Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

1,848 views

Published on

  • Be the first to comment

эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан

  1. 1. 1. Өгүүлэлд тавигдах шаардлага, нийтлэх журам1.1. Урд өмнө өөр хэвлэлд хэвлэгдэж байгаагүй байх1.2. Ёс зүйн хороогоор зөвшөөрөгдсөн байх1.3. Шинжлэх ухааны тодорхой асуудлыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц арга, аргачлалаар судлан, гарсан үр дүнг шинжлэх ухаанчаар батласан байх1.4. Сэтгүүлд ирэх материалыг сэтгүүлийн хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга хүлээн авч ерөнхий эрхлэгчид танилцуулна. Ерөнхий эрхлэгчийн томилсон шинжээч зөвшөөрсний үндсэн дээр хэвлэлтэнд шилжүүлнэ. 2. Өгүүлэл бичих заавар2.1. Өгүүлэл нь монгол хэлээр бичигдсэн англи товчлолтой байна.2.2. Өгүүллийн эхийг А4 хэмжээтэй бичгийн цаасан дээр, дээр доороос 2.0 см зайтай, зүүнээс 3.0 см , баруунаас 2.0 см зайтай, Microsoft Word программын Arial Mon фонтоор, үсгийн 10 хэмжээтэйгээр мөр хоорондын зай single, нийт 3-5 нүүр байна.2.3. Өгүүлэл дараах бүтэцтэй байна.2.3.1. Өгүүллийн нэр ( 12 хэмжээтэй, том үсгээр, Bold байх)2.3.2. Зохиогчийн нэр, хаяг ( 1-р зохиогч уг судалгааны ажлын үндсэн хэсгийг хийсэн байх, сүүлийн зохиогч уг ажлыг удирдсан байх. Зохиогчийн нэрийн баруун дээд өнцөгт 1, 2 гэх мэтээр тэмдэглэн, нэрсийн доор зохиогчийн албан газрын нэр, 1-р зохиогчийн email бичсэн байна)2.3.3. Товч утга (зорилго/таамаглал, арга, аргачлал, үр дүн, дүгнэлт гэсэн бүтэцтэйгээр 200-250 хүртэл үгэнд багтааж бичнэ)2.3.4. Түлхүүр үг (Өгүүллийн санааг илэрхийлэхүйц 5 үг)2.3.5. Удиртгал (судалгааны ажлын үндэслэл, шинэлэг тал, зорилго)2.3.6. Судалгааны хэрэглэгдэхүүн, арга зүй (Сонгосон судалгааны хэрэглэгдэхүүн, хэрэглэсэн аргын нэр, товч тайлбар, судалгаанд ашигласан эм урвалжийн нэр, статистик боловсруулалт ямар аргаар хийгдсэн)2.3.7. Үр дүн (Судалгаанаас гарсан үр дүнг тодорхой бичих. Үр дүнгийн тайлбарыг хүснэгт болон зургаар илэрхийлэхдээ давхардуулж болохгүй)2.3.8. Хэлцэмж (Өөрийн судалгааны үр дүнг бусад судлаачдынхтай харьцуулсан байх)2.3.9. Дүгнэлт (Үр дүнд тулгуурласан товч тодорхой байх)2.3.10. Талархал (Уг судалгааг явуулахад тусласан хамт олон, хүмүүст)2.3.11. Ашигласан хэвлэл (Зохиогчийн нэр, овгийн эхний үсгүүд, он, ашигласан материал, ном сэтгүүлийн нэр, боть, дугаар, хуудас, web site- ийн хаягийг бүрэн бичнэ)2.3.12. Англи товчлол (Өгүүллийн нэр, зохиогчийн нэр, албан газар, өгүүллийн товч утгыг англи хэлээр 200-250 үгэнд багтааж бичсэн байх)
  2. 2. 3. Ишлэлийг [1] гэж тэмдэглэнэ. Ишлэл авсан номыг зөв дугаарлаж, тодорхой бичнэ.4. Өгүүлэлд нэр томьёог товчилж болохгүй. Харин амьтан шимэгч нянгийн зүйлийг бичихдээ эхний удаад бүтэн нэрээр, дараа нь товчлон бичиж болно. Жишээ нь: Oropsylla Silantiewi гээд цаашид энэ нэр дахин давтагдах тохиолдолд O.Silantiewi гэж бичнэ. Латин нэрийг налуу (italic) үсгээр бичнэ.5. Өгүүлэлд хэрэглэсэн хэмжигдэхүүийг олон улсын СИ системээр тэмдэглэнэ.6. Өгүүлэлд оруулсан фото зураг, график, диаграммыг хар, цагаан тод ялгарах контрасттайгаар, тайлбарын хамт ирүүлнэ. Фото зургийг DPI 300, JPEG, TIF өргөтгөлтэй file-аар хүлээн авна. Зургийг text box-оор засварлахыг хориглоно.

×