เมืองหญิงกล้า  ผ้าไหมดี  หมี่โคราช ปราสาทหินดินด่านเกวียน
ทิศเหนือ อ.โนนสู ง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา                                         ห...
45 กม. จากโรงพยาบาลมหาราชประชากร 70,966 คน (UC = 56,271 คน)อาชีพ  - เกษตรกรรม (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง)  - รับจ้างในโรง...
จานวนผูป่วย IPD ปี 2555    ้อันดับ 1. ท้องร่วง กระเพาะ/ลาไส้ อักเสบ 393 ครัง ้    2. ปอดบวม            ...
จานวนผูป่วย OPD ปี 2555    ้อันดับ 1. เบาหวาน        6,396 ครัง                     ้  ...
โรคที่เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2555                                   อุจจาระร่วง  ...
 ประวัติการพัฒนา  รพช HA, HPH, รพ.สายใยรักฯ ระดับทอง      LA, QA  PCU  HCA 100%     PCA ขัน 3       ...
 ผลงานเด่นของเครือข่าย   1. โครงการเบาหวานครบวงจร       100 % 4 แห่ง                      บ...
ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ยุติธรรม เท่าเทียม เข้าถึงได้ ( Equity - Accessibility)มีคณภาพ (Quality)   ุ    » ด้าน...
หน่ วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็ นหน่ วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน อย่างต่อเนื่ อง- รู้สภาวะสุขภาพ หามาตรการสร้...
เป็ นหน่ วยบริการด่านแรก(First contact) ที่มีคุณลักษณะสาคัญของบริการปฐมภูมิ 5 ประการ1. จัดระบบบริการ ให้มีการ เข้าถึงบริกา...
ข้อกำหนดกรอบคุณภำพ PCA        CUP & PCU                   DHS  ใช้กรอบของ malcom baldridge • คณ...
People-centred care                 15   World Health Report: 2008
เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS) Specialist แพทย์เฉพาะทาง         Provincial Hospital รพท. /รพศ.            ...
Essential เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS)  Specialist แพทย์เฉพาะทาง   Cares         Provincial Hospital รพท. /รพศ...
คนสาราญ  งานสาเร็จ
งานสาเร็จ1. เป้ าหมาย/ยุทธศาสตร์  ชัดเจน ต่อเนื อง, ไม่มาจากฟ้ า                     ่2. ระบบสนับสนุ...
คนสาราญ o สร้างทัศนคติเชิงบวก  - จิตสาธารณะ  - แข่งความดี  - ภูมิใจในงาน
คนสาราญo ธรรมาภิบาล 1. สร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ 2. งบโปร่งใส/สะท้อนผลงาน  2.1 จัดสรรงบ รพ.สต.ตามผลงาน/ ภาระงาน   ...
คนสาราญ 2.2 ค่าตอบแทน จนท. ตามภาระ/ ผลงาน   - O.T. งานรักษา (รพ./รพ.สต.)   - จานวน Case เยียมบ้าน (1 ตาบล)      ...
คนสาราญ 2.3 ดูแลคนห่างไกล ; เงินเดือน, โอกาสบรรจุ,   ความชอบ 2.4 จ่ายตามโครงการ (ระดับอาเภอ/ตาบล) 2.5 จ่ายตามยุทธศาสตร์อ...
คนสาราญ o สวัสดิการทัวถึง        ่  - สิงก่อสร้าง/ครุภณฑ์    ่       ั  - ยานพาหนะ  - งบ HR  - ส...
   ทรัพยากร   วิชาการ
1.1 องค์ประกอบ รพช.+ รพ.สต. + สสอ.  : มีคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอาเภอ   (กสอ.) นายอาเภอเป็ นประธาน...ทีปรึกษา ...
1. พัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายให้มีคุณภาพมาตรฐาน2. สนับสนุนงานสร้างคุณภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม3. พัฒนา...
