALTH SYSTEM APPRECIATION (DHSA)
 15. 15. Goal ภาพฝันทีต้อง ่ไปให้ถึง คือ ????
 16. 16. รัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ มาตรา ๕๑ “บุคคลย่ อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ บริการทางสาธารณสุ ขทีเ่ หมาะสม ได้ มาตรฐาน และผู้ยากไร้ มสิทธิ ี ได้ รับการรักษาพยาบาลจากสถาน บริการสาธารณสุ ขของรัฐโดยไม่ เสี ย ค่ าใช้ จ่าย”
 17. 17. ธรรมนูญว่ าด้ วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ กาหนดเปาหมายของระบบบริการสาธารณสุ ข ้ เพือให้ “ระบบบริการสาธารณสุ ขปฐมภูมได้ รับ ่ ิ การยอมรับ มีศักดิ์ศรี ได้ รับความไว้ วางใจ หมวด ๖ และเป็ น ทีพงหลักจากประชาชน และ ่ ึ่ เชื่อมโยงกับระบบบริการสาธารณสุ ขระดับอืนๆ ่ ข้ อ ๔๔ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งเป็ นระบบบริการที่ มุ่งสนับสนุนให้ ชุมชนและท้ องถิน ่ มีความสามารถในการสร้ างเสริมสุ ขภาพและ พึงตนเองได้ ด้านสุ ขภาพมากขึน” ่ ้
 18. 18. วัตถุประสงค์• ประชาชนท ุกกลมสามารถเข้าถึงบริการที่จาเปน (Essential ุ่ ็ care) และมีค ุณภาพ• ประชาชนและเครือข่ายส ุขภาพมีความร่วมมือในการจัดการปัญหา ส ุขภาพของตนเอง• สร้างการทางานที่เปนเอกภาพ (Unity district health ็ team) ระหว่างโรงพยาบาล สานักงานสาธารณส ุขอาเภอ สถานี อนามัย และช ุมชน มีการจัดการทรัพยากรภายในเครือข่ายอาเภอ อย่างเหมาะสม• เพื่อประเมินและเชิดชูบริการปฐมภูมิ (Accreditation, Appreciation)
 19. 19. ประเด็นปัญหา1. ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการเข้าถึงบริการที่จาเป็ น และมีคณภาพ ุ2. ประชาชนยังต้องพึ่งพิงการให้บริการสาธารณสุขในโรคที่สามารถ ดูแลด้วยตนเองได้3. ประชาชนและเครือข่ายสุขภาพยังขาดการร่วมมือในการแก้ปัญหา สุขภาพอย่างจริงจัง4. ความไม่เป็ นเอกภาพและการจัดการทรัพยากรของเครือข่าย บริการสุขภาพระดับอาเภอ5. ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น จากจานวนตัวชี้วดที่ไม่บูรณาการ ไม่ตรง ั ตามบริบท และจากการพัฒนาคุณภาพแบบแยกส่วน
 20. 20. Unity districthealth team DH DH นโยบาย การดาเนินงาน
 21. 21. องค์ ประกอบ DHS• การทางานร่ วมกันในระดับอาเภอ (Unity District Health Team)• การทางานจนเกิดคุณค่ า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้ บริการเอง (Appreciation)• การแบ่ งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร (Resource sharing and human development)• การให้ บริการสุ ขภาพตามบริบททีจาเป็ น (Essential care ) ่• การมีส่วนร่ วมของเครือข่ ายและชุมชน (Community participation)
 22. 22. District health system Phase 1 Phase 2 สอ+สสอ. ก รพ. ทุกส่วนที่ดาเนินและสนับสนุน บริการปฐมภูมิชุมชนและ อปท. (ไม่ใช่เฉพาะ PCU ในรพ.)
