SlideShare a Scribd company logo
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын
                            2010 оны 08 дугаар сарын 06 –ны өдрийн
                            361 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт

        ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧИЙН
        МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ТӨЛӨВШЛИЙГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ


                 Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1.1 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох бүх хэв шинжийн ерөнхий боловсролын
сургууль (цаашид “сургууль” гэх)-ийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж, дүгнэхэд
энэхүү журмыг баримтална.

  1.2 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг сургалтын явцын үнэлгээ болон анги
дэвших, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөлтийн шалгалтын үнэлгээгээр тус тус үнэлж
дүгнэнэ.

  1.3 Сургалтын явцын үнэлгээ нь нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөр, анги дэвших шалгалт
нь үндэсний сургалтын хөтөлбөр, төгсөх шалгалт нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын
стандартын хэрэгжилтийг тус тус үнэлэхэд чиглэнэ.

  1.4 Үнэлгээний зорилго нь суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж, түүний үр
дүнд үндэслэн сургалтын чанарыг сайжруулахад оршино.

  1.5 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн үнэлгээ нь боловсролын стандарт,
сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, сургалтын орчин, багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт,
багшийн ажил, сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлж, сайжруулах, боловсролын үр ашгийг тооцох
үндэслэл болно.

                 Хоёр. Үнэлгээний зарчим

Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэхдээ дараах зарчмыг баримтална:

  2.1 Боловсролын үнэлгээний стандартад нийцсэн байх;

  2.2 Үнэлгээ шударга, бодитой байх;

  2.3 Суралцагчийн хөгжлийн онцлогт тохирсон байх;

  2.4 Суралцагчийн мэдлэг, чадварын өөрчлөлтийг үнэлэхэд чиглэсэн байх;

  2.5 Суралцагчийг дэмжих, урамшуулах, хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх;

  2.6 Суралцагчийн үнэлгээ нууцлалтай байх;

                 Гурав. Үнэлгээний хэлбэр

  3.1 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг стандарт бус болон стандарт үнэлгээгээр
үнэлнэ.
3.2 Стандарт бус үнэлгээ - суралцагчийн сурах хүсэл эрмэлзэл, сонирхлыг төрүүлсэн,
урам хайрласан, идэвхижүүлсэн, зөвлөсөн аман үнэлгээ болон эзэмшсэн байх мэдлэг, чадвар,
төлөвшлийн өөрчлөлтийг илэрхийлсэн тэмдэглэгээ байна.

  3.3 Стандарт үнэлгээ - суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн өөрчлөлтийг танин
мэдэхүйн түвшинд нийцсэн шалгуураар үнэлж, гүйцэтгэлийг хувь болон үсгэн хэлбэрээр
илэрхийлсэн үнэлгээ байна.

           Дөрөв. Сургалтын явцын үнэлгээ, түүний арга хэлбэр

  4.1 Тухайн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт үндэслэн нэгж хичээлийн сэдвийг боловсролын
асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага /цаашид “Боловсрол, соёлын газар” гэх/, нэгж
хичээлийн сэдвийн хүрээнд эзэмших чадварыг сургуулийн заах аргын нэгдэл тус тус тогтооно.

  4.2 I-III ангид суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг хичээлийн явц болон жилийн эцэст
тухайн хичээлийг заасан багш стандарт бус, III ангид анги дэвших шалгалтыг стандарт
үнэлгээгээр үнэлнэ.

    4.2.1 I-III ангийн суралцагчийн нэгж хичээлээр эзэмшвэл зохих чадвар тус бүрийг
үнэлнэ. Суралцагч тухайн чадварыг тогтоосон хугацаанд эзэмшсэн бол ”+” тэмдэглэгээг,
тогтоосон хугацаанаас хойш эзэмшсэн бол тухайн сар өдрийг “Багшийн журнал” (цаашид
“журнал” гэх) -д бичнэ.

    4.2.2 Журналд үндэслэн суралцагч бүрээр дүгнэлт гаргаж, энэ талаар эцэг эх, асран
хамгаалагчдад улирал тутам мэдээлж, зөвлөгөө өгнө.

    4.2.3 Суралцагч жилийн эцэст хичээл бүрээр эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварын 60 ба
түүнээс дээш хувийг эзэмшсэн тохиолдолд тухайн хичээлийн хүлээгдэж буй үр дүнг хангасан
гэж үзэж, “тооцов” үнэлгээ өгнө. Энэ нь жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээ болно.

    4.2.4 I-III ангийн жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээг суралцагчийн хувийн хэрэг /цаашид
“хувийн хэрэг” гэнэ/-ийн сурлагын үнэлгээний хэсэгт “тооцов” гэж бичнэ. III ангийн монгол хэл,
математикийн анги дэвших шалгалтын үнэлгээг жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээнд тооцно.

  4.3 IV-XII ангийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг стандарт үнэлгээгээр үнэлнэ.

     4.3.1 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг танин мэдэхүйн түвшний шалгуурт
нийцсэн даалгавар гүйцэтгүүлэх замаар тухайн хичээлийн онцлогоос хамааран дараах арга,
хэлбэрийг дангаар нь буюу хослуулан хэрэглэнэ.

    Арга                           Хэлбэр
    Аман      Асуулт, хариулт, ярилцлага, мэтгэлцээн, шүүлэг, сэдэв хамгаалалт
            Хариулах, бодох, тооцоолох, эх зохиох, найруулан бичих, схем, диаграмм, график зурах,
   Бичгийн      загвар боловсруулах үйлийг шаардсан хяналтын ажил, тест, илтгэл, реферат, тайлан,
            төсөл бичих
            Лаборатори, дадлагын ажил, ажиглалт хийх, туршилт хийх, туршлага судлах, сурталчилгаа,
   Практик
            судалгаа, төсөлд оролцох, биечлэн хийж гүйцэтгэх

    4.3.2    Үнэлгээнд суралцагчийн өөрийн үнэлгээ болон үнэлгээний бусад аргуудыг
энэхүү журмын 4.3.3-д заасан стандарт үнэлгээг өөрчлөхгүйгээр хэрэглэж болно.

    4.3.3     Стандарт үнэлгээ нь дараах түвшинтэй байна.
                                        Үнэлгэ
        Суралцагчийн мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн түвшин                  Хувь
                                         э
 Дээд түвшин                                  “A”     90-100 хувь

 Дунджаас дээгүүр түвшин                             “B”    80-89 хувь
Дундаж түвшин                               “C”  70-79 хувь
 Дундаж түвшнээс доогуур боловч                      “D”  60-69 хувь
 стандартын шаардлага хангаж буй түвшин
 Доод, хангалтгүй түвшин                          “F”  1.59  хувь


     4.3.4    IV-XII ангийн суралцагчийг нэгж хичээл, I хагас жил (2 дугаар улирлын
эцэст), II хагас жил (4 дүгээр улирлын эцэст) болон жилийн эцэст тухайн хичээлийг заасан багш
стандарт үнэлгээгээр үнэлнэ. Үнэлгээг журналд тэмдэглэнэ.

    4.3.5    Тухайн хичээлийн I, II хагас жилийн үнэлгээ нь нэгж хичээлүүдийн, жилийн
эцсийн үнэлгээ нь I, II хагас жилийн үнэлгээний арифметик дундаж байна.

    4.3.6   IV-XII ангиудад анги дэвших шалгалтгүй хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээг
хувийн хэргийн сурлагын үнэлгээний хэсэгт бичнэ.