1. เครือข่าย PCU ผ่านการประเมิน PCA2. รพ. ผ่าน Re-HA ครังที ่ 3 และเข้าสู่กระบวนการ TQA            ้3. สสอ. มี...
5. มีการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นทีอย่างเป็ นรูปธรรม                  ่6. พัฒนาภาคีเครือข่าย มีคณะกรรมการ...
10.  มีการบริหารงบประมาณเพือผลักดันนโยบาย CUP              ่11.  บุคลากรมีเพียงพอ12.  บุคลากรมีศกยภาพทุกร...
1. รพ.สต.เข้มแข็ง2. เครือข่ายเข้มแข็ง3. ควบคุมโรคเข้มแข็ง(เน้ น SRRT,DHF)      • ระดับ CUP      • ระดับตาบล
1. พัฒนาระบบดูแลผูป่วยติดเตียง,          ้  ผูสงอายุ (โครงการจักราชน่ าอยู่)  ้ ู2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม (โครงการ...
การบริหาร CUP BOARD                 คทง. 1                               คทง...
Main PCU   Main PCU Main PCU  Main PCU  Main PCU                  หนองบัว  จักราช   ละกอ   หนอ...
ทีมสหวิชาชีพ สนับสนุน 1-2 ครัง/เดือน (บริการเต็มวัน 8 ชม.)               ้ แพทย์    นักกายภาพ  เภสัชก...
คทง.ต่างๆ       ประชุม    กลุ่ม PEER reviewวิชาการ           กลุ่มวิชาชีพ             ทร...
ทรัพยากร       สรรหา         คงอยู่     วิชาการ           1. เจ้าหน้ าที ่ รพ.      กาลัง...
OPD  PP.Exp+PP.com   IPD   ค่าเสือม                               ่แบบที ่ 1     ...
แบบที่ 2หลังปี 53-ปัจจบัน       ุ          OPD    PP    IPD    ค่าเสือม            ...
เงิน                 สสอ. 8 หมวด คือ            1. ค่าจ้างชั ่วคราว     2. สาธารณูปโภค  ...
เงิน    งบกิจกรรมตามแผนปฏิบติการ               ั    (ระดับcup +ระดับตาบล)    ปี 46 – 52 = 30-50 บา...
(%)- ยาและเวชภัณฑ์      13,000,000  35.49- วัสดุทนตกรรม    ั         1,500,000   4.10- วัสดุการแพทย์...
รพ.สต.เข้มแข็ง(75 %)1.  รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ PCA ขันที่ 2               ้2.  รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 3 ดี ขันดีเยี่ยม...
ควบคุมโรคเข้มแข็ง( 10 %)5. ค่าดัชนี ความชุกชุมลูกน้ายุงลาย HI. ,CI. = 06. อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินค่า Median ย้อนห...
เครือข่ายเข้มแข็ง( 15 %)8. ชมรม อสม. มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง9. ชมรมผูสงอายุ มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง  ...
รพ.สต.เข้มแข็ง(75 %)1. รพ.สต. มีคณภาพในการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน       ุ  (P4P, รพ.สต.ขนาดใหญ่)2. รพ.สต. มีความสา...
ควบคุมโรคเข้มแข็ง( 10 %)4. ค่าดัชนี ความชุกชุมลูกน้ายุงลาย HI. ,CI. = 05. อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินค่า Median ย้อนห...
เครือข่ายเข้มแข็ง( 15 %)8. ชมรม อสม. มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง9. ชมรมผูสงอายุ มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง  ...