 23. 23. นาเสนอทีสามพราน ่
 24. 24. นาเสนอผูบริหารของสปสช. ้
 25. 25. นาเสนอผูบริหารระดับกระทรวง(1) ้ 24กพ.2554
 26. 26. เยียม ลาสนธิ ่
 27. 27. เยียม กาญจนดิษฐ์ ่
 28. 28. เยียม ยางตลาด ่
 29. 29. เยียม บ้านโฮ่ง ่
 30. 30. Site visit(ภาคเหนื อ-กลาง
 31. 31. นาเสนอผูบริหารระดับกระทรวง(2) ้ 7กพ.2555
 32. 32. • Essential Care1. ผูสงอายุ ผูทีต้องพึงพา สามารถได้รบการดูแล ได้ในชุมชน และทีบาน ้ ู ้ ่ ่ ั ่ ้2. โรคเรือรัง (เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ หืด ้ ถุงลมปอดโป่ งพอง วัณโรคปอด เอดส์ โรคไต โรคตับ มะเร็ง)3. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิน เช่น ไข้เลือดออก และโรคไม่ติดต่อ ่4 . งานส่งเสริมสุขภาพ - ป้ องกันโรค - ควบคุมโรค - คัดกรองโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก อาชีวอนามัย5. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน6. สุขภาพฟัน7. โรคจิตเวช - สุขภาพจิต8. ผูพิการ ( อัมพาต เบาหวานถูกตัดเท้า แผลเรือรัง) ้ ้ ่9. เด็กเล็ก วัยรุน วัยทางาน ผูสงอายุ ผูด้อยโอกาส คนยากคนจน ้ ู ้10. ผูป่วยระยะท้าย ้ ที่มา อ.สุ รเกียรติ อาชานุภาพ
 33. 33. สุขภาวะ เป้ าหมายไปให้ถึง Goal 1. ชุมชนไม่ทอดท้ ิ งกันBegin with the end in mind 2. พึงตนเองได้ในความเจ็บป่ วยทีพบบ่อย ่ ่ 3. โรคเรื้อรังสาคัญ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง สามารถควบคุม และดูแลได้ ในชุมชน 4. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ในท้องถิน เช่น ไข้เลือดออก และโรค ่ ไม่ติดต่อ 5. ผูสงอายุ ผูทีต้องพึงพา สามารถได้รบ ้ ู ้ ่ ่ ั การดูแล ได้ในชุมชน และทีบาน ่ ้ 6. เกิดการสร้างสุขภาวะของชุมชน โดย ความเข้มแข็งของชุมชน มีภมิค้มกัน ู ุ
 34. 34. สุขภาวะ เป้ าหมายไปให้ถึง Goal1. ชุมชนไม่ทอดท้ ิ งกัน2. พึงตนเองได้ในความเจ็บป่ วยทีพบ ่ ่ บ่อย3. โรคเรื้อรังสาคัญ เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง สามารถควบคุม และดูแล ได้ในชุมชน4. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค Activity KPI ในท้องถิน เช่น ไข้เลือดออก และ ่ โรคไม่ติดต่อ5. ผูสงอายุ ผูทีต้องพึงพา สามารถ ้ ู ้ ่ ่ ????????? ???????? ได้รบการดูแล ได้ในชุมชน และที ่ ั บ้าน6. เกิดการสร้างสุขภาวะของชุมชน โดย ความเข้มแข็งของชุมชน มี ภูมิค้มกัน ุ
 35. 35. MONITORING AND EVALUATIONPRIMARY CARE NETWORK Activity based> Coverage based Process indicator>Output indicator Checklist>Open question สุพตรา ศรีวณิชชากร และคณะ (2547,2551) ั  30-40% time consume
 36. 36. การกาหนดตัวชี้วดระบบสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ ั CORE INDICATOR CONTEXT INDICATOR OUTPUT/OUTCOME>PROCESS
