ทักษะการคิด

18,340 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
18,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
293
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ทักษะการคิด

  1. 1. ทักษะการคิดสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) นําทักษะการคิดมาสูการพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งไดแก ความสามารถในทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน ประกอบดวยทักษะการคิดที่ใชในการสื่อสาร และทักษะการคิดที่เปนแกน และความสามารถในทักษะการคิดขั้นสูง ประกอบดวย ทักษะการคิดซับซอน ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะกระบวนการคิด โดยมีทักษะการคิดเปนกรอบในการพัฒนา ดังนี้1. ทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน 1.1 ทักษะการคิดที่ใชในการสื่อสาร ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอาน ทักษะการเขียน 1.2 ทักษะการคิดที่เปนแกน ทักษะการสังเกต ทักษะการสํารวจ ทักษะสํารวจและคนหา ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการระบุ ทักษะการรวบรวมขอมูล ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการคัดแยก ทักษะการจัดกลุม ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเรียงลําดับ ทักษะการแปลความ ทักษะการตีความ ทักษะการเชื่อมโยง ทักษะการสรุปยอ ทักษะการสรุปอางอิง
  2. 2. ทักษะการใหเหตุผล ทักษะการนําความรูไปใช2. ทักษะการคิดขั้นสูง 2.1 ทักษะการคิดซับซอน ทักษะการใหความกระจาง ทักษะการสรุปลงความเห็น ทักษะการใหคําจํากัดความ ทักษะการวิเคราะห ทักษะการสังเคราะห ทักษะการประยุกตใชความรู ทักษะการจัดระเบียบ ทักษะการสรางความรู ทักษะการจัดโครงสราง ทักษะการปรับโครงสราง ทักษะการหาแบบแผน ทักษะการพยากรณ ทักษะการหาความเชื่อพื้นฐาน ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการพิสูจนความจริง ทักษะการทดสอบสมมติฐาน ทักษะการตั้งเกณฑ ทักษะการประเมิน 2.2 ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะการคิดคลอง ทักษะการคิดหลากหลาย ทักษะการคิดละเอียด ทักษะการคิดชัดเจน
  3. 3. ทักษะการติดอยางมีเหตุผล ทักษะการคิดถูกทาง ทักษะการคิดกวาง ทักษะการคิดไกล ทักษะการคิดลึกซึ้ง2.3 ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการคิดอยางมีวิจารณณาณ ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ ทักษะกระบวนการคิดแกปญหา ทักษะกระบวนการวิจัย ทักษะกระบวนการคิดสรางสรรค

×