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
CUP Management
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CUP Management

1,555 views

Published on

เอกสารประกอบการบรรยาย การบริหารคัพอย่างมีประสิทธิภาพ โดย นายแพทย์โชคชัย มานะธุระ ผอ.รพ.จักราช จ.นครราชสีมา

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
103
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CUP Management

 1. 1. เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหินดินด่านเกวียน
 2. 2. ทิศเหนือ อ.โนนสู ง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา หนองจอก โคกโจม อาเภอ โคกพระ ขามทุ่ง โนนสูง อาเภอ บุ โคกพระ น้อย ม่วง ใหม่ หนองพลวง พุดซา เหมต่า หนองตาโยย ต.หนองพลวง หนองแมว ดอน โนนงิ้ ว พิมาย โนนคอย โคกซาด โคกพระโนนนางฝาย ้ ทองหลาง เหมสูง หนองพฤกษ์ ทิศตะวันออก หนองบัวตะแบง โนนมะนาว ตูม ต.ทองหลาง ตูม โนนพะไล โนนพฤกษ์ หนองบัวกลาง โนนเสมา โนนเสมา ต.จักราช อาเภอ อ.ห้ วยแถลง เหมราช หนองจอก หนองมโนรมย์ ตะกุดเครื อปลอก ต.จักราช น้ าซับ โคกพลวง หิ นโคนพัฒนา ห้ วยแถลง หนองคล้า โนนงิ้ ว จ.นครราชสีมา สวนปอ สะพานถม หิ นโคน จักราช ตาเงิ น หนองพลวง หนองตะคลอง ต.หิ นโคน อ.หนองหงษ์ทิศตะวันตก หังละเลิ ง หนองนกกวัก อาเภอเฉลิม จ.บุรีรัมย์ ช่องโค หนองใฝ่ น้อยอ.เฉลิมพระเกียรติ โนนมัน ละกอ หนองจระเข้หิน พระเกียรติ ละกอ อุดมทรัพย์ โนนรังน้อย ลุงม่วง โนนตาพรม โนนพะไลจ.นครราชสีมา จานใต้ หนองเครื อชุด ใหม่ศรี จันทร์ สินธ์ โนนเต็ง สัญญลักษณ์ ในแผนที่ โกรกไม้แดง โพธิ์ หนองขาม ต.ศรีละกอ โคกสาโรง หนองตาไก้น้อย ต.หนองขาม หนองสะแกเครื อ หนองปื ้ ด 8 หนองปื ้ ด 6 ทางหลวงแผ่นดิ น ขาม หนองซาด ทางรถไฟ หนองตาไก้ โนนทรายทอง ลุงถ่อน โนนทะยุง หมู่บ้าน สี สุก อรพิ มพ์ โนนไม้แดง หนองนกคุม ่ ถนนติ ดต่อระหว่างหมู่บ้าน โคกหนองโสน นาลุง โคกหนองโสน แบ่งเขตตาบล บุวงหว้า ั หนองบัวขาว ต.สีสุก ซาด ดงพลอง สายธาร หนองหญ้าปล้อง หนองแมว แบ่งเขตอาเภอ ใหม่มงคล วังวารี แม่น้า,ลาน้า หัวอ่างราชดาริ หิ นมงคล หัวนาคา หนองไผ่ ทรัพย์ เจริ ญ ต.คลองเมือง พระนารายณ์ สถานีอนามัย โจดกระทิ ง โคกไม้งาม อาเภอหนองหงษ์ ทิศใต้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ หนองเต็งน้อย หนองขามน้อย คลองเมื อง จ.บุรีรัมย์ อาเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์
 3. 3. 45 กม. จากโรงพยาบาลมหาราชประชากร 70,966 คน (UC = 56,271 คน)อาชีพ - เกษตรกรรม (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง) - รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมรายได้เฉลี่ย 53,000 บาท/คน/ปี