 37. 37. ตัวชี้วด 4 กล่ ม ั ุ• Essential Service1. ผูทีสงคม ควรช่วยเหลือเกื้อกูล เช่น ผูสงอายุ ทีต้องพิงพิง ผูพิการ ผูป่วยจิตเวช ้ ่ ั ้ ู ่ ่ ้ ้ ผูป่วยระยะท้าย ผูป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยาก สามารถได้รบการดูแล โดย ้ ้ ั ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม2. โรคเรือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ ไตวายเรือรัง ้ ้ ถุงลมโป่ งพอง ผูป่วยเอดส์ ได้รบการดูแล ้ ั3. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ป้ องกันโรค ติดต่อ และ ไม่ติดต่อ ในท้องถิน ่ เช่น ไข้เลือดออก วัณโรค ไข้หวัดนก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อุบติเหตุ ั จราจร4. งานส่งเสริมสุขภาพ และป้ องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก คุ้มครองผูบริโภค และ ทันตสาธาณสุข ้5. ระบบการส่งต่อ และ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 38. 38. ตัวชี้วด 4 กล่ ม ั ุ• Unity District Health Team มีการบริหารจัดการทรัพยากร อย่างเหมาะสม และ มีส่วนร่วม มีความร่วมมือ ของ เครือข่ายสุขภาพทุกระดับ ( รพช , สสอ , รพสต , อปท ,ชุมชน )• Health Status มีข้อมูลพื้นฐานทีสามารถ ใช้ในการวางแผน แก้ไขปัญหา ในพื้นที ่ ่ สามารถแสดงผลลัพธ์ สถานะสุขภาพทีดีข้ ึนได้ หรือมีกระบวนการแก้ไข ่ ทีเ่ ป็ นรูปธรรม• Community Participation and Self Care ชุมชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาวะ เกิดการสร้างสุขภาวะของชุมชน ชุมชนมีความเข้มแข็งและ ชุมชนไม่ทอดท้ ิ งกัน ประชาชน และ ครอบครัวสามารถพึงตนเองได้ ในความเจ็บป่ วยทีพบบ่อย ่ ่
 39. 39. การด ูแลที่จาเปนตาม ็ การทางานจนเกิดคุณค่ า บริบทของพื้นที่ (Appreciation) (Essential care) 2°, 3° care การมีสวนร่วม ่ ปัญหาร่วม District Health แบบบูรณาการ System Health (Community วิสยทัศน์รวม ั ่ Development participation) (DHSD) - Individual care การทางานเปนทีมของ ็ การแบ่ งปันทรัพยากร และการ - Home care พัฒนาบุคลากร(Resource - Community careเครือข่ายส ุขภาพอาเภอ (Unity District sharing and human Health Team) development)
 40. 40. สรุปภาพรวมการ Site visit และถอดบทเรียน Unity district health team• มีการปรับโครงสร้ างการทางานให้ มการสนับสนุนการทางานร่ วมกัน ี• ผู้บริหารกาหนดทิศทางการทางานทีชัดเจน ่• Teamทางาน <Horizontal team> (รพ.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ชุ มชน)มองเปาหมาย ้ การทางานร่ วมกันข้ อเสนอแนะ1. โครงสร้ างจะต้ องเป็ น Line เดียวกันระหว่ าง รพ.+รพ.สต.(ต้ องหาวิธีลดความขัดแย้ งใน สายบังคับบัญชา /โครงสร้ างต้ องเป็ นทั้ง Command และService /ทีมคุณภาพ FA ทางาน เชื่อมประสานทั้งใน รพ.และรพ.สต. )2. การใช้ กลยุทธดึงภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมตั้งแต่ ต้น (จากการถอดบทเรียนพบว่ า หาก ดึงภาคประชาชนโดยใช้ กระบวนการมีส่วนร่ วมทั้ง 4 ประเด็นคือ ร่ วมคิด ร่ วมวางแผน ร่ วม ทา และทีสาคัญการร่ วมประเมินผล จะเกิดการกระบวนการคุณภาพที่นามาสู่ การเชิดชู และ ่ สร้ างคุณค่ า)3. การเสริมพลังในการทางานอย่ างต่ อเนื่อง โดยผ่ านการเรียนรู้ จากบุคคลต้ นแบบทาให้ เกิดแรง บันดาลใจ