  4.4 Нэгж хичээл, ээлжит хичээлийн явцад багш суралцагчдын сурах хүсэл эрмэлзэл,
сонирхлыг төрүүлсэн, тэдэнд урам хайрласан, идэвхижүүлсэн, зөвлөсөн аман үнэлгээг
хэрэглэж болно. Энэхүү үнэлгээг журналд бичихгүй.

  4.5 Сургалтын явцад сургууль, Боловсрол, соёлын газраас хөндлөнгийн үнэлгээ хийх ба
үнэлгээг журналд бичихгүй. Үнэлгээ хийх график, төлөвлөгөөг тухайн байгууллага хичээлийн
жилийн эхэнд баталгаажуулан мөрдөнө.

             Тав. Анги дэвших шалгалт, түүний зохион байгуулалт

  5.1 III анги ба түүнээс дээшхи ангийн суралцагчаас хичээлийн жилийн эцэст тогтоосон
чиглэлээр шалгалт авч анги дэвшүүлнэ. Энэ шалгалт нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын
төгсөх ангид хамаарахгүй.

  5.2 Анги дэвших шалгалтын материалыг сургалтын хөтөлбөрт үндэслэн боловсруулах,
хувилж, битүүмжилж хүргүүлэх, шалгалтын хуваарь гаргах, шалгалтын дэгийг тогтоох,
шалгалтын дүнд дүн-шинжилгээ хийх, тестийн сан бүрдүүлэх ажлыг Боловсрол, соёлын газар
хариуцан гүйцэтгэнэ.

  5.3 Анги дэвших шалгалтын даалгаврын тохирц болон үнэн бодитой, баталгаатай байдлыг
Боловсрол, соёлын газар хариуцна.

  5.4 Анги дэвших шалгалтыг зохион байгуулах, шалгалтын дүнд дүн-шинжилгээ хийх,
шалгалтын мэдээ, материалыг түүнд хийсэн дүн-шинжилгээний хамт Боловсрол, соёлын газарт
хүргүүлэх ажлыг сургуулийн захирлын тушаалаар томилогдсон анги дэвших шалгалтын комисс
гүйцэтгэнэ.

  5.5 Анги дэвших шалгалт нь дараах чиглэлтэй байна.

 Боловсролын   Анги    Шалгалтын            Шалгалтын агуулга
  түвшин            тоо
  БАГА      I
          II
                     1. Монгол хэл
          III      2
                     2. Математик
                     1. Хүн-байгаль
          IV      3    2. Хөгжим
                     3. Дүрслэх урлаг
          V       3    1. Монгол хэл
                     2. Математик
                     3. Хүн-нийгэм
VI
                  1. Эрүүл мэнд
                  2. Биеийн тамир
        VII    4
                  3. Мэдээлэл зүй
                  4. Технологи
  СУУРЬ              1. Орос хэл
                  2. Түүх
        VIII   4
                  3. Биологи
                  4. Газарзүй
        IX
                  1. Уран зохиол
                  2. Биологи
         X    4
                  3. Газарзүй
                  4. Зураг зүй
 БҮРЭН ДУНД             1. Англи хэл
                  2. Нийгмийн ухаан
        XI    4
                  3. Физик
                  4. Хими
        XII

  5.6 Анги дэвших шалгалтын арга зүй, төрөл, хэлбэр нь боловсролын стандартын түүний
үзэл санаанд нийцсэн, уян хатан, олон хэлбэртэй, агуулга нь тухайн хичээлийн сургалтын
хөтөлбөрөөр дэвшүүлсэн хүлээгдэж байгаа ерөнхий үр дүнг илрүүлэхүйц, агуулгын
тогтолцоог бүрэн хамарсан байна.

  5.7 Улсын төрөлжсөн олимпиадын 2 болон 3-ын даваанд 1, 2, 3 дугаар байр эзэлсэн
суралцагчаас тухайн хичээлээр нь анги дэвших шалгалт авахгүйгээр дээд түвшний үнэлгээ
тавьж болно.

  5.8 Суралцагч нь сургалтын төлөвлөгөөнд заасан цагийн 40 хувь ба түүнээс дээш цагийн
сургалтад хүндэтгэх шалтгаан /өвчлөх, ар гэрийн гачигдал тохиолдох, улсын болон олон улсын
чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцох зэрэг/-ны улмаас /цаашид “хүндэтгэх шалтгаан” гэнэ/
хамрагдаагүй, энэ нь нотлогдсон тохиолдолд заавал эзэмших агуулгыг бие даан судалж анги
дэвших шалгалтыг өгч болно.

  5.9 Суралцагч нь хүндэтгэх шалтгаангүйгээр сургалтын төлөвлөгөөнд заасан цагийн 40
хувь ба түүнээс дээш цагийн сургалтад хамрагдаагүй тохиолдолд анги дэвших шалгалтад
оруулахгүй, суралцагч тухайн ангидаа дахин суралцана.

  5.10 Анги дэвших шалгалтад хангалтгүй үнэлгээ авсан суралцагчаас дахин шалгалт авах
ажлыг шалгалтын дэгийн дагуу зохион байгуулна.

  5.11 Хэрэв анги дэвших шалгалтад хоёр дахь удаагаа хангалтгүй үнэлгээ авбал тухайн
суралцагчийг хангалтгүй суралцсан шалтгааныг тодруулсны үндсэн дээр тодорхой арга хэмжээ
авч, анги дэвшүүлэн суралцуулах асуудлыг багш, суралцагч, эцэг эхийн зөвшилцөл, сургуулийн
багш нарын зөвлөлийн хурлын дүгнэлтийг үндэслэн захирал шийдвэрлэнэ.

  5.12 Журмын 5.11-д заасан анги дэвших шалгалтад хоёр дахь удаагаа хангалтгүй үнэлгээ
авсан суралцагчийг сургуулийн захирал анги дэвшүүлэн суралцуулахаар шийдвэрлэсэн
тохиолдолд хангалтгүй үнэлгээг хувийн хэрэгт бичнэ.

  5.13 Албан бус арга, хэлбэрээр суралцагчид ерөнхий боловсролын сургуулийн харгалзах
ангийн анги дэвших шалгалт өгч болно. Шалгалтын дүнд үндэслэн тухайн суралцагчийг ерөнхий
боловсролын сургуулийн зохих ангид дэвшүүлэн суралцуулна.
5.14 Анги дэвших шалгалтын үнэлгээ болон хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээний
арифметик дунджаар тухайн хичээлийн жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээг гаргаж, журнал болон
хувийн хэргийн сурлагын үнэлгээ хэсэгт бичнэ.

           Зургаа. Төгсөх шалгалт, түүний зохион байгуулалт

  6.1 Ерөнхий боловсролын сургуулийн болон дүйцсэн хөтөлбөрийн суралцагч нь бага,
суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний төгсөлтийн ангид тогтоосон чиглэлээр төгсөх шалгалт
өгнө.

  6.2 Төгсөх шалгалтын материалыг бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартад
үндэслэн боловсруулах, хувилах, битүүмжилж хүргүүлэх, шалгалтын хуваарь гаргах,
шалгалтын дэгийг тогтоох, шалгалтын дүнд хяналт-шинжилгээ хийх, тестийн сан бүрдүүлэх
ажлыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага ( цаашид “яам” гэх),
түүний эрх олгосон байгууллага (цаашид “Боловсролын үнэлгээний төв” гэх) гүйцэтгэнэ.