 4. 4. จานวนผูป่วย IPD ปี 2555 ้อันดับ 1. ท้องร่วง กระเพาะ/ลาไส้ อักเสบ 393 ครัง ้ 2. ปอดบวม 225 ครัง้ 3. หลอดลมอักเสบเฉี ยบพลัน 224 ครัง ้ 4. เบาหวาน 114 ครัง ้ 5. ปอดอุดกันเรือรัง ้ ้ 109 ครัง ้
 5. 5. จานวนผูป่วย OPD ปี 2555 ้อันดับ 1. เบาหวาน 6,396 ครัง ้ 2. โรคความดันโลหิตสูง 6,374 ครัง ้ 3. ลาคออักเสบเฉี ยบพลัน 4,301 ครัง ้ 4. หวัด 3,330 ครัง ้ 5. ปวดท้อง 3,074 ครัง ้
 6. 6. โรคที่เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2555 อุจจาระร่วง ไข้ หรือไข้ ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็ นพิษ ไข้ เลือดออก มือเท้ าปาก ไข้ สกใส ุ0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 ไข้ สครับไทฟั ส อัตรา/แสนปชก. ตาแดง งูสวัด
 7. 7.  ประวัติการพัฒนา รพช HA, HPH, รพ.สายใยรักฯ ระดับทอง LA, QA PCU HCA 100% PCA ขัน 3 ้
 8. 8.  ผลงานเด่นของเครือข่าย 1. โครงการเบาหวานครบวงจร 100 % 4 แห่ง บางส่วน 5 แห่ง 2. โครงการควบคุมโรคเข้มแข็ง SRRT คุณภาพ ทีมควบคุมโรค 3. โครงการทันตสาธารณสุขสู่ รพ.สต. 4. โครงการเภสัชกรสู่ชุมชน, นวัตกรรม 5. โครงการแหล่งฝึ กเวชกรรมครอบครัว 6. โครงการจักราชน่ าอยู่(จักราชพัฒนา 4 กระทรวง) เน้ นดูแลผูป่วยติดเตียง, ผูสงอายุครบวงจร ้ ้ ู
 9. 9. ระบบบริการสุขภาพที่พึงประสงค์ยุติธรรม เท่าเทียม เข้าถึงได้ ( Equity - Accessibility)มีคณภาพ (Quality) ุ » ด้านการแพทย์ » แนวคิดองค์รวมมีประสิทธิภาพ (Efficiency)Social Accountability » ตอบสนองความต้องการของประชาชน » โปร่งใส ตรวจสอบได้
 10. 10. หน่ วยบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็ นหน่ วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน อย่างต่อเนื่ อง- รู้สภาวะสุขภาพ หามาตรการสร้างเสริมสุขภาพเป็ นที่ปรึกษาของประชาชนในด้านการดูแลสุขภาพให้บริการพืนฐานที่จาเป็ นแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ และบริการ ้ ทังที่เป็ นการรักษาพยาบาล การส่งเสริมฯ การป้ องกันโรค และ ้ การฟื้ นฟูสภาพติ ดตาม ประสาน การให้บริการประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดบริการ ที่บรณาการ ต่อเนื่ อง ู
 11. 11. เป็ นหน่ วยบริการด่านแรก(First contact) ที่มีคุณลักษณะสาคัญของบริการปฐมภูมิ 5 ประการ1. จัดระบบบริการ ให้มีการ เข้าถึงบริการที่ดี และง่าย (Accessibility )2. บริการแบบองค์รวม ผสมผสาน และยึดผูป่วยเป็ นศูนย์กลาง ( Holistic / ้ Comprehensive Care )ด้วย หัวใจของความเป็ นมนุษย์ ( Humanized service mind )3. จัดระบบบริการ ที่สร้างความต่อเนื่ องในการดูแล (Continuity of Care) และมี มาตรฐาน การบริการสุขภาพ ทางคลินิก และทางชุมชนที่ดี ( Standard Clinical & community service )4. ประชาชนมีส่วนร่วม และมีความสัมพันธ์ที่ดีกบชุมชน ( Community ั empowerment )5. มีระบบการประสานงานเชื่อมโยงที่ดี กับหน่ วยบริการสุขภาพ ในเครือข่าย (Coordination )