 41. 41. DISTRICT HEALTH SYSTEM คปสอ. ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่ วมใน STEERING TEAM การร่ วมคิด+วางแผน สรพ. PEER PRIMARY CARE TEAM (FA)REVIEW วางแผน+ดาเนินการ+กากับ ยุทธศาสตร์ มีตวแทนร่ วมจาก ั รพ. สสอ. สอ.ปชช +Surveyor สอ. สอ. สอ. สอ. เชิดชู + + รพ.สต.ประชาชน รพ.สต.node งบประมาณ node On top สอ. สอ. เมื่อผ่านเกณฑ์สธ.,สปสช. สอ. Essential Service อปท, ประชาชน วางแผน, ร่ วมพัฒนา และ Context ประเมินผล
 42. 42. สรุปภาพรวมการ Site visit และถอดบทเรียน Essential Care• เริ่มจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส /พิการ มาสู่ การร่ วมกันทางานจากการมองเห็น ความทุกข์ ยากของประชาชนจึงหันมาช่ วยเหลือซึ่งกันและกัน สอดคล้ องกับ บริบทของพืนที่ ้ข้ อเสนอแนะ• ประเด็นการจัด Essential Care จะทาได้ ดและครอบคลุมได้ กต่อเมือทีม ี ็ ่ สามารถวิเคราะห์ บริบทของตนเองได้ ชัด มีข้อมูล กาหนดการทางานตรง ประเด็น ตอบสนองความต้ องการประชาชน• Concept Family practice <1A4C>
 43. 43. Essential Care1. ผูทีสงคม ควรช่วยเหลือเกื้อกูล เช่น ผูสงอายุ ทีต้องพิงพิง ผูพิการ ผูป่วยจิตเวช ผูป่วย ้ ่ ั ้ ู ่ ่ ้ ้ ้ ระยะท้าย ผูป่วยที่เข้าถึงบริการได้ยาก สามารถได้รบการดูแล โดยครอบครัวและ ้ ั ชุมชนมีส่วนร่วม2. โรคเรือรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ ไตวายเรือรัง ถุง ้ ้ ลมโป่ งพอง ผูป่วยเอดส์ ได้รบการดูแล ้ ั3. มีความเข้มแข็ง ของการควบคุมโรค ป้ องกันโรค ติดต่อ และ ไม่ติดต่อ ในท้องถิน เช่น ่ ไข้เลือดออก วัณโรค ไข้หวัดนก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อุบติเหตุจราจร ั4. งานส่งเสริมสุขภาพ และป้ องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยแม่และเด็ก คุ้มครอง ผูบริโภค และ ทันตสาธาณสุข ้5. ระบบการส่งต่อ และ ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
 44. 44. สรุปภาพรวมการ Site visit และถอดบทเรียน Resource sharing• การจัดสรรทรัพยากรร่ วมกันในบางพืนที่เกิดจาก “แรงขับ” หรือปัญหาที่ ้ เผชิญ “ความยากจนของเขาทาให้ เกิดการขับเคลือนการทางานร่ วมกัน” ่• มีการระดม พัฒนาและใช้ ทรัพยากรร่ วมกันข้ อเสนอแนะ• การจัดการข้ อมูลทีดี (มีข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล เผยแพร่ ข้อมูล รับข้ อมูล ่ นาข้ อมูลไปใช้ ) มีผลต่ อการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม โปร่ งใส และเป็ น ธรรม การเตรียมความพร้ อมและเพิมศักยภาพบุคลากร( CBL,FPL,cup ่ manager)
 45. 45. สรุปภาพรวมการ Site visit และถอดบทเรียน Appreciation• ทุกพืนทีมทุนเดิมของการชื่นชมและเชิดชู (คนทางานมีคุณค่ า มีทยนและ ้ ่ ี ี่ ื ได้ รับการยอมรับจากสั งคม) ควรพัฒนาในการชื่นชมและเชิดชู จาก บุคคลภายนอก หรือภาคส่ วนอืนๆ ่ข้ อเสนอแนะ• การรับรองและเชิดชู ทจะให้ เกิดจริง Key success ต้ องมีท้ง Internal ี่ ั process (ต้ องสร้ างบุคลากรและทีมแต่ ละอาเภอให้ เข้ มแข็ง) และ External process (สถาบันการศึกษาในพืนที่และ สรพ.,สพช.,สสส.) สนับสนุน จึง ้ จะเกิด Appreciation ทีแท้ จริง ่