  6.3 Төгсөх шалгалтыг зохион байгуулах, шалгалтын дүнд хяналт-шинжилгээ хийх,
шалгалтын мэдээ, материалыг түүнд хийсэн хяналт-шинжилгээний хамт Боловсролын
үнэлгээний төвд хүргүүлэх ажлыг боловсрол, соёлын газрын даргын тушаалаар томилогдсон
төгсөх шалгалтын комисс гүйцэтгэнэ.

  6.4 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний төгсөх шалгалтыг дараах агуулгаар
авна.

 Боловсролын түвшин  Анги  Шалгалтын тоо           Шалгалтын агуулга
                       1. Монгол хэл
    БАГА      VI     3     2. Математик
                       3. Англи хэл
                       1. Монгол хэл, монгол бичиг /нэгдмэл агуулга/
                       2. Математик
    СУУРЬ     IX     4
                       3. Физик
                       4. Хими
                       1. Монгол хэл, уран зохиол /нэгдмэл агуулга/
  БҮРЭН ДУНД    XII     3     2. Математик
                       3. Сонгосон агуулга /сонгон судалсан аль нэг хичээл/

  6.5 Сургууль XII ангийн суралцагчийн төгсөх шалгалтын сонгосон агуулгын чиглэл,
шалгуулагчийн тоог I хагас жилд багтаан Боловсрол, соёлын газарт, Боловсрол соёлын газар
мэдээг нэгтгэн 2 дугаар сарын 15-ны дотор Боловсролын үнэлгээний төвд мэдээлнэ.

  6.6 Төгсөх шалгалтын агуулга, арга зүй, төрөл, хэлбэр нь бага, суурь, бүрэн дунд
боловсролын стандартын үзэл санаанд нийцсэн байна. Шалгалтын даалгавар нь тухайн
боловсролын чиглэл, агуулгын өвөрмөц онцлогийг тооцсон, шалгуулагчийн мэдлэг, чадвар,
төлөвшлийг бодитой үнэлэхэд чиглэсэн байна.

  6.7 Төгсөх шалгалтын даалгаврын тохирцыг болон үнэн бодитой, баталгаатай байдлыг
Боловсролын үнэлгээний төв хариуцна

  6.8 Суралцагч төгсөх шалгалтыг хүндэтгэх шалтгааны улмаас өгч чадаагүй, шалтгаан нь
нотлогдсон тохиолдолд хичээлийн жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээг төгсөх шалгалтын
үнэлгээнд тооцно.
6.9 Шалгуулагчийн төгсгөх шалгалтын үнэлгээг хувийн хэрэг болон суурь, бүрэн дунд
боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхийн “Төгсөлтийн шалгалт” хэсэгт бичиж тэмдэглэнэ.

  6.10 Боловсрол, соёлын газар тухайн орон нутгийн сургуулийн төгсөх шалгалтын дүнд дүн-
шинжилгээ, дүгнэлт хийж, сургалтын чанарыг сайжруулах арга замыг тодорхойлж, сургуульд
үзүүлэх дэмжлэг, зөвлөн туслах, багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт,
семинарын чиглэлийг тогтоох ажлыг зохион байгуулна.

  6.11 Боловсролын үнэлгээний төв жил бүр Боловсрол, соёлын газраас ирүүлсэн төгсөх
шалгалтын үнэлгээг нэгтгэн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартын хэрэгжилтийн
дунджийг аймаг, нийслэл болон улсын түвшинд гаргаж яам, Боловсролын эрдэм шинжилгээ,
арга зүйн байгууллага (цаашид “Боловсролын хүрээлэн” гэх)-д хүргүүлнэ.

  6.12 Журмын 6.11-т үндэслэн орон нутгийн боловсролын байгууллагад үзүүлэх дэмжлэг,
шинэ хичээлийн жилийн зорилтыг тодорхойлох, багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх
сургалт, семинарын агуулга, чиглэлийг яам тогтооно.

        Долоо. Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн талаарх дүгнэлт

  7.1 Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн өөрчлөлтийн талаар сургалтын явцад журналын
“Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн талаарх тэмдэглэл” хэсэгт, хичээлийн жилийн эцэст хувийн
хэргийн “Тодорхойлолт” хэсэгт анги удирдсан багш дараах чиглэлээр дүгнэлт бичнэ.

    7.1.1  Суралцагчийн мэдлэг, чадварын өөрчлөлт, түүний шалтгаан
    7.1.2  Хичээлээс гадуурх сургалтын үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, түүний үр дүн
    7.1.3  Суралцагчийн ололт, амжилт
    7.1.4  Эрүүл мэндийн байдал
    7.1.5  Анхаарах асуудал

  7.2 Анги удирдсан багш жил бүр хувийн хэрэгт бичилт хийсний дараа суралцагчийн
сурлагын үнэлгээ ба тодорхойлолтыг эцэг эх, асран хамгаалагч болон VII-XII ангийн суралцагчид
танилцуулж гарын үсэг зуруулна.

                    Найм. Бусад

  8.1 Боловсролын хүрээлэн анги дэвших болон төгсөлтийн шалгалтын материал
боловсруулах, зохион байгуулах ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж,
зөвлөгөө өгнө.

  8.2 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний төгсөлтийн өмнөх ангийн суралцагчийн
сурлагын амжилтын судалгааг яам, Боловсролын хүрээлэн дөрвөн жил тутам хийнэ.

  8.3 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн үнэлгээний талаарх мэдээллийг багш,
суралцагч, эцэг эх нууцлал бүхий код ашиглан сургуулийн вэб сайтаар дамжуулан авах
боломжийг сургууль бүрдүүлнэ.

  8.4 Аливаа төрийн бус байгууллага яамны зөвшөөрөлгүйгээр суралцагчийн мэдлэг, чадвар,
төлөвшлийг үнэлэх шалгалт авахыг хориглоно.


                     --- o0o ---
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын
                          2010 оны 08 дугаар сарын 06–ны өдрийн
                         361 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт


     ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ЖУРНАЛ,
   СУРАЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ХЭВЛЭХ, ТҮГЭЭХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ

               Нэг. Нийтлэг үндэслэл

  1.1 Энэхүү журмын зорилго нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын албан
баримт бичиг болох багшийн журнал (цаашид “журнал” гэнэ), суралцагчийн хувийн хэрэг
(цаашид “хувийн хэрэг” гэнэ)-ийг хэвлэх, түгээх, хадгалахад үүсэх харилцааг
зохицуулахад оршино.

  1.2 Журнал, хувийн хэрэг нь улсын хэмжээнд нэгдсэн дугаартай байна.

           Хоёр. Журнал, хувийн хэрэг захиалах

   2.1 Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал нь дараагийн хичээлийн жилд
хэрэглэх журнал, хувийн хэргийн захиалгыг жил б үрийн 2 дугаар сард багтаан аймаг,
нийслэлийн Боловсрол, соёлын газарт ирүүлнэ.

  2.2 Сургуулийн захирал нь журнал, хувийн хэргийн тоог үнэн бодитой захиалах
үүргийг хүлээнэ.

  2.3 Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар сургууль б үрээс ир үүлсэн
захиалгыг нэгтгэн жил бүрийн 3 дүгээр сарын 10-ны дотор Боловсролын асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид “яам” гэнэ)-д х үрг үүлнэ.

   2.4 Яам аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газраас ир үүлсэн захиалга, бага,
дунд боловсролын статистикийн мэдээнд үндэслэн шинээр хэвлүүлэх журнал, хувийн
хэргийн тоог жил бүрийн 3 дугаар сард багтаан гаргана.
2.5 Журнал, хувийн хэргийг тодорхой шалтгааны улмаас нэмж захиалах
тохиолдолд тухайн сургуулийн албан хүсэлтийг аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын
газрын тодорхойлолтын хамт яаманд ирүүлнэ.