 12. 12. ข้อกำหนดกรอบคุณภำพ PCA CUP & PCU DHS ใช้กรอบของ malcom baldridge • คณะกรรมการระดับอาเภอตอนที่ 1: การบริหารจัดการองค์กร (Unity District Health Team) 1. การนา 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ • การมีส่วนร่วมของเครือข่ายและ 3. การมุ่งเน้ นประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย ชุมชน (Community participation) 4. การวัดวิเคราะห์ และจัดการความรู้ • การให้คณค่าการทางาน ุ 5. การมุ่งเน้ นทรัพยากรบุคคล (Appreciation)ตอนที่ 2: 6.1 กระบวนการสร้างคุณค่าของ •การพัฒนาและจัดสรรทรัพยากร ระบบบริการปฐมภูมิ ( Knowledge, CBL, FM)ตอนที่ 3: 6.2 กระบวนการสนับสนุ น ระบบบริการปฐมภูมิ • การดูแลสุขภาพตามบริบทที่ตอนที่ 4: ผลลัพธ์องค์กร จาเป็ น (Essential care)
 13. 13. People-centred care 15 World Health Report: 2008
 14. 14. เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS) Specialist แพทย์เฉพาะทาง Provincial Hospital รพท. /รพศ. PCA เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอาเภอ รพ.ชุมชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน Other CBL รบฐ. Sectors Common Goal ร่วมคิด ภาค ร่ วม Common Action ร่วมทา ส่วน Essential Common Learning ร่วมเรียนรู้ Self SRM อื่นๆ Cares Action Research / Care R2R Clinical Outcomes Psychosocial Outcomes• Morbidity อัตราป่ วย • Value คุณค่า• Mortality อัตราตาย • Satisfaction ความพอใจ• Quality of Life คุณภาพชีวิต • Happiness ความสุข
 15. 15. Essential เครือข่ายสุขภาพอาเภอ (DHS) Specialist แพทย์เฉพาะทาง Cares Provincial Hospital รพท. /รพศ. DHS เอกภาพ PCA1. ส่งเสริม - ป้ องกัน2. แม่และเด็ก เอกภาพ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพอาเภอ • แนวคิด - นโยบาย3. ระบบแพทย์ฉุกเฉินชน - สสอ.-รพ.สต.-อปท.- ชุมชน • โครงสร้าง รพ.ชุม4. เจ็บป่ วยเล็กน้ อย • แบ่งปันทรัพยากร Other CBL รบฐ.5. สุขภาพฟัน Common Goal ร่วมคิด (ResourcesSectors Sharing) ภาค6. โรคเรื้อรัง ร่ วม Common Action ร่วมทา • พัฒนากาลังคน ส่วน Essential7. จิตเวช -สุขภาพจิต Common Learning ร่วมเรียนรู้ Self • ระบบข้อมูล SRM อื่นๆ8. ผูพิการ ้ Cares Action Research / Care • ระบบสนับสนุน9. ผูป่วยระยะท้าย ้ R2R • การจัดการแนวใหม10. กลุ่มเสียงสูง ่ New Management (เด็กเล็ก วัยOutcomes Clinical รุ่น Psychosocial Outcomes • Value (Partnership & คุณค่า • Morbidityคนจนอัตราป่ วย ผูสงอายุ ้ ู • Mortalityาก) อัตราตาย • Satisfaction ความพอใจNetworking) คนทุกข์ย • Happiness ความสุข • Quality of Life คุณภาพชีวิต