 46. 46. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ• เกิดเครื อข่ ายการพัฒนาและการเรี ยนร้ ู การทางาน unity district health team ระหว่ างรพ. สสอ. สอ.และชุมชน• เกิดเครื อข่ ายการพัฒนาและการเรี ยนร้ ู การจัดการทรั พยากร ภายในเครื อข่ ายอย่ างเหมาะสม• มีระบบการจัดบริ การทีจาเป็ น(essential service) มีการ ่ เข้ าถึงบริ การอย่ างเหมาะสม และครบถ้ วนทุกกล่ มประชากร ุ• ค่ มือการประเมินและเชิดชูบริ การปฐมภูมิ ู• ชุมชนเข้ มแข็ง และไม่ ทอดทิงกัน ้
 47. 47. ประชาชนได้ รับการดูแลสุ ขภาพ แบบเบ็ดเสร็จและต่ อเนื่อง Serviceเติมคน /ศักยภาพ plan ประชาชนทุก•ผู้ นา CUP ครัวเรื อนมีหมอ DHSเข้มแข็ง•FM (FPL/Ins.) ใกล้บานใกล้ใจ ้•นักกายภาพ / นักจิตวิทยา (ประจาครอบครัว)•แพทย์ แผนไทย CBL, ดูแลสุ ขภาพถึง•นักโภชนาการ /นักกิจกรรมบาบัด DHSA, บ้าน เมื่อเกิน PCA ความสามารถจะNP,ทันตาภิบาล ,อืนๆ ่ รพ.สต รพ.สต ปรึ กษาและ งบ คุณภาพ คุณภาพ เหมา ประสานส่ งต่อ-รับ จ่ าย กลับดูแลต่อเนื่อง ราย หัว PPE/P4P TTM งบฟื้ นฟูฯ On Top •เวชกรรมไทย Dent PC •นวดไทย + ยาสมุนไพร
 48. 48. DHSA ปั ญหาร่ วม - Unity health team - Resource sharing - Community participation - Appreciation การตอบสนอง - นโยบาย Essential Care - ความต้ องการของประชาชนวิจัย - ความต้ องการของหน่ วยงาน - ความต้ องการของภาคีเครื อข่ าย เชื่อมโยงกับ ส่ งเสริม - ทุตยภูมิ ิ DHS - Individual care - ตติยภูมิ development - Home care - Excellence center - Community care Health
 49. 49. Conceptual Framework of DHS Development Specialist Provincial Hospital Unity of District Health Teams (รพ.ชุมชน–สสอ.–รพ.สต.–อปท.–ชุมชน ) CBL Other Common Goal Sectors Common Action Essential Common Learning Self SRM Cares Action Research / Care R2RClinical Outcomes Psychosocial Outcomes• Morbidity • Value• Mortality • Satisfaction• Quality of Life • Happiness
 50. 50. 1. P &P2. MCH •Concept &3. EMS Policy4. Acute Minor •Structure & Diseases Organization5. Dental Health •Resources6. Chronic Allocation & Diseases Sharing7. Psychiatric •Manpower Diseases & Development Mental •Information Health System8. Disabilities •Supportive9. End of life mechanism care •New10. High risk Management groups (Pre- (Partnership & school, Networking) Adolescent, Elderly)
 51. 51. อำเภอสุขภำวะปัจจุบัน อนาคต?? จินตภาพ
 52. 52. อำเภอสุขภำวะ National policy Do &Developmentจัดทัพ Learning & Growth DHSA สุขภาวะ บนพืนฐานความพร้ อม ความ ้ ต้ องการของพืนฐาน ้ Local policy