         Гурав. Хувийн хэрэг, журналыг хэвлэх, түгээх

  3.1 Журналыг хэвлэх, түгээх харилцааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах тухай” Монгол Улсын хуулиар
зохицуулна.

  3.2 Журнал, хувийн хэрэгт хөтлөх заавар, нэгдсэн дугаарыг хэвлэнэ.

  3.3 Тухайн хичээлийн жилд журнал, хувийн хэргийг хэвлэх эрх бүхий этгээд нь жил
бүрийн 8 дугаар сарын 20-ны дотор аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газарт
хүргүүлсэн байна.

  3.4 Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар журнал, хувийн хэргийг нэгдсэн
дугаарын дагуу бүртгэж, захиралд албан ёсоор хүлээлгэн өгнө.


      Дөрөв. Хувийн хэрэг, журналын хөтлөлтөд тавих хяналт,
              дахин олголт, хадгалалт

  4.1 Сургалтын менежер журнал, хувийн хэргийн хөтлөлтөд байнгын хяналт тавьж,
тэмдэглэл хөтөлнө.

   4.2 Шинээр ажилд орсон багш нарт хувийн хэрэг, журналыг х өтл өх аргачлалыг
сургалтын менежер өгнө.

  4.3 Хувийн хэргийг сургалтын менежерийн өрөөнд хадгална.

  4.4 Журнал, хувийн хэргийг зааврын дагуу хөтлөөгүй, суралцагчийн сурлагын
үнэлгээ болон тодорхойлолтыг алдаатай бичсэн, хаясан, гээсэн, урсан, норгосон,
алдсан зэрэг шалтгаанаар хүчингүй болгосон тохиолдолд дахин олгоно.

  4.5 Боловсрол, соёлын газар дахин олгож буй журнал, хувийн хэргийг бүртгэнэ.

   4.6 Хичээлийн жилийн төгсгөлд сургалтын менежер багш бүрээс журнал, хувийн
хэргийг зохих зааврын дагуу хөтөлсөн эсэхийг нягтлан шалгаж, албан ёсоор х үлээн
авна.

   4.7 Тухайн хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 9, 11 дүгээр ангийн
төгсөгчдөд хувийн хэргийг зохих зааврын дагуу бичилт, тэмдэглэгээ хийж, сургуулийн
захиргаагаар баталгаажуулсны дараа суралцагч б үрээр гарын үсэг зуруулж х үлээлгэн
өгнө.

   4.8 Төгсөх ангиас бусад ангийн суралцагчийн хувийн хэрэгт хичээлийн жилийн
төгсгөлд анги удирдсан багш зохих зааврын дагуу бичилт, тэмдэглэгээ хийж, сургалтын
менежерт хүлээлгэж өгнө.
4.9 Сургалтын менежер журналыг Монгол Улсын “Архивын тухай” хуульд заасны
дагуу жил бүрийн 6 дугаар сарын 15-ны дотор сургуулийн архивт албан ёсоор х үлээлгэн
өгнө.

   4.10Журналыг “Архивын тухай” хууль, “Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн
удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт батлах
тухай” Үндэсний Архивын газрын даргын 2007 оны 160 дугаар тушаалд заасны дагуу
сургуулийн архивт 70 жил хадгална.

                 Тав. Санхүүжилт

  5.1 Журналыг улсын төсвийн хөрөнгөөр хэвлүүлж түгээнэ.

  5.2 Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас журнал, хувийн хэрэг ашиглах
боломжгүй болсон тохиолдолд зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ.

  5.3 Энэхүү журмын 4.4-д заасны дагуу дахин олгох тохиолдолд буруутай этгээд
зардлыг хариуцна.


                 ----------000----------

More Related Content

What's hot

хичээл №1
хичээл №1хичээл №1
хичээл №1enhuush_99
 
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө chemistry teacher
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
 
1. Үгийн сангийн судлал
1. Үгийн сангийн судлал1. Үгийн сангийн судлал
1. Үгийн сангийн судлалoyunaadorj
 
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
А. Ариунзаяа
 
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэtungalag
 
Эшлэл хэрхэн хийх тухай
Эшлэл хэрхэн хийх тухайЭшлэл хэрхэн хийх тухай
Эшлэл хэрхэн хийх тухай
Umguullin Mongol Umguulugch
 
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИБЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИMiigaa Mj
 
Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт
Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт
Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт
Manibazar Amarnasaa
 
баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1bborbaavai
 
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлог
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлогТөрийн албаны шинэ хуулийн онцлог
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлог
Galbaatar Lkhagvasuren
 
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмжБие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмжTeacher's E-content
 
цагаан толгой
цагаан толгойцагаан толгой
цагаан толгойchintse
 
PDON101-Хичээл-12 -1
PDON101-Хичээл-12 -1PDON101-Хичээл-12 -1
PDON101-Хичээл-12 -1
E-Gazarchin Online University
 
иргэний эрх зүй Jinhene
иргэний эрх зүй Jinheneиргэний эрх зүй Jinhene
иргэний эрх зүй JinheneAnaro Nyamdorj
 
хүхэр,түүний нэгдлүүд
хүхэр,түүний нэгдлүүдхүхэр,түүний нэгдлүүд
хүхэр,түүний нэгдлүүдschool14
 

What's hot (20)

хичээл №1
хичээл №1хичээл №1
хичээл №1
 
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Багшийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
1. Үгийн сангийн судлал
1. Үгийн сангийн судлал1. Үгийн сангийн судлал
1. Үгийн сангийн судлал
 
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
Уншлагаар хүүхдийг хөгжүүлэх нь
 
Toon daraalal
Toon daraalalToon daraalal
Toon daraalal
 
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэхичээлийн судалгаа гэж юу вэ
хичээлийн судалгаа гэж юу вэ
 
Эшлэл хэрхэн хийх тухай
Эшлэл хэрхэн хийх тухайЭшлэл хэрхэн хийх тухай
Эшлэл хэрхэн хийх тухай
 
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИБЛҮМ ТАКСОНОМИ
БЛҮМ ТАКСОНОМИ
 
Lekts 6
Lekts 6Lekts 6
Lekts 6
 
Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт
Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт
Хуулийн этгээдийн төрөл, эрх зүйн зохицуулалт
 
баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1баясаа багш судалгаа1
баясаа багш судалгаа1
 
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлог
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлогТөрийн албаны шинэ хуулийн онцлог
Төрийн албаны шинэ хуулийн онцлог
 
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмжБие даалтын ажил хийх зөвлөмж
Бие даалтын ажил хийх зөвлөмж
 
цагаан толгой
цагаан толгойцагаан толгой
цагаан толгой
 
PDON101-Хичээл-12 -1
PDON101-Хичээл-12 -1PDON101-Хичээл-12 -1
PDON101-Хичээл-12 -1
 
иргэний эрх зүй Jinhene
иргэний эрх зүй Jinheneиргэний эрх зүй Jinhene
иргэний эрх зүй Jinhene
 
Философи гэж юу вэ
Философи гэж юу вэФилософи гэж юу вэ
Философи гэж юу вэ
 
хүхэр,түүний нэгдлүүд
хүхэр,түүний нэгдлүүдхүхэр,түүний нэгдлүүд
хүхэр,түүний нэгдлүүд
 
өгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүд
 

Similar to 361 i ii-havsralt

Bakalavrin surgaltin juram (bagshiin gariin avlaga-2
Bakalavrin surgaltin juram (bagshiin gariin avlaga-2Bakalavrin surgaltin juram (bagshiin gariin avlaga-2
Bakalavrin surgaltin juram (bagshiin gariin avlaga-2nasaa99
 
1 ratsionali toonii nemeh, hasah
1 ratsionali toonii nemeh, hasah1 ratsionali toonii nemeh, hasah
1 ratsionali toonii nemeh, hasah
Dorjkhorloo MGl
 
Bachelor juram 2016 12-15
Bachelor juram 2016 12-15Bachelor juram 2016 12-15
Bachelor juram 2016 12-15
Jack Jones
 
Bachelor juram 2016 12-15
Bachelor juram 2016 12-15Bachelor juram 2016 12-15
Bachelor juram 2016 12-15
Jack Jones
 
Bio present 1
Bio present 1Bio present 1
Bio present 1tungalag
 
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөрсурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
Батбагана Баасанжав
 
Unelgeejuram
UnelgeejuramUnelgeejuram
Unelgeejuramtungalag
 
илтгэл математик
илтгэл математикилтгэл математик
илтгэл математикotgonjargal27
 
Negj Hicheeliin Erh Zui
Negj Hicheeliin Erh ZuiNegj Hicheeliin Erh Zui
Negj Hicheeliin Erh ZuiJavzandulam
 
Олон хэв шинж бүхий ЕБС-ийн ахлах ангийн хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ 2016
Олон хэв шинж бүхий ЕБС-ийн ахлах ангийн хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ 2016Олон хэв шинж бүхий ЕБС-ийн ахлах ангийн хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ 2016
Олон хэв шинж бүхий ЕБС-ийн ахлах ангийн хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ 2016
University of Finance and Economics /UFE/
 
харилцааны сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр
харилцааны сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөрхарилцааны сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр
харилцааны сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр
Батбагана Баасанжав
 
Монгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүйМонгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүйGe Go
 
Eh helnii hereglee
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii heregleeGe Go
 

Similar to 361 i ii-havsralt (20)

стандарт
стандартстандарт
стандарт
 
Bakalavrin surgaltin juram (bagshiin gariin avlaga-2
Bakalavrin surgaltin juram (bagshiin gariin avlaga-2Bakalavrin surgaltin juram (bagshiin gariin avlaga-2
Bakalavrin surgaltin juram (bagshiin gariin avlaga-2
 
1 ratsionali toonii nemeh, hasah
1 ratsionali toonii nemeh, hasah1 ratsionali toonii nemeh, hasah
1 ratsionali toonii nemeh, hasah
 
Bachelor juram 2016 12-15
Bachelor juram 2016 12-15Bachelor juram 2016 12-15
Bachelor juram 2016 12-15
 
Bachelor juram 2016 12-15
Bachelor juram 2016 12-15Bachelor juram 2016 12-15
Bachelor juram 2016 12-15
 
Bio present 1
Bio present 1Bio present 1
Bio present 1
 
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөрсурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
сурган хүмүүжүүлэх ухаан хичээлийн хөтөлбөр
 
Suraltsagchiin s
Suraltsagchiin sSuraltsagchiin s
Suraltsagchiin s
 
Unelgeejuram
UnelgeejuramUnelgeejuram
Unelgeejuram
 
Unelgee juram
Unelgee juramUnelgee juram
Unelgee juram
 
илтгэл математик
илтгэл математикилтгэл математик
илтгэл математик
 
Negj Hicheeliin Erh Zui
Negj Hicheeliin Erh ZuiNegj Hicheeliin Erh Zui
Negj Hicheeliin Erh Zui
 
стандарт
стандартстандарт
стандарт
 
стандарт
стандартстандарт
стандарт
 
стандарт
стандартстандарт
стандарт
 
Hariltsaanii s.s
Hariltsaanii s.s Hariltsaanii s.s
Hariltsaanii s.s
 
Олон хэв шинж бүхий ЕБС-ийн ахлах ангийн хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ 2016
Олон хэв шинж бүхий ЕБС-ийн ахлах ангийн хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ 2016Олон хэв шинж бүхий ЕБС-ийн ахлах ангийн хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ 2016
Олон хэв шинж бүхий ЕБС-ийн ахлах ангийн хөтөлбөрт хийсэн шинжилгээ 2016
 
харилцааны сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр
харилцааны сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөрхарилцааны сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр
харилцааны сэтгэл судлал хичээлийн хөтөлбөр
 
Монгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүйМонгол хэлний найруулгазүй
Монгол хэлний найруулгазүй
 