 16. 16. คนสาราญ งานสาเร็จ
 17. 17. งานสาเร็จ1. เป้ าหมาย/ยุทธศาสตร์ ชัดเจน ต่อเนื อง, ไม่มาจากฟ้ า ่2. ระบบสนับสนุนเพียงพอ - สิงแวดล้อม โดยเฉพาะ Partner ต่างๆ ่ - ทรัพยากร/ วิชาการ - ขวัญ/ กาลังใจ3. ติดตาม/ประเมินผลเข้มข้น
 18. 18. คนสาราญ o สร้างทัศนคติเชิงบวก - จิตสาธารณะ - แข่งความดี - ภูมิใจในงาน
 19. 19. คนสาราญo ธรรมาภิบาล 1. สร้างการมีส่วนร่วมทุกระดับ 2. งบโปร่งใส/สะท้อนผลงาน 2.1 จัดสรรงบ รพ.สต.ตามผลงาน/ ภาระงาน (KPI CUP + KPI Routine + W.L
 20. 20. คนสาราญ 2.2 ค่าตอบแทน จนท. ตามภาระ/ ผลงาน - O.T. งานรักษา (รพ./รพ.สต.) - จานวน Case เยียมบ้าน (1 ตาบล) ่ - จ่ายตาม P4P/ Competency (กาลังพิจารณา) - นวัตกรรม โบนัส (ปี 56)
 21. 21. คนสาราญ 2.3 ดูแลคนห่างไกล ; เงินเดือน, โอกาสบรรจุ, ความชอบ 2.4 จ่ายตามโครงการ (ระดับอาเภอ/ตาบล) 2.5 จ่ายตามยุทธศาสตร์อาเภอ (ปี 56)
 22. 22. คนสาราญ o สวัสดิการทัวถึง ่ - สิงก่อสร้าง/ครุภณฑ์ ่ ั - ยานพาหนะ - งบ HR - สันทนาการ/ กีฬา/ ท่องเทียว ่
 23. 23.   ทรัพยากร  วิชาการ
 24. 24. 1.1 องค์ประกอบ รพช.+ รพ.สต. + สสอ. : มีคณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับอาเภอ (กสอ.) นายอาเภอเป็ นประธาน...ทีปรึกษา ่1.2 4 คณะทางาน 1. คทง.พัฒนาระบบบริการ 2. คทง.ยุทธศาสตร์และสร้างสุขภาพ 3. คทง. บริหารทรัพยากร 4. คทง.สารสนเทศและเทคโนโลยี ่1.3 ยุทธศาสตร์รวม
 25. 25. 1. พัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายให้มีคุณภาพมาตรฐาน2. สนับสนุนงานสร้างคุณภาพ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม3. พัฒนาระบบบริหารจัดการในเครือข่ายให้โปร่งใสมีคณธรรม ุ4. พัฒนาการจัดการทรัพยากรบุคคล5. พัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 26. 26. 1. เครือข่าย PCU ผ่านการประเมิน PCA2. รพ. ผ่าน Re-HA ครังที ่ 3 และเข้าสู่กระบวนการ TQA ้3. สสอ. มีคณภาพตามมาตรฐาน PMQA ุ4. บริการเชิงรุกกลุ่มผูป่วยโรคเรื้อรัง ผูพิการ ผูสงอายุ ตาม ้ ้ ้ ู เกณฑ์คณภาพ ุ
 27. 27. 5. มีการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นทีอย่างเป็ นรูปธรรม ่6. พัฒนาภาคีเครือข่าย มีคณะกรรมการบริหารสุขภาพระดับ อาเภอ ระดับตาบล7. มีกองทุนตาบลครบทุกแห่ง8. ใช้กระบวนการแผนทียทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ุ่9. มีคณะกรรมการจัดสรรงบกองทุนพัฒนาบริการปฐมภูมิ จาก 3 ภาคส่วน
 28. 28. 10. มีการบริหารงบประมาณเพือผลักดันนโยบาย CUP ่11. บุคลากรมีเพียงพอ12. บุคลากรมีศกยภาพทุกระดับ ั13. ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศสามารถเชื ่อ มโยงทุ ก เครือข่ายบริการ