 53. 53. สิ่ งทีได้ รับนอกเหนือจากการถอดบทเรียนทีช่วยสร้ างแรงบันดาลใจให้ กบทุกคน ่ ่ ั อธิบายภาพ ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว พระองค์ ทรง ประทับนั่งที่พน แล้วทรงกางแผนที่บนพืนดิน ื้ ้ สมเด็จพระเทพฯทรงประทับนั่งด้ านหลัง ประชาชนในพืนที่กนั่งใกล้ๆกับทั้ง 2 พระองค์ ้ ็ เพือถวายข้ อมูลให้ พระองค์ ทรงทราบ ่ ท่ าน นพ.บุญยงค์ ท่ านอธิบายความหมาย ของภาพว่ า “องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว พระองค์ ท่านเปรียบเสมือนฟา ยังลงมานั่ง ้ ประทับที่พน ติดดิน แล้วตัวเราหล๊ะเป็ นฟาได้ ื้ ้ ภาพเขียนของ หรือไม่ ผมว่ าเป็ นได้ อย่ างมากก็แค่ ยอดไม้ แล้ว อจ.นายแพทย์ บุญยงค์ วงศ์ รักมิตร ทาไมเราถึงเข้ าใกล้ประชาชนไม่ ได้ ครู ผ้ ูนาแห่ งแดนน่ าน
 54. 54. ตัวชี้วด DHS จานวน 2 ข้ อ ัข้ อที่ 1ขั้นการพัฒนา ประเมินตนเอง (self assessment) ตามแบบฟอร์ ม (บันได 5 ขั้น) จะมีหัวข้ อย่ อย 5 ประเด็น คือ การทางานร่ วมกันในระดับอาเภอ (Unity District Health Team การทางานจนเกิดคุณค่ า ทั้งกับผู้รับบริการ และตัวผู้ให้ บริการเอง (Appreciation) การแบ่ งปันทรัพยากร และการพัฒนาบุคลากร(Resource sharing and human development) การให้ บริการสุ ขภาพตามบริบททีจาเป็ น (Essential care ) ่ การมีส่วนร่ วมของเครือข่ ายและชุมชน (Community participation)การวัดผล วัดจากความก้ าวหน้ า โดยเมื่อสิ้นปี งบประมาณมีความก้าวหน้ าเพิมขึนอย่ างน้ อย 1 ขั้น ของ ่ ้ เนือหา หรืออย่ างน้ อยระดับ 3 ในแต่ ละหัวข้ อย่ อยขึนไป ้ ้
 55. 55. ข้ อที่ 2• หนึ่งอาเภอหนึ่งประเด็นสุ ขภาพเพือแก้ ไขปัญหาตามบริบทโดยการมี ่ ส่ วนร่ วมของท้ องถินและชุ มชน ่ One District One Project (ODOP)• โดยทีมสุ ขภาพระดับอาเภอคัดเลือกปัญหาสุ ขภาพตามกลุ่มวัยหรือเชิง ประเด็นอย่ างน้ อย 1 เรื่อง ร่ วมกับทีม สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และกาหนดตัวชี้วดร่ วมกันตามความเหมาะสม เพือติดตาม ั ่ ความก้ าวหน้ าและความสาเร็จของโครงการ ทั้งนีต้องทางานตามปัญหา ้ ของพืนทีในรู ปแบบของเครือข่ ายสุ ขภาพระดับอาเภออย่ างเป็ นรู ปธรรม ้ ่
 56. 56. การเขียน profile ของเครือข่ ายปฐมภูมระดับอาเภอ ิ1.ข้ อมูลทัวไป ่2. ข้ อมูลสถานะสุ ขภาพ (health status)3. ปรัชญา แนวคิดในการพัฒนาเครือข่ ายปฐมภูมิ4. วิธีการจัดการและพัฒนางานปฐมภูมิ ทีมบริหารระดับอาเภอ (Single district health team) การจัดการทรัพยากร (Resource management) การบริการทีจาเป็ นสาหรับชุมชน (Essential Care) ่ ภาคีเครือข่ ายในชุมชน (Community participation)5.รูปแบบการดาเนินงานทีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ่6การประเมินคุณภาพบริการ การเข้ าถึงและความเท่ าเทียมเป็ นธรรม (accessibility and equity) คุณภาพระบบบริการ (quality) ประสิ ทธิภาพ (efficiency) ชุมชนมีส่วนร่ วมตรวจสอบได้ (social accountability)7. แนวคิดต่ อยอดที่จะพัฒนาต่ อไป
