Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Progress valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

182 views

Published on

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un valsts budžeta ieņēmumiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu. Jūs varat iepazīties ar progresu šo rādītāju sasniegšanā un novērtēt īstenoto pasākumu efektivitāti 2015. gadā un 2014. gadā PKC mājaslapā: http://www.pkc.gov.lv/kapit%C4%81lsabiedr%C4%ABbu-p%C4%81rvald%C4%ABba/gada-p%C4%81rskati

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Progress valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

  1. 1. Progress valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā 09.11.2016. preses konference
  2. 2. Valsts līdzdalība komercdarbībā  NOVĒRSTA TIRGUS NEPILNĪBA  STRATĒĢISKI SVARĪGAS PRECES/ PAKALPOJUMI  STRATĒĢISKI SVARĪGI ĪPAŠUMI
  3. 3. Valsts kapitālsabiedrību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību I Dati par 2015.gadu Kopējie aktīvi 8,2 mljrd. EUR Apgrozījums 3,4 mljrd. EUR Nodarbināto skaits 52 239 (5.4% no visiem nodarb. LV)
  4. 4. Valsts kapitālsabiedrību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību II Dati par 2015.gadu Kopējā peļņa 164,4 milj. EUR Vidējā pašu kapitāla atdeve 4,3%
  5. 5. Valsts kapitālsabiedrību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību III Pašu kapitāla atdeves dinamika: 2013. – 2,2% 2014. – 0,5% 2015. – 4,3% Dividenžu iemaksu budžetā dinamika, milj. EUR: 2013. – 145,0 2014. – 110,9 2015. – 127,0 Dati par 2015.gadu
  6. 6. Lielākā atsevišķu kapitālsabiedrību peļņas/ zaudējumu ietekme uz kopējo portfeļa peļņu Dati par 2015.gadu
  7. 7. www.pkc.gov.lv pkc@pkc.mk.gov.lv

×