 29. 29. 1. รพ.สต.เข้มแข็ง2. เครือข่ายเข้มแข็ง3. ควบคุมโรคเข้มแข็ง(เน้ น SRRT,DHF) • ระดับ CUP • ระดับตาบล
 30. 30. 1. พัฒนาระบบดูแลผูป่วยติดเตียง, ้ ผูสงอายุ (โครงการจักราชน่ าอยู่) ้ ู2. พัฒนาสิ่งแวดล้อม (โครงการจักราชสีเขียว)
 31. 31. การบริหาร CUP BOARD คทง. 1 คทง. 2 คทง. 3 คทง. 4รพช. สสอ. PCU รพสต. รพสต. รพสต. รพสต.จักราช หนองบัว หนอง บ้านบุ หินโคน ตะแบง ขาม รพสต. รพสต. รพสต. รพสต. ละกอ สีสก ุ โคกพระ ดงพลวง
 32. 32. Main PCU Main PCU Main PCU Main PCU Main PCU หนองบัว จักราช ละกอ หนองขาม ดงพลอง ตะแบงPCU หินโคน PCU สีสก ุ PCU บ้านบุ PCU โคกพระ
 33. 33. ทีมสหวิชาชีพ สนับสนุน 1-2 ครัง/เดือน (บริการเต็มวัน 8 ชม.) ้ แพทย์ นักกายภาพ เภสัชกร ทันตแพทย์ พยาบาล บาบัด เวชปฏิบติฯัพญ.อัมพิกา ประภัสสร ภญ.ศิรนาถ ทพญ.รัตติกาล ิ สุมาลีนพ.ดิศดนัย ประภัสสร ภก. สันณ์ทศน์ ทพญ.ชมพูนุท ปิยาภรณ์ ัพญ.วัชรินทร์ ประภัสสร ภญ. โสภิตา ทพญ.ชมพูนุท สุมาลีพญ.สุวตรา ิ ประภัสสร ภก.ยุทธพงษ์ ทพญ.ภัทรา อรทัย นพ.โชคชัย ประภัสสร ภก.ประกอบ ทพญ.ภัทรา อรทัยพญ.อุษณีษ์ ประภัสสร ภก.มนัท ทพญ.ภัทรา ปิยาภรณ์พญ.อุษณีษ์ ประภัสสร ภญ.วันทนา ทพญ.รัตติกาล มยุร ีพญ.อุษณีษ์ ประภัสสร ภก.ประกอบ ทพญ.รัตติกาล สุมาลีพญ.อุษณีษ์ ประภัสสร ภญ.ศิรนาถ ิ ทพญ.ชมพูนุช อรทัย
 34. 34. คทง.ต่างๆ ประชุม กลุ่ม PEER reviewวิชาการ กลุ่มวิชาชีพ ทรัพยากร จัดวิชาการที ่ รพช. Case Conferenceเป็ นรูปแบบ อบรม ส่งอบรมภายนอกระยะสัน,ระยะยาว ้ ดูงาน เรียนต่อตรี, โท เวทีวิชาการ R2R ใน CUP, นอก CUP ไม่เป็ นรูปแบบ สหสาขาวิชาชีพลง PCU ร่วมบริการบน PCU/รพ.สต. ร่วมเยียมบ้าน ่
 35. 35. ทรัพยากร สรรหา คงอยู่ วิชาการ 1. เจ้าหน้ าที ่ รพ. กาลังคน สมัครใจลง สอ. 1. บรรยากาศ คน “เราคือทีมสุขภาพจักราช” พัฒนาคน 2. จนท.สอ.เรียนปรับวุฒิ 3.ลูกจ้างวิชาชีพ 2. ค่าตอบแทนเพิมเติม ่ เงิน OT - รพ.สต. ของ - รพช. ค่าตอบแทนลงชุมชน - เขียนรายงานเยียมบ้าน ่ 3. สวก. - งบอบรม,เรียนต่อ,ดูงาน 4. รพ.สต.บรรจุก่อนรพช., เงินเดือน สูงกว่า
 36. 36. OPD PP.Exp+PP.com IPD ค่าเสือม ่แบบที ่ 1 CUP งบร-รพช F.cost งบกลาง แผนปี งบลงทุน
 37. 37. แบบที่ 2หลังปี 53-ปัจจบัน ุ OPD PP IPD ค่าเสือม ่ งบตามผลงาน (Itemized P4P งบร-รพช. On topฯลฯ) CUP F.cost F.cos งบกลาง งบกลาง แผนปี แผนปี งบลงทุุน งบลงท น จ่ายตามผลงานนโยบาย CUP