 57. 57. แนวทางการพัฒนา DHS ด้ วยกลไกบันได 5 ขัน ้ ขันที่ 5 ้ 5.5 ชุมชนและเครื อข่ำยมีกำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะด้ ำนกำรจัดกำรสุขภำพ 5.4 มีกำรขยำยผลประเด็นสุขภำพอื่น หรื อมสำมำรถเป็ นแบบอย่ำงที่ดี 5.3 กำรพัฒนำบุคลำกรเชื่อมโยงกำรดูแลมิติทำงจิตใจและจิตวิญญำณ 5.2 เจ้ ำหน้ ำที่และทีมงำนรู้สกมีคณค่ำในตัวเองและงำนที่ทำ ึ ุ 5.1 คณะกรรมกำรเครื อข่ำยสุขภำพมีกำรประเมินเพื่อวำงแผนพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ขันที่ 4 ้ 4.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีแผนการบริ หารจัดการสุ ขภาพชุมชน พร้อมมีส่วนร่ วมรับผิดชอบ ร่ วมตรวจสอบผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น 4.4 มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาและการแก้ปัญหา 4.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรี ยนรู ้สู่การปฏิบติงานประจา นาไปสู่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ั 4.2 บุคคลอื่นเห็นคุณค่าและชื่นชมเจ้าหน้าที่หรื อทีมงาน ขันที่ 3 ้ 4.1 คณะกรรมการสามารถดาเนินงานอย่างได้อย่างเป็ นรู ปธรรม (ตัวอย่าง โครงการต่างๆ) 3.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการคิดวางแผน จัดการระบบสุ ขภาพชุมชน ร่ วมกัน และมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็ นรู ปธรรม 3.4 มีการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริ บท หรื อ การดูแลสุ ขภาพที่จาเป็ นของประชาชน(Essential care) 3.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรเชื่อมโยงกระบวนการเรี ยนรู้สู่ การปฏิบติงานประจา ั ขันที่ 2 ้ 3.2 เจ้าหน้าที่หรื อทีมงานมีความพึงพอใจในงานและผลลัพธ์ของงานที่เกิดขึ้น 3.1 คณะกรรมการมีการใช้ขอมูลในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติการ ้ ั 2.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมด้านสุขภาพ และอปท. ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ( Resource sharing) 2.4 มีการวิเคราะห์ขอมูลและ ปญหาตามบริ บทพื้นที่ หรื อการดูแลสุ ขภาพที่จาเป็ นของประชาชน (Essential care) ้ 2.3 มีแผนพัฒนาบุคลากรที่เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge, CBL, FM) และทักษะ (Skill)ขันที่ 1 ้ 2.2 เจ้าหน้าที่หรื อทีมงานนาข้อมูลของพื้นที่มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา 2.1 คณะกรรมการมีการประชุมอย่างสม่าเสมอพร้อมหลักฐานการบันทึก 1.5 ชุมชนและเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมด้านสุขภาพ 1.4 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสุ ขภาพของพื้นที่ 1.3 มีการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของบุคคลหรื อหน่วยงานส่ งเข้ารับการอบรมตามแผนจังหวัด/กระทรวง 1.2 เจ้าหน้าที่หรื อทีมงาน ทางานตามที่ได้รับมอบหมาย 1.1 มีคาสังแต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารจัดการเครื อข่ายสุ ขภาพระดับอาเภอ พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่ชดเจน (Unity District Health Team) ่ ั

×