Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

биологи үзүүлэн

2,197 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

биологи үзүүлэн

 1. 1. Ерөнхий биологи Нэр томъёоны тайлбар
 2. 2. А <ul><li>Аналоги- адил төстэй
 3. 3. Ароморфоз - эволюци хувьсал / морфологийн дэвшил /
 4. 4. Атавизм – удам , өвөг удам
 5. 5. Аллопатрик - газарзүйн аргаар зүйл үүсэх
 6. 6. Автотроф - амьгүй бодисоор хооллолт үүсэх үзэгдэл
 7. 7. Антител - хамгаалалтын уураг/ эсрэг бие/
 8. 8. Абиогенный - молекул үүсэх биологийн биш нийлэгжил </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Бактериофаг – идэх
 10. 10. Бластул - нэг давхраат үр хөврөл
 11. 11. Биогеоценоз - амьдралын цогцолбор түвшин үүсч хөгжсөн үе
 12. 12. Биоценоз – амьдрал,koinos- ерөнхий </li></ul>Б
 13. 13. Г <ul><li>Гаметогенез – бэлгийн эс үүсэх үйл явц
 14. 14. Гетеротроф – бусдаар хооллох бэлэн тэжээлтэн
 15. 15. Гидрофиль – цсанд уусамтгай
 16. 16. Гидрофоб – усанд уусдаггүй
 17. 17. Гомологи- зохицох нийцэх таарах </li></ul>
 18. 18. Д, К,И <ul><li>Дивергенци – шинж тэмдгийн салалт
 19. 19. Диабет - чихрийн шижин өвчин
 20. 20. Коньюгаци – бие биедээ ойртон нийлэх үзэгдэл
 21. 21. Кроссинговер – гомологи хромсомууд генээ солилцох үйл явцууд
 22. 22. Интерфаз – эсийн хуваагдлын бэлтгэл үе шат
 23. 23. Идиоадаптаци – idios – онцлог, adaptatio- дасан зохицох </li></ul>

×