 38. 38. เงิน สสอ. 8 หมวด คือ 1. ค่าจ้างชั ่วคราว 2. สาธารณูปโภค 3. วัสดุสนง.งานบ้านงานครัว , วัสดุคอมฯ 4. ซ่อมแซมยานพาหนะ 5. ซ่อมแซมครุภณฑ์ ั 6. พัฒนาบุคลากร 7. ค่าใช้สอย 8. น้ ามันเชื้อเพลิง ~ 500,000 บาท/ปี งบ Fixed cost รพ.สต. 7 หมวด คือ 1. เงินเดือนลูกจ้าง 2. ค่าตอบแทน 3. สาธารณูปโภค 4. น้ ามันเชื้อเพลิง 5. วัสดุ/งานบ้าน/คอมพิวเตอร์ 6. ซ่อมแซมยานพาหนะ 7. พัฒนาบุคลากร เฉลีย 700,000-900,000 / PCU / ปี ่
 39. 39. เงิน งบกิจกรรมตามแผนปฏิบติการ ั (ระดับcup +ระดับตาบล) ปี 46 – 52 = 30-50 บาท/ปชช ปี 53 / 55 = 16/5 บาท/ปชช.+กองทุนตาบล+งบเพิมเติมจาก CUP ่
 40. 40. (%)- ยาและเวชภัณฑ์ 13,000,000 35.49- วัสดุทนตกรรม ั 1,500,000 4.10- วัสดุการแพทย์/มิใช่ยา 7,200,000 19.66- ชันสูตร/ส่งตรวจ 3,500,000 9.55- จ้างนักเรียนทุน 7,666,490 20.93- แผนอาเภอ 1,628,006 4.44- จ่ายข้าม CUP 500,000 1.36- จ่ายตามนโยบาย CUP 1,500,000 4.10- งบพัฒนาบุคลากร 135,000 0.37 รวม 36,629,496 100.00
 41. 41. รพ.สต.เข้มแข็ง(75 %)1. รพ.สต. ผ่านเกณฑ์ PCA ขันที่ 2 ้2. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ 3 ดี ขันดีเยี่ยม ้3. รพ.สต. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สถานบริการได้4. รพ.สต. มีผลงานเข้าร่วมมหกรรมสุขภาพ อย่างน้ อย 1 เรื่อง
 42. 42. ควบคุมโรคเข้มแข็ง( 10 %)5. ค่าดัชนี ความชุกชุมลูกน้ายุงลาย HI. ,CI. = 06. อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี7. ไม่มีผป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ู้
 43. 43. เครือข่ายเข้มแข็ง( 15 %)8. ชมรม อสม. มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง9. ชมรมผูสงอายุ มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ้ ู10. กองทุนตาบล(สปสช.) พัฒนาระดับ A11. มีกองทุนสุขภาพชุมชนสมทบกองทุนตาบล12. ชมรมผูพิการ มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ้
 44. 44. รพ.สต.เข้มแข็ง(75 %)1. รพ.สต. มีคณภาพในการให้บริการตามเกณฑ์มาตรฐาน ุ (P4P, รพ.สต.ขนาดใหญ่)2. รพ.สต. มีความสาเร็จในการควบคุมและตรวจสอบภายใน3. รพ.สต. มีการพัฒนาวิชาการ/นวัตกรรมจากงานประจาและ นาเสนอในเวทีต่างๆ
 45. 45. ควบคุมโรคเข้มแข็ง( 10 %)4. ค่าดัชนี ความชุกชุมลูกน้ายุงลาย HI. ,CI. = 05. อัตราป่ วยโรคไข้เลือดออก ไม่เกินค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี6. ไม่มีผป่วยเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก ู้7. รายงานข้อมูลเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
 46. 46. เครือข่ายเข้มแข็ง( 15 %)8. ชมรม อสม. มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง9. ชมรมผูสงอายุ มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ้ ู10. ชมรมผูพิการ มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ้11. กองทุนตาบล(สปสช.) พัฒนาระดับ A+

×