Eh helnii hereglee
Eh helnii heregleeEh helnii hereglee
Eh helnii hereglee
 

361 i ii-havsralt

 • 1. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 08 дугаар сарын 06 –ны өдрийн 361 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧИЙН МЭДЛЭГ, ЧАДВАР, ТӨЛӨВШЛИЙГ ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсрол олгох бүх хэв шинжийн ерөнхий боловсролын сургууль (цаашид “сургууль” гэх)-ийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж, дүгнэхэд энэхүү журмыг баримтална. 1.2 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг сургалтын явцын үнэлгээ болон анги дэвших, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөлтийн шалгалтын үнэлгээгээр тус тус үнэлж дүгнэнэ. 1.3 Сургалтын явцын үнэлгээ нь нэгж хичээлийн сургалтын хөтөлбөр, анги дэвших шалгалт нь үндэсний сургалтын хөтөлбөр, төгсөх шалгалт нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартын хэрэгжилтийг тус тус үнэлэхэд чиглэнэ. 1.4 Үнэлгээний зорилго нь суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлж, түүний үр дүнд үндэслэн сургалтын чанарыг сайжруулахад оршино. 1.5 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн үнэлгээ нь боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, сургалтын орчин, багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, багшийн ажил, сургуулийн үйл ажиллагааг үнэлж, сайжруулах, боловсролын үр ашгийг тооцох үндэслэл болно. Хоёр. Үнэлгээний зарчим Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэхдээ дараах зарчмыг баримтална: 2.1 Боловсролын үнэлгээний стандартад нийцсэн байх; 2.2 Үнэлгээ шударга, бодитой байх; 2.3 Суралцагчийн хөгжлийн онцлогт тохирсон байх; 2.4 Суралцагчийн мэдлэг, чадварын өөрчлөлтийг үнэлэхэд чиглэсэн байх; 2.5 Суралцагчийг дэмжих, урамшуулах, хөгжүүлэхэд чиглэсэн байх; 2.6 Суралцагчийн үнэлгээ нууцлалтай байх; Гурав. Үнэлгээний хэлбэр 3.1 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг стандарт бус болон стандарт үнэлгээгээр үнэлнэ.
 • 2. 3.2 Стандарт бус үнэлгээ - суралцагчийн сурах хүсэл эрмэлзэл, сонирхлыг төрүүлсэн, урам хайрласан, идэвхижүүлсэн, зөвлөсөн аман үнэлгээ болон эзэмшсэн байх мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн өөрчлөлтийг илэрхийлсэн тэмдэглэгээ байна. 3.3 Стандарт үнэлгээ - суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн өөрчлөлтийг танин мэдэхүйн түвшинд нийцсэн шалгуураар үнэлж, гүйцэтгэлийг хувь болон үсгэн хэлбэрээр илэрхийлсэн үнэлгээ байна. Дөрөв. Сургалтын явцын үнэлгээ, түүний арга хэлбэр 4.1 Тухайн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт үндэслэн нэгж хичээлийн сэдвийг боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллага /цаашид “Боловсрол, соёлын газар” гэх/, нэгж хичээлийн сэдвийн хүрээнд эзэмших чадварыг сургуулийн заах аргын нэгдэл тус тус тогтооно. 4.2 I-III ангид суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг хичээлийн явц болон жилийн эцэст тухайн хичээлийг заасан багш стандарт бус, III ангид анги дэвших шалгалтыг стандарт үнэлгээгээр үнэлнэ. 4.2.1 I-III ангийн суралцагчийн нэгж хичээлээр эзэмшвэл зохих чадвар тус бүрийг үнэлнэ. Суралцагч тухайн чадварыг тогтоосон хугацаанд эзэмшсэн бол ”+” тэмдэглэгээг, тогтоосон хугацаанаас хойш эзэмшсэн бол тухайн сар өдрийг “Багшийн журнал” (цаашид “журнал” гэх) -д бичнэ. 4.2.2 Журналд үндэслэн суралцагч бүрээр дүгнэлт гаргаж, энэ талаар эцэг эх, асран хамгаалагчдад улирал тутам мэдээлж, зөвлөгөө өгнө. 4.2.3 Суралцагч жилийн эцэст хичээл бүрээр эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадварын 60 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшсэн тохиолдолд тухайн хичээлийн хүлээгдэж буй үр дүнг хангасан гэж үзэж, “тооцов” үнэлгээ өгнө. Энэ нь жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээ болно. 4.2.4 I-III ангийн жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээг суралцагчийн хувийн хэрэг /цаашид “хувийн хэрэг” гэнэ/-ийн сурлагын үнэлгээний хэсэгт “тооцов” гэж бичнэ. III ангийн монгол хэл, математикийн анги дэвших шалгалтын үнэлгээг жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээнд тооцно. 4.3 IV-XII ангийн суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг стандарт үнэлгээгээр үнэлнэ. 4.3.1 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг танин мэдэхүйн түвшний шалгуурт нийцсэн даалгавар гүйцэтгүүлэх замаар тухайн хичээлийн онцлогоос хамааран дараах арга, хэлбэрийг дангаар нь буюу хослуулан хэрэглэнэ. Арга Хэлбэр Аман Асуулт, хариулт, ярилцлага, мэтгэлцээн, шүүлэг, сэдэв хамгаалалт Хариулах, бодох, тооцоолох, эх зохиох, найруулан бичих, схем, диаграмм, график зурах, Бичгийн загвар боловсруулах үйлийг шаардсан хяналтын ажил, тест, илтгэл, реферат, тайлан, төсөл бичих Лаборатори, дадлагын ажил, ажиглалт хийх, туршилт хийх, туршлага судлах, сурталчилгаа, Практик судалгаа, төсөлд оролцох, биечлэн хийж гүйцэтгэх 4.3.2 Үнэлгээнд суралцагчийн өөрийн үнэлгээ болон үнэлгээний бусад аргуудыг энэхүү журмын 4.3.3-д заасан стандарт үнэлгээг өөрчлөхгүйгээр хэрэглэж болно. 4.3.3 Стандарт үнэлгээ нь дараах түвшинтэй байна. Үнэлгэ Суралцагчийн мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн түвшин Хувь э Дээд түвшин “A” 90-100 хувь Дунджаас дээгүүр түвшин “B” 80-89 хувь
 • 3. Дундаж түвшин “C” 70-79 хувь Дундаж түвшнээс доогуур боловч “D” 60-69 хувь стандартын шаардлага хангаж буй түвшин Доод, хангалтгүй түвшин “F” 1.59 хувь 4.3.4 IV-XII ангийн суралцагчийг нэгж хичээл, I хагас жил (2 дугаар улирлын эцэст), II хагас жил (4 дүгээр улирлын эцэст) болон жилийн эцэст тухайн хичээлийг заасан багш стандарт үнэлгээгээр үнэлнэ. Үнэлгээг журналд тэмдэглэнэ. 4.3.5 Тухайн хичээлийн I, II хагас жилийн үнэлгээ нь нэгж хичээлүүдийн, жилийн эцсийн үнэлгээ нь I, II хагас жилийн үнэлгээний арифметик дундаж байна. 4.3.6 IV-XII ангиудад анги дэвших шалгалтгүй хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээг хувийн хэргийн сурлагын үнэлгээний хэсэгт бичнэ. 4.4 Нэгж хичээл, ээлжит хичээлийн явцад багш суралцагчдын сурах хүсэл эрмэлзэл, сонирхлыг төрүүлсэн, тэдэнд урам хайрласан, идэвхижүүлсэн, зөвлөсөн аман үнэлгээг хэрэглэж болно. Энэхүү үнэлгээг журналд бичихгүй. 4.5 Сургалтын явцад сургууль, Боловсрол, соёлын газраас хөндлөнгийн үнэлгээ хийх ба үнэлгээг журналд бичихгүй. Үнэлгээ хийх график, төлөвлөгөөг тухайн байгууллага хичээлийн жилийн эхэнд баталгаажуулан мөрдөнө. Тав. Анги дэвших шалгалт, түүний зохион байгуулалт 5.1 III анги ба түүнээс дээшхи ангийн суралцагчаас хичээлийн жилийн эцэст тогтоосон чиглэлээр шалгалт авч анги дэвшүүлнэ. Энэ шалгалт нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын төгсөх ангид хамаарахгүй. 5.2 Анги дэвших шалгалтын материалыг сургалтын хөтөлбөрт үндэслэн боловсруулах, хувилж, битүүмжилж хүргүүлэх, шалгалтын хуваарь гаргах, шалгалтын дэгийг тогтоох, шалгалтын дүнд дүн-шинжилгээ хийх, тестийн сан бүрдүүлэх ажлыг Боловсрол, соёлын газар хариуцан гүйцэтгэнэ. 5.3 Анги дэвших шалгалтын даалгаврын тохирц болон үнэн бодитой, баталгаатай байдлыг Боловсрол, соёлын газар хариуцна. 5.4 Анги дэвших шалгалтыг зохион байгуулах, шалгалтын дүнд дүн-шинжилгээ хийх, шалгалтын мэдээ, материалыг түүнд хийсэн дүн-шинжилгээний хамт Боловсрол, соёлын газарт хүргүүлэх ажлыг сургуулийн захирлын тушаалаар томилогдсон анги дэвших шалгалтын комисс гүйцэтгэнэ. 5.5 Анги дэвших шалгалт нь дараах чиглэлтэй байна. Боловсролын Анги Шалгалтын Шалгалтын агуулга түвшин тоо БАГА I II 1. Монгол хэл III 2 2. Математик 1. Хүн-байгаль IV 3 2. Хөгжим 3. Дүрслэх урлаг V 3 1. Монгол хэл 2. Математик 3. Хүн-нийгэм
 • 4. VI 1. Эрүүл мэнд 2. Биеийн тамир VII 4 3. Мэдээлэл зүй 4. Технологи СУУРЬ 1. Орос хэл 2. Түүх VIII 4 3. Биологи 4. Газарзүй IX 1. Уран зохиол 2. Биологи X 4 3. Газарзүй 4. Зураг зүй БҮРЭН ДУНД 1. Англи хэл 2. Нийгмийн ухаан XI 4 3. Физик 4. Хими XII 5.6 Анги дэвших шалгалтын арга зүй, төрөл, хэлбэр нь боловсролын стандартын түүний үзэл санаанд нийцсэн, уян хатан, олон хэлбэртэй, агуулга нь тухайн хичээлийн сургалтын хөтөлбөрөөр дэвшүүлсэн хүлээгдэж байгаа ерөнхий үр дүнг илрүүлэхүйц, агуулгын тогтолцоог бүрэн хамарсан байна. 5.7 Улсын төрөлжсөн олимпиадын 2 болон 3-ын даваанд 1, 2, 3 дугаар байр эзэлсэн суралцагчаас тухайн хичээлээр нь анги дэвших шалгалт авахгүйгээр дээд түвшний үнэлгээ тавьж болно. 5.8 Суралцагч нь сургалтын төлөвлөгөөнд заасан цагийн 40 хувь ба түүнээс дээш цагийн сургалтад хүндэтгэх шалтгаан /өвчлөх, ар гэрийн гачигдал тохиолдох, улсын болон олон улсын чанартай уралдаан, тэмцээнд оролцох зэрэг/-ны улмаас /цаашид “хүндэтгэх шалтгаан” гэнэ/ хамрагдаагүй, энэ нь нотлогдсон тохиолдолд заавал эзэмших агуулгыг бие даан судалж анги дэвших шалгалтыг өгч болно. 5.9 Суралцагч нь хүндэтгэх шалтгаангүйгээр сургалтын төлөвлөгөөнд заасан цагийн 40 хувь ба түүнээс дээш цагийн сургалтад хамрагдаагүй тохиолдолд анги дэвших шалгалтад оруулахгүй, суралцагч тухайн ангидаа дахин суралцана. 5.10 Анги дэвших шалгалтад хангалтгүй үнэлгээ авсан суралцагчаас дахин шалгалт авах ажлыг шалгалтын дэгийн дагуу зохион байгуулна. 5.11 Хэрэв анги дэвших шалгалтад хоёр дахь удаагаа хангалтгүй үнэлгээ авбал тухайн суралцагчийг хангалтгүй суралцсан шалтгааныг тодруулсны үндсэн дээр тодорхой арга хэмжээ авч, анги дэвшүүлэн суралцуулах асуудлыг багш, суралцагч, эцэг эхийн зөвшилцөл, сургуулийн багш нарын зөвлөлийн хурлын дүгнэлтийг үндэслэн захирал шийдвэрлэнэ. 5.12 Журмын 5.11-д заасан анги дэвших шалгалтад хоёр дахь удаагаа хангалтгүй үнэлгээ авсан суралцагчийг сургуулийн захирал анги дэвшүүлэн суралцуулахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд хангалтгүй үнэлгээг хувийн хэрэгт бичнэ. 5.13 Албан бус арга, хэлбэрээр суралцагчид ерөнхий боловсролын сургуулийн харгалзах ангийн анги дэвших шалгалт өгч болно. Шалгалтын дүнд үндэслэн тухайн суралцагчийг ерөнхий боловсролын сургуулийн зохих ангид дэвшүүлэн суралцуулна.
 • 5. 5.14 Анги дэвших шалгалтын үнэлгээ болон хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээний арифметик дунджаар тухайн хичээлийн жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээг гаргаж, журнал болон хувийн хэргийн сурлагын үнэлгээ хэсэгт бичнэ. Зургаа. Төгсөх шалгалт, түүний зохион байгуулалт 6.1 Ерөнхий боловсролын сургуулийн болон дүйцсэн хөтөлбөрийн суралцагч нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний төгсөлтийн ангид тогтоосон чиглэлээр төгсөх шалгалт өгнө. 6.2 Төгсөх шалгалтын материалыг бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартад үндэслэн боловсруулах, хувилах, битүүмжилж хүргүүлэх, шалгалтын хуваарь гаргах, шалгалтын дэгийг тогтоох, шалгалтын дүнд хяналт-шинжилгээ хийх, тестийн сан бүрдүүлэх ажлыг Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага ( цаашид “яам” гэх), түүний эрх олгосон байгууллага (цаашид “Боловсролын үнэлгээний төв” гэх) гүйцэтгэнэ. 6.3 Төгсөх шалгалтыг зохион байгуулах, шалгалтын дүнд хяналт-шинжилгээ хийх, шалгалтын мэдээ, материалыг түүнд хийсэн хяналт-шинжилгээний хамт Боловсролын үнэлгээний төвд хүргүүлэх ажлыг боловсрол, соёлын газрын даргын тушаалаар томилогдсон төгсөх шалгалтын комисс гүйцэтгэнэ. 6.4 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний төгсөх шалгалтыг дараах агуулгаар авна. Боловсролын түвшин Анги Шалгалтын тоо Шалгалтын агуулга 1. Монгол хэл БАГА VI 3 2. Математик 3. Англи хэл 1. Монгол хэл, монгол бичиг /нэгдмэл агуулга/ 2. Математик СУУРЬ IX 4 3. Физик 4. Хими 1. Монгол хэл, уран зохиол /нэгдмэл агуулга/ БҮРЭН ДУНД XII 3 2. Математик 3. Сонгосон агуулга /сонгон судалсан аль нэг хичээл/ 6.5 Сургууль XII ангийн суралцагчийн төгсөх шалгалтын сонгосон агуулгын чиглэл, шалгуулагчийн тоог I хагас жилд багтаан Боловсрол, соёлын газарт, Боловсрол соёлын газар мэдээг нэгтгэн 2 дугаар сарын 15-ны дотор Боловсролын үнэлгээний төвд мэдээлнэ. 6.6 Төгсөх шалгалтын агуулга, арга зүй, төрөл, хэлбэр нь бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартын үзэл санаанд нийцсэн байна. Шалгалтын даалгавар нь тухайн боловсролын чиглэл, агуулгын өвөрмөц онцлогийг тооцсон, шалгуулагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг бодитой үнэлэхэд чиглэсэн байна. 6.7 Төгсөх шалгалтын даалгаврын тохирцыг болон үнэн бодитой, баталгаатай байдлыг Боловсролын үнэлгээний төв хариуцна 6.8 Суралцагч төгсөх шалгалтыг хүндэтгэх шалтгааны улмаас өгч чадаагүй, шалтгаан нь нотлогдсон тохиолдолд хичээлийн жилийн эцсийн ерөнхий үнэлгээг төгсөх шалгалтын үнэлгээнд тооцно.
 • 6. 6.9 Шалгуулагчийн төгсгөх шалгалтын үнэлгээг хувийн хэрэг болон суурь, бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ, үнэмлэхийн “Төгсөлтийн шалгалт” хэсэгт бичиж тэмдэглэнэ. 6.10 Боловсрол, соёлын газар тухайн орон нутгийн сургуулийн төгсөх шалгалтын дүнд дүн- шинжилгээ, дүгнэлт хийж, сургалтын чанарыг сайжруулах арга замыг тодорхойлж, сургуульд үзүүлэх дэмжлэг, зөвлөн туслах, багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинарын чиглэлийг тогтоох ажлыг зохион байгуулна. 6.11 Боловсролын үнэлгээний төв жил бүр Боловсрол, соёлын газраас ирүүлсэн төгсөх шалгалтын үнэлгээг нэгтгэн бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартын хэрэгжилтийн дунджийг аймаг, нийслэл болон улсын түвшинд гаргаж яам, Боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллага (цаашид “Боловсролын хүрээлэн” гэх)-д хүргүүлнэ. 6.12 Журмын 6.11-т үндэслэн орон нутгийн боловсролын байгууллагад үзүүлэх дэмжлэг, шинэ хичээлийн жилийн зорилтыг тодорхойлох, багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинарын агуулга, чиглэлийг яам тогтооно. Долоо. Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн талаарх дүгнэлт 7.1 Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн өөрчлөлтийн талаар сургалтын явцад журналын “Суралцагчийн хөгжил, төлөвшлийн талаарх тэмдэглэл” хэсэгт, хичээлийн жилийн эцэст хувийн хэргийн “Тодорхойлолт” хэсэгт анги удирдсан багш дараах чиглэлээр дүгнэлт бичнэ. 7.1.1 Суралцагчийн мэдлэг, чадварын өөрчлөлт, түүний шалтгаан 7.1.2 Хичээлээс гадуурх сургалтын үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, түүний үр дүн 7.1.3 Суралцагчийн ололт, амжилт 7.1.4 Эрүүл мэндийн байдал 7.1.5 Анхаарах асуудал 7.2 Анги удирдсан багш жил бүр хувийн хэрэгт бичилт хийсний дараа суралцагчийн сурлагын үнэлгээ ба тодорхойлолтыг эцэг эх, асран хамгаалагч болон VII-XII ангийн суралцагчид танилцуулж гарын үсэг зуруулна. Найм. Бусад 8.1 Боловсролын хүрээлэн анги дэвших болон төгсөлтийн шалгалтын материал боловсруулах, зохион байгуулах ажлыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангаж, хяналт тавьж, зөвлөгөө өгнө. 8.2 Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын түвшний төгсөлтийн өмнөх ангийн суралцагчийн сурлагын амжилтын судалгааг яам, Боловсролын хүрээлэн дөрвөн жил тутам хийнэ. 8.3 Суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийн үнэлгээний талаарх мэдээллийг багш, суралцагч, эцэг эх нууцлал бүхий код ашиглан сургуулийн вэб сайтаар дамжуулан авах боломжийг сургууль бүрдүүлнэ. 8.4 Аливаа төрийн бус байгууллага яамны зөвшөөрөлгүйгээр суралцагчийн мэдлэг, чадвар, төлөвшлийг үнэлэх шалгалт авахыг хориглоно. --- o0o ---
 • 7. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2010 оны 08 дугаар сарын 06–ны өдрийн 361 дүгээр тушаалын хоёрдугаар хавсралт ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ЖУРНАЛ, СУРАЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРГИЙГ ХЭВЛЭХ, ТҮГЭЭХ, ХАДГАЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1 Энэхүү журмын зорилго нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын албан баримт бичиг болох багшийн журнал (цаашид “журнал” гэнэ), суралцагчийн хувийн хэрэг (цаашид “хувийн хэрэг” гэнэ)-ийг хэвлэх, түгээх, хадгалахад үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино. 1.2 Журнал, хувийн хэрэг нь улсын хэмжээнд нэгдсэн дугаартай байна. Хоёр. Журнал, хувийн хэрэг захиалах 2.1 Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал нь дараагийн хичээлийн жилд хэрэглэх журнал, хувийн хэргийн захиалгыг жил б үрийн 2 дугаар сард багтаан аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газарт ирүүлнэ. 2.2 Сургуулийн захирал нь журнал, хувийн хэргийн тоог үнэн бодитой захиалах үүргийг хүлээнэ. 2.3 Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар сургууль б үрээс ир үүлсэн захиалгыг нэгтгэн жил бүрийн 3 дүгээр сарын 10-ны дотор Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (цаашид “яам” гэнэ)-д х үрг үүлнэ. 2.4 Яам аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газраас ир үүлсэн захиалга, бага, дунд боловсролын статистикийн мэдээнд үндэслэн шинээр хэвлүүлэх журнал, хувийн хэргийн тоог жил бүрийн 3 дугаар сард багтаан гаргана.
 • 8. 2.5 Журнал, хувийн хэргийг тодорхой шалтгааны улмаас нэмж захиалах тохиолдолд тухайн сургуулийн албан хүсэлтийг аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газрын тодорхойлолтын хамт яаманд ирүүлнэ. Гурав. Хувийн хэрэг, журналыг хэвлэх, түгээх 3.1 Журналыг хэвлэх, түгээх харилцааг “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ, худалдан авах тухай” Монгол Улсын хуулиар зохицуулна. 3.2 Журнал, хувийн хэрэгт хөтлөх заавар, нэгдсэн дугаарыг хэвлэнэ. 3.3 Тухайн хичээлийн жилд журнал, хувийн хэргийг хэвлэх эрх бүхий этгээд нь жил бүрийн 8 дугаар сарын 20-ны дотор аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газарт хүргүүлсэн байна. 3.4 Аймаг, нийслэлийн Боловсрол, соёлын газар журнал, хувийн хэргийг нэгдсэн дугаарын дагуу бүртгэж, захиралд албан ёсоор хүлээлгэн өгнө. Дөрөв. Хувийн хэрэг, журналын хөтлөлтөд тавих хяналт, дахин олголт, хадгалалт 4.1 Сургалтын менежер журнал, хувийн хэргийн хөтлөлтөд байнгын хяналт тавьж, тэмдэглэл хөтөлнө. 4.2 Шинээр ажилд орсон багш нарт хувийн хэрэг, журналыг х өтл өх аргачлалыг сургалтын менежер өгнө. 4.3 Хувийн хэргийг сургалтын менежерийн өрөөнд хадгална. 4.4 Журнал, хувийн хэргийг зааврын дагуу хөтлөөгүй, суралцагчийн сурлагын үнэлгээ болон тодорхойлолтыг алдаатай бичсэн, хаясан, гээсэн, урсан, норгосон, алдсан зэрэг шалтгаанаар хүчингүй болгосон тохиолдолд дахин олгоно. 4.5 Боловсрол, соёлын газар дахин олгож буй журнал, хувийн хэргийг бүртгэнэ. 4.6 Хичээлийн жилийн төгсгөлд сургалтын менежер багш бүрээс журнал, хувийн хэргийг зохих зааврын дагуу хөтөлсөн эсэхийг нягтлан шалгаж, албан ёсоор х үлээн авна. 4.7 Тухайн хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 9, 11 дүгээр ангийн төгсөгчдөд хувийн хэргийг зохих зааврын дагуу бичилт, тэмдэглэгээ хийж, сургуулийн захиргаагаар баталгаажуулсны дараа суралцагч б үрээр гарын үсэг зуруулж х үлээлгэн өгнө. 4.8 Төгсөх ангиас бусад ангийн суралцагчийн хувийн хэрэгт хичээлийн жилийн төгсгөлд анги удирдсан багш зохих зааврын дагуу бичилт, тэмдэглэгээ хийж, сургалтын менежерт хүлээлгэж өгнө.
 • 9. 4.9 Сургалтын менежер журналыг Монгол Улсын “Архивын тухай” хуульд заасны дагуу жил бүрийн 6 дугаар сарын 15-ны дотор сургуулийн архивт албан ёсоор х үлээлгэн өгнө. 4.10Журналыг “Архивын тухай” хууль, “Байгууллагын үйл ажиллагаанд үүссэн удирдлагын нийтлэг баримт бичгийн хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт батлах тухай” Үндэсний Архивын газрын даргын 2007 оны 160 дугаар тушаалд заасны дагуу сургуулийн архивт 70 жил хадгална. Тав. Санхүүжилт 5.1 Журналыг улсын төсвийн хөрөнгөөр хэвлүүлж түгээнэ. 5.2 Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас журнал, хувийн хэрэг ашиглах боломжгүй болсон тохиолдолд зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлнэ. 5.3 Энэхүү журмын 4.4-д заасны дагуу дахин олгох тохиолдолд буруутай этгээд зардлыг хариуцна. ----